VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS :\r 420. Negenste Jaar. ZONDAG. 10" APRIL 1870. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. YOOK IJPEREN. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centinien den regel. Reklamen: 25 centimen. HI Bureel Dixmudestfaat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. In het Wetgevend Korps van Frankrijk is ei- Dinsdag eene belangrijke verklaring gedaan, die hopen wij, goede gevolgen voor de andere staten van Europa zal hebben. De minister van oorlog heeft aangekondigd, dat hel gouvernement besloten heeft het contingent van het leger van 10,000 man te verminderen. De heer Grevy heeft in het Wetgevend Korps den brief des keizers en het senalus-consulte ge laakt, dat, volgens hem, de grondwettelijke macht aan de natie niet geeft. De ondervragingen over de wetgevende macht, zijn donderdag gesloten geweest, na een debat dat M. Gambetta stellig onder de beste redenaars der Kamer heeft geplaatst. Een dagorde, ten zelfder tij de van den rechten center en van een deel der lin ker center uitgaande en door het kabinet aanveerd, werd aangenomen met 225 tegen 43. Deze stem ming van vertrouwen laat bet Wetgevende-Korps zonder rechtslreeksche werking op het senalus-con sulte en op de volksstemming. Men beweert dat de volksstemming den 17 dezer zal plaats hebben. De prefekten zijn door ministe- riëele depechen naar Parijs geroepen en op dit oo- genblik in het ministerie vereenigd. Verscheidene parijsche dagbladen hadden ge meld, dat prins Pieter Bonaparte Parijs en vervol gens Frankrijk had verlaten. Eene depecbe meldt dat de prins nog altijd te Parijs is. Den 3 zijn er te Sauz, nabij Barcelona, barrica den opgericht geworden, die door de troepen zijn ingenomen die een man gedood en negen gekwet sten hebben gehad. De provincie Barcelona is in staat van beleg. De troepen zijn vol geestdrift. De discussien over het oorlogsbutjet in Beieren en in Wurlenberg besluiten tot de vermindering van den diensttijd in het leger, de aanneming van 't zwitsersch stelsel, de vermindering van het contin gent en de verwezenlijking van wezenlijke spaar zaamheden. De beiersehe gedeputeerde Kolb vraagt zelfs de afschaffing van twee kavalerie-regementen. De ministers van het oostenrijksch kabinet heb ben hun ontslag gegeven, omdat de keizer weigert de provinciale Landsdagen te ontbinden. M. Potoc- ki, gewezen minister van landbouw, is met de sa menstelling van een nieuw ministerie gelast. De keizer wil niet aannemen dat men van de sa menstelling van bet ministerie eene kwestie van radicale hervorming van de politieke inrichting van het keizerrijk make. Hij wil enkel toegeven on der betrek der nationale zelfstandigheid en van de kieshervorming afzien, die door al de Landdagen verworpen wordt. De koning van Portugaal heeft Zaterdag den wetgevenden zittijd geopend. De losbandighe:d der drukpers is een ongeluk .- de losbandigheid is de vrijheid niet, zij is er het misbruik van; het is de overheersehing van het kwaad, de overheersehing van de waarheid en van het goed, de plaag van ons tijdstip, hetgeen liet ge loof doet wankelen is de overslrooming de Clerieale Nieuwsbladeren die dagelijks al dat eerlijk is he liegen, honen en beledigen daar zijn de woorden die knagen, de kankers die vernietigende Kerk moedigt die plichtige schrijvers aan, de Bisschop pen verbieden aan hunne schapen van andere nieuwsbladeren dan hunne sehandschriften te le zen; ten minste, indien zij na het beheer le heb ben beknibbeld en gelasterd, de wederlegging van hunne kwaadtrouwige aanhalingen lieten lezen het kwaad zou minder zijn maar neen, men leest de aanvallen en men verbiedt kennis te nemen van de verdediging. In naam van de gezonde reden men verbiedt van dezelve in le roepen, in naam van het vrij onder zoek men wilt niet laten onderzoekenin naam der verlichting men wilt niet dat het menschdom zich verlichte; namens den vooruitgang men wilt de maatschappij tot aan de middeleeuwen achter- uilstootenmen herhaalt altijd dezelfde beschuldi gingen, honderdmaal wederlegd in naam der vrij— Victorie*- VANDE WEGHK. KOMST DE NI El'WS BLADEN. La license sous le nom de liberie (Bossuet). EEN WIN TERAYON® OF T DORI' 'k Heb hier, beste Johannes, een dicht dat ik vriendlik n aanbied heter dan iemand kent ge de streek waar het alles eens voorviel, heter dan iemand de lieden van wie ik eenvoudig vertelie; want 't is een stond uit uw leven, uit dit van uw liefelik vrouwken. Verre zijn wij thans gescheiden, maar immer nog zweeft me 'nen avond, als eene erinnering zoet, voor oogen in heldere klaarheid Lang reeds was van der aarde het zomersche liefdegetijde, glanzend van weeidrige pracht, uit den vrooliken velde verdwenen treurend lag weer de aarde tot meimaand weeüw van den zonstraal; blad voor blad ontdeed zij zich van debloemige siersels, die haar de lente als bruid en als vrouw had geschonken de Zomer weer ter verkwikkender ruste, zij lag in der stilte te sluimren, dicht, in 'nen mantel gewikkeld, dien weefden de vlokken van sneuw haar. 't Was in het gure saizoen, als de dagen maar open- en toegaan Lang was het zwaluwpaarken vertrokken naar zuidergewesten 't loeiende vee stond weder gebonden in warmere stalling. Lang dus de stonden voorbij van op 't zodentapijt te gaan rusten of langs kronkelende paden de geurige bloem te gaan plukken, of er een minnende lied bij dat van der voogïen te zingen, of te gaan vangen het uiltje des noens op 'ne bank in den moeshof, in 'f overlommerd prieel, na 't rooken van 't smakeük pijpken. 'I Was dus in 't w intergetijde, hij 'nen prachtig hestarnden avond als het akkergereedschap hoog aan de wanden der schuur hing, en als zolder en kelder, met granen en vruchten voorzien reeds, daaglijks nog door de dorschers de voorraad er immer vergroot werd. Want bood lente als zomer een krans van bekoorlike schoonheid, want gaf herfstmaand mild ook allerlei soorten van vruchten min niet bood er de winter vermaken en deugdelik genot aan, om in rustliker uur thans, te smaken den herfstliken veldschat. Zalig getij voor den dorper, getijde van vreugden en weelde, die veur zijns aanschijns zweet hij zeker wel dubbel verdiend heeft. Ja, zoo streelt het geheugen mij winters voor oogen, die 'k vroeger, kende in het needrig dorp, lief oord in het diepste van Yiaandren, binnen een prachtige hoeve, omgeven met akkers en weigrond, waar ik als kind heb gespeeld, als jongling later geleefd heb. Daar aan den huisliken haard in de warme geslotene keuken, zat het verknochte gezin vervroohkt rond 't knapperend houtvuur, of bij 'ne tafel in 't ronde, in der schauw van 't pinkende lamplicht. (Wordt voortgezet).

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1