VAN IJPEREN, 4 FRANKEN 'S JAARS A1" 408'. AejïCTiste Jaar. Politiek. - Stads,- Kunst- en Letternieuws. Vcrschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Po I i t i ek e b e r i c Si teil Hoe men vrij denkers hééft gemaakt. In het Album der veertigjarige ju Her S). B. Victories Vande Weghe. VOOR IJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25' centinien. ZONDAG, 1G" JANUARI 1870. V Bi-REEtDixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. Dat er op dit oogenblik van niets anders gespro ken wordt in de dagbladen van Parijs dan van de moord door prins Pieter Bonaparte op M. Victor Noir gepleegd, behoeft niet gezegd te worden, liet is eene zeer gewichtige gebeurtenis en die veel kwaad zal doen aan de familie Bonaparte. Dinsdag, zoo ais wij gemeld hébben., heeft hel Wetgevend Korps van Frankrijk zijne zittingen hernomen. M. Olivier heeft met eene aanspraak de aanstelling van hel nieuw ministerie bekend gemaakt. De zetel van Soulhwark, die in het engelsch parlement is opengevallen, is het voorwerp eener drijdubbele betrachting. Eén der kandidaten is M. Odger. een schonmnakersgast* die zeer verstandig en een der invloedrijkste leden van den hervor- iningsbond is geweest. Het spaansch ministerie is heringericht en in Griekenland is er ook een nieuw ministerie be noemd. Andere voorname buitenlandsehe tijdingen hebben wij niet te melden. Indien men eene depêche uit Rome van de agnetie liavas moet gelooven zou de groote kwestie van de onfeilbaarheid van den Paus op het punt zijn aan de dagorde van het Concilie te komen.Een zeker getal prelaten tot de ullramontaansche l'rak- tie behoörende, zouden aan den H. Vader eene petitie in dien zin hebben gezonden met het inzicht de vergadering en den Paus te dwingen eene be slissing over die kwestie te nemen. De Kamer der Gedeputeerden van het groot hertogdom Baden heeft in hare laatste zitting de af schaffing van den lijfsdwang gestemd. Voor de omwenteling van 1787, die men het Palriottespel noemt, had men nooit van vrijden kers hooren spreken de lands-, provinciale- en gemeentebesturen van den cenen kant en.de gees telijkheid van den anderen hadden hunne rechten zoodanig beperkt dat de eenen op de betrekkingen van dc anderen zefdzaam trachtten in te palmen, en wanneer dit door een der partijen werd be proefd, zij kwamen er gewoonlijk kwalijk van af. Een voorbeeld daarvan heeft in onze stad plaats gehad, als de Bisschop Wavrans zich wilde ver zetten legen de Schikkingen door hel Magistraat genomen betrekkelijk de processie van den Jubilé van 1783. Van dan af heeft de geestelijkheid altijd trachten in te palmen op het tijdelijk gezag, hetgenc van harentwege tol overdrevenheden van allen aard heeft aanleiding gegeven de bejaarde lieden her inneren zich de tijden dat de pastoors aan het hoofd hunner parochianen vijgenboomen kwamen desschen op de Groote Markt; het was het zinne beeld der liberalen van dien tijd, die men vijgen noemde, en gelijk beden aan den haat der menigte verwees, omdat zij dé onafhankelijkheid van hel burgerlijk gezag verdedigden de fransche omwen teling en het eerste keizerrijk schorheden alle wor stelingen op, maar nauwelijks was Belgie van de fransche dwingelandij verlost of eenige edelen, door de geestelijkheid opgewonden, wenden zich tot de véreenigde mogendheden, omdat zij al de voorrechten en de misbruiken van de oude eeuwen in ons land zouden herstellen dit werd door de menigte afgekeurd en is de oorsprong der aan groeiende wantrouw, die het verlichte deel der be volking tegen de geestelijkheid voedt. Indien deze het welzijn van den Godsdienst had willen bevorderen, zij bad door hare handelwijze moeten bewijzen dat zij in de begeerte van eenigen niet deelde; maar verre van daar, al hare po gingen, zoowel onder de beheerscbing van Willem als sedert de omwenteling van 1850 hebben bewe zen dat de Godsdienst hel minste barer bekomme ring was; helgene zij betrachtte het is om door alle middels, zelfs de oneerlijkste gelijk de Bisschop Malou het heeft aangeraden, het Staatsbestuur in handen te krijgen om aldus de ultramontaanschc dwingelandij, de ergste van alle dwingelandijen, te kunnen daarstellen om tot daar te geraken men heeft haar heden zien vervloeken helgene zij des anderendaags aanbevool, noch waarheid noch leu gentaal hebben de menigte niet kunnen doen ach teruit deinzenomwentelaars of bewaarders, vol gens dat het hare inzichten het vereischen. zij heeft de biecht- en preekstoelen in politieke tribunen veranderd en hare tegenstrevers beschuldigd van O Spes immorfalilafc plena. Veertig jaren klaagt ge, lieve, 'k weet dat nooit uw mond eens liegt maar uw lippen beven telkens u dit zwaar geheim ontvliegt. •-> Veertig jaren 'k word een oudje, jonkvrouw ben ik thans niet meer, 't hart doorwond, des bijkens angel prikte 't bloemenkelkje neer. Veertig jaren 't wordt zoo duister, flauwig daalt mijn levenszon, frischheid vlucht me van de wangen, drogen gaat mijn levensbron. 't Zijn geen stonden meer der rozen, t zijn geen dagen meer van min; bloemen slensen, pas ontloken, rouwklank dringt mijn ziel thans in. Veertig jaren zegt ge lieve, tijdstip van verdriet en rouw; heeft uw hart dan geen gevoel meer, is uw glimlach minder trouw Denkt ge, lieve, dat men schoon is, slechts wanneer er twintig jaar op het helder voorhoofd blinken, met eene onschuldshloeme in 't. haar Want de schoonheid van de ziele, heiige bloem die God u gaf, schittert lente, zomer, herfst dooi'; wie breekt haar den stengel af Schoon nog is des levens zomer alles vonkelt, blaakt en bloeit, ideaal van 't tentedroombeeld, dat thans krachtig schiet en groeit. 't Is de voorstond van den oogsttijd, 't is de julizon in gloed, ?t is de grootheid van de schepping, die de ziel met lust begroet. Jonkheid! o, zij is onsterflijk, als de ziel, vol hope, streeft naar de waarheid, rede en liefde, naar het. lichl dat eeuwig leeft. Dat. liet herfst of winter weze, 't hart blijft jong, zoolang het lieft en aan 't laffe kwaad een strijd voert, dat het menschdom vlijmend grieft. Zonder aan het lot te denken, dat de toekomst u bespaart, wil nog bloemen, vruchten samelen uit des zomers rijken gaard. En laat mij nog schoon u vinden, lieve, met uw veertig jaar met uw hart van reine goedheid, met uw zomerbloem in 't haar. [Jperen 18f>9.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1