VAN 1JPEREN mm. 4 FlIAAkEN '8 JAARS Nr 412, Negeuste Jaar. ZONDAG, 13° FEBRUARI 1S70 Politiek, Stads,- Kunst- en Letternieuws. VerseMIlige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen Politieke berichten. YOOR 1JPEREN. Fr. 4-50 VOOI\ BUITEN STAD Aaukondiguigun12 een timen den regel. R« klarnon25 een timen. Ml ■Bcrebl Dixmudeslraat. 39. Alle inzendingen vrachtvrij De zitting van het Wetgevend Korps is zaterdag nog al onstuiming geweest. M. Rochefort heeft aan den heer minister uitleggingen gevraagd over het verbannen van twee soldaten naar Afrika omdat zij eene openbare vergadering hadden bijgewoont, on danks hei verbod hunner operhoofden. Dinsdag, na de stemming van het Wetgevend Korps, stapte de heer Rochefort te Villette in de Vlaanderenstraatuit een rijtuig. Nauwelijks ech ter is hij uitgestapt ais eenige agenten toeschoten en hem aanhielden. Ten dien gevolge zijn er barrikaden opgerieh geweest en een begin van oproerte is uitgeborsten; doch Parijs is betrekkelijk gerust. De zittijd van het engelsch Parlement is woens dag geopend. De troonrede is in afwezigheid der Koningin door haren kommissaris afgelezen. In die rede zijn er verscheidene gewichtige wetten aan gekondigd, zooals eene wet op den landeigendom in Ierland, over de verspreiding van het onderwijs, over de rechtsvordering van de verschillende recht banken, enz. In de Gemeente Kamer heeft de heer d' Israël het ministerie verantwoordelijk gesteld voor de woe lingen in Ierland. M. Gladstone heeft zich verde digd en verklaard, dat hij met zijne politiek van verzoening tot eenc praktische oplossing der iersche kwestie zal komen. l)e betoogingen die de progressistische gedepu teerden van Pruisen en de meerderheid der twee saksische Kamers gedaan hebben ten voordeele der vermindering van de legermacht in hunne re- spektieve landen, is op het punt in Frankrijk na gevolgd te worden Verscheidene gedeputeerden van de linker zijde en va?! den linker center hebben heslist liet Wetge vend Korps, onder den eenen of anderen vorm. eene motie van ontwapening te onderwerpen. Dit vosrstel komt des te gepaster voor, daar er in of buiten Frankrijk geene redenen beslaan, om de buitensporige wapeningen voort ie zetten, die de volken worden opgelegd. Eene ontwapening in Frankrijk ware het teeken een er algemeene ver mindering van de krijgslasten in alle landen. De kanonik en beroemde godsgeleerde van Mun- chen, M. Doeilinger, schrijver van de memorie tegen de onfeilbaarheid van den Paus. waarover wij gesproken hebben, blijft voortdurend van alle kanten van Duilschland bewijzen van toegenegen- beid ontvangen. De Echo du Parlement heeft ons laatst een staaltje gegeven van de handelwijze van den heer Langrand-Du monceau, hij noemt 23 verschillige sociëteiten, al de eene op de andere gegriffeld, het geen de zaken zoodanig vernestelen dat het onmo gelijk is er neg klbar in te zien. Intusschen zijn de spaaroordjes van zoovee! ongelukkige» ingepalmd en dienden lot het verrijken van eenige kopstuk ken der clerieale partij. Men noemt dit de kapitalen verchristelijken, eene uitvinding, die zooveel pas- fors heeft aangemoedigd om de rol van geldzoekers ie vervullen, en die de oorzaak is geweest dat zoo veel landslieden op zoo eene schandelijke wijze be drogen werden. Wij kunnen verstaan dat. in het begin, zooveel onnoozel sukkelaars hunne trouw in het zeggen van hunne pastors hebben geplaatst, doordien zij in hunne herders, afgezanten van God, zien, en vergeten dat het lieden zijn die te dikmaals de gods dienstige voor de politieke belangen opofferen. Maar eenmaal bedrogen het is onbegrijpelijk dat er zoovelen zijn geweest die zich op nieuw door de beloften van Langrand en zijne medeplichtigen hebben laten bedriegen, en dezen den moed niet opgevende bij voortduur nieuwe slachtoffers te kunnen maken, heeft, na alle namen van maat schappijen in Europa te hebben uitgeput, eene nieuwe sociëteit onder den naam van Sociéié des mines en Amèrique, gemaakt De actiën zijn van 100 fr. met belofte van m/Q0 gewin. Dat degene die hun geld moede zijn hunnen loop nemen om hetzelve aan de agenten Van dien gauwdief te dragen, honderd voor honderd winst het is aanlokkend, en dat is voor een minste, want God weet welk gewin de goudmijnen van America niet kunnen opleveren; voor ons, wij twijfelen geenzius of die winst zal nog die van de 22 Euro- peaansche maatschappijen overtreffen Ten slotte, wij vinden dat het zeer voorzichtig is voor den heer Langrand naar een ander wereld deel zijne nijverheid te gaan uitoefenen, want zoo lang gaat de kruik te water tot. dat zij eindelijk breekt; en ware het niet dat merkwaardige kop stukken der jesuilieke partij in al die guiterijen medeplichtig zijn. zouden al lang Langrand en eonsoorlen in het drooge zijn gesteld. sMstjatt DE TOEKOMST BWW*«*m»e«stt«sBai teiBBeecïi apsaBwaacai - j— Samenspraa taaacben «ten School meester (!cn li««ler ess .lass GocdgcSmar. De Koster. Wel, Meester, weik eene eer voor ons tand van te zien dat onzen Aartsbisschop door Z. H. tot prima van Belgie is verheven, het is gelijk meest a! de nieuwsbladeren zeggen, eene hulde aan zijne verhevene hoedanigheden toege- wijd. De Meester. Gij bedriegt u, Koster, de verhevene hoe danigheden van Mgr. Dechamps zijn voor niet in die bena ming. De Koster. Hoe, gij betwist de verhevene hoedanighe den en de schranderheid van dien hooggeleerden Prins der H. Kerk. De Meester. In geener wijze, ik beken dat onze Aarts bisschop een geleerde, welsprekende en slimme man is maar het is een politieke» Bisschop die aan, de school van wijlen Mgr. Malou toebehoort, cn die, gelijk dezen laatste, de jesuilieke vorderingen ook ia al ie 'gelegeahedéa en door alle middels ondersteunt, en daarom is bet dat men- hem boven veel anderen, die nog schrander zijn en verhevenere hoeda nigheden hebben dan hij, heeft verkozen. De Koster. - Gij zoudt kunnen vermoeden dat de Paus, die onfeilbaar is, de waardigste van al niet zou hebben geko zen om van deszelfs gunst te genieten. Jan. Gij spreekt van de onfeilbaarheid van den Paus, Koster, alsof dezelve reeds voor geloofspunt door het Conci lie vastgesteld ware, terwijl bet juist het twistpunt is waarop men bereadslaagt en die, noch door de vorige Conciliën noch door de schranderste en vermaardste Vaders der H. Kerk, de Bossuets, de'Fenelons, enz., noch zelfs door de voormalige Belgische geestelijkheid werd aangenomen. De Meester. Het is van sedert eeuwen de droom der j«- sniten geweest, daar zij verhopen hierdoor hunnen invloed te kunnen doen aangroeien en hun meesterschap gemakkelijker te knnnen vestigen, en indien Mgr. Dechamps deze gunst van den Paus heeft bekomen het is voor niet anders dan om dat hij het voorstel der onfeilbaarheid tegen de Bisschoppen die de vrijheden van de fransche kerk willen behouden, verde digt. De Koster. Heeft de Paus geene verantwoording genoeg om niet te zoeken van dezelve uiüebreiden, het is bevestigd, door al die hem kennen, dat het een waardige grijsaard, zonder hoogmoed, is. De Meester. Zoo is het ook, Koster, maar den Paus is verre van meester te zijnhij draagt het jok der kinders van Loyala,en de Generaal der Jesuïten, die men te Roomen den zwarten Paus noemt, is machtiger dan den waren Paus, hef is op het toedoen van deszelfs order dat het Concilie is opge roepen. Jan. Ja, en dat in hoop van de onfeilbaarheid van den H. Vader te kunnen doen aannemen, en indien zij door hun nen invloed daarin gelukken, zij zullen trachten'de volkeren tot aan de middeleeuwen te doen achteruitgaan. De Koster. Het is nogmaals eene veronderstelling die niet gegrond is. De Meester. Gij bedriegt u, Koster, hoe geheim de be raadslagingen van het Concilie worden gehouden is er altijd iets derzelve die aan den dag komt. Een duitscti nieuwsblad deelt aan zijne lezers mede 2! voorstellen'door de ultramon- tanen, anders gezegd, de Jesnitieke Bisschoppen, aan de goedkeuring van het Concilie onderworpen. Dezelve bevatten niet alleenlijk de veroordeelingen van den Syllabus die ai oii- ze vrijheden vervloekt, maar houdt voor van al de misbruiken van de middeleeuwen te doen herstellen; het twaalfste voor stel onder ander is merkwaardig, het wilt dat de kerk zou eene dwingende macht verkrijgen om door heilzame straffen. hare tegenkanters in haren schoot te doen wederkeeren. Jan. Het is dus de inkwisitie dat zij zouden willen her stellen. De Koster. Maar er ziin toch redelijke mannen genoeg in dat Concilie om dusdanige overdrevenheden tcoen te hou den. De Meester. Het ware te v.enschen, maar het is reeds bestatigd dat de ullramontanen van de meerderheid zeker zijn, en diesvoigens men moet zich aan alles verwachten. De Koster. Gij voorziet dus, Meester, dat alle staten en alle volkeren zelfs hunne wetten, hunne reglementen en hun ne gebruiken in verband zullen moeten stellen met de veror deningen van de bedoelde kerkvergadering. De Meester. Dit is wel het vooruitzicht der ultra'mon- tanen, maar wij zijn m de eeuwen niet meer alwaar de kerk ha!e tegenkanters kon doen levende branden, het Concilie mag aüe mogelijke beslissingen nemen dat het geradig vindt,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1