VAN IJPEREN, 4 FRANKEN 'S JAARS 419. ftö^yenste Jaar. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. A erschilligé Tijdingen. Markten. Bekendmakingen Politieke berichten VOOR LI PER EN. Fr. i-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Rekiamen: 25 centimen. ZONDAG. 5" APRIL 1870. Burkeï Dixmudeslraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Het is builen allen kijf dat Louis Napoleon tot liet grondwettelijk regiem wil overgaan. Het ontwerp van Senalus-consulte maandag in den Senaat aangeboden, verdeelt de wetgevende macht tusschen den Senaat en de Kamer en schaft zekere artikels van de huidige grondwet af. Deze hervormingen in het landsbestuur gebracht werden in het begin door de parijsche dagbladen gunstig onthaald, maar nu zij alles van nabij heb ben gezien, vinden zij de hervormingen zoo vol doende niet meer. Vooral beknibbelt men de wijze waarop de Senaat wordt samengesteld en het recht welk men den vorst toekent, grondwettelijke wijzi gingen te mogen uitlokken bij middel eener volks stemming. Er wordt te Parijs veel gesproken over de diplo matische depeche, door minister Daru aan den Paus gezonden, en over het antwoord daarop door kar dinaal Antonelli gegeven. De onverwachte vrijspraak van prins P. Bona parte heeft overal een diepen indruk gemaakt. Er heeft op het onverwachts een republikeins- che oproer plaats gehad te Pavie (Italië). Een 40tal personen hebben zich voor een kazerne aangeboden roependeleve de republiek weg met de monar chie!.. Daaruit is eene botsing ontstaan tusschen de troepen en die mannen; van weêrskanten zijn er dooden en gekwetsten gebleven, waarna de aan vallers uiteen gegaan zijn. Blijkens het officieel dagblad van Italië, was de rust in gansch dat rijk dinsdag hersteld. Door den Senaat is dien dag de voorloopige begroeiing goed gekeurd, en voorts heeft dit hooge kollegie een vo tum van vertrouwen in de regering uitgebracht be trekkelijk de onlusten van Pavia en Piacenza. De spaansche Cortès hebben dinsdag 11. van den minister van financiën mededeeling gehad, dat in t kort hun handelsverdragen zullen worden voorge legd, met Oostenrijk, Belgie en Italië gesloten. in Engeland wordt de beweging, tot de uitbrei ding tot het stemrecht aan de vrouwen, voortgezet. Het Nieuwsblad is in slechten luim, omdat wij ons toelaten van aan onze lezers te doen kennen welke de gevolgen kunnen zijn van dc onfeilbaar- beid die dc Jesuiterij aan den paus wilt toekennen: liet verwondert ons in geener wijze, dit blad is ge schreven, uitgegeven en ondersteund door de voor staanders van het gevaarlijk order, die sedert eeu wen dit heeft betracht in hoop van zijnen invloed te konnen vermeerderen en de maatschappij tot aan de middeleeuwen te doen achteruittreden maar de onderneming is'gevaarlijk en. wij hebben het meermaals gezegd, zij zou kunnen het tegeno vergestelde van het doel dat zij betrachten, te wege brengen; de schrijvers van het gezegde blad moe ten het bekennen daar zij nimmer ondernemen van ons gezegde te wederleggenin plaats, gelijk wij het doen., van onze voorbeelden uit de geschiedenis te halen en de gevolgen daarvan te ontwikkelen, zij bepalen zich met ons te honen en als leugen achtig aan te duiden, en dat waarom Omdat zij in de onmogelijkheid zijn den grond van ons ge zegde te miskennenindien het anders ware zij zouden zich verhaasten door gegronde beweegre dens te bewijzen dat wij ons bedrogen hebben, zoowel in de aanhalingen betrekkelijk het voor gaande als der gevolgen dat wij er uit trekken. Indien het Nieuwsblad, in plaats van zich ij dele uitvallen zonder beduidenis tegen ons toe te laten, ons door gegronde beweegredens antwoordde, de lezers van beide nieuwsbladeren zouden kunnen oordeelen wie van ons in de waarheid is; maar de schrijvers van het Nieuwsblad zullen hel niet doen, de inrichting van hun journaal heeft voor doel hunne lezers te verdweepen en te misleiden, en ten einde daarin te slagen zij hebben alle belang van de waarheid onder den domper te plaatsen. Fr kom! te St-Benijs eene plechtigheid plaats te hebben, die eenmaal te meer bewijst van welke onbetamelijke overdrevenheden (hveepers machtig zijn de onderpastor van aldaar, die door het Hof van Beroep te Gent lot twee maanden gevang was veroordeeld om hel plaatsli jk bestuur in den preek stoel Ie hebben beledigd en deszel-fs daden te heb ben beknibbeld, had den 20 Maart jl. zijne straf volbracht, en is door de clericalen van Kortrijk en van St-Denijs op eene zegenpralende wijze naar zijne standplaats geleid geweest, en niet genoeg daarmede, men heeft hem onder het geschenk van eenen zilveren Christus, van een prachtig uurwerk en van een rolletje goudstukken 'gecomplimenteerd en nadien hem een prachtig banket aangeboden. Dit is een voorbeeld van hetgeen wij te venvach ten hebben, indien de Jesuilen ooit de overhand in ons Belgie moesten bekomen: de wetten zijn niet voor hen wanneer zij hunne vorderingen iu- t(tomen, zij eerbiedigen noch de beslissingen der Justitie noch de maatschappelijke wel voege! ij k- heid. De hulde die zij aan den kapellaan Van Eceke hebben toegewezen is door gcene andere beweeg redens opgegeven gew eest dan uil w raakzucht om dat het Beheer en de Justitie de brandstichters van St-Denijs hebben vervolgd en doen straffen. Inderdaad, veertien branden of verwoestingen van liberaters eigendommen, en dat, zoo als men het had willen doen gelooven, door het vuur des Hemels, gelijk Sodoma en Gomorra: dit ware zon der tegenzeg een mirakel geweest hetwelk dat van Salette nog zou overtroffen hebben, en bij de iieht- geloovigen niet weinig had bijgebracht om den in vloed der clericale geestelijkheid onbepaald te ma ken. AVij wekken de woede van het Nieuwsblad, die ons vereert met al de minzame uitdrukkingen die het gewoonlijk uit het woordenboek der vischwij- ven trekt, en, onze aanhalingen niet kunnende we derleggen, het redeneert alsof wij gezegd hadden dat onze Bisschop aan de omwenteling van 1850 had medegevrocht, terwijl wij in ons gezegde onze Bisschoppen in het algemeen daarvan beschuldigd hebben. Ilct is altijd de wijze van redeneeren onzer tegenkanters, ten einde te kunnen doen gelooven dat wij de geschiedenis vervalschen zij doen ons dingen zeggen die wij nooit gedacht noch geschre ven hebben w ij weten zoowel als iemand dat M Faict in 1850 geen bisschop was, maar er beston den toch bisschoppen vóór dat tijdstip, en w ij zijn nieuwsgierig om te vernemen of het Nieuwsblad zal durven beweren dat dezelve met hunnen aan hang geeri deel aan de omwenteling hebben geno men. Wij weten ook dat er een Concordaat bestond en dat er zich veel moeilijkheden hebben opgedaan ter gelegenheid van de noeming der Bisschoppen, die door Willem aangenomen of goedgekeurd moesten zijn. en dat bewijst niet anders dan dai degene, die door hunnen koning waren aangeno men zeer ondankbare mannen zijn geweest maar aangezien het Nieuwsblad spreekt van het Concordaat wij zouden willen welen of hel met al de schikkingen van hetzelve bekend is. en onder andere met die bij dewelke de primaire Pastors den den eed moesten afleggen van aan het Gouverne ment kenbaar te maken de samenrottingen tegen den.Staat die tot hunne kennis zouden komen, en hetgeen ons merkwaardigst voorkomt het is dat er in onbe Provincie slechts vier zijn geweest die aait hunnen eed zijn getrouw gebleven. Het N ie u wsblad beschuldigt ons nog len ongelij ke van goddeloos te zijn en den Godsdienst tegen le werken; hel is een der middels die het en zijne kwaadtrouwigc partijgenoten bezigen om de libera len hatelijk le maken: het tegenovergestelde is de waarheid, de schrijvers van het Nieuwsblad zou den geen een woord in ons bladje kunnen aanha len dat zulk een verwijtsel verdient. Helgene wij bevechten, dal is de Jesuiterij. die van den Gods dienst een werktuig maakt om hare politieke drif ten, het is te zeggen, hare heersch- en geldzucht te bevorderen, en zulks doende wij hebben de over tuiging dat wij de grondslelsels van het Evangelie RMM> :33 a n

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1