VAM IJ PEREN. mam 1 4 FRANKE» '8 JAARS roots 1JPKREK. Fk. 4-öü VOOR BUITEN STAD. Mr 418. N effen,ste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Rekiamen 25 een timen. - iaiffil 8&&S1& g\ guu ZONDAG, 27!1 MAART 1870. BureelDixmudeslraat, 39.— Alle inzendingen vrachtvrij. De fransehe Journal 0/ficiel kondigt een nieu wen brief af van den keizer aan den minister van justitie. Deze brief stelt een einde aan de kwes tie van den Senaat, die van alle grondwettelijke macht gaat worden beroofd en als Hoogere Kamer zal worden aangesteld. De brief van L. Napoleon aan M. Emilc Ollivier, geeft aan Frankrijk dit maal een ernstig en onbe twistbaar bewijs, dat de Keizer het grondwettelijk regiem wil aannemen, reeds door de benoeming van het ministerie van 2 januari in feiten inge huldigd. De grondwet van 1852 zal eene beslissen de hervorming ondergaanhet nieuw regiem zal mi niet meer beslaan-, krachtens toegevingen, die n«:n naar willekeur kan intrekken; het zal eene hetere waarborg hebben. De Francais bevestigt, volgens eene dcpeche uit Rome. dat de kwestie der onfeilbaarheid van den Paus maar na Paaschen zal worden, gediscu teerd, ondanks al de pogingen, die de ultraraonta nen in het, werk hebben gelegd, om de discussie terstond aan te vangen. De Kamer der Gedeputeerden van Ween en heeft het voorstel van M. Mayrboffer verworpen, strek kende om het gouvernement uitte noodigen,spaar zaamheden te doen op de krijgsuitgaven en pogin gen aantewenden, om eene algemcenc ontwapening te bekomen. De vaderlandslievende en de populaire partij uit Wurtemburg, heeft op hare beurt een veldtocht geopend tegen de buitensporige krijgslasten, die se dert. 1868 op Duitschland drukken. Veertig leden der tweede kamer hebben een voorstel neêrgelegd, om de militaire lasten te verminderen. De depechen uil Weenen melden dat M. Girska, minister van binnenlandsché zijn ontslag heeft ge geven. Onder voorwendsel eener flnanlieële oneenigheid is er zaterdag eene volledige scheuring ontstaan tusschen de gedeputeerden der liberale Unie en de radicale partij der grondwettelijke Cortes. De on eenigheid dezer twee fracliën van de monarchale partij, zal eene nieuwe kracht aan de republikein- sche partij geven. Men doet pogingen om de twee partijen weêr te verzoenen, maar eene herplaaste- ring schijnt niet wel mogelijk. De vervolgingen tegen den hertog van Montpen- sier, schrijft men uit Madrid, zullen eindigen met de verklaring, dat don Enrique zich vrijwillig den dood hoeft gegeven. Uit Madrid meldt men, dat de wijziging van de unionisten nopens de linantiële wetten verworpen is met 123 stemmen tegen 1 15. in de engelsche gemeentekamer is de bill nopens Me maatregelen, om de openbare rust in Ierland 4e handhaven, aangenomen met 423 tegen 13. Zooals het altoos gaal, wanneer er hervormin gen ingevoerd worden, ontmoeten de finantieele maatregelen, door den heer Frère voorgesteld, eenige tegenkanting. Men weet, dat, om de belasting op den visch ën op het zout af te schaffen, die twee voortbrengsels die zoo noodig zijn voor de voeding van het volk, alsmede om het brievenport te verminderen, de belasting op den genever verhoogd wordt. Wie in de wereld zou durven beweren, dat. het niet beter is den genever wat meer te doen opbren gen dan het voedsel van eerste noodzakelijkheid Desniettemin komen sommigen belanghebbenden daartegen op. Zij zijn vrij dit le doen. Wij leven in een gjondwettelijk land en elk burger, beeft hët recht door alle wettelijke middelen zijne belangen te bevorderen. Inlusschen moeten wij aliijd dit vast stellen dat de herbergiers zeiven de belasting niet op te bren gen hebben. De belasting op den verkoop van sterke dranken wordt door dc herbergiers betaald, maar geenszins de belasting opden genever zeiven. De drankverkoopers zullen wel is waar den ge never legen wat 'hoogeren prijs moeten indoen, maar zij zullen hem ook een becljc duurder kun nen verkoopen. Iloe weinig zij hem ook opstaan, zullen zij er nog bij winnen. as WH L_ O ?T]ffqF>p«'Tt"«t3lfeBgg»aBSEgmnsE3aaa^ Da Paus kent beter als iemand hoe gevaar- Samcttspi'iiak tiiaschcu den Scboolsneeatei*, lieu KoHtes' co ^ais <*oc«lsebuup. De Koster. Ik heb in diepe overweging genomen hetge- negij mij iaatstmaal hebt gezegd, en ik heb daarvan gesproken aan den kapellaan, die mij heeft overtuigd dat al de beweeg redens door de Montalemberts, de Dupenloups en door de vijanden van de kerk tegen de pauzelijke onfeilbaarheid aan gehaald, valsche inbeeldingen zijn; vooreerst de Paus is zoo hoog in achting en zoo onafhankelijk, dat hij buiten den in vloed der Jezniten is geplaatst. De Meester. - lijk het is zich tegen dü vorderingen der Jezuilen te verzetten; hij heeft voor o'ogcn hefgene'met Clement de XIV heeft plaats gehad. Deze Paus, willende een einde stellen aan de listige .bewerkingen die zijnen zetel oudermijnden, had dit order af geschaft. «Ik doe het, zegde hij, toen hij den buile onder- teekende, met zeer veel genoegen, want eene» ruimen tijd heb ik het voor en tegen rijpelijk overwogen had ik niet onderteekend ik zou het. nog doen, doch ik voorzie dal het si mij het leven zal kosten en inderdaad korts daarna hij stierf door het vergif. De Koster. - Gij moet toch bekennen, Meester, op de wijze dat de Pauzen zijn genoemd, dal er geen twijffel kan overblijven of dat men altijd waardige mannen zal noemen, er bestaan dus allo waarborgen dat zij onbekwaam zullen zijn misbruik te maken van de macht die men hun door de on feilbaarheid za! geven De Meester. Hetgène voormaals heeft plaats gehad kan nog gebeuren' en meer dan ooiï, daar de invloed der Jezuite- rie thans zeer uitgestrekt is en zij aan de hervormingen niet vreemd zullen blijven. De Koster. En dan? De Meester. In dat geval is het te vreezen dat er wel hier of daar mannen zouden kunnen gekozen worden, die van de onfeilbaarheid zouden kunnen misbruik maken om hunne heerscli- en geldzucht te voldoen, om oorlogen nptewekken en om de maatschappij in verwarring te brengen. De Koster. liet voorleden is eene waarborg voor het toe komende. Jan. Hét tegenovergestelde is de waarheid; want de ge schiedenis leert ons dat er maar te veel Pauzen zijn geweest, die, zoowel onderdo politieke als onder de Godsdienstige en dc zedelijke betrekkingen, zich onwaardig hebben getoond van aan het hoofd der II. Kerk l« worden geplaatst. De Koster. Er bestaan toch geene voorbeelden van al de verwijtselen, dis gij u ten aanzien van de Pauzen toelaat. De Meester. Ongelukkiglijk maar al te vee!, bij voor beeld, ts het niet bestatigddat Innoncenlius de lit, die Paus werd genaamd in i 198, alle siach van aanmatingen op het rechtsgebied der Vorsten heeft ondernomen en gedurende de •18 jaren van zijn gebied' bloedige oorlogen tusschen ai de volkeren van Europa heeft ontsteken Leert de geschiedenis ons niet, dat Julius It, na hij in '1 1)03 den pauzelijken stoel had ■klommen, den oorlog deed ont staan tusschen Engeland, Spanje, Napels, Italië en Oosten rijk j Is het. pausdom van Inrièccntius X niet eene willekeurige aaneenschakeling van alle siach van onrechtvaardigheden ge weest, door zijne schoonzuster voppjegeven en ten uitvoer ge bracht; zij was het ook die de Cardinaalshoeden, de Bisschop pen en andere geestelijke waardigheden aan de meestbieden den verkocht Jan. Gij spreekt niet, Meester, van Alexander Bprgia. De Meester. Er zijn namen en daden dat de pen weigert uit te drukken het is bekend dat geheel Europa gruwelde over zijne buitensporigheden ook de abt Fleurij zegt in zijne geestelijke geschiedenis dat hij de schande der II. Kerk is ge weest; tot bewijs der waarheid, ik zal mij bepalen van hier. te herhalen hetgeue de dichter Sannazarius heeft gezegd van de vermaarde Lucrétia zij was de dochter, vrouw en schoon moeder van Paus Alexander. Ik zou nog vele andere mannen kunnen noemen, die onder alle betrekkingen van hunne macht schandelijke misbruiken hebben gemaakt of die door hun walgelijk gedrag den pauze lijken troon hebben bezoedeld, indien ik onderzocht al het geue op de Pauzen is geschreven geweest; maar hetgene ik hier heb gezegd moet toereikend zijn om u te bewijzen hoe gevaarlijk het ware van aan ziiike mannen de onfeilbaarheid toe te kennen. De Koster. Dit kon gebeuren in de middeleeuwen,ipa?r thans zal men-buiten twijnbl mannen noemen, die slechts hel welzijn van den Godsdienst zullen voor doe! hebben. De Meester. Hetgene men thans betracht is de zegepraal van het ultramontismus, het is te zeggen, van de overheer- schmg in bezit te krijgen, ten einde de maatschappij tot aan de middeleeuwen te doen achteruit gaan, en gij naoogt,ver zekerd zijn, Koster, dat de J'ezuiten die thans de overhand hebben op de geestelijkheid in het algemeen, en wier grond- stelsels zijn dat het doel de middels rechtvaardigt, alle mid dels zullen gebruiken om tot daar te geraken. Jan. Ja, hetgene voormaals plaats heeft gehad kan nog gebeuren, en indien men ooit aan mannen gelijk er veel zijn geweest de onfeilbaarheid toekende, het is niet te begrijpen aan welke overdrevenheden zij zich zouden kunnen piichtig maken om hunne driften te voldoen en alle landen in ver warring brengen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1