VAK IJPEEEN. m&m 4 FRAftKJEN *S JAARS I\f 411. Negenste Jaar Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen Politieke berichten AAN EENEN DICHTER. VOOR WPEREN. Fr. -4-5Ö VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimen den regel. Rcklamen: 25 centimen. mfmWm ZONDAG, (i» FEBRUARI 1870. Boreei. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De Constitutioneel meldt de aanslaande aan bieding van een wetsontwerp, die den dagbladzegel van de politieke bladen op drie centiemen zou ver minderen. liet fransch Wetgevend Korps heeft zijne eerste stemming uitgebracht in de handels-ondervragin gen: met de groote meerderheid van 212 stemmen tegen 52. heeft het geweigerd de vraag hij te tre den om het handelsverdrag met Engeland en an dere landen op te zeggen en heeft met instemming van hel gouvernement het eenvoudig dagorde ge stemd. De" heer Ollivier, zooals men weet, heeft eene circulaire aan de prokureurs-generaa! gezonden. Ziehier de ontleding van dit stuk Gij zult toelaten al de denkwijzen uit te druk ken: gij zult aan het openbaar gezond verstand de zedelijke orde overlaten. Doch gij zult de beleedi- gingen jegens den Keizer, de aanstokingen tot mis daden en overtredingen vervolgen. Gij zult noch in de straten, noch in de dag bladen. noch in de vergaderingen feiten dulden, welke van aard zijn om ernstig de stoffelijke rüsl in gevaar te brengen. üe Groote Raad van Geneve heeft eene belang rijke beslissing genomen het kanton Geneve zal van nu af volksscholen hebben die geheel onzijdig zijn, en de ouders moeten voortaan in het gods dienstig onderwijs hunner kinderen voorzien zooals zij hel goedvinden. De Univershet klerikaal blad van Par js, meldt, vo'gens eene depeche uil Rome, dat de postulata voor de uitroeping der onfeilbaarheid van den Paus neergelegd is, dat zij met 500 hand- teekens is bekleed en dal men daarenboven op meer dan 100 stemmen mag rekenen, die aan het nieuw geloofspunt zijn verzekerd, van prelaten, die zich onthouden hebben te teeken n. De vorst van Rumanië'heeft een goed voorbeeld aan de opperhoofden der regeerende dynastiën ge geven; hij heeft eene begiftiging voor de prinses, zijne vrouw, geweigerd, zich met zijne burgerlijke lijst vergenoegende. De prins heeft gezegd, dat men eerst den liiiantieölen toestand van het land moet regelen alvorens men den budjet met eene nieuwe begiftiging verzwaarde. Leopold 11, vader van den tegen woord igen her tog van Toscane, is in den ouderdom van 75 jaren te Rome overleden. Te Weenen is de ministerieële krisis nog niet geëindigd. Hetgeen wij in ons laatste nummer hebben ge zegd betrekkelijk de wet op het tijdelijk der kerk fabrieken verwezenlijkt zich reeds; de achter- uilgang dien het ministerie onder dat opzicht ten titel van overeenkomst gedaan heeft, met het oog wit van de toegevendheid zijner vijanden te ver krijgen en palen te stellen aan den trouwloozen oorlog, dien de clericale partij tegen hem voert, heeft niets anders dan den spot van hare nieuws bladeren opgewekt, en, verre van dezelve tot ma tigheid te doen besluiten, er is geen eene van hunne onverdiende verwijtselen, noch van hunne onge schikte schimpwoorden, waarvan zij hebben afge zien. Voor wie met de jesuitieke vooruitzichten he kend is, was dit alles wel te voorzien. Deze vervol gen een doel, en alles dal hunne listige bewerkingen kan in toom en', gaat hun tegen; sedert het bestaan van dit gevaarlijk order bewerkt het zijne alge- meene overheersehing en heeft in alle landen alwaar bet werd geduld, de beheeren die het niet hlindeling gehoorzamen ernstiglijk bevochten. Hetgene thans plaats heeft, het is te zeggen, het Concilie dat te Roomen is vergaard, is ook dooi den invloed van dit order opgeroepen geweest, en hel is te voorzien, in weerwil der gevoelens van een gedeelte der aanwezige leden dezer kerkverga dering en van den invloed, dien den fransehen Keizer aldaar noodzakelijk ui to effent, dat die be slissingen die aldaar zullen genomen worden geene andere strekking zullen hebben dan het doel der Jesuiten te bevorderen. Wij moeten ons dus verwachten aan de..Qver- drevendste zoowel godsdienstige als politieke grondstelsels als geloofspunten te zien bevestigen, en daar deze de gevoelens van vrijheid, thans zoo diep in alle harten geprint, zullen kwetsen, het ge tal vrijdenkers zal huiten mate aangroeien en men zal te vergeefs van het versleten wapen van ex communicatie gebruik maken om het kwaad te dempen! Niels zal er aan doen: men zal nooit meerden vooruitgang kunnen intoomen en het zal ongelukkiglijk met degene die dit betrachten gaan gelijk met eenen waterloop dien men wil opdam- V- -:r. msiiESs a ai\i 4 V i Dichter, heerlijk zijn uw zangen, als het dagen van de zon helder, rein is uw verlangen, als het water van de bron, wen ge voor de deugd uw snaren tokkelt :t stemmen van uw lied wijst het menschdom de gevaren, die gij aan de kimme ziet. Wreed aan de ouderen ontnomen schildert gij het doode wicht als 't gelispel van de boomen, klagend, zuchtend luidt uw dicht. Treffend maalt ge 's minnaars liefde, die zijn teeder liefje wacht of wanneer hem wanhoop griefde, hadt gij meèlij met zijn klacht. Krachtig', kernvol klinkt uw tale, schetst gij Vlaandrens vroeger macht'; bijtend is zij voor den Wale, die ons Moederspraak veracht Uwe muze duldt geen ruste, aan verpozing denkt ze niet, 'l mag uit leed zijn of uit luste, als de vogel fluit ze een lied Werker, minnend uwe boeken, steeds met moed bespeelt ge uw lier en 't vermaak wilt gij niet zoeken iu der wereld ijl getier smeedt gij op uw kamer 't wapen, dat den Üastahrd treffen zal, zoo hij laffe legerknapen bijstaan dorst tot Vlaandrens val Ylaamsch gezind zijn is uw leven tot het welzijn van het volk zoudt gij strijden, gaarne sneven 't redden uit verslavingskolk Krijgsman, die uw blanken degen onbevlekt mct'eere draagt, toekomst lacht u roemrijk tegen, wijl gij bastaardij verjaagt i.ie.vjihgsdi.chtcr, volksverlichter, waarheidsprekend is uw woon?, dat ons brengt bij Gode dichter, en uw vriend zijn hart bekoort Yruchtbaar is uw denkvermogen, wie, wie stortte in uwe ziele, T dichtervuur dat zonder bogen in geen rijper nederviel De Onbegonne, de Ongeborene was het die u denkkracht schonk, u verkoos als uitverkorene, waardig van dees heiige vonk G. ROTIERS. JJperen, 18G9.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1