VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS 416. Aegenste Jaar. ZONDAG, lo« MAART 1870. 'Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. "Verschil lige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. Beklanten25 eentimen. Bureel: Dixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. Volgens inlichtingen, welke le Temps van Parijs mededeelt, zou te Rome het nieuw geloofstuk dei- onfeilbaarheid van den Paus, ondanks de bedrei gingen van Frankrijk en Oostenrijk, op Paaschdag uitgeroepen worden. liet valt niet te betwijfelen, of de protestatien der kabinetten van Weenen en van Parijs en van de gillicaansehe minderheid, hebben lot gevolg ge had de krisis le verhaasten in plaats van ze te ver tragen. De nederlegging van het voorstel der oufeilbaarverklaring van den paus, dagteekent van 7 maart. indien Pins IX op bet paasehfeest of op St Josephsdag zooals anderen beweren, in hoeda nigheid van onfeilbaren paus in de St Pieterskerk den dienst zal doen en in die boedanigheid optreed, wal zullen daar de gevolgen van zijn in de ka- tholijke wereld Wat zal Duitschland doen Wat zal het frausch gouvernement doen, zal het nu nog de fransche bezetting te Rome behouden Hei voornaamste ministerieel blad. le Francais, geeft aan het ministerie den raad af te treden, in dien het hof van Rome niet terugkomt op zijne be slissing van onfeilbaarverklaring.De ministers kun nen. volgens dat blad de politiek van den li. Stoel niet aannemen, noch weerstand bieden. De oorlogsbudjet in Engeland is 1,136,900 p. st. min.dan het verledene jaar. Maarschalk Prim heeft zaterdag in de Cortes verklaard, dat al de ministers, uitgezonderd M. Topete, vijandig zijn aan de kandidatuur van den hertog van Montpensier. De ministeriële krisis in Beieren schijnt geëin digd. Graaf van Bray is eerste minister benoemd in vervanging van prins Hohenlohe. De bevolking der republiek van Sl Domingo heeft met eene groote meerderheid hare aanhech ting bij de Vereenigde Stalen van Amerika gestemd. Het Nieuwsblad verheugt zich de hoedanighe den van den dokloor, die onlangs te Veurne tot gevang is veroordeeld geworden, wegens aanslag op de zeden, te kunnen aanhalen, en er volgt uil haar zeggen dat dezelve aan de liberale partij toebehoort en allerhande ambten aldaar bekleedde, helgene ons bekend was, maar wat wij niet wisten, het is dat de vuilpot in het Seminarie te Brugge een ge deelte van zijn onderwijs heeft ontvangenniet dat wij van gevoelen zijn dat het daar is dat hij zijne vuilpolterij heeft geleerd, verre van ons van eenige hoegenaamde verantwoording van zijne misdaden op deze instelling le doen wegen om dat een on gelukkige misdrijven begaat er volgt daaruit niet deszeifs onderwijzers, deszelfs medegezellen of par tijgenoten daarin deel hebben of de oorsprong er van zijn. En noglans indien de veroordeelde zijne studiën in een Atheneum of Stadscollegie had gedaan, het Nieuwsblad en al de clericale gazellen hadden ja ren lang daarop geschreven, en hadden niet nage lalen het wettelijk onderwijs daarover verantwoor delijk te maken zonder acht te nemen dat er weinig weken voorbijgaan gedurende welke er hier of daar geene broedertjes door de Assisen, voor der gelijke misdaden, die niet namelijk zijn, worden veroordeeldmaar onze politieke vijanden zijn in de gewoonte van een stroo in de oogen der liberalen te beknibbelen, zonder acht te nemen dat eene baike de hunne verduistert'. Aan M. den uitgever der Toekomst. Mijnheer, Ter gelegenheid der laatste plicht, die ik, ten op zichte van eenen mijner vrienden met pijnlijkheid heb vervuld, heb ik bij toeval dc oogen gevestigd op het grafschrift van eenen waarden geestelijke, gewezen aalmoesenier van het burgerlijk hospi taal, welke eene merkwaardige beknibbeling bevat van den hoegmoed en de geldlust, waarmede bij zonderlijk de liooge geestelijkheid in het algemeen is aangedaan. De heer Verschraege was in zijn leven een die naar volgens het harte van God, die zich nimmer poogde le verrijken noch te verheffen en wiens grafschrift, zoo liet schijnt door hem zelf gemaakt, waardig is van door velen in overweging te worden genomen indien gij, Mijnheer de uitgever, in mij ne gevoelens deelt, ik zend u e-en aïschrift van hel- Snuicnspraak tnsschen ilesi Schoot meester, des» Hestes» en Jïass ftocdgéliitur. De Koster.'— Meester gij moet bekennen dat de heer Coo- mans en zijne gezellen, in de Kamer toch de ware vrienden zijn der werkende volksklas. De Meester. Waarom dat De Koster.. Omdat zij dezelve willen verheffen en haar al de voorrechten willen doen genieten, die thans maar een gedeelte toegekend zijn. De Meester. Ik versta u niet, koster; al de.Belgen zijn gelijk voor de wet, en daarin bestaat de ware vrijheid. De Koster. Ja, maar toch niet voor de kiesbus, het zijn maar degene, die fr. 42-32 c, belasting betalen welke het recht hebben van de Representanten en de Senateurs te noe men; is dat niet eene onbillikheid waarover alle ware vrien den der vrijheid, die den vooruitgang bewerken, zich bekla gen De Meester. Gij bedriegt u, koster, de menigte verlangt dat niet; er zijn slechts twee klassen van menschen die het kiesrecht wenschen te zien uitbreiden van den eenen kant de Jesuiterij, omdat zij daardoor de verzekering heeft van aan het staatsroer te geraken, en van den anderen kant de utopis ten, omdat zij zich in hunne droomen inbeelden dat, met het algemeen kiesrecht in te richten de Kamer en het Senaat door de verdienstelijkste personen zouden daargesteid wor den, terwijl het tegenovergestelde de waarheid is want hoe lager de kiescens zou worden bepaald, hoe gemakkelijker het zou zijn om de kiezers op hunne ware belangen te misleiden. Jan. Inderdaad, met het algemeen stemrecht de Kamers zullen uitsluiteiijk daargesteid worden uit de vertegenwoor digers der Bisschoppen en uit eenige volksophitsers, die het land in omroer zouden brengentot voorbeeld ziet wat er in Frankrijk plaats heeftdaar, gelijk te Parijs, alwaar het Gou vernement de representanten van zijnen keus niet kan doen noemen, het zijn mannen die in de Kamer ijdele en aanhou dende uitvallen doen tegen het beheer, min om de wetten dan om de personen te bestrijden en die slechts voor uitzicht heb ben van het volk te streeïen om va 11 zijne driften gebruik te maken ten einde alles in verwarring te brengen, in hoop van in troebel water te kunnen vissehen. De Meester. - En zoo zou het bij ons ook het geval zijn, want wij hebben insgelijk in ons belgie van die gevaarlijke mannen, die de maatschappij in verwarring willen brengen zonder zich te bekommeren of zij koophandel, nijverheid en vrijheid zouden doodigen en alles ten onderen brengen. De Koster. Kunt gij vermoeden,Meester, dat de menigte hare trouw in dergelijke mannen zou stellen De Meester. Waarom niet het grootste getal der lie den hebben niets te verliezen, of ten minsten zulks zijn hunne gevoelens, en dus wat scheelt het hun wie hun vertegenwoor digt Degene die hen met de bedriegelijkste beloften zouden paaien of die meest hunnen drinklust zou voldoen, zou zeker zijn van de meerderheid der stemmen te bekomen. Jan. Niet altijd, Meester, de Hemel en de hel zoude», alsdan nog eenen veel grooteren invloed op de kiezingee dan tegenwoordig uitoeffenen, en het is daarom dat de overdre- vendste clericalen altijd het algemeen kiesrecht zouden willen zien daarstellen. De Meester. In beide gevallen wij zouden onze vrijheden zien vernietigenwij zouden door regeeringsloosheid het land in eenen kwijnenden staat zien vallen, of wel wij zouden eindigen met te moeten buigen onder de clericale dwin gelandij die de onverdrageiijkste van allen is omdat zij op de gewetens weegt. De Koster. Maar, Meester, dit alles bestaat niet in Frankrijk, alwaar het algemeene kiesrecht sedert 18 jaren is ingevoerd geweest. De Meester. En dat is gemakkelijk te verstaan met de be perkingen, die aldaar aan het uitoeffenen van het kiesrecht waren gesteldhet is eigentlijk het Gouvernement zelve dat tot over eenige maanden de kiezingen deed; het duidde de kan didaten aan en had zorg van mannen te kiezen die hem geheel en al vertrouwd waren; maar ziet wat er aldaar plaats heeft, sedert dat Napoleon hun eenige vrijheid in de kiezingen heeft gelaten, in de hoofdstad alwaar de bevoiking te talrijk is om eenen onzijdigen invloed op dezelve té kunnen uitoeffenen, dc schranderste mannen zijn door omwentelaars vervangen ge worden, die, om de republiek te bewerken, den opstand aan- preêken, het krediet vernietigen, en moest het eenigen tijd duren den ondergang van het land zouden te weeg brengen. De Koster. Zulks ware toch in ons land niet te vreezen. De Meester. Het zelfde zou bij ons even zoo wet als bij onze geburen plaats hebben er bestaat eene samenzwëering van omwentelaars die in alle landen hetzelfde doel bewerkt, en waaran verachtelijke ongelukkigen, de eene uit kwaad aardigheid, de andere uit persoonlijke wraakzucht en soms uit beide deze oorzaken, de onvoorzichtigheid hebben dc hand te bieden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1