VAN IJPEREN 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 427. Negenste Jaar. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. N'erschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Pol itieke berichten Fijne polemiek van 7 nieuwsblad VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG. 29" MEI 1870, Bureei. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Het voornaamste politiek feit. dat wij' hebben te melden, is de redevoering van keizer Napoleon, van onbeduiden aard welke hij uitgesproken heeft ter gelegenheid der overhandiging van de stemming der plibiscite. De keizer, die er goed geluimd en gezond uitzag, werd zeer toegejuichd in de zaal, evenwel min dan de keizerin, die wezelijk werd toegejuicht. De heer voorzitter Schneider bekwam met zij ne redevoering tamelijk veel bijval, vooral toen hij bij het einde zijner redevoering, eene vrijzinnige verklaringen deed hooren. De redevoering van den keizer is een gewaand programma, van het gouvernement. De eenigste duidelijke verklaring, die de rede voering behelst, is, dat het gouvernemet niet zal afwijken van de vrijzinnige gedragslijn, dat het zich heeft afgeteekend. Yolgens den Temps is de redevoering van den keizer geheel kleurloos en drukt zich maar duide lijk op een enkel punt uit, namelijk dat de ontbin ding der Kamer geene plaats zal hebben. De Officiëele Gazelle van VYeenen, kondigt eene circulaire af aan de diplomatieke agenten van Oostenrijk bij den vreemde, nopens het programma van het ministerie Potocki. Bij keizerlijk besluit is de oostenrijksche Kamer der Gedeputeerden ontbonden en zijn er nieuwe kiezingen bevolen. Een tweede dekreet ontbindt al de Provintiale Landdagen, uitgezonderd degene van Boheme, en beveelt nieuwe kiezingen. Uit Madrid meldt men, dat maarschalk Esparla- ro van alle kandiduur tot den troon afziet. De beiersche Kamer van Afgevaardigden heeft een voorstel tol afschaffing der doodstraf met eene meerderheid 9 stemmen verworpen. Uit Berlijn meldt men dat het parlement met 127 stemmen tegen 119 het behoud der doodstraf in het wetboek heeft gestemd. Er is sedert eenige jaren eene nieuwe partij in ons land ontstaan, zij heeft den naam van vooruit gaande partij aangenomen, en is samengesteld uit eenig misnoegden die, kost dat kost, aan het Staats- roer willen geraken, en uit eene menigte jongelin gen die vol begoocheling en edelmoedige inbeeldin gen, veronderstellen dat het menschelijk geslacht volmaakt is, en dus met de noodige hoedanigheden is begaafd om vrij van driften en van eigen belang door een gemeenebest te worden bekeerd. Zij beelden hun in dat de toekomst hun toebe hoort. en schijnen overtuigd te zijn dat de republiek, de vrijheid gepaard met den voorspoed, zou voor uilkomst hebben, en om hunne begoochelingen ten uitvoer te kunnen brengen, preêkcn zij de over- drevendste grondstelsels aanin de hoop van in hunne pogingen te slagen stellen zij zich als voor- staanders van het algemeen kiesrecht. Zij verslaan niet dat het een wapen is met eene dubbel snede, en nogtans al hetgene bij onze ge- buren heeft plaats gehad, heeft hun moeten over tuigen dat het algemeen kiesrecht rechtstreeks leidt, of tot het dispotismns of tot regeerloosheid. Maar wat doet hun dat? Zij zouden graag de grond wet, die gedurende 40 jaren den naam, de vrij heid en den voorspoed van ons Belgic heeft verzekerd, zien veranderende eene die aan de clericale partij toebehooren, omdat die grondwet sedert meer dan 25 jaren een beletsel is geweest om de jesuitieke vorderingen te bewerkstelligen, de andere omdat zij zich inbeelden van hunne hersen schimmen te zien verwezenlijken, en een derde gedeelte uit afjonstigheid dergene die iets meer be zitten dan zij; het zijn deze die men socialisten noemt, en die de gevaarlijkste zijn omdat zij zich inbeelden dat, met al dat bemiddeld is ten onderen te brengen, zij den toestand van het lagere volk zouden verbeteren, terwijl hel tegenovergestelde de waarheid is; want, zonder pracht kwijnen alle am bachten, de werken worden opgeschorst, de koop handel is gedoodigd en de nijverheid wordt over tollig. De aanhangers van het socialismus weten zoo wel als iemand dat zulk een regima onmogelijk is en tot den ondergang der maatschappij zou geleiden; maar dat is hel minste hunner bekommeringen zij willen aan het roer geraken om het staatsschip te doen stranden, in hoop van zich van een gedeelte der rijkdommen te kunnen meester maken. Wat de clericalen betreft, zij aanzien het als eenen middel om het ministerie omtewerpen en het jesuiliek beheer te kunnen doen herleven, zij verhopen met de grondwet te doen hervormen al de schikkingen die hun tegengaan er uit te kunnen doen laten, de ongelukkige door hunnen baatzucht verblind, gevoelen niet hoe een lijdelijke zegepraal hun nadeelig zou kunnen worden, wanneer men eenen steen uit de fondatie van een gebouw trekt er is gevaar dal het in puinen zou vallen en in zoo een geval zouden zij de eerste daar onder verbrij zeld zijn. Wijders wij houden staande dal hel in de ge zonde reden beslaat van het kiesrecht te beperken aan het gedeelte der bevolking dal iels te verliezen heeft, de andere zoeken dikmaals onrust en gelijk hel onlangs inFrankrijk plaats heeft gehad, hebben te veel strekkingen om de maatschappij in verwar ring te brengen. DE ROOVERSBENDE VAN LANGRAND. Talrijk zijn de miljoenen, welke door de onge hoorde kuiperij der kalholijke bende uit den zak der familiën Langrands geklopt zijn. DE TOEKOMSf Over eenige Weken drong dit schrander cn heilig modder- biad aan opdat de Toekomst hem een antwoord zou gegeven hebben over eenen smeerlap van Chatelet, een broeder-onder wijzer. Nü dit gedaan zijnde, zwijgt dit papiertje alsof het nood de Toekomst tü- over zou geschreven hebbenEh! waarom niet?., het zwijgt wel dat het zweet over de roofvo gels Langrand en consoorten, over Debuck, over Engelmuns ter, over alles wat alzoo in name Gods, van den Paus, en met den mantel van Religie omhuld, door de kopstukken der Ka- tholijke partij gepleegd wordt T'einden van zijn Jatijn, het arm beestje weet niet meer waar zich wenden en wat zeggen om het gerucht der schand daden en struikrooverijen die men voor de rechtbanken ziet ontrollen, te verdooven, en om zijn spel te duiken het onnoo- zelaartje valt uit tegen de Toekomst (die dat volkje durft aan den schandpaal hechten), en zegt met de heiligste veront- weerdiging, welke men kan verwachten van eenen rechtzin- nigen verdediger van al zulken hutsepot: <c Gij zijt schijnhei lig, gij zijt liberaal en gij verkoopt kerkboeken!.... Wel, wel Nieumsbladje, mijn mannetje toch, wie had er zooveel verstand van itwént wege verwacht Hoe? gij zegt u katholijk en gij tracht een politieke vijand, uwen medemensch te beschadigen. Wij wisten wel dat velen gezalfden des Heeren zich, uit haat, zóó verlaagden zich als commisvoyageurs aan te stellen om praktieken voor den win kel van hunne gazetten aan te winnen, maar het durven druk ken, dat overtreft alles,.... en't is niet zeer slim! Wanneer men door noesche werkingen schade aan zijnen concurrent doet door zijne koopwaar te misprijzen of zijne rechtzinnig heid in twijfel te trekken, dan kan de benadeeligde aanspraak- maken op schadevergoeding. Politiek, zooveel gij wilt, maar stoffelijke schade, neen. Wij raden u er op na te denken. Gij maakt uwe lezers wijs dat de liberalen geen geloof heb ben dat zij den godsdienst verachtendat zij zijne dienaars beschimpen en vervolgen; enting, dat zij vloeken, den Vrij dag vleesch eten, in baldadigheid leven Gij durft zulke leu gens drukken, en gij weet dat een liberaal meer godsdienst in zijn kleinen vinger beeft dan veel catholijken van eerste soort in geheel hun lichaamtje. Gij verstaat door geloof heb ben, dat men danse zooals gij schuifelt, dat men zich onder alle voorwendsels geld late a'fdroogen, dat men de oogen toe doe wanneer een van de uwen een schandaal uitsteekt, ha dan is men een van de goê, dan mag men alles verrichtende grootste dieften, de vuilste daden En wij, liberalen, wij gelooven wanneer iemand faalt het voor ZIJNE rekening is maar wanneer hij met opzet de we reld wil bedriegen, men onze evenmensch moet waarschou wen en den bedrieger, wie hij is, het masker afrukken. Gij betracht de wereldoverheersching door oordeelver- stomping. Wij bevechten uwe hebzucht door licht en onder wijs; doch wij verkoopen kerkboeken! Langrand en zijne medeplichtigen mochten, volgens hef logiek van 't Nieuwsblad, kerkboeken verkoopen, en nogtans zii hebben miljoenen in hunnen zak gestoken en duizende huisgezinnen in ellende gedompeld! 'k Heb d'eer u den goeden dag te wenschen, Confratertje,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1