f jrovr Ei Kesï'eiiste Jaar en 'nieuws, 1 er Politieke berichten. VOOR iJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD Aankondigingen: 12eenlimen den regel. Reklamen: 25 eenlimen. ZONDAG. 27" FEBRUARI 1870. Hl-"''''-: Bikeéi. Rixinudeslraal, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. iige ii dingen. igcn. De ondervraging der linker zijde in de franschc Kamer is Woensdag geëindigd meteene bijna een parige stemming van vertrouwen in het ministerie. 236 stemmen legen 18 hebben verklaard dat zij het ministerie zullen ondersteunen. Honderd negentien personen, ten gevolge der laatste wanorders aangehouden, zijn Maandag in vrijheid gesteld. De Journal Officiel kondigt een dekreet af, het hoog gerechtshof te Tours bijeenroepende tegen den 21 Maart, om prins Bonaparte te beoordeelen. De Gazelle des Tribunaux bevestigt dal het on derzoek heeft vastgesteld, dat de prins het slachtof fer van eenen aanval is geweest. L'Aveni>\ dat te Luxemburg verschijnt en dat lol hiertoe gewerkt heeft aan de aanhechting van hel groot hertogdom bij Frankrijk is van denkwijze veranderd en predikt nu den terugkeer van Luxem burg aan België. Onder de dagbladeren die inlichtingen over liet Concilie hebben medegedeeld is er geen dat zoowel ingelicht is als de Gazelle van Aügsbourg Het hof van Rome heeft den briefschrijver van het blad, die er sedert 20 jaren verblijft en geheel vreemd is aan de onbescheidenheden, uit die stad verbannen. De priester Friedrich, theologeant van kardinaal von Hohenlohe is op zijne beurt verbannen, altijd onder verdenking van de briefwisselaar derGazette van Angsbourg te zijn. Indien dat nog wat voort gaat zal de kardinaal zelf nog wel uit Rome worden gezet, in alle geval, indien de II. Geest er toe be slist het Concilie de uitroeping van het nieuw ge loofspunt in te geven, loochenen dat de politie er toe medcgeholpen heeft. De Gazelle van Augsbourg kondigt haren 21" brief af over het Concilie, van den korrespondent die de Paus lot hiertoe nog niet heeft kunnen vin den om hem uit Rome te verdrijven. Don Carlos is te Lyon aangehouden, waar hij zich heen begaf om er generaal Cabrera te ontmoe ten en zich vervolgens naar Spanje te begeven. De agenten der overheid hebben hem herinnerd dal het fransch grondgebied met uitzondering voor het Noorder departement hem verboden was. Don Carlos is naar Zwitserland gegaan. godsdienstige oefeningen te verrichten? Zijn zij niet onder alle betrekkingen beschermd, zoowel door hel Opperbeheer als door de Gemeenlebestu- zal men niet kunnen ren? Hunne jaarwedden zijn verhoogd geweestde Het is onbegrijpelijk op welke wijze hel Nieuws blad durf te werk gaan om zijne lezers in dwaling te brengen en hunnen haat tegen hel Gouverne ment oplehitsenhet durft zeggen dat er in het Keizerlijk alleenheersehend Gouvernement van Frankrijk meer vrijheden bastaan dan in Belgie Daar, zegt het, bestaat de vrijheid van den Godsdienst, en zij wordt door Staatsbestuur be schermd Welnu, wij vragen het, aan alle redelijke menschen. waarin wordt den Godsdienst bij ons verhinderd? Zijn de geestelijken niet vrij van na goedvinden binnen en buiten de kerken hunne pasloorshuizen zijn in ware speelhoven veranderd: zij mogen kloosters slichten zoodanig dat er weinig buitengemeenten bestaan die het hare niet hebben.- zij mogen scholen van allen aard openen en aldaar na goedvinden vijanden van Vorst, Ministers en Grondwet vormenzij mogen het land met con gregatiën, anders gezegd met geheime maatschap pijen bedekken, zonder dat iemand de bevoegdheid heeft van te onderzoeken welke grondstelsels zij aldaar aanpreêken- de Bisschoppen mogen vrij en rechtstreeks met Roomen handelen en mandemen ten uitgeven die het beheer beknibbelen; zij mo gen zich zelfs strafloos toelaten, en een ieder weet welk schandelijk misbruik zij er van maken, van alle ambtenaren dagelijks te hoone'n, te lasteren cu te beliegen, de Ministers en tot den Vorst toe ont snappen aan hunne driftige uitvallen niet, terwijl hel in Frankrijk geheel anders is. Al dal hel onderwijs betreft hangt aldaar af van de Staats Universiteit; de toestand der lage geeste lijkheid is aldaar in het algemeen ten platte lande beklagelijk: hunne woonsten zijn dikmaals boe renhutten waarin aide levensgemakken ontbreken; zij mogen geene geheime vereenigingen oprichten zonder de toestemming van het beheer; de Bis schoppen die door den Keizer worden benoemd mogen met Roomen niet handelen dan door de I. II. IIL O WH1» nUlW VRUT <0 l\ r'. Op! Vlamingen ten strijd voor taal en recht Het strijdperk in, waar zoo véél hélden vielen Dat naar, de dood in 't bilkinnen van 't gevecht, Ken droom slechts zij, vereenend onze zielen Hel kwam, dat volk, den rug door jok gekromd, W ij zouden saam als broeders leven l!e Vlaming zag niet dat het was vermond, En ging vol moed aan zijne zijde sneven. Doch, bloedig pleit is nauwelijks volbracht, Of "t masker vait: de Vlaming wordt verstooten, Zijn geesteS gloed zijne tale -wordt versmacht. Door zijn verraderlijke bondgenoten. Ken leeuw, die slaapt, was lang het vlaamschc volk. En menig slang kwam 'tbloedvan't hart hem zuigen, Doch het ontwaakt... en grijpt naar zwaard en dolk Schouwt rond \v;e eerst het in hel stof doet buigen. Hoor wat vreemd gerucht Davert door.de lucht De aarde kreunt en zucht... Wild trompetgeschal, En musketgeknai, Klinkt langs berg en da! 't Is 'l vlaainsche volk, dat zich vergaart, Met oorlogsros en roer en zwaard, Wéér zijn vadren waard Gij vraagt waarheen?... Ten strijd, ten strijd Daar waar i gevecht het hevigst woedt, Daar ijlt de held en stort zijn bloed, Aan 's volkeais recht gewijd. Men moest het Vlaamsch in ons verpletten Door onverbreekbre stalen wetten Dit is ik heh ja gehoord de taal Van onzen lieven broeder waal, En wijl hij ons zoo vóórt blijft zweepen, Zoudt gij nog met den naam van broeder dweepen, O diep gezonken Vlaming Neen vooruit Thans nemen wij het vast besluit, Niet langer meer als slaaf te zwerven, Maar vrij te worden of te sterven Geslepen is het zwaard, Gezadeld 't oorlogspaard, Niets mag, niets kan den strijd vermijden Want ai te lang reeds duurt ons lijden. Waar ik de bliksem, 't pleit waar' ras beslist Ik stortte neer op 't helsch gebroed Dat ons, ons recht sinds veertig jaar betwist, En 'k smoorde 't in zijn bloed Men spreke niet van broederband, Die Viaam en Waal verbinden, Te zwaar zijn veertig jaren schand, Wrij blijven zoo geen vrinden. Op Vlamingen ten strijd voor taal en recht, Hel strijdperk in, waar zoo veel helden vielen En dat de dood in 't bliksmen van 't gevecht Een droom slecht zij, vereenend onze zielen 1 Antwerpen, 18G9. X.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1