Verschillige lijdingen. Briefwisseling der Toekomst. Het katholijk onderwijs. Ouale anti-rhuraalismale du I)r. Palissou. Een schoon gedicht van M. Vande Weghe, ge titeld LENTEZANG, zal in ons aanstaande nr in de Mengelingen verschijnen. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. 21 april. Ten slotte, dit feest zal zich lang doen herinneren bij de herbergiers van het gehucht en omliggende plaatsen. Dezer dagen heeft men moeten eenige koeibeestea doodschieten op de gemeenten Dranouter, Locre, enz., ten gevolge van dolheid, aangebracht door eenen hond. Beni ge honden zijn ook reeds afgemaakt. Poperinghe, 20 April 1870. Als men van tijd tot lijd het Nieuwsblad leest en zijn aan houdend alarmgeroep aanhoort, men zou zeggen dat de we reld dagelijks staat om te vergaan bij gebrek aan kalholijk onderwijs. Nooit verschijnt er een zijner nummers of men vindt het vervuld van jammerlijke klachten over de baldadig heid der huidige eeuw en van grammoedige lasteringen tegen alle onderwijs dat niet door de priesters gegeven is, alsof die gezalfde mannen het monopolium der wetenschap bezaten en de natuurlijke uitdrelers waren van het licht en van het men- scheiijk verstand. Het is bijzonderlijk het Staatsonderwijs dat dit geestelijk blad voor mikpunt neemt van zijne 'gedrochtelijke uitvallen, als zijnde het onderwijs der liberalei ij, der vrijdenkerij, der godsdienstspotternij, der priestervervlotking en der losban digheid ingeprint door godhatende leermeesters. fn onze voorgaande correspondentie hebhen wij getoond dat al dat geschreeuw der katholijken geen ander doel heeft dan de overheersching van hun eigen onderwijs boven dat van den Staal, ten einde, door hun meesterschap over de stu derende jeugd, hunnen polilieken invloed te vermeerderen en hun wereldlijk vermogen te versterken. En inderdaad, tot wat ander einde zouden de katholijke scholen die van den Staat zoo noodzakelijk moeten vervangen Volgens ons, het katholijk onderwijs is niet anders dan dt: leering van den ca techismus dien iedereen op zijn duimije kent aan de elde dei- eerste communie, en de voortzetting dezer leering tot hoogere jaren op dat men dezelve niet zou vergeten. Waarom is het noodig dat, tot het enkel onderhoud dezer leering bij de jon gelingen die hoogere studiën willen doen, al de Universiteiten, Atheneums en andere wereldlijke scholen onder het gezag gesteld worden der geestelijkheid? Waarom is het noodig dat een jongeling die leert om advokaat, doktor, notaris of ingenieur te zijn, meer door de geestelijkheid bewaakt worde dan een die leert om fabrikant, meubelmaker, drukker, ijzer gieter of steenkapper te zijn En waarom pretendeert de geestelijkheid niet liet katholijk onderwijs te geven zoowel in de fabrieken, de koolmijnen en allerhande leerwerkhuizen als in de Universiteiten en de Atheneums ?'t Is omdat er daar geen politieken invloed te winnen is en omdat er uit de scholen der werkersklas maar weinig kiezers of invloedhebbende man nen voortkomen. Nogtans, indien de priesters, in hun ge schreeuw tegen de baldadigheid onzer eeuw, met geen ander inzicht bezield waren dan de verspreiding van het katholijk onderwijs, 't is in deze laatste scholen dat zij voornamentlijk hun gezag zouden moeten doen gelden, 't is daar dat er meest verderfnis is, 't is daar dat de zeden en de godsdienstige prin ciepen meest gevaar loopen, 't is daar dat de ongeregelde driften en de neigingen tot hel kwaad, bij gebrek aan zede lijke opvoeding, zich gemakkelijkst ontwikkelen maar niet in de onderwijsgestichten waar men niet ander betracht dan den mensch tol een treffelijken slaat op te brengen ten einde hun aan de maatschappij nuttig te maken, en waar de aan houdende geestoefening hem leert het goed van het kwaad onderscheiden. De predikatiën in de kerk die na de eerste communie, tot het onderhoud der christelijke leering, schijnen voldoende te zijn voor het werkvolk, zouden zij ook niet voldoende zijn voor mannen van hoogeren staat en van grooter vernuft Waarlijk, hoemeer wij deze kwestie overwegen, hoemeer wij in de verheffing van het bisschoppelijk onderwijs eene, politieke winkelspekulatie zien die geen ander doel heeft dan de inpalming van het burgerlijk gezag. 't Geen onze manier van zien nog te meer bevestigt, 't is dat de slimme Nieuwsbladschrijver zoo weinig heeft weten te antwoorden op onze laatste briefwisseling waarin wij het bisschoppelijk onderwijs zoo wel op zijne plaats gesteld heb ben. Daar die prulleman, tot verdediging zijner beweringen, geen andere argumenten vindtdan de getuigenis der kothólijke meerderheid in de Kamer van 1842 en de stelselmatige stem ming der katholijke en Anttverpsche Senateurs in 1864, wij zulten hem de voldoening laten van zijne flauwe tegenspraak en van zijne bijgevoegde bevalligheden op het hel adres van den poperingscheri knoeier. Wat aangaat zijne loftuiting over het koilegie van Poperin ghe, en zijne onderscheiding tusschen het kooren en het kaf, wij zullen zijne denkwijze laten waarderen door al wie met zijne eigene oogen ziet en met zijn eigen verstand kan oor- deelen. X. Men meldt den dood van M. Costanin Du Bois, oud-bur gemeester van Rouselare, lidder der Leopoidus-oide, inden ouderdom van 74 jaar. - Bij ministerieel besluit van 15 april, wordt bepaald dat de wateren zullen afgelaten worden, gedurende den tijd >ao 46 dagen, van 1 juli tot 16 augusli, onder ande op de volgen de waterwegen rivier den User, de vaart van IJperen naai den User, en de vaart van Veurne naar Bergen, tusschen de sluizen van Ilouthem en delhij Koningen. Men spreekt nog gedurig over de diefstallen dezer laat ste weken, te Poperinge bedreven. De dieven schijnen zicli om den grooten buit niet te bekreunen; zij vallen in een arm huisje, sluiten de personen op den zolder, maken vuur en koffie en na de stoof te hebben doen gloeien vertrekken zij, slechts eenige meters kant medenemende van het kussen ge sneden, waaraan, indien men de gezegden moet gelooven, eene vrouw der bende een stukje had bijgemaakt om zich eene regelmatige meting te verzekeren. In het poslbureel, hebben zij in het huis en den hof al de brieven en postzegels rondgestrooid gelukkig had de ontvan ger in eene andere plaats zijne aangeteekende en andere brie ven gesloten. Ten slotte, verzekert men dat neven het klein weggenomen zilverwerk er een zwaar pak lag, dat onaange raakt en op dezelfde plaats is blijven liggen. Men leest in een brusselsch blad De voornaamste ketel van het geslicht der vlasmaatschappij van St.-Gillis, nabij de Hallepoort, is donderdag namiddag, 14 april omstreeks 5 ure, gesprongen. Die laamp heeft in de stad veel indruk gemaakt. Zooals aidijd werd alles merkelijk overdreven evenwel wist men welhaast dat er verscheidene dooden en gekwest waren. De ontploffing had in een achtergebouw plaats; 16 werk lieden, mannen, vrouwen en kinderen werden getroffen. Een begin van brand was door de ontploffing veroorzaakt, hetgeen had doen gelooven, dat de rainp door brand was voor afgegaan. De brand had eene uitbreiding van ongeveer 50 meters vierkant. Het instorten van eenen muur, in steen en ijzer .ge bouwd, veroorzaakte vele andere ernstige toevallen evenwel werkte men 's avonds ten 9 ure, met fakkellicht nog dapper voortaan de wegruiming der puinen, om de slachtoffers te ontdekken. De oorzaak van de ramp is niet bekend. Ruim 1200 werklieden werden in dit gesticht gebezigd. Eenige jaren geleden had er insgelijks eeue dergelijke ramp plaats, doch niet zoo erg als nu. Er zijn negen dooden en zeven gekwetsten. Bij ordonnantie van den heer eersten voorzitter van het beroepshof van Gent, is de opening der assisenhoven in Oost en Wesl-Vlaanderen, eerst op maandag 22 mei bepaald, op des anderendags 24 mei verzet, uit hoofde der provinliale kiezingen. De Bien public meldt, dat valscfie stukken van 50 cen tiemen, met de beeldenis van Victor-Ërnmanuè'l en het jaartal 1863, in Gent in omloop zijn. De namaking is vrij nauwkeu rig; doch men kan ze aansionds herkennen aan het eenigziijs witte lood, waarvan ze gemaakt zijn. Tegen den avond of in slecht verlichte plaatsen,diene men echter voorzichtig te zijn met die valsche geldstukjes. Lathouwers van Brussel zal donderdag aanstaande te Parijs onthoofd worden. Ter eere van Joseph Haydn zal te Weenen een monu ment worden opgericht, waarvoor het metaal door den keizer van Oostenrijk is aangeboden. Deze groote componist zag in 1 752 in hel dorpje Rohrau, op dé grenzen van Oostenrijk en Hongarie, het levenslicht. Onder de talrijke werken van den componist van- hel Oosteni ijksche Volkslied telt men niet min der dan 5 oratoriums, 1 18 symphonien, 15 missen en 19 ope ra's. Erst na zijn bezoek aan Engeland, dat hij later herhaalde, begon zij roem zich door geheel Europa te verbreiden. Tot zijne schoonste en meest bekende weiken behooren deSchep- pinq en de Jaargetijden. Dit laatste gewrocht van zijne ge nie, even frisch en oorspronkelijk als bevallig en onderhou dend, schiep hij op zijn 65" jaar en zette daarmee de kroon op de lange lijst zijner werken. Hij stierf' te Weenen ia het jaar 1809. GEBOORTEN Vrsai desa E.5 t©4 deus 33 ipril. Mannelijk geslacht 4) Vrouwelijk 8) te zamt-n, 12. Callewaert, Garoluc, wever, en Talon, Euduxia, kantwerk ster. Verleure, Jostphus, Brouwers knecht en Dedrijver, Pouiina, dagloonster. Mai-recau, Josephus, 47 jaren, zager, echtgenoot van Ma ria, Dewaeghenaere, Meenenstraat. Gobert, Gonstantia, 47 jaren, dagloonsler, echtgenoote van Bryxis. Adolphus, Meenenstraat. Vandenbulke, Mathilda, 15 jaren, Doorgang- straat. Lamoten, Eugenia, 85 jaren, weduwe van Cremme- rv, Petrus, Boüingstraat. Desmet, Joannes, 45 jaren, schoenmaker, echtgenoot van Geiiuiers, Maria, Meenenstraat. Kinderen beneden de 7 jaren mannelijk geslacht, 5, vrou welijk geslacht, 2, te samen 5. Soulagement immédiat et guérison compléte de la üosaïte et de loutes sortes, mal aux derits, lom- bagos, irritations de poitrine, maux de gorge, etc. En rouleaux de fr. 1-50 el de 80 cmo', chez M, BEGUVYE, pharmacies), Ypres. ÏJPEREM. AARD SER GRANEN ENZ. 23 april. 16 April verkochlle middenpr. verkocht te midden pr. kwantiteit. p. lOOkiio. kwantiteit. p. 1Ü0 kilo. 34,700 24-00 19,500 24-25 9,500 1 9-50 6,600 19-50 500 22-00 o,800 21-50 1,100 24-00 1,000 23-00 1,600 25-00 1,50.0 24-00 6,000 9-50 5,800 9-50 255-00 285-00 Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardappelen Boter De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 24" April tot 1" Mei is gesteld aan 24 c. per kilo. Veïni'sse. Per 145 lit. Tarwe (nieuw) Tarwe van fr. 20 April. tot 13 April. tot Rogge Sucrioen Haver Boonen 23-00 27-00 22-50 27-00 21-50 00-00 20-00 21-50 12-00 21-25 18-00 21-25. 14-00 17-00 14-00 16-50 24-00 27-00 24-00 26-50 kortrijk. Per hectoliter. - 18 april. Witte tarwe fr. 18 87 a 19 67 Roode aard.iOÖk 6 50 3 7 50 Roode tarwe 00 00 a 00 00 Boter p. 1/2 k. 1 41 a 1 54 Rogge 15 67 a 15 67 Eieren per 25 1 54 3 1 72 Haver 8 67 a 9 67 Peerdb.p. 1/2 h.00:00 a 00 00 Per hectoliter. '21 April Tarwe, fr. 19 50 a 22 00 Ivempz. 100 k. 00 a 00 - Rogge, 15 50 a 16 50 Koolz. olie, guid 3 Haver, 9 50 a 0 00 Lijnolie, 00 a 00 Peerdeboon. 16 a 16 00 Lijnkoeken, fr. 24 00 a 25 00 Koolz. 100 k 46 00 a 49 00 Koolzaadkoek. 19 50 a 00 00 Lijnzaad. 55 00 a 38 00 Kempkocken. 17 00 a 00 AmsïeBjatH'cIe. Per hectoliter. 3 18 1 72 Tarwe, fr. 18 00 a 20 50 Boonen p. h. a 00 Rogge, 15 00 a 14 00 Koolzaad, a Haver, 9 00 a 1 50 Boter, de kilo, 2 81 a Aai dap. 100 k. 7 50 a 11 00 Eieren p. 26, 1 50 a TfeieM. Per hcetoüter. - 2! april. Tarwe, fr. 19 50 aVlas, 5 k. fr. 0 00 a Kogge, 14 50 a - Boter, de kilo, 2 73 Haver, 8 25 a Eieren, per 26, 165 'a Boonen,3 Aas-dap, p lOOk. 7 00 3 IldüEssselar®. Per 1 1/2'heet. 19 april. Zaai-larwe fr.3 Boonen, fr. 29 - 3 30 00 Nieuwe tarwe 28 a 50. 00 Aardap. 108 k. 8 23 a 9 Oude tarwe 55 00 a 57 00 Boter p. kilo 2 75 3 3 00 Roode tarwe 26 50 a 28 50 Eieren p. 25 1 50 a 1 59 Rogge 20 50 a 21 50 Viggens 5?) 00 a 52 00 Haver 16 00 a 17 00 Koolzaad a Koolzaad-olie p. 105 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 108 58 a lt)S 84 108 38 a 108 84 Lijnzaad-olie, 82 55 a 00 00 82 53 a 80 00 veemarkteu, Kortrijk, 18 april. - 282 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 271 zijn verkocht geweest.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 3