VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS smmaMM Nr 410. Negenstc Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschiiüge Tijdingen. Markten. Bekendmakingen Politieke berichten. Be strijd in bet leven. li: YLMLR I .(PEREN. Fr. - 4-50 VOOR BUITEN' STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Rcklamen: 25" eentimen. ZONDAG, 50" JANUARI (870. Bi'rkeï, Dixirmdestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. üe heer Rochefort is veroordeeld tot zes maan den gevang en dï-ij duizend frank boet. Hij behoudt zijnen zetel in de Kamer.Men vindt de straf over 't algemeen zacht en de beurs heeft de uitspraak van het vonnis met ecne verhooging begroet, omdat men in het tegenovergestelde geval voor wanorders vreesde. De fransche staatsraad heeft in zijne zitting van zaterdag laatst definitief het nieuw wetsontwerp op de drukpers aangenomen. Het kabinet Ollivier heeft veel moeite om zich stevig te vestigen. De stemming die het Wetgevend Korps moet uitbrengen inde kwestie der afschaf fing van de tijdelijke toelatingen, houdt het minis terie op dit «ogenblik sterk bezig, omdat die stemming eene ontbinding van het kabinet kan te v eeg brengen. Uit Rome meldt men, dat het voorstel om de on feilbaarheid van den Paus uit te roepen, welk Zondag laatst in hel Concilie moest worden aange boden, is uitgesteld voor eenige dagen. Zou dit rdaging. of wel de afziemng van eenvoudig eene vei het voorstel zijn. Een eroatisclie bisschop, M. Strossmayer, zou in de laatste zitting van het Concilie hevig gespro ken hebben legen de centralisatie der Kerk en vraagt bijeenkomst van tijdelijke Conciliën. In een woord; er schijnt zoo vele oppositie te bestaan in de Concilie dat men spreekt van bet op te schorsen. In de spa'ansche Cortes is de kwestie der uitslui ting van de Bourbons ter sprake gekomen. De meerderheid der Corlès beeft bel voorstel verworpen met (50 stemmen tegen 57. De zaak der ontwapening heeft een nieuwen bijval gehad in de eerste Saksische Kamer. On danks de tegenstrijdige conclusion van de commis sie. heeft deze Kamer zich ook ten voordeele eener algemeene ontwapening verklaard. Na eene wet van (60 art. aan de goedkeuring der Kamer te hebben voorgedragen, die in nutte- looze kleinigheden trad en door alle partijen werd afgekeurd, de heer Ba ra en de Kamers komen van eenen achteruitstap te doen, die den spot, van al- wie de bestaande misbruiken is bekend, opwekt. Dit was waarachtig de moeite niet weerd om het Land gedurende vijf jaren op stukjes te stellen en de woede der Clerieaien op te wekken om tot zoo eenen triestigen uitslag te geleiden. Wat wilden de Liberalen? Het was eenvóudig- 1 ijk eene wet die eene krachtdadige control op de rekcnplegjng der kerkfabrieken verzekerde, en tot dat einde had men slechts moeten bepalen dat al do schikkingen, betrekkelijk de rckcnplegingen der Armbesturen, ook toepasselijk waren aan die der Kerkfabrieken; maar neen, de zonderlinge gewoon te van weiten te maken in vele nutteloose artikelen beeft bier nogmaals hare toepassing gevonden, en bet doel, dat men zich beeft voorgesteld, is in gee- ncr wijze bereikt', gezien dat de verplichting van de begrootingen en de rekeningen aan de goedkeu ring der wereldlijke overheid te onderwerpen, zich slechts bepaalt aan de kerkfabrieken die eenen toe stand van den Staat, van de Provincie of van de Gemeente bekomen, en op vijf is er maar één die zich in dat géval bevindt, ook de rechter zijde der Kamer heeft zich verhaast om het voorste? aan te nemen onder voorwendsel dat het een verdrag was lusschen beide partijen, terwijl acht leden der libe rale partij den waren toestand herkennende en de wet, niet als een verdrag maar wel als eene fopperij aanziende, er tegen hebben gestemd. Inderdaad, waarom wetten maken die geenen uitslag opleveren? Is het om de Josuilieke partij te verzoenen? Wij voorzeggen dat er niets zal aan doen hunne nieuwsbladeren zullen niet te min bet ministerie en den heerBarain bet bijzonder da gelijks lioonen en beledigen, en de elericale gazetie van Luik is reeds aan hel werk, volgens haar de katholijke representanten hebben ongelijk gehad van de wel als een verdrag goed te keuren, volgens baar de kerkfabrieken zouden naar willekeur in de gemeente kassen mogen pulten, niet alleenlijk om 8. 9. 10. a m ii U-1'1 jswom art Bankend blikt de dorpbewoner naar den stralengloed der zon, en groet ze van verre dankend zegent hij die lieve die aan alies leven brengt. Ook des avonds en bij nachte, boven loover, gras en bron, zit de nachtegaaf te waken bij zijn gaaiken en hij zingt een liedje aan de slerre. Van zoo hoog niet dringt mijn zonne met beur bevend licht. door wolk en door nevel maar op aarde waar zevvandelt langs de wijde straten heen.- Ook des avonds als het alles inden stillen donker ligt, biu ik naar geen hemeisterre, maar naar 't huisken hier he lm On, daar achter dien gevel. i)e zon die aan den hemel blaakt, heeft God alieen venr hoeder de mijne wordt zoo streng bewaakt door heure grijze moeder. De zon die licht can de aarde geeft, stelt niemand paal noch wetten; Be mijne als zij op straat wat zweeft, men wil het haar beletten. De star die in den hemel pinkt. Leidt 's zeemans kiel geruster de mijn wordt, als zij builen hinkt, verzeld door heure zuster. Neen, nooit alléén, geen enklen stond; hoe dan het haar eens zeggen, wat liefde ze in mijns harten grond zoo diep er wist te leggen Waarom sluit ge, moeder, uw dochterken op, en geeft gij ze niet aan de wereld dat bloem eken vraagt u wat lucht venr zijn knop, een dauwdrup, die 't kelkjen omperell, God scluep u dat biormeken om u in de lucht te geuren daar lusschen de menschen of hoort ge wis niet zijn geklaag en gezucht, o, laat het van spijt met verslensen üe lente duurt, vrouwe, maar luttel een stond, laat vrij er uw kind aan gelooven beur jaren zijn daar en men feest in het rond reeds lusschen de bloemen der hoven. l!,w. doclüerkenmoeder, is lief en behaagt, men zoekt hef langs "hier en langs ginder eer schoonheid verbloem of eens worde bedaagd, eer nake de afgrijslike winter. 0 maak er om Godswil geen kwezelben van, onttrek ze aan de hoop niet der liefde; God mint wie bemint en die waarheid toch kan geene ijdeiheid zijn die ooit griefde. Uw dochterken, vrouwe, verzacht u het leed, en baart uwer grijsheid veel vreugde; uw voorzorgen echter zijn zeker te wreed deed zulks men met u in uw jeugde De heer schonk haar buiten de schoonheid nog meer: de grootheid, de goedheid des harten; laat bloeien en groeien die gaven zoo teer, laat nimmer haar kennen de smarten. Stel schatten der ziel niet beneden het goud, o raadpleeg zooveel niet 't vooroordeel of anders blijft, moeder, uw kind ongetrouwd, als 't offer van hoogmoed en voordeel. 't Was gisteren lange reeds na middernachfe, toen 'k keerde terug uit der dompige kroeg wat pinten, wat borrels, dat draaide en dat lachte in 't hoofd me en ik voelde 'k had meer dan genoeg. Doch eenmaal is geenmaal te vaster ik sliep, daarbij 'k had een droom, die wat liefliks me schiep:

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1