Sfl VAN- IJPERElN. WERKZAAMHEDEN ui||l L ,1 4 FRANKEN 'S JAARS fe^rU.i'iiAaiin m Nr 425, Negenste Jaar. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Vcrschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. KUNST- EN LETTERKRING ALGEM EEN VERSLAG VOOR TJPEREN. Fr. 4-30 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 een Urnen den regel. Reklamen: 2d cenlimen. ZONDAG, 13n MEI 1870. Av4 Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. mm& mmmu sstsf&ia om - Ziehier den volledigen uitslag der stemming van 8 mei, behalve Algiers en eenige detachementen van het land- en zeeleger, in alles 70,000 stem men. Ja 7,237,379Neen, 1,530,909. Eene reden, welke Napoleon III stof lot naden ken moet geven, is de stemming welke in het leger heeft plaats gehad.Men rekentdat ongeveer een zes de deel van het leger neen zal gestemd hebben. Ziedaar een Bonaparte door een betrekkelijk groot getal soldaten verloochend. Dit is ongehoord Eenige wanorders hebben te Parijs plaats gehad. Woensdag ten acht ure is eene bende straatjon gens, waarvan de oudste geene zeventien jaren was, in de voorgeborchte Temple gekomen, de Marseillaise zingende In de Moretestraat, werd er eene echte barrikade opgericht. Het is alsdan dal men besloten heeft de troepen te doen inkomen. Het is ongelukkig om te zegen, maar de chargen der troepen en van de agenten hebben slachtoffers gemaakt. De Gazette des Tribunaux zegt dat men verze kert dat er twee of drij oproermakers gedood en talrijke gekwetsten zijn. Ten twee ure van den nacht was er nog een ge deelte van het voorgeborchte van den Temple door de troepen ingesloten. Men verzekert dat verscheidene honderden per sonen zijn aangehouden. Minister Figuerola heeftin de zitting der spaan- sche Cortes verklaard, dat de jaarwedden der bis schoppen, die weigeren den eed aan de grondwet af te leggen, zullen worden afgeschaft. Uit Florenlie meldt men, dal eenige benden, omtrent drij honderd personen uitmakende, in rco- den uniform, in de provintie Catanzaro zijn ver schenen. Men denkt dat het eene republiekeinsche bewe ging is. De krijgsmacht heeft ze vervolgd en er zijn maatregelen genomen om de wanorders te beletten. De bevolking heeft de hand geleend aan de overheid en drij honderd burgers hebben zich vrijwillig aan geboden, om de openbare legermacht de orde te helpen handhaven. Eene katholieke scheuring is te New-Orleans lot stand gekomen. Zeven en veertig priesters hebben zich aan het hoofd van deze beweging gezet. Ziehier de bijzonderste punten waarop de,nieu we kerk zich van Rome scheidt Zij aanzien den paus slechts als een bisschop, eere-primaat, primus, inter-norer. Zij zeggen dat de priesters trouwen mogen en dat de bieht niet verplichtend is. De kloosterbeloften worden slechts voor vijfjaar gedaan. Eindelijk de nieuwe kerk ver klaart zich innig verbonden met de grieksche ooster- sche kerk en met den engelschen rhitm. De gezant van Beieren te Rome, heeft aan den II. Stoel eene memorie van zijn gouvernement ra kende het Concilie, gegeven. Volgens de correspon dent der Gazette van Augsburg zou het beiersch gouvernemet zich bij de nota van Frankrijk aan sluiten op dat de Paus de betrekkingen tusschen Kerk en Staat van alle inbreuk zou bevrijden en naar de duitsche bisschoppen luisteren, die zich te gen de onfeiibaarverklaring verzetten. TE IJPEREN. GEDURENDE HET BESTUURJAAR 1869-1870. BIBLIOTHEEK. REKENING VAN HET BESTUURJAAR 1869-1870. iMBBBMMjig|BiMajnBM^CTiMramrajB|gmnMgngggMMW^gggggg» ilUtllllllllülll! ifyj?. AfAfi a j ig^?g^aig,a{a«gta:sft»sgi«aaaftis»g«E^^ SaiMeiaspa'Kali tssssslsesa desa i§^:Sa©©ïmees^ca,, desa 5i®sÉ«n* eaa JTan ©©ectgeSjssaiB*. De Koster. Gij verschoont altijd de liberalen en gij moet toch bekennen, zoo als het Nieuwsblad het zegt, dat een libe raal heeft uitgeroepen dat men den katholijken Godsdienst in de modder moet versmachten. De Meester. Ik heb u meermaals gezegd, Koster, dat er in alle partijen overdrevene gekken zijnmaar het is van kwade trouw van de verantwoordelijkheid van dergelijke uitvallen die den afkeer van alle eerlijke lieden opwekken, aan eene ge- heele partij toetewijten. Jan. Het is even als wij, aan de clericale partij in 't al gemeen, het zeggen van eenen harer vlijtigste kopstukken, dat hij wel verhoopte van nog de inkwisitie te zien herstellen en de vijanden der kerk levende te zien branden, zouden ver wijten. De Meester. Deze handelwijze der clericale drukpers is onlangs in de Kamer door de kopstukken der partij zelve ge schandvlekt geworden; gij het hebt recht niet, heeft M. De Kerkhove gezegd aan den Minister van Justitie, van eene tal rijke partij verantwoordelijk te maken van eenen overdreven en ongelukkigen uitval. M. Coomans voegde er bij, wanneer een enkel woord is uit gesproken geweest door een enkel persoon, van dat woord een verwijtsel maken tegen eene talrijke partij, is eene over drevenheid en eene kinderachtigheid, en de heer Dumortier riep uit, gij hebt het recht niet van ons de verantwoordelijk heid van een woord of een gevoel ontbloot van alle gezag op te leggen. MET KENSPREUK VOORUIT EN VRIJ DER (5C Vervolg en slot). Onze Bibliotheek is dit jaar verrijkt met eenige boek werkje^ door verscheidene leden geschonken. Boven de uit gaven van het Willem-Fonds die wij als inschrijvers ontvangen, hebben wij slechts drie werken aangekocht. Lu Chirurgie de Jean Yperman, de Gedichten van Claudius De Clercli en van Jacob Cats. Om te voldoen aan den wensch door eenige leden uitge drukt,stuurde de Kring eene schriftelijke aanvraag toe aan de heeren Burgmeester en Schepenen tot verkrijging van eenige boekwerken waarvan de stad een' zekeren voorraad exempla ren bezit. Ingevolge dit verzoek ontvingen wij van ons Stads bestuur de volgende werken ten geschenke Histoire Militaire de la ville d'Ypres, par J.-J.-J.Ver Eecke. Inventaire anaiytique et chronologique des chartes et do cuments appartenant aux Archives de la ville d'Ypres, par J. Diegeryck. Annales de la Société Archéologique, Historique et Litté raire de Ia ville d'Ypres et de l'ancienne West-Fiandre. En de Catalogue de la Bibliothèque publique. De Maatschappij is thans ingeschreven op de volgende tijd schriften en nieuwsbladeren De Vlaamsche School, Het Nederlandsch Tijdschrift, Le Journal des Beaux-Arts, De Omnibus, De Taal- en Letterbode, De Eendracht, En Het Volksbelang. Al de boekwerken zijn behoorlijk bezorgd, van nummers voorzien en in eene lijst opgenomen. Zij worden op aanvraag der leden ter hunner beschikking gesteld. De uitleeningen en wedergaven worden regelmatig op een daartoe bestemd re gister hestatigd. Ontvangsten. Batig slot de rekening -1868-1869. Bijdragen der leden Fr. Uitgaven. Vuur en licht. 24-90 Bureel- en drukkosten 56-03 Abonnementen op tijdschriften 59-50 Versiering der zaal en bemeubeling 79-32 Loon van den bode. 50-00 249-73 Batig slot 31-95 252-65 264-60 249-73 fr. 14-83

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1