REVALENTA ARABICA REVALENTA CHOCOLATÉE Briefwisseling der Toekomst. Geen medecijnen meer. DU BARRY. Ivoormaatschappij. Bericht aan de eere-leden. DE GESCHIEDENIS VAN IJ PEREN. BURGERSTAND Sterfgevallen. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijn, purgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk ge- zondheidsmeel: GEZONDHEID VOOR ALLEN Maandag, tweeden Sinxendag, ten G ure 's avonds, zal er eene feest gegeven worden door de uitvoerende leden op den Dickebusch-Vijver, ten 8 ure lichtsteking en vuurwerk op den Vijver. Wij kondigden over acht dagen aan dat het muziek van het 40° reg' in den hof der Concorde zijn laatste concert gaf. Het is Sinxendag, ten G ure namiddag, dat hetzelve nog een geeft, als afscheids-concert. Programma 1La Royale Beige (Biot). 2. Ouverture de la Muette (Auber). 5. Don Pasquale, fantaisie pour hautbois (Verhoust). 4. Polka de concert, pour flüte (De- maré). 5. Le rendez-vous de chasse (Rossini). 6. Les airs connus, grand potpourri (Buyssens). Wij hebben, van een onzer abonnenten van Brussel, een gedicht in het fransch ontvangen handelende over de on troostbaarheid van Z. H. den Paus, bij het vernemen dei- vrijspraak van Mandel.De plaats ontbreekt ons vandaag om er mededeeling van te geven. -T— EEMI&E DATUMS UET Op Sinxendag 1G88. -Het fransch gouvernement deed ter verheerlijking van Lodewijk XIV, op de Groote-Markt te IJperen, eenige stappen vóór den ingang der kerk van het Gasthuis, eene fontein plaatsen gespijsd door de waters van den Zillebeek-Vijver. Het was op Sinxendag dat, in tegen woordigheid van den luitenant des Konings en van den voogd van stad, men tot de inhuldiging overging. Hersteld in 1759, werd zij in 1794 door de omwentelaars beschadigd, en het was in 1806 dat de zorgeloosheid van het Gemeente-Bestuur het gedenkteeken liet afbreken. In 1824 was er spraak deze fontein op de kosten der stad te herbouwen en van deszelfs toppunt het borstbeeld van Willem 1 te plaatsen, uit erkentenis der nieuwe versterkingen welke hij rond IJperen doen bouwen had. Verschillige voor stellen werden ten berde gebracht en geene aanveerdt zijnde, werd dat gedacht verlaten. 6 Juni 1455. De toren van Sl Maartens, die terzelfder tijde als het oudste gedeelte der kerk gebouwd was, viel op eens in. Men weet er de oorzaak niet van, die eenigen toe schrijven aan een onweder. Het bovendeel der kerk werd sterk beschadigd. Hij werd heropgebouwd het jaar nadien onder het bestier van Marten Uittenhoven, van Mechelen. Hij meet 215 voet hoogte. De eerste steen werd gelegd den Donderdag 2 Juli 1454, door Victor van Lichtervelde, voogd der stad, en de tweede door Anastatia Van Oultre, Burggra- vinne van IJperen, weduwe van Robrecht,Bastard vanYlaan- deran, gouverneur der stad. 8 Juni 1675. De korporatie der baardscheerders-heel meesters van IJperen, ontvangt onder hare leden, Jan Palfyn, oud 25 jaar, gebortig van Kortrijk, om zijne kunst uit te oefenen in de stad en Kasselrij van IJperen. Ten dien tijde was deze stiel noch geacht noch winstgevend, want na 19 jaar verblijf alhier, was hij zoo arm dat, om zich naar Gent te gaan vestigen, hij den Koning van Spanje een smeekschrift toestuurde ten einde kosteloos in de gentsche korporatie te mogen aanveerd worden. Het magistraat van Gent ver leende hem het burgerschap en de Koning gundde hem de toelating zijnen stiel uit te oefenen op het grondgebied der stad. Palfyn, alhoewel de uitvinder der verlostang, stierf in armoede, den 21 April 1750, in den ouderdom van 80 jaar. van tien 27 Slei. tot den 3 ,fnni. GEBOORTEN yrouwe'l!jifCSlH4) t0 zamen' 9' Huwelijken. Talon, Petrus, werkman, en Desmaretz, Natalia, kantwerk ster. Poupart, Karolus steenhouwer, en Wetteiynks, Amelia, kantwerkster, Roose, Desiderius, werkman, en Bekaert, Regina, werkvrouw. Desagher, Petrus, 68 jaren bakker, echtgenoot van Barbara Persoone, Rijselstraat. Huysmans, Petrus, 25 jaren, beeld houwer, echtgenoot van Stephania Samyn, Lombaardstraat. Vandewoestyne, Petrus, 75 jaren, schrijver, ongehuwd, Wallestraat. Paeschesoone, Petrus, 85 jaren, zonder be roep, weduwaar van Catharina Hessel, Dixmudestraat. Chrisliaen, Eugenia, 74 jaren, zonder beroep, ongehuwd, Meenenslrrat. Smagghe, Ludovicus, 17 jaren, Dixmude straat. Doolaeghe, Ludovicus, 68 jaren, koetsier, echtge noot van Nathalia Catteeuw, Lente-Markt. De miseriën, de gevaren en de teleurstellingen der walg- achtige geneesmiddels met welke de zieken tot heden gekwol- len zijn geweest, zijn thans vervangen door de verzekering eener volkomene en rasse genezing door middel van het aange naam Revalenta Arabica van Londen, die de volkomene gezondheid wedergeeft aan het orgaan der spijsverteering, aan de zenuwen, de longen, de lever, het slijmvlies, zelfs de meest uitgeputtegenezende de maagontsteking, de gastralgies, de gewonelijke verstopheden, het speen, de slijmen, de win den, de kloppingen, de afgang, de gezwellen, de hoofddraai- ïngen, het ruischen in de ooren, de doofheid, het niezen en het brakenalle pijnen, zuur, krampen en buiktrekking, slaap loosheid, longziekte, bleekkleur, witte vloed, hoest, bevangen heid, kortademigheid, ontsteking der luchtpijpen, teering, zweeren, uitslag, neerslachtigheid, rhumathismus, kozijns, koorsen, vallingen, moederkwaal, zenuwpijn, slecht bloed, water, en afwezigheid van koleur en zenuw kracht. Genezing N° 63,184 M.M. Barrij, Du Barrij en Coi, uwe uitmunterde Revalenta, komt hare triomfale intruk in onze gemeente te doen, door de genezing mijner vrouw die gedurig pijnen en brakingen had. Het is onnoodig u te onderhouden over hare kwaal die reeds4 jaar haar niet meer verliet.Eindeling raadde een goede genees heer ons aan uwe bloem te gebruiken. Zij begon er den 19 april van te nemen, en reeds, buiten verwachting van iedereen houden de brakingen op de pijnen aan de oogen en aan de beenen zijn reeds verdwenen. De slaap is geruster gewonden en de pijnen aan het hert, aan de maag en in de lenden be staan bijna niet meer. Mijnheeren, ik ben maar een werkman, maar ik ben gereed om voor iedereen te verklare, dat de Revalenta de grootste diensten aan mijnen vrouw bewezen heeft, en raadde die ge neesmiddel aan iedereen te gebruiken, ontvang enz. L. J. Dury. Voedzamer dan het vleesch, zij geeft de gezondheid weèr en kost 50 maal minder dan den prijs van allen geneesmiddel in doozen: 1/4 kil. 1 fr. 25; de kilo 7 fr.; 12 kilo 60 fr. Du Barrij en C°' 12. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, wederverkre- gen door het Revalenta chocolaad, aan de persoonen en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijmaal meer voeden dan het vleesch, in tabletten van C Tassen, 1,25; voor 12 tassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. -Doozen poeder van 12 tassen, 2,25; 18 t. 7 fr. 120 t. 16 fr576 t. 60 fr. of omtrend 10 C. de tasse. Du Barrij en Cci, keizerstrrat, 12 Brussel, en te IJper bij Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Frysou, apoth.,Dix mudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat; H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Poperinghe, 2 Juni 1870. De eerweerdige opsteller van het Nieuwsblad, waarschijne- lijk meenende dat hij zich niet genoeg verdedigd heeft in onzen pennenstrijd over het katholijk onderwijs, komt nu, na eenige weken stilzwijgendheid op deze kwestie terug om door een laatsten praat zijne verdediging te voltrekken en zich den zegepraal toeteschrijven. Ziehier zijn argument De man van Poperinghe zegt dat hij deze polemiek taiet wenscht te verlangen en dat hij onze gezegden onbeantwoord laat, dus hij vlucht, hij heeft lie- ver het slagveld tejverlaten en de bijze le steken. (De bijze steken, wat is dat Wij hebben gezegd dat de vertellingen van het Nieeuwsblad nopens het katholijk onderwijs der burgerskinders die na de eerste communie hunne leerschool verlaten hebben, en no pens de Godlochenende leering der Staatsscholen, heilige leugens waren, en dat wij aan geene leugens (die in ieder- eens oogen springen) behoefden te antwoorden, wetende dat deze uitdrukking reeds eene genoegzame antwoord in zich bevatte. Tot nu het heilig blad heeft die logenstraffing nog niet te gengesproken, noch door geen het minste bewijs zijne bewe ringen bevestigd. Wij vragen wie het slagveld verlaat, of wel deze die standvastig de verdedigingswapens van zijnen tegen strever te gemoet ziet, of wel deze die wijkt voor het bewijs zijner verwaande aanhalingen Wat aangaat de nieuwe uitvinding die, volgens de kod dige uitdrukking van het Nieuwsblad, de liberaïerij met hor- logiewerk zou doen gaan, wij hebben Zondag laatst de makrondraaiers genaamd die, voor den baard van M. Van Merris, deze uitvinding aan de katholijkerij zullen toepassen. Onze achtbare tegenstrever is niet min buiten zijne reke ning wanneer hij meent ons eene sueuve te geven met eene kwaadwillige zinspeling te maken op onze uitleggingen be trekkelijk de Katholijke Universiteit. Die man, die zoo geern aan anderen verwijt dat zij de geschiedenis niet kennen, is maar van 400 jaren bedrogen, wanneer hij de inrichting dezer Universiteit doet dagteekenen van 1431. De Katholijke Universiteit is ingericht geweest te Mechelen in 1834 door Mgr. Sterckxvóór dit tijdstip had men nooit van geene Ka tholijke Universiteit hooren spreken. De vermaarde Universi teit die in 1426 (en niet in 1451) te Leuven is gesticht ge weest door den hertog Joannes IV, en in welker plaats men die van 1854 wil stellen, was eene Staatsuniversiteit, en 't geen bewijst dat hare oorsprong niet het minste katholijk was, 't is dat de Paus Martinus V niet toeliet dat de theologie aldaar onderwezen werd, en dat het maar door de grootste aandringingen geweest is van den hertog Philippus den Goede en van Erard de la Marck dat de Paus Eugenius IV eindelijk de theologie benevens al andere wetenschappen in dat gesticht heeft laten onderwijzen. Deze Hoogeschool die eene wijdverspreide faam had is grootelijks vervallen in de 18e eeuw, zij bestond maar ge deeltelijk meer onder Josephus II en werd gansch vernietigd bij den aanvang der fransche omwenteling. Onder het fransch gouvernement zij werd vervangen door een lyceumen onder het hollandsch gouvernement zij werd op nieuw in 1817 als Staatsuniversiteit hersteld. Zij is in die hoedanigheid be houden geweest tot in het jaar 4 855, op welk tijdstip dit gesticht, gesuprimeerd geweest zijnde omdat het getal van drij Staatsuniversiteiten voor ons klein land te groot was, welhaast in bezit genomen werd door de Vrije Universiteit van Mechelen waaraan onze katholijke beheerders van dien tijd de ledige gebouwen met veel plciisir overgelaten hebben, terwijl zij, met de oogen toe, al de beurzen, oorspronkelijk bestemd voor het openbaar Staatsonderwijs, door de bisschoppen heb ben laten knippen. Wij vragen nu door welke afstamming of bloedverwant schap dit bijzonder gesticht het recht had van zich de erfnis toe te eigenen van een openbaar gesticht dat nooit geene an dere bestemming gehad heeft dan het Staatsonderwijs. Indien de man van IJperen de waarheid wilde zeggen, hij zou antwoorden dat die erfnisrooverij of beurzenknipperij geschied is met inzicht van het Staatsonderwijs te vernietigen ten voordeele van de katholijkerij. X. DU BARRY van Londen, die volkomentlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsteking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van friscbheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 21 Juli 1866. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. H. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schotleivol op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 58,614 van mevrouw de markiezin de Bréhan. Napels, 17 April 1862, Mijn heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uilterenden staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerken te doen; ik had zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik wasten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en wéér deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijden ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmensch was mij zeer lastig geworden. Verscheide engelsche en fransche genees- heeren mij nuttelooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uitterste middel, van uw gezondheidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBréhan. Xoedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 1/4 kilo 2 fr. 25, 1/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 16 fr., 6 kil. 52 fr., 12 kil. 60 fr. Zending in een postmandaat. HUIS DU BARRY en C'e, 12, Keizerstraat, Brussel. DOOR DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uitgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen in den cacao verhit-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 2