VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS N1' 4#M% Negenste Jaar. Politiek. Stadsj-Kunst- en Letternieuws. YerseliiUige Tijdingen. MarktenBekendnnxkiïio;v*n Politieke berichten. VOOR IJPEREN. F«. 4-30 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Beklanten23 cenliinen. ZONDAG, 19» JUNI 1870. Büreei. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Uit Frankrijk wordt er niets bijzonders onder politiek opzicht gemeld. De zaak van het beruchte komplot zal eindelijk voorliet hooggerechtshof te Rlois, op 18 juli aan slaande komen. De candidatuur van den hertog van Montpensier in Spanje kan thans geheel als mislukt worden be- schoud. Een der amerikaansche bisschoppen heeft naar een der berichtgevers van de Koln. Zeitung ver zekerd, zich bij de beraadslagingen over de onfeil baarheid te hebben uitgelaten als volgtIk ben een republiekein riep hij het concilie toe en ver werp het absolutismus zoowel in den Staat als in de Kerk. Volgens mijne meening is de koning voor het land, en niet het land voor den koning. En zoo meen ik ook, dat de paus voor de Kerk en niet de Kerk voor den paus bestaat. Langs telegralischen weg wordt uit Athene ge meld, dat de rooverhoofdman Takes Arvanitis er in geslaagd is zich op Turksch grondgebied in vei ligheid te stellen. Naar het schijnt blijven de iialiaansche uitgewe kenen rusteloos en trachten zij, na hunne mislukte pogingen in verscheidene deelen van kei koningrijk Italië, op andere punten hunne zaak te vorderen. Althans aan de te Weenen verscheinende Neue freie Presse is uit Pola getelegralieerd, dat er al daar eene landing van italiaansche vlugtelingen wordt te gemoet gezien. Oorlogsschepen kruisen op de kusteu uitgebreide voorzorgmaatregelen zijn genomen. De clericale drukpers tracht door eene aaneen schakeling van leugens de zaak der maatschappij Pauwels te verwarren, ten einde te doen gelooven dat het Ministerie de oorzaak is van den ondergang derzelve en van de verliezen die de deelnemers hebben ondergaanhun doel is van de verantwoor delijkheid, die op de kopstukken hunner partij weegt, in de schurkerijen Langrand te verzachten, en aldus aan de sukkelaars wijs te maken dat de liberalen zich ook plichtig hebben gemaakt aan het. bedriegen van geldschieters, hetgene strijdig met de waarheid is de maatschappij Pauwels die in 1861, toen M. Frère het bevestigde, nog in eenen bloeienden staal was, heeft haren ondergang bevrocht, voor eerst, met de betaling van het ma terieel dat zij aan verscheide spoorwegmaatschap pijen had geleverd in actiën derzelve, die op niets waren gevallen, te laten betalen en bijzonderlijk met de versterkingswerken van Antwerpen, waar aan zij niets verslond, aanlenemendus, indien zij op hare onderneming belangrijke verliezen heeft gedaan het Ministerie is er voor niets in, de uitvoe ring der werken heeft moeten plaats hebben vol gens de grondteekeninger en het kohier van lasten, en indien de aannemers lebben verloren het is aan hun eigen toetewijten, htt was aan hun van beter hunne berekening te maken. Verders, noch de Ministers noch geen van de kopstukken der liberale partij hebben de deelne mers aangemoedigd om hun geld in actiën dier maatschappij te besteden: er is met die actiën niet gehandeld geweest gelijk in de ondernemingen Langrand, men heeft er ncoit geene zaak van partij van gemaakt, er zijn nooil geene vertrouwden van het ministerie mede bemond geweest om het geld der ongelukkigen aftepersjn, en de opbrengst der op de beurzen verkochte aetiën heeft nooit gediend, gelijk het verzameld geld <au Langrand, om bui tenmatige jaarwedden en vergoedingen te betalen aan vertrouwde aanhangers. Het Nieuwsblad verwijt ons op eene aanhou dende wijze, dat wij, na ons tegen de afschaffing der doodstraffe te hebben verklaard niet een woord hebben gevonden om den Minister Bara te beknibbelen, toen hij genade heeft doen schenken aan eenen bloedzuchtigen schork, gelijk Dessous- le-Moustier, die vijf menschen had vermoord of vergeven, en besluit daaruit dat wij verslaafde aanhangers zijn van den Minister van Justicie. Welnu, aanhangers ja, maar verslaafd niet; wij zijn van zijne aanhangers omdat hij in het elgemeen de vorderingen van onze partij bewerkt; maar dat belet niet in de zeldzame gelegenheden dat hij be sluiten neemt of van den Vorst, afsmeekt, die vol gens onze denkwijze voor het land schadelijk zijn, dat wij onafhankelijk genoeg zijn om dezelve op eene ernstige wijze te beknibbelen het is hetgeen wij ons toegelaten hebben in ons eerstvolgende nummer na dat het besluit van genade aan den be doelden schelm tot onzer kennis is gekomen. Indien de opstellers van het Nieuwsblad ons ge zegde hadden gelezen, zij zouden gezien hebben dat wij deze genade en de triestige gevolgen die de zelve kan hebben, omtrent in dezelfde woorden en door dezelfde beweegredens als het zelf hebben beknibbeld, en wij herhalen nogmaals hetgene wij in ons nr van den 10" April hebben gezegd, te we ten, dat volgens onze denkwijze, noch de Minister noch de Koning zelf, de bevoegdheid zouden moe ten hebben, na dat de Kamers goedgevonden heb ben de doodstraf in het strafwetboek te behouden, van dezelve daadzakelijk afteschaffen. Wij zeggenindien de opstellers van het Nieuwsblad ons gezegde hadden gelezen, iets dat zij niet gedaan hebben, maar dat doel er niets aan; zij hebben in hunne valsche aanhaling eenen mid del gezien om ons te vernederenen ofschoon zij wisten dat hunne verwijtsels ougegrond waren, zij hebben niet achteruit gedeinsd om ons eenmaal te meer te kunnen lasteren. Het verwijtsel van verslaafdheid uit de pen der opstellers van een clericaal nieuwsblad komt ons vreemd voor; zij die nooit een woord durven schrijven, noch tegen hunne partijgenoten noch tegen dezer listige bewerkingen, zij die eene me nigte der hunuen voor de Assisen zien blinken voor misdaden, die wij niet namen durven, en die steeds pogingen hebben gedaan om zich te ver- schoonen, zij zien de gespaarzaambeden van dui zenden ongelukkigen verslinden in den afgrond van Langrand's ondernemingen en zij hebben nooit een woord gevonden om de gevers te verwit- tigen dat zij met schurken te doen hadden Welkdanige arglistige bewerkingen zij door hunne patroonen hebben zien ondernemen om geld te verschaffen of hetstaatsroer in handen te kunnen krijgen, zij hebben de zelve nooit durven beknib belen, zoo verre dat zij stom gelijk karpels zijn ge bleven, wanneer eenen Bisschop de Jesuitieke grondstelsels heeft bewerkstelligd met in eenen pas- toreelen brief te durven zeggen, dat alle middels goed zijn, zelfs de onheerlijke, om het betrach te doel te bereiken En dat zijn de mannen die onafhankelijke per sonen van verslaafdheid durven beschuldigen mtammmKmrnfm -mm If ft litil fa 11 ..'--/A*? - A'-hi ü.r.'iM fA trè-llrlü.öa rn.-A. DE T0EK0M8Ï De Kamer der Volksvertegenwoordigers was op het einde van den zittijd samengesteld uit 75 liberale gedeputeerden en 49 katholijke. Het ministerie beschikte dus bij gevolg in de Kamer over eene meerderheid van 2C stemmen, en er moest dus eene ver plaatsing van 15 stemmen zijn om de partijsterkte gelijk te maken. Er waren te herkiezen: 18 katholijken, waarvan 43 in Oost Vlaanderen en 5 in Limbuig; 43 liberalen, waarvan 7 in Oost-Vlaanderen, 22 in Henegouwen en 14 in de provincie Luik. Stellen wij eerst vast, dat de 18 aftredende katholijke leden allen herkozen zijn. Enkel te Audenaarde, waren er drij libe ralen in het worstelperk getreden, om de herkiezing der drij aftredende leden te bestrijdendoch de liberalen zijn in hunne pogingen niet gelukt. Te Verviers zijn het de klerikaTen, geholpen door de pro gressisten, die gekozen zijn. Te Charleroi is de kandidaat der independenten, door de katholijken voorgedragen, bij de eerste stemming herkozeo, met M. Drion, katholijke kandidaat, en M. Pirmez, minister van binnenlandsche zaken. In de balloteering, die plaats heeft gehad tusschen twee ka tholijken en twee liberalen, zijn de liberalen gekozen. Te Soigoies is M. Ansiau, aftredend lid, en M. Houtart, li-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1