VAN IJPEREN, 4 Fit ANKEN 'S JAARS Nr 428. Negcnstc Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Stads Nieuws. VOOR 1JPEREN. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen25 cenlimen. ■ESfflffi fliiWi mWSmwMi ZONDAG, 5" JUNI 1870. Bureel: Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. IflIlPi De verdaging der afschaffing van den dagbladze gel en de verklaring te dier gelegenheid gedaan door M. Em. Ollivier, in het fransch Wetgevend korps, dat het ministerie nog vijf jaren voor zich heeft om zijn programma te verwezenlijken, hebben den toestand niet verbeterd van het kabinet. Het wordt niet alleen aangevallen door de radikalen dag bladen, maar zelfs gouvernementele bladen. Uil Rome meldt men dat Mgr. Simor, hongaarsch bisschop, in het Concilie eene hevige redevoering heeft uitgesproken, waarin deze prelaat de gevaren heeft doen uitschijnen, welke de uitroeping der on feilbaarheid van den paus, als geloofpimt, zou me debrengen en welke in zijn land de godsdienstcen- heid zou kunnen verbreken. In Italië beginnen zich op nieuw oproerige ben den te vormen. Het gouvernement van Vietor-Ema- nuël neemt maatregelen tegen die bewegingen.Maar het mag doen wat het wil, de omwenteling zal maar de wapens neerleggen, wanneer Rome de we zenlijke hoofdstad van Italië is en een einde aan het wereldlijk beheer van den paus is gesteld. Eene bende opstandeling, aangevoerd door Nat han, is uit Zwitserland in Italië gevallen. Zoodra echter de troepen verschenen zijn, zijn de opstande lingen uilgeen gegaan. Volgens de laatste berichten uit Spanje zou men in dal land wanhopige pogingen doen om eenen ko ning lc krijgen. Zal men daarin gelukken? Dit moet de lijd leeren. inlusschen ia dit althans zeker dat niemand veel lust gevoeld om eenen troon te bestijgen, waarop gedurende verscheidene eeuwen het jammerlijkste fanatism heeft gezeteld. Uit China wordt gemeld, dat het Gouvernement aldaar in eene moeilijke positie is gebracht. De Kei zerlijke troepen, ter sterkte van 20.000 man, zijn door de insurgenten in de provincie Shensi totaal verslagen, met verlies van een zeer aanzienlijken voorraad ammunitie en proviand. Het proces Mandel, dat voor de Assisen van Brussel heeft plaats gehad, heeft de schanddaden van den vermaarden Langrand-Bumonceau en zijne medeplichtigen doen uitschijnen; nooit zijn er bedriegerijen en ware diefstallen op zoo eenen uitgestreklea voel begaan geweest om het geld der dweepers af te perssen en bij duizende onge- lukkigen ten onderen te brengende verklaringen der getuigen hebben bewezen dat de kapitalen, die men ophaalde onder het voorwendsel van dezelve te verchristelijken, tol niets anders hebben ge diend dan om met vette jaarwedden en vergoedin gen aanhangers der clericale partij te verrijken vijfhonderd duizend franken aan den eenen, twee honderd vijftig duizend aan den anderen, vijftig duizend aan eenen derde om een uiliooptje te doen of naar Weenen of naar Heiland, en, daar mede niet genoeg, actiën van maatschappijen ver handelen die nooit beslaan hebben, in een woord alle slach van kuiperijen en dcugenieterijen te uil- gebreid om hier herhaald te worden. Zoo verre dat, indien de roomschc Graaf nog den voet in Belgie moest stellen, een eitje zou te pellen hebben met de justieie en in het gevaar zou verkeeren van, voor het einde zijns levens, in bet drooge te worden gesteld. Het gene aardig voorkomt, het is dat de jesuiliekc nieuwsbladeren geen woord hebben geblazen van I de schelmtrekkeu die in de zakcx Langrand zijn bestaligd geworden dat bewijst hunne partijdig heid; doet al wat gij wilt, steelt de gespaarzaain- hedea van duizende en duizende ongelukkiger, men tracht u te vcrschoonen van den oogenhlik dat gij onder hunne verkleefden zijt, en zeggen dat de Paus of beter de jesuiten eenen dief van dien aard tot Graaf van het II. Roomsche Keizerrijk hebben verheven het is niet gelooflijk en het is eene besliseende beweegreden aan te halen tegen de onfeilbaarheid Wanneer de kapellaan Van Eeeke uit het gevang is verlost geworden, de overdrevene elericalen, den heer Senatcur de Belhune aan het hoofd, zijn hem stoetschewijze aan de grenzen dei- gemeente gaan inhalen. Dit ongeschikt voorbeeld komt te Ver- viers navolgers te hebbener waren aldaar twee geven; d cal en leden van de Internationale Maatschappij tot 8 dagen gevang veroordeeld geweest; de leden van dat gevaarlijk verbond hebben dezelve op eene zegenpralende wijze tot hunne woonste vergezeld. Dit is een voorval dat veel achterdenken ople vert het is een bewijs dat de dagelijksche aanval len die de jesuitieke drukpers zich toelaat tegen het rechterlijk orde beklagelijke vruchten begint te socialisten geven de hand aan de cleri- om de maatschappij ie bevechten beide ondermijnen het gezag der justieie, de priester en de socialist, die door de toepassing der wet zijn ge straft, worden geëerd en gevleid door hunne gazet ten, als een bewijs van protestatie tegen de rechters die hunne plicht hebben vervuld, zoodanig dat, volgens hun beide, degene die de bevolkingen tot wanorders opwekken verdienstelijk zijn. Gelukkig- lijk, noch de magisirature, noch het ministerie, zullen zich hierdoor laten verschrikken, en de wet ten, die de openbare veiligheid waarborgen, zullen bij voorlduur toegepast worden, anders de elerica len en de socialisten, die denzelfden weg inslaan, zouden welhaast alles omverrc werpen en het land in eenen ongelukkigen toestand doen vervallen. Een advokaat van Gent heeft eene vergelijking gemaakt tusschen al de provinciën van ons land, betrekkelijk de tot ter dood of tot dwangarbeid ver oordeelde gedurende de jaren 4 856 tol 1860, waaruit blijkt dat in Weslvlaanderen er een is ge weest op 7,770 inwooners Oostvlaanderen een op 15,415 Antwerpen een op 16,648 Brabant een op 19,256 Henegouwen een op 24,818 Luxemburg een op 50,618 Luik een op 55,572 iinburgeenop. 40,619 Namen een op. 48,072 Dus in Weslvlaanderen er zijn zes maal meer lijfstraffen uitgesproken geweest dan in de provin ciën Namen en Luxemburg, vier maal zoo veel als in de provincie Luik, enz. Wanneer men onderzoekt waaruit dat dit ver schil voortkomt men kan het aan niets anders toe- wijlen dan aan de onwetendheid en de dweeperij der bevolking; niet dat hot clericaal onderwijs in sommige vakken ten achteren is, maar, noch in de hoeken die men bezigt, noch in de aanmaningen die de clericale onderwijzers goed vinden aan hun ne leerlingen loetesturen, wordt het woord van eere zeldzaam gebruikt, en nogtans de vreeze dei- straffen van hier naarmaals is dikmaals ontoerei kende om den mensch in den weg der deugd en dei- eerlijkheid te behouden, des te meer daar men ge makkelijk vergiffenis zijner ondeugden en zelfs zijner gruweldaden bekomt; terwijl het anders is met de eerzaamheid, eenmaal dat men zijne eer lijkheid heeft verloren er bestaat bijna gcene moge lijkheid om dezelve weder te krijgen, men heeft schoon daartoe alle pogingen te doen er blijft altijd eene vlek over die onuitvaaglijk is. IJperen, 4" Juni 1870. 1 F\ 1 anaasw Will <\_ni:\; i ÜTmm» naHonaffKmBaanai -znwa ■TTOTTOTinramiffrrrr^^aEESgsgcPagagwgeeai "E3!X3>«E=— At; Dinsdag namiddag, tusschen 2 en 3 ure, zijn er iwee hekkens afgewaaid van den molen toebehoorende aan sieur Breyne, buiten de Dixmudepoort. Gelukkiglijk zijn er geen ongelukken gebeurd enalies bepaald zich op stoffelijke schade. Ai Zondag laatst, tegen den avond, is er bijna een ongeluk gebeurd. In de Dixmudeslraat was er een peerd in een rijtuig bespannen die ergens van vervaard zijnde, niet wilde voort stappen. De geieider sukkelde ten gronde en bekwam kneu zingen aan hand en hoofd, doch is spoedig hersteld geweest daar wij hem 's anderengaags te been zagen. A* De rijschool is Woensdag morgend ten 8 ure naar het kamp vertrokken, zich langs Meenen naarKortrijk begevende. Maandag, dezer, verlaat het 10e reg' onze stad, zich naar het kamp begevende langs den ijzeren-weg. Na het kamp komt het 4° reg' alhier garnizoen houden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1