TAN IJPEREN. WERKZAAMHEDEN 4 FRANKEN ?S JAARS Nr 422. egenste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschil lige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten KUNST- SN LETTERKRING ALGEMEEN TERSLAG VOOR IJPEREN. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. Reklarnen: 25 cenlimen. ZONDAG. 24» A PBO. 1870. Bureel Dixmutleslraat. 39.Alle inzendingen vracliIvrij De debatten in den franschen Senaat zijn donder dag geëindigd met de eenparige stemming der- nieuwe grondwet. M. Emile Olivier, heeft in den Senaat het woord gevoegd en gezegd Indien het gouvernement ze gepraalt in den plebiscite, en het zal zegepralen, zal het altijd zonder aarzeling en zonder zwakheid vooruit gaan. IV!Emile Olivier brengt hulde aan de vrijzin nige gevoelens van den keizer; hij eindigt met te zeggen dat de zegepraal der grondwettelijke vrij heid in Frankrijk niet enkel degene van hel keizer rijk, maar wel die van.de natie zal wezen. De Senaat is tot den donderdag, na de stemming van den plebiscite, uileen gegaan. Een prusisch staf-officier, M. Knimmer, heeft eene brochuur afgekondigd over de inrichting der groote legers sedert i860. De schrijver schat het effektief van het Duitsch Noorder Bondsleger op 944, 521 mannen, dat is meer dan 5 p. h. van de bevolking. Als men de oorlogs-contingenten van de Zuiderslaten mederekent. dan is de legersterk- te van Duitschland van een miljoen 127 duizen sol daten. De depots en bezettingen afgekend. kan Noord-Duilsehland een leger van 552,000 man en de Zuider-staten 107,500 man te velde brengen. Het fransch leger, de reserve inbegrepen, teit maar in de tegenwoordige inrichting, op oorlogs voet 647.000 man, 't is Ie zeggen bijna een derde min dan het Duitsch Bondsleger. Oostenrijk kan maar 300 duizend man op ne been brengen. Rusland, kan in oorlogstijd op de westergrenzen maar een leger van 150,000 man vereenigen en nog moet het twee maanden lijd hebben. Het italiaansch operatie-leger wordt op 200,000 man geschat. Uit dit alles blijkt dat het ten onrechte is, dat men beweert, dat de wapeningen der groote mo gendheden de Noorder-confederatife verplicht die groote ontplooiing van krijgsmacht te behou den. liet is dus van de Noorder-Confederatie of van Pruisen dat het tceken der ontwapening zou moe ien komen. De kardinaal-aarishissehop van Toledo, primaat van Spanje, heeft schriftelijk den eed op de Cons titutie afgelegd, en aldus het voorbeeld zijner gees telijke ambtgenoten in het weigeren van den eed niet gevolgd. De Gazelle van U 'eenen deelt eene soort van programma mede. die de eerste politieke belooging is van het oosten rij k'sch ministerie, dat zich heeft samengesteld. Daaruit blijkt duidelijk dat het mi nisterie Poloeki zieh als een afwachtend-ministerie aanziet. Er is geen lap aan le loggen, het Nieuwsblad volhardt in zijne handelwijze; in plaats van ons aangehaalde te wederleggen het overlaadt ons met eenen stroom van scheidwoorden, hetgene bewijst dat wij in de waarheid zijn gebleven want. indien het door gegronde redeneeringen de valschheid van onze aanhalingen had kunnen bewijzen, het zou gewis de gelegenheid niet laten voorbijgaan maar neen. het bepaalt zich met ons te beschuldigen van ketterijen en goddeloosheid. Van ketterijen, omdat wij de gevaarlijkheid van het verklaren der onfeilbaarheid van den Paus hebben geloondindien dit eene ketterij is, de heer de Monlaiembert is dus een ketter geweest, en al de bisschoppen, en het zijn de geleerdste, die in het Concilie die verklaring bevechten, zijn ketters; indien hetgene wij gezegd hebben wegens het mis bruik dal de clericale geestelijkheid maakt van haren godsdiensligen invloed oin hare politieke be langen te bevorderen, goddeloosheid is. wij ver staan ons aan de heduidenis van hel woord niet; volgens ons, goddeloozen zijn die welke de voor schriften van liet Evangelie te Luiten gaan. die dagelijks bonen en beliegen al degene die hunne slechte driften bevechten, "die door hunne overdre venheden den Godsdienst zouden hatelijk maken indien den zeiven door de zuiverheid zijner zede lijke grondstelscls niet boven de mensehelijke aanvallen ware geplaatst. Bij voorbeeld het is volgens ons ook eene godde loosheid van dagelijks le herhalen dat er scholen bestaan alwaar men de godheid van Christus mis kend, terwijl zij weten dat het valsch is; het is eene goddeloosheid van te houden staan dal de li beralen het godsdienstig onderwijs uit de scholen willen bannen, terwijl het hun hekend is dat de af wezigheid van de geestelijkheid, om in die scholen dit onderwijs te geven, uitsluitelijk aan de weige ring van de bisschoppen toetewijten is. TE IJPEREN. GEDURENDE HET BESTUURJAAR 1869-1870. BESTUUR. WERKENDE LÉDEN. wmttaauumamuat IKS» piiMi ,W 3ÏF.T ïiEXSPREUK: VOORUIT EK VK1J DER In nakoming van artikel 22 van iiet inrichtend reglement, bieden wij u het algemeen verslag aan der werkzaamheden van den Kunst- en Letterkring gedurende het derde bestuur- jaar gesloten den 28n der laatstverloopene maand. Uit dit kort vertoog zal, dunkt ons, andermaal blijken dat onze maat schappij niet alleen stand houdt maar dat ze daarenboven met vaste hoop en volle betrouwen in de toekomst den goeden w eg blijft vervolgen Vrij en onafhankelijk van allen vreemden invloed en partij geest, bevestigden wij voortdurend het nut onzer instelling gelijk wij ook door wijze en matige middelen ons voorgesteld doe! hebben trachten te bereiken. De werkzaamheden, die, luidens de bepalingen van het re glement enkel strekken tot een wederzijdsch onderricht nopens de ware en gezonde begrippen over Kunsten, Weten schappen en Letteren werden zoo veel het ons mogelijk was uitgebreid. Wij mogen zelfs met voldoening zeggen dat tne- nigen van ons, niets meer verlangen (Jan om aan die verhevene vakken eeene veel grootere ontwikkeling te zien geven. Ons genootschap, zoo als het thans samengesteld is schijnt |im- mers bestemd te wezen om zich in eenen ruimeren omvang té bewegen, wanneer wij zien hoe de leden vol overtuiging alles aanwenden wat bijdragen kan tot de zedelijke en verstande lijke verbetering der vlaamsche volksklassen onder welke er, zonder tegenzég, nog veel goeds te stichten is. Wij zullen in dit overzicht dezelfde orde volgen welke wij in ons algemeen verslag van voorgaande jaar hebben goed gevonden aan te nemen. In zitting van 15" October werd de heer Rotidelle als boekbewaarder gekozen in vervanging van den heer Loppens die zich met der woon elders vestigde. De heer Frans Böhm zond zijn schriftelijk ontslag in. Wij betreuren zulks uiterm >.te, omdat dit achtbaar lid ons door zijne verworvene- kennissen in de kunstvakken zeer nuttig kon wezen Het Bestuur vereenigde zich den 22" September jl. tot het beramen van eenige bestuurlijke maatregels en tot het opma ken eener nieuwe lijst der verplichtende spreekbeurten. Behalve het verlies der twee bovengenoemde bestuurleden, gaven in den loop des jaars vier werkende leden htm ontslag wegens woonstverandering en beroepsbezighedenvijf nieuwe leden werden daarentegen aanveerd zoodat het getal mede werkers, onder welke wij met genoegen nog meest a! de stichters van den Kring ontmoeten, nagenoeg hetzelfde is ge bleven. In aanzien der menigvuldige maatschappijen van loutere uitspanning die in onze stad bestaan en waartoe de jonge lingschap doorgaans meer neiging gevoelt, is dit getal echter voldoende om alles wat wij hier op het gebied van Kunsten, "Wetenschappan en Letteren zouden ondernemen, ten goede te leiden. Tot bewijs hiervan strekke de aanlei ding der werkzaamheden in de wekelijksche vergaderingen aan welke ver de grootste helft der leden van langs om meer een vlijtig deel nemen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1