VAN MPEREN. 4 FRANKEN "S JAARS NLr 415. Negenstc «liiai*. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. DE GENEZENE. VOOR IJi'Elil.N. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: -12 een li men den regel. Rek la men25 cenlimen. ZONDAG, (1« MAART 1870. 2p3 BureelDixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij Tc Parijs is alles rustig. Op de groote gisting, ten gevolge der verklaring van M. Einm. >11 ivier, nopens de afschaffing der offieiëele kandidaturen, is eene volledige kalmte gevolgd. De Soir bevestigt, dat de Staatsraad het contin gent van het i'ransch leger voor 4871 van 42 lot 15 duizend man verminderd heeft. Het Officieel blad meldt, dal al de belastingont vangers en postbëstu'urders tot op 50 april de pau selijke munt zullen ontvangen aan 91 c. per frank. Het langdurig onderzoek door het parket van Parijs, ten gevolge der gebeurtenissen van de ver- iedene maand, haart opspraak, niet alleen in de oppositie-drukpers maar zelfs bij de dagbladen, die het tegenwoordig regiem zeer genegen zijn. De Journal de Paris vraagt dat men hel onderzoek spoedig zou eindigen het zij door eene veroordee ling of door onmiddelijk invrijheidstelling der per sonen, tegen wie men geene voldoende bewijzen heeft. Uit Rome meldt men dat het zeer waarschijnlijk is dat het Concilie zal worden verdaagd. De politie van Rome heeft het dragen van mas kers in de stralen toegelaten. Dat is de tve.'de maal sedert 1850 dal men die toegeving doel. Doch door hei slecht weder is de karnaval mislukt. Het duitsch parlement, heeft dinsdag met de aan zienlijke meerderheid van 118 stemmen legen 81, het voorstel aanvaard van M. Kirchmaann, volgens welk de doodstraf wordt afgeschaft. Wij komen het vasten mandement te lezen, dat Mgr. Faict uit Roomen heeft geschreven ditmaal is het noch van slechte boeken-, noch van sle&hte gazellen dat Monseigneur handeltzijne aanvallen slaan hooger, het zijn de vrijheden der fransche kerk, hel is te zeggen, van het galicanismus die hij bevecht, hetgene niet të verwonderen is; wij heb ben in een onzer vorige nummers gezegd dat het Concilie-voor doelwit had de grondstelsels der ,1e- s ui ter ij te doen zegenpralen, en dat men hetzelve maar heeft opgeroepen wanneer de kinders van Loyala de overtuiging hadden van onder de leden eene aanzienelijke meerderheid te hebben. Mgr. behandelt het galicanismus als of het zelve door eene laffe toegevendheid van eenige Bisschop pen ware tot stand gekomen: terwijl het door de liooge geestelijkheid, door de Parlementen van Frankrijk, en in ons land door de vermaarde Uni versiteit van Leuven toe werd aanvaard en onder wezen, zoo verre dal, telkens de leeraars aldaar den naam van Van Espen uitspraken, die de eerste voorstander van de vrijheid was, zij zich ontdekten. Den slap nemende op den waarscbijnlijken uit val van hel Concilie, Mgr. bevestigt de onfeilbaar heid van de Pauzen.; hetgene ons niet verwonderd daar het door eenieder is bekend dat zijne Hoog waardigheid een verkleefde aanhanger is van de Jesuitcn, die, om hunnen invloed te versterken se dert eeuwen die onfeilbaarheid bewerken; maar hetgene ons te hoven gaat, het is dat Mgr. ter dier gelegenheid uen groolcn Bossuet, een der vermaard- ste vaders der li. Kerk, durft hoonen en deknihbe- len; is dat niet te vergelijken aan een puid die zich zoo dik waant als eene os. L.-J. Van Aeker. iters a UIT in nSaA ®sa qmMMMimilWtMtgV'gaaaBa Sasiicnsprtink tn'sschen <lea Schoolmeester, «less Koistcr eu .Sjïbs Uocdgcbunp. De Koster. Wat zegt gij nu, Meestér, van het antwoord dat het Journal d'Ypres heeft gegeven op de beschuldiging- der liberale nieuwsbladeren, dat de inschrijvingen voor den Paus de weldadigheid benadeeligen. De Meester. Ik zeg, en boude slaan, dat hetgene men aan den Paus geeft ten nadeele is van den arme, en dat, in de thans bestaande omstandigheden, dat, bij gebrek aan werk, zoo veel ongelukkige honger en dorst lijden, men beter zou doen zijne landgenoten ter hulp te komen dan opofferingen Ie doen om den pracht dergene, diedenPauzelijken stoel om ringen, te bevorderen. De Koster. Hetgene men naar Roomen toezendt belet in geener wijze van ander aalmoesen te doen. De Meester. Gij bedriegt u, Koster, in het algemeen heeft men maar een zeker gedeelte van zijn inkomen of van zijne winst dat men daaraan kan toewijden, en hetgene men door de linkere hand verdoet kan men toch door de rechtere niet geven een bewijs hiervan is dat de opbrengst der om halingen voor den armen in de kerken tot op het vierde van hetgene zij voormaals opbrachten zijn gedaald, en dat de discliheeren, in de jaarlijksche ophalingen die zij van oude tijden in de gewoonte waren te doen, bijna niets meer Omha- AAN MIJNEN BROEDER PETRUS, BIJ DE GENEZING ZIJNER VROUW. De Heme! was 'f de goede schuldig, Dat iiij haar weer genezen liet; Want lange leed zij, en geduldig, En zonder hoop in 't ver verschiet. Heur man zelfs bad zij niet te klagen; Zij goot hem moed in 't kwijnend hart, En sprak van hoop in beter dagen, Terwijl zij leed de wrangste smart. Zij du ren lang de winternachten, Ais buiten 'l huilen van den wind Zich hooren doet, in nare klachten, En men noch slaap, noch ruste vindt. Vergeefs Zij blijft in God vertrouwen.; Zij worstelt moedig met den dood, Eu bidt de handen saam gevouwen t Gebed biedt troost, ja, in den nood. De lang gewenschte dag komt weder, En nieuwe hoop en toeverzicht, Daalt in haar dankbaar harte neder, Gelijk een straal van zonnelicht. Haast gaan dc kindren bij haar komen.. Daar hoort zij reeds hun stemgeluid Nauw kan zij haar gemoed hetoomen, Terwijl zij deelt haar zegen uit. Het zware leed is thans vergeten Als weer verrezen jonge vrouw, Is zij (hans aan de zij' gezeten, Van hem die heeft haar liefde en trouw. Te zamen gaan zij weer door 't leven, Met nieuwen moed ziin ze uitgerust O God wil hun uw zegen geven, En kloeken, frischen levenslust! LEVE BE VRIJHEID» IJperen, December 18(59. Bloedig is de botsing der machtge legers. Fel gekneusd bezwijken de dappre strijders... De overwinnaar juichtMaar de volken lijden, Kermen, en.... zwijgen IJdel is het doe! des gekroonden maaiers. Kan men ooit beschaving uit oorlog telen N rijheid, zijt ge een telg van der menschen dwaasheid Recht, zijl ge vaischheid Slechts 't vernuft veredelt den geest der menschheid, Leer het volk zijn plicht, dan zijn' rechten kennen, In den geeste daalt dan het licht der Rede, Goedheid in 't harte. De ondervinding leidt dan het menschdom verder, Rustig op 't beschavende pad de Vrede. Breeder wordt de baan en de volken juichen Leve de Vrijheid L. VAN ACKER. IJperen, December 18G9.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1