VAN IJPEREN WERKZAAMHEDEN 4 FRANKEN 'H JAARS Nr 428. N eigenste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. "Politieke beriehten. KÜNST- EN LETTERKRING A L G E M E E N V E li H L A G 27 dito. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12centimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG, 1" iMEI 1870. Bckeei. Dixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. m «sm w Het dekreet, de formuul van de plebiscite behel zende, is in hel fransch officieel blad verschenen het is door al de ministers tegëngeleekend. Het be helst dat het fransch volks in zijne kieskollegjen is bijeengeroepen op zondag 8 mei, om het volgende ontwerp van plebiscite te aanvaarden of te verwer pen Het volk hecht zijne goedkeuring aan de libe rale hervormingen sedert I860 in de Grondwet ge bracht door den Keizer met medewerking van de groote Staatskorpsen, en bekrachtigt het senatus- consult van 20 april 187 0. De vereenigingen, om den plebiscite te bespre ken, zijn overal zeer talrijk. Vooral te Parijs heb ben de komiteilen der laatste kiezingen zich op nieuw heringericht en in de verschillige kampen schijnt men besloten te hebben, geen minuut te verliezen. Eene circulaire van M. Emile Olivier aan zijne kiezers, ontvangt van wege de parijsche dagbladen hel onthaalen, dat men aan een werk van dat slach verschuldigd is. De Temps laakt die circulaire op zeer lievige wijze. Wat de dagbladen betreft, die het miniterie genegen zijn, zij bewaren meest allen een voorzichtig stilzwijgen. Een telegram aan den Memorial diplomatique gericht, bevestigd de officiëele overhandiging van de franschenola des heeren Daru aan den paus, met verzoek die nota in zijne hoedanigheid van voorzit ter van het Concilie, die vergadering mede te dee- len. Men voegt er nog bij, dat graaf de Trautlrnans- dorf, gezant van Oostenrijk, ook eene nota aan kardinaal Antonelli heeft overhandigd, die in den grond geheel gelijk is aan de fransche nota. Eene depeehe meldt insgelijks, dat de vaders van het concilie met eene groote meerderheid de schemata op hel geloof hebben gestemd. De tijdingen uit Griekeland, bevestigen het bloe dig drama, dat aan de poorten van Alhenen is ge speeld. De roovers door de troepen aangevallen, hebben den ilaaliaanschen diplomaat vermoord en de efigelsche reizigers, die zij als gijzelaars hielden. Verscheidene roovers zijn ter plaats gedood, de an deren werden vervolgd. De schandelijke vervolgingen tegen de joden zijn in Rumanië op nieuw begonnen. In de stad Ta- eoutch zijn jammerlijke buitensporigheden op de israëlietsehe bevolking gepleegd hunne huizen zijn geplunderd en hunnen synagogen zijn onthei lig! geworden. De troepen hebben met veel moei ie de wanordes kunnen onderdrukken, die zich gedu rende verscheidene dagen hebben hernieuwd. De clerieale nieuwsbladeren houden zich altijd bezig met de zaak van den heer Carlier, die, zoo men zegt, zijne sehuldeisschers, het zij naar En geland, hetzij naar America, heeft onlloopcn zij maken gebruik van dit misdrijf om de liberale partij te lasteren, met te zeggen dat, eer twee jaren verloopen zijn, al hare nieuwsbladeren denzelven zullen verheffen Nogtans dit is de gewoonte niet der liberale drukpers voor hare partijgenoten die misdrijven begaan te verschoonen; zij laat dat over aan de clericaien die zulks in de gewoonte hebben, bij voorbeeld, indien een liberale representant de eerschendende veroordeelingen had ondergaan, ge lijk het met een der bijzonderste meelingisten van Antwerpen het geval is geweest, wij zijn verze kerd dat geen een zijner ambtgenoten hem nog de hand zou reiken, integendeel men zou hem dwin gen tot het geven van zijn ontslag. Onder de cleri caien gaat het anders zijt alles wat gij wilt, zoo haast de Bisschoppen op uwe stem mogen rekenen gij zijt hun man, men spant alle middels in om uw gedrag te verschoonen. Wat ons betreft, wij zijn van gevoelen dat de heer Carlier een onbehendige financier is geweest; wanneer hij de neiging ge voelde van zich, door groote speculatien te verrij ken. hij had zich tot de heer Langrand-Dumonccau moeten wenden om in zijne ondernemingen deel te nemen en een postje van administrateur te be komenin plaats van zich zei ven ten onderen te brengen hij had zich mogelijks ten nadeele van een oneindig getal ongelukkigen kunnen verrijken, en wat nog voordeeliger voor hem ware geweest hij had mogen staat maken óp de gunstige ondersteu- TE IJPEREN. GEDURENDE HET BESTUÜRJAAR 1869-1870. rj 11 f\ f O BBHDHB9BB3 si&m 3?!LT KEXSPKEIIK VOORUIT EX VRIJ, DER ,(i° Vervolg). De spreekbeurten werden gegeven in de volgende orde 5 Maart f 869. M. Aug. Böhin. De la vocation des arts. 24 dito. 31. CulTez. Over den dood van Egmout en De Hoorn, 7 April. M-Vandenbussche.De Belgen hebben het recht eene afzonderlijke natie uit te maken. 9 Juni. 31. J. Iweins. Examen de Ia vie de Leopold I l'° partie). 16 dito. 31. Boosten. Over het leren en de werken van den nederlandschen 'volksdichter Jacob Oats. 21 3 20 10 17 8 22 19 19 26 30d°, 7 Juli 31. J. Iweins. Examen de la vie de Leopold I. dito. 31. De Brouwer. Questions de droit civil. October. 31. Itondelle. Over den droevigen toestand des werkmans in het verleden, dito. 31. Bucorney. Over Jacob Van Artevelde. dito. 31. Van Aertselaer. Over de vereeuiging van België met Holland. 31. Pieters. Over de voordeelen en het goed die het recht van vereeniging voortbrengt. November. 31. Verduyn.Over den slag van Waterloo, dito. 31. Van Eeckhout. Over de vriendschap. December. M. Kilsdonk. De ['influence de 1'Académie Franpaise sur la langue et la littérature. dio. 31. Van Bieshrouck. Over den tegsnwoordi- gen toestand van het onderwijs in België, dito. 31. Van Daele. Sur Ie poëte Pon.sard et ses ceuvres. Jannari 1870 31. Slerghelvnck. Sur le poëte Barbier, dito. 31. Rotiers. Over den oorsprong en de ont wikkeling der menschelijke beschaving, dito. 31. Cordonnier. La céramique Yproise au XIV0 siècle. Februari. 31. A. Böhm. La statuaire francaise au XVIII0 siècle. dito. 31. J. De Devne. Over de vooroordeelen en het bijgeloof. dito. 31. Van Acker. Over den volksman Nicolaas Zannekin. Boven de voorgaande werden nog de volgende vrijwillige voordrachten en voorlezingen gegeven 31. J. Cordonnier. Notes sur les anciennes Chambres de Rhétorique. 31. Ducorney. Over de liefde tot het Vader land. 31. Rotiers. Over de vrijheid van onderwijs, idem. Over den heiizamen invloed der Volksliederen öp den zedelijken en stöffe- lijken welstand der lagere volksklasse. 31. Van Acker. Breydel (dichtstuk). 31. Rotiers. Onze voorouders (id.) 31. Böhm. Sur Ie sentiment de la nature et de la beauté. 31. Van Biesbrouck.Da twee zusters, novelle. 19 Januari 18/70 31. Vande AVeghe. Een winteravond op 't dorp (dichtsnik). 31. Cordonnier. Sur les cabarèts et les hotel— leries dans les temps anciens. 31. Van Acker. Viaamsche strijdzang, gedicht. 31. Rotiers. Aan eenen dichter. Twee leder, volkwamen aan de verplichting hunner spreek beurt met de tentoonstelling in ons lokaal van eenige hunner voortbrengsels, namelijk de heer Ceriez, onze uitmuntende genreschilder, die ons op twee verschillende tijdstippen (21 April en 29 December) drie lieve en wel gelukte tafereeltjes liet bewonderen en de heer Thoris, onze gunstig bekende beeldhouwer die, op laatstgemelden datum, drie beelden in kleiaarde geboetseerd en een in hout gesneden uurwerk, ten 12 Mei. 19 dito. 3 Juni. 14 Juli. 13 Oelober. 20 dito. 3 November. 17 dito. dito. 26 dito. dito.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1