VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS Nr 429» Neffenste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. OOK IJ PEREN. Fu. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 een timen. ZONDAG, 12" JUNI 1870. Büreei. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Uit Frankrijk is er geen bijzonder politiek nieuws. Men heeft wel van eene ministerieele kri- sis gesproken, maar het schijnt dat Em.Ollivier van geen aftreding wil hooren. De afbreuk tusschen de radikale linkerzijde en de grondwettelijke linker zijde is definitief. De minister van linantien is voornemens de zegel voor de politiek dagbladen af te schaffen, maar behoudt den tegenwoordigen staat van zaken voor het vervoer der gazellen en zoekt eene vergoeding voor zijnen büdjetin het aanstellen van eenen ze gel van drij cenlimen op de annoncen. Het oude gerucht eener trapsgewijze vermeerde rende verkoeling tusschen de hoven van Parijs en Berlijn, in verband met het feit der samenkomst van koning Willem van Pruisen en keizer Alexan der van Ruisland te Ems, geeft weder aanleiding tot oorlogsvoorspellingen van enkele zijden. AI die vreesaanjagende geruchten worden dan ook trouwens dikwijls slechts uit speculatiezucht verspreid, en zijn niets meer dan middelen uit eigenbelang in het werk gesteld, waarvan juist zij, in wier belang men schijnbaar optreedt, de slacht offers worden. Men meld uit Rome, aan Ag Memorial diploma tiquedat den dag opwelke de discussie op de on feilbaarheid van den paus zoo overhoeds gesloten is.de prelaten der oppositie van alle nationalitei ten, meer dan 100 in getal, hebben eene kracht dadige prolestatie onderteekend, die aan den paus is overhandigd geworden. Koning Willem van Pruisen en graaf von Bis- mark hebben Maandag Ems verlaten en zijn naar Berlijn terug gekeerd. Het bezoek van den koning aan den keizer van Rusland heeft tot velerlei gis singen aanleiding gegeven. De wereldtentoonstelling van Weenen, voor den oorlog van 1860 besloten en alsdan uitgesteld, zal in 1875 plaats hebben. liet dekreet is in de Gazette van Weenen verschenen. Er bestaan partijen in alle grondwettige landen die zich bevechten om beurtelings het Staalsroer in handen te krijgen, ten einde hunne grondstelsels te kunnen doen zegenpralen en aan hun hoofd man nen te stellen die, door hun voorgaande, door hun ne schranderheid of door hunne listige bewerkingen en den invloed dien zij op hunne partijgenoten uit- öeffenen zeker zijn van tot Minister te worden verheven; bij voorbeeld, indien de kiezingen van den 14" dezer maand eene meerderheid in de Ka mer der Volksvertegenwoordigers aan de clericale partij moest verschaffen, het is buiten twijfel dat de Koning zou gedwongen zijn een nieuw ministe rie te kiezen onder de kopstukken van het Jesui- tismus, en dus onder de mannen die als adminis trateurs of medeplichtigen van den heer Langrand- Dumonceau zich ten koste der gespaarzaamheden van zooveel ongelukkigen hebben verrijkt. Het is bewezen geweest in het proces Mandel dat het die mannen zijn die de verehristelijkte kapitalen heb ben ingepalmd; de eene hebben tachtigduizend, de andere honderd of honderd vijftig duizend, anderen nog tot vijf honderd duizend franken van den roomschen Graaf ontvangen, men weet niet waar om, en wij vragen of de jaarwedden en vergoedin gen welke zij genoten hebben billijke of zelfs eerlijke winsten zijn geweest? Wij laten dit aan onze lezers te oordeelenmaar hetgene wij niet aarzelen te bevestigen, het is dat het eene schande voor het land zou zijn van dusdanige mannen aan het hoofd te zien; ongelukkiglijk de geleiders der clericale partij deelen in geencr wijze in deze ge voelens, want zij bewerken heviglijk de kiezingen van den 14 dezer, hetgene eenmaal te meer bewijst dat voor hun alle candidaten goed zijn van het oogenblik dat het verslaafde aanhangers zijn der jesuïterij en zich in alle gevallen zullen gedragen naar de bevelen der Bisschoppen. Maar indien de staatsfinantien in dusdanige handen moesten vallen, wat zou er van ons Belgie geworden, de trouw in het bestuur, die thans alge meen is, zou welhaast verdwijnen, en de staats schuld, die thans tot 104 p. °/0 op alle beurzen van Europa word gecoleerd, zou gelijk in den tijd der clericale ministeriën onder de 90 p. °/0 dalen. Den vierden van deze maand heeft de vergade ring der belanghebbenden in de Société Interna tionale du Crédit Agricole, voor den Rechtbank te Brussel, onder het voorzitterschap van den heer Rongé, plaats gehad, meer dan honderd schuldeis- schers waren aldaar tegenwoordig, en er blijkt uit het rapport van den rechter met het onderzoek der zaak belast, dat het passief beloopt lot 57,540,000 franken, zonder de schuldeisschers die nog onbe kend zijn, terwijl het actief slechts beloopt tot 100,000 franken, zoodanig dat, indien er geene processen of andere onkosten uitspruiten, de schuld eisschers de hoop mogen koesteren 2 67/,00 centiemen voor ieder 100 franken, of 26 centiemen en 7/ioo voor ieder 1000 franken van hunne verehriste lijkte kapitalen te kunnen ontvangen sluurders der sociëteiten Langrand, heeft eenen brief toegezonden aan meestal de nieuwsbladeren, waarin hij tracht zich te verschoonen van al de verwijtselen en beschuldigingen, die hem in het proces Mandel zijn ten laste gelegd geworden. Vol gens den inhoud van gemelden brief hij is voor niets in al de schurkerijen die aan den dag zijn ge komen en die de gespaarzaamheden van zooveel ongelukkigen hebben verslonden. Het is niet te min waar, en Mp Deehamp bekent het, dat hij een der bestuurders van drie der afzon derlijke maatschappijen Langrand is geweest of nog is, had moeten zien dat in de verscheide bilans het actief van ieder dier afzonderlijke maatschappijen bijzonderlijk bestond in actiën der andere, en dat het geld, opgehaald onder voorwendsel van de ca- pitalen te verchristelijken, vooral had gediend om overdreven jaarwedden en vergoedingen te betalen aan de kopstukken en vertrouwde der clericale partij. Mr Dechatnps bepleit de verzachtende omstandig heden, en zou willen doen gelooven dat hij onwe tende was van den waren toestand der zaken, hetgeen niet aanneemlijk is, en daar het gezelschap in liet ongeluk eene vertroosting ishij zou willen een gedeelte der verantwoordelijkheid op de engel- sche bestuurders doen wegen, hetgene onmogelijk is daar dezelve vreemd zijn gebleven aan de inlij ving der hypothécaire en sedert dien zich uit alles hebben getrokken. De heer Dechamps, gewezen Minister, broeder van Mgr. van Mechelen, een der vermaarde be- Er is veel gesproken over de aanhouding van eenen Pater Jesuiet te Doornijk; de zaak waarvan hij betegen is schijnt dezelfde te zijn, waarvoor zooveel Broeders zijn veroordeeld geworden, maar daar de beschuldigingen op verschelde wijzen wor den verhaald, wij vinden voorzichtig van in geene verdere uitleggingen te treden, vooraleer de justicie haar onderzoek zal hebben gedaan. De openbare zedelijkheid is gewroken. Het mi nisterie heeft eenen strengen maatregel "genomen, welken in heiland eenen diepen indruk zal maken. De magistraten, die de bende van Langrand niet hebben vervolgd en aan hunne plicht te kort ble ven, zijn gestraft. Ziehier de koninklijke besluiten, welke wij in den Moniteür aantreffen Bij koninklijk besluit van 7 Juni 1870 is M. C. de Bavay, prokurcur-generaal bij liet beroepshof te Brussel, van zijne bediening afgezet. M. de Bavay mag zijne rechten op pensioen doen gelden. Bij koninklijk besluit van 7 Juni 1870 is M. de baron Ilody, prokureur des konings bij de recht- O fZ-T-dl'-: X£<Srë£XS><SX=~

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1