VAN IJPEREN 4 FRANKEN '8 JAARS r 413. IVenenste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Versehillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR UPEREN. F». 4-80 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 eentimen den regel. Reklamen: 25 eentimen. iïmsm i!i!iaa o ZONDAG, 20" FEBRUARI 1870 Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij Ofschoon de opschudding, door de laalste wan orders veroorzaakt, begint te bedaren blijft de toe stand van Frankrijk toch nog erg. Het ministerie geeft nog al bewijzen dat bet vooruit wil, maar de meerderheid, waarop het steunt, wordt niet aan zien als de echte uitdrukking van het land en het is gekend, dat zij maar den nieuwen staat van za ken aanneemt omdat zij niet anders kan. Het is daardoor dat M. Emile Ollivier en zijne koilegas hun ontzag verzwakken en dat zij nieuwe zegepra len voor de onverzoenlijken voorbereiden. Uit Berlijn wordt geschreven, dat de pruisische Kamers Zaturdagdoor SI. Von Bismarck zijn ge sloten. met het vooruitzicht om plaats te maken voor de Noorder Confederatie. De koning van Pruisen heeft dinsdag het duitseh Parlement geopend. De redevoering kondigt de aan bieding van en ontwerp van strafwetboek aan als ook ontwerpen, nopens de bescherming van schrij- versrecht. Men meldt uit Sfunchen, dat het ontwerp van adres, zoo langdurig gediscuteerd in de Kamer der Gedeputeerden van Beieren eene blaam bevallende tegen de politiek van prins Hoheniohe, zaterdag aangenomen is met 78 stemmen tegen 62 en 13 onlhoudingen Het ontslag van prins Hoheniohe, als voorzitter van den ministerraad, is aangenomen. Men denkt dat een kabinet uit de vaderlandlievende partij ge kozen zal worden. De Times denkt te welen dat keizer Napoleon den Paus heeft aanbevolen tot de vrijzinnige maat regelen van 1847 terug le keeren. De dagbladen bevestigen dat, ter gelegenheid der 21 kanonieke regelen, door liet Concilie be kend gemaakt, M. Van Beust opmerkingen zou gemaakt hebben aan het romeinseh hof en formeel zou geprotesteerd hebben legen de gebeurlelijke gevolgen, die dergelijke beslissingen na zich zouden slepen. Het schandschrift, dat zich het Nieuwsblad noemt, na ons ten ongelijke van lasteringen en ketterij te hebben beschuldigd omdat wij de overdrevenheden der Jesuiterij dikmaals weder leggen, vraagt waar wij naartoe willen, omdat wij hebben gezegd dat de excommunicatie een versle ten wapen is. En inderdaad, wij zijn in die goede lijden niet meer alswanneer de Pauzen de onderdanen van den eed van getrouwigheid, dien zij aan hunne Vorsten hadden gedaan, ontbonden, en dat zij deze, gelijk Hendrik de IV, konden dwingen van in hun hemde op hunne bloole ktiiën voor den Paus vergiffenis te vragen. Sedert dat de geestelijkheid de onvoorzichtig heid heeft gehad een schandelijk misbruik te ma ken van de absolutie in hel belang harer politieke belangens, men heeft er in hel algemeen den zelf den prijs niet meer aan gehecht, en als zij van in i8i6 de H. Sacramenten weigerde aan de trcffe- lijkste ambtenaren, omdat zij den eed aan eene grondwet hadden gedaan, die de vrijheid van ge weten waarborgde, terwijl zij dezelve in 1850 zelve in onze grondwet deed begrijpen, en nog meer sedert dat velen de absolutie weigeren omdat men de wederl ggingen leest van al de kwaadtrou- wige leugens en lasteringen, waarmede hare nieuwsbladeren de sukkelaars misleiden, zij moet bekennen dat, in het algemeen, hare veroordeelin gen de menigte niet meer treffen. Voor wat de vraag betreftwaar wij naartoe willende antwoord is eenvoudig; wij zouden willen den kathol ij ken Godsdienst, dien wij eeren en wiers voorschriften wij bewonderen, redden uit de listige bewerkingen der Jesuiten. Wij zouden willen, dat de geestelijkheid afstand doet van de politiek, en, zich bepalende met de voorschriften van hel Evangelie toetepasse», niet alleenlijk aan Cesar zou geven hetgeen aan Cesar toekomt, maar in plaats van dagelijks haat en nijd te verspreiden, dat hare leden werktuigen van rust en vrede zouden worden. De rol, die onze Zaligmaker hun heeft voorge schreven, is zoo schoon en zoo lofbaar dat, indien zij dezelve volgens hunne plichten vervulden zij door eenieder zouden worden geëerd en bemind. Daar is hetNieuwsblad, waar wij naartoe trachten; mochten onze vermaningen hier of daar eenige oogen openen Maar wij wanhopen er van hel zouden ervarener pennen dan de onze moeten zijn om de kerk uil de razernij van hare driftige dienaars te kunnen redden. Het gure weder, zegt de Stad Gent, houdt nog altoos aan. Al de waters liggen vast en het werk in de opene lucht is geslaakt. TOEKOMST Een araie man slaapt onder Godes bioolen hemel zijn hoofd rust op 'nen harden steen b;j droomt, en vóór zijn geest golft'l blinkend lichtgewemel der sterren en der maan doorten. Hij droomt, en in zijn zilde, de arme dweper waant zich thans rijk te zijn, verliefd, getrouwd van zorg en iasten vrij thans, door het ruim hij baant zich veur zijn gezin een weg van goud. O rijk zijn, heilige begoocheling der zinnen, gedroomde lusthof schoon en groot begoocheling, blonde maagd, betooverende minne gij vleit, gij streelt ons tot den dood Een prachtig Eden ligt voor hem Ihans ook geschapen, hij is de heer van al die wondre pracht hij heerscht en hij geniet, terwijl hij ligt te slapen, hij voelt zich zalig in zijn macht. 't Is in de lente en 't zonnelicht schiet milde stralen, alom tiert worine en vreugdgenot het zachte koeltje stoeit, der vooglen koren malen hun dankend minnelied lot God. ti 'k Bezit, dus roept hij uit, een hof, een omtrek aarde. iv 'k beploeg een vruehlbren eigen grond, ik zaai en oogst het graan, 'k win vruchten uit den gaarde, v> ik kweek de bloemen in het rond'. Ziehier mijn hovenier, ziedaar een aantal knechten, v> die werken, slaven veur mijn zak 'wijl ik me in weelde baad, fier op mijn macht en rechten ik ken slechts wellust en gemak. Bag am— De weeke grond verkoelt des slapers logge leden, de lucht ontwaakt hem, en hij ziet geen hof, geen rijkdom meerwant 't lief betoovrend Eden is met zijn droom, zijn slaap om niet.... Der dooden akker is de tuin zijns drooms geworden, zijn knecht een man die graven delft, zijn bloemen hang een beendrenhoop, verdord en door 't groen des treurwilgs overwelfd. Wie 's nachts zijn lusthof droomt, vol bloemen, vol vermaken, daar breekt de dag de bloemkens af het leven is een droom, en na het jongst ontwaken, nat blijft er over slechts een graf! 1869. ViCToniEN Vande Wechb.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1