VAN tJPEREPÏ 4 FRAAKJjA 'H JAARS Ar 417. Negenste Jaar. ZONDAG. 20" MAART 1870. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschil3ige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politi eke berichten Stads Nieuws. VOOR IJ PER EN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimcn den regel. Reklamen: 25 cenlimen. il|M|g 9»gp Bcreei.: Dixmudcslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De zaak van het Concilie is altijd op den eersten rang der kwestien, waarmede men zich te Parijs in de officiëele en officieuse wereld bezig houdt. Naar men uit Parijs vermeldt zou men aldaar op bet punt zijn den dagbladzegel af te schaffen; dat ware een groote vooruitgang die algemeen zou goedgekeurd worden. De parlementaire commissie, gelast het voorstel van M. Glais Bizoin nopens die afschaffing te onderzoeken, heeft met eenparigheid min twee stemmen besloten, het Wetgevend Korps de radicale afschaffing van den dagbladzegel voor te stellen. Het zal nu te zien zijn of het ministerie en hetWetgevend Korps die meening zullen doelen. De minister van finantiën van Italië, heeft den H" Maart het parlement zijn vertoog aangeboden over den finantiëelen toestand van het koningrijk. De toestand is erg, menmaoet het! bekennen, want er is een bestendig tekort van 161 miljoen, voort komende vooral van de vermeerdering der openbare schuld. De middels die M. Scella voorstelt om in dien toestand te voorzien, zijn niet nieuw. Het zijn voor eerst spaarzaamheden, die men altijd overdrijft, vervolgens vermeerdering \an inkomst, die men voorziet en eindelijk eene verhooging van belas ting tot eene som van 75 miljoen. De heer Frère heeft in den Senaat eene rede voering uitgesproken over de uitbreiding van het stemrecht. Hij heeft het wetsontwerp, aangeboden door het gouvernement, verdedigd en verklaart dat het aan alle vereischten voldoet. In de Kamer is er lezing gegeven van eene vraag van den voogd der weezen Van Ryswyck, om den heer Be Laet te mogen vervolgen. Deze vraag is naar de commissie vau petitiën verzonden mei verzoek van een spoedig verslag. In zitting van donderdag heeft de minister van finantiën een wetsontwerp in de Kamer neêrgelegd voor doel hebbende de afschaffing van de belasting op bet zout, en der rechten op den invoer van aller hande visch, benevens dc vermindering van het briefport van 20 op 10 centimen voor de verzen dingen welke men binnen het gansche koninkrijk zal doen. De verwezentlijking dezer drij hervormingen eene vermindering voor de schatkist zullende te weeg brengen van omtrent acht miljoen, zoo zal men dit verlies herwinnen door de rechten op den invoer en op de fabriekatie der sterke dranken te verhoogen. Dit wetsontwerp is door de gansche Kamer met toejuichingen ontvangen en voorzeker zal het door het volk geestdriftig onthaald worden. MaT r WT SawEneisspFaak tnsscSiea dl cm «tmeester, des» HosÉep ens Jan 6r®e«ïgeï»eiïtr. De Koster. Meester, onze Bisschop is toch een eerbied- weerdige prins der H. Kerk; hij is zoo ijverig voor het wel zijn van den Godsdienst, dat hij de beslissing van het Concilie niet heeft afgewacht om de onfeilbaarheid van den Paus in het Vastenmandement aftekondigen. De Meester. Dit is niet te verwonderenMgr. van Brug ge, gelijk al de Bisschoppen van Belgic, is rechtstreeks door den Paus op den voorstel en door het toedoen der Jesuiten genoemd geworden, en het is dus natuurlijk dal zij hunne patronen voorstaan en hun de hand bieden om hunne over- heersching te helpen uitbreiden. De Koster. Wat komen de Jesuiten hier te pas Zijn al de Bisschoppen van het Christendom niet door den Paus genoemd De Meester. Neen, in vele landen, en bijzonderlijk in Frankrijk, zijn zij rechtstreeks door de vorsten genoemd en slechts door den Paus aangenomen cn in bezitgesteld, en gij verstaat, Koster, dal de Vorsten de voorzichtigheid hebben van gene omwentelaars te noemen. De Koster. Gij spreekt, Meester, alsof onze Bisschop pen zouden kunnen verdacht worden van omwentelingen te bewerken. Jan. Zijn zij het niet of hunne voorzaten die de omwen teling van 1850 hebben aangestoken? Zijn zij het niet, die thans door alle middels den afkeer van het beheer bewer ken! Zijn zij het niet die dooi' hunne nieuwsbladeren de mi nisters en tot den vorst toe, dagelijks honen, beledigen en be lasteren! Welk ander doel zouden zij kunnen hebben dan eene nieuwe omwenteling te bewerken? De Meester. - En het liberaal bestuur moet diepe worte len in de gemoederen der bevolking geschoten hebben, opdat de Jesniterij gedurende hare dertigjarige listige bewerkingen tot dus verre nog niet heeft gelukt van de bevolking in gis ting te brengen. Jan. Eenmaal dat zij de onfaalbaarheid van den Paus ais geloofspunt zullen kunnen doen aannemenhunne macht zal nog veel aangroeien, en God weet waar het ons zal ge leiden. De Koster. Dit zijn veronderstelde gevaren die op niets gegrond zijn; ik heb de overtuiging dat de Bisschoppen, die het Concilie uitmaken, geen ander doelwit dan het welzijn van den Godsdienst voor richtsnoer hebben, en daar zij door den H. Geest ingeblazen zijn, er is niet te vreezen dat zij iets zullen beslissen, da! het algemeen welzijn zou kunnen tegen gaan. Jan. Hoe komt het alsdan, Koster, dat al de Bisschop pen niet eens zijn op de voorstellen aan hunne beraadslagin gen onderworpen Er is toch maar een H. Geest, en hunne worstelingen zijn hevig; de eenen willen de onfaalbaarheid beslissen, de anderen bekennen het gevaar van de ultramon- taansche vorderingen in te willigen, en in het algemeen het is de groote meerderheid der fransehe, duitsche en ameri- kaansche Bisschoppen, die aan deze overdreven vordering wederstaan. De Meester. En hetzij» ook de geleerdste, de schran derste en de onafhankelijkste, want zij moeten worstelen te gen het Jesuitismus, dat thans almachtig is en dat nooit ach teruit heeft gedeinsd om gruweldaden te begaan, ten einde zijne vorderingen te doen zegenpralen. Jan. Ja, en indien de ultramontanen door hunne over drevenheden, door hunne valsche mirakels en door de los bandigheid van hunne drukpers het geloof der menigte niet hadden verflauwd, eene scheuring in de Kerk ware te vree zen geweest. De Meester. Het zijn die overdrevenheden die den heer de Montalambert, dien schranderen voorsfaander van het Ca- tholisismus, in den merkwaardigen brief onlangs door alk nieuwsbladeren herhaald noemtoverdrevene leerstelsels, die beledigend zijn voor het gezond oordeel en de waardig heid van het menschelijk geslacht. De Koster. Waarom het voorstel der onfaalbaarheid zoo hoog opnemen De Meester. Omdat men daardoor van den vertegen woordiger van God op de aarde eenen God zelve wil maken want God alleen is onfaalbaar en de Paus is toch maar een mensch, onderhevig aan al de menschelijke gebrekelijkheden. De Koster. Ik beken het; maar het is toch een waardi ge grijzaard, onbekwaam om den Godsdienst te henadeeligen. De Meester. Dit zou de waarheid zijn, indien Pius IX aan zich zeiven ware overgelaten maar het is bekend dat hij door het gevaarlijk order der Jesuiten is beheerscht, en dat dit de onfaalbaarheid als geloofspunt wilt doen aannemen, in de hoop van hierdoor het redelijk dedeelte der bevolkingen door de dweepers te kunnen overmeesteren en zich aldus over de landsbèheeren te kunnen meester maken. IJperen, 19" Maart 1870. Woensdag avond, omtrent 7 1/2 ure, ontstond er een ng al t amelijk hevigen brand in het Meisjes-weeshuis, hier lei- stede. Het gebouw, waar men gemeenlijk het hout legt, was, men weet niet hoe, in brand geraakt. De Pompiers, het garnizoen, de burgerij en de overheden, waren seffens ter plaats en na eene goede uur lukten zij er in zich meester te maken van het verslindend element. Gelukkig- lijk, want had de brand moeten overslaan, dan ware het on geluk onmeetbaar geweest, doordien de Lamotteschool, het Gouden hoofd hotel, enz., als maar één blok uitmaken. Eenieder heeft in deze gelegenheid gewedijverd om grooter ongelukken te vermijden. De schade is slechts begroot op f S00 fr. Zondag middag, geeft het muziek van hef 10 regement onder het bestier van M. Waihain, een Concert voor den Ar men. Deze feest geschied bij inschrijving. Het is Maandag en acht dagen, 28 dezer, het feest ter gelegenheid van den Eersten Prijs, welke de YlaarascheS ter te Kortrijk in het opvoeren van blijspelen behaald heeft. De prijsdeeling te Kortrijk maar den 27 Maart des avonds plaats hebbende, zal de Commissie, gelast met het afhalen des prijzes, maar den maandag namiddag, met den trein van 5 1/4 ure te IJperen afstappen. Op de Statieplaats zal de Maat schappij de Ster hare onderscheiding afwachten, en met ont rolde vaandel en eereteekens naar haar lokaal trekken. De Koormaatschappij, de Kunst- en Letterkring, de Cercie de FUnion, indien wij goed ingelicht zijn, zullen tegenwoor dig zijn hij de inhuiding. Het is ongetwijfeld of Stadsover- heden, gezamentiijk met het Koprs Pompiers en andere in richtingen, zullen wedijveren om een weerdig onthaal te doen aan eene maatschappij welke zich zoo schitterend heeft doen onderscheiden onder de meest befaamde tooneelmaatschap- pijen van Belgie. Eene bouwvallige vijfwoonst, de Kazerne genoemd, staande een weinig huilen Meessen, langs den steenweg naar Ploegsteert, is Dinsdag laatst, tusschen I en 2 ure de» namid dags de prooi der vlammen geworden. Niet tegenstaande de spoedige hulp der Pompiers van Meessen, en van eene groote menigte volks; viel er aan geen blusschen te denken, en men moest zich bepalen met het redden der kinders en der weini ge meubels, zoo hevig was den gloed. Ziedaar vijf huisgezinnen, in dit streng jaar elijde, beroofd van woning en het noodige om te leven. Hopen wij dat hel goed en menschlievend hart der Meessenaars nogeens de on- gelukkigen zullen bijstaan. De schade wordt gerekend op 2000 fr. Niets was verzekerd.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1