VAN IJPEREN. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. VerscMlIige lijdingen. Markten. Bekendmakingen. A431. Neffenste Jaar. 4 FRANKEN ?S JA ABS Politieke berichten. Stads Nieuws. ZONDAG, 26" JUNI 1870. Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. Reklamen: 25'cenlimen. Bureel De laalsle berichten uit Parijs melden, dat de vrees voor den oogst wat vermiderd is en dat de uitslag zoo slecht niet zal zijn als men verwacht heeft. Uit Parijs meldt men ook dat de keizer geheel van zijne ongesteldheid is bekomen. Men had ook ge zegd, dat prins Napoleon lijdend was 5 integendeel is hij zeer welvarend en is naar zijn kasteel van Prangrins vertrokken. In het Wetgevend Korps van Frankrijk heeft M. de Gramont de dokumenten neêrgelegd, nopens de mexikaansche schuldeischers en maarschalk Le Boeuf geeft uitleggingen over de expeditie van ge neraal de Wimpffer, waarvan de geruchten, zegt hij, ongegrond zijn. Uit Rome wordt er geschreven, dat het geloof stuk der onfeilbaarheid in 't kort zal uitgeroepen worden. Al degenen die dus niet aannemen, dat de Paus gelijk gehad heeft den winkel van Lan grand aan te bevelen, zullen tegen de geboden van de 11. Kerk zondigen. Wat ellendig harrewar le vert, de XIX" eeuw toch op De Paus heeft zijn antwoord doen afkondigen op de gelukwensehen, welke hem door de voor standers van zijne onfeilbaarheid zijn toegestuurd. Hij bevestigt, dat hij en degenen, die in zijnen naam spreken, alleen moeten aanhoord worden en geeft eenen klauw aan de bisschoppen, die denken dat de Kerk op de hoogte der tegenwoordige be schaving moet zijn. indien er geene scheuring in de Kerk komt, zoo is het niet dat de jesuieten daartoe niet alles zullen gedaan hebben wat mogelijk is. In Portugaal is maarschalk Saldanha bezig met het land militairlijk in te richten. Hij wordt daarin geholpen door de geestelijkheid, die altijd en over al hare hulp aan de vestiging der dwinglandij leent. Het verslag van den heer Bara, nopens de be sluiten rakende de heeren de Bavay, Hody en De- lecourt, heeft in het land eenen onbeschrijfelijken indruk gemaakt. Het liberaal genootschap van Antwerpen heeft eene uitnoodiging gedaan aan al de liberale comi- teiten van hel land, om twee afgevaardigden naar Brussel te zenden, ten einde maatregelen te bera men, om de rampen, waarmede het land van wege de zwarte bende bedreigd is, af le keeren. Wij echten onze volle goedkeuring aan dezen maatregel. Gansch het verlichte land moet tegen de herstellers der misbruiken van het verledene opkomen. De kwaadtrouwige lasteringen der clericale drukpers van dan eenen kant, en van den anderen kant de onvoorzichtige droombeelden der vooruit- gangers hebben hunne vruchten gegeven; de mati ge liberale partij, die gedurende 25 jaren het land op eene eervolle wijze heeft bestuurd, is omgewor pen; er zal een nieuw Ministerie moeten worden daargesteld, het zij vóór of na de ontbinding dei- Kamers, en wij vragen in welke denkwijze de Koning het zal kiezen De mannen der clericale partij die in de Kamers troonen, andere dan degene die min of meer in de schurkerijen van Langrand zijn gemengd, zijn niet machtig genoeg 0111 het Staatsroer in handen te nemen, terwijl hunne bondgenoten, aan wie wij van nu af den naam van afbrekers zullen geven, alles het onderste boven zouden keeren; dit zal het einde ons uitwijzen. Hoe het wezen moge, wij wenschen dat de man nen, van wie de Vorst zich zal omringen, het wel zijn van het vaderland op zoo eene krachtdadige wijze als hunne voorzaten zouden bewerken; wij zouden gelukkig zijn van te mogen toejuichen aan de maatregelen, die de vrijheid van allen waar borgen cn den voorspoed van het vaderland kunnen bevorderen maar, in tegendeel, wij zullen ernslig- lijk blijven bevechten al de inbreuken op de onaf hankelijkheid van het tijdelijk gezag, de vrijheid van geweten en zullen ons immer rechten tegen de geld- en eerschendende vorderingen der Jesuilerij. xildus van het looneel in het parterre gedaald, wij zullen toejuichen aan hetgene ons billijk en voordeelig voortkomt, of de daden uilschuifelen die strijdig met onze denkwijze of ons nadeelig voor de algemeene belangen zullen schijnen. Maar in onze tegenkanting zullen wij de voor beelden van onze politieke vijanden nooit volgen, het woordenboek der vischwijven mag het hunne blijven, wij zullen ons ook weêrhouden van door laster-en leugentaal de eenvoudige kiezers te mis leiden. BE ZiWABTE PEST. De Siècle, van Parijs, meent de oorzaak te ken nen van den stand van zaken in Belgic en die oor zaak isde zwarte pest, waarmede het blad de Ullramontanen bedoeldt. Belgie, zoo zegt het, lijdt onder den invloed van het meest afzichtelijke fana tisme. Het mag zich verheugen in het bezit van 1100 kloosters en 16,000 monniken. Oostenrijk telt 655 monniken op de millioen inwoners Frankrijk 2,895 en Belgie 5.250. Het gansch Noordelijke gedeelte des lands, het eigenlijke Vlaamsche land, is door die kwaal aan getast. Al wat mogelijk is werd door Rome na de omwenteling van 1850 beproefd om de Belgen on der het juk der Jezuïeten te brengen; de vrijheid moest worden te keer gegaan, het verstand uitge doofd, het domste bijgeloof verbreid. Gebruik makende van de vrijheid van onderwijs, richtten de volgelingen van Loyola duizende scho len op waar de kinderen zich in hunne leerstellin gen kwamen oefenen. De vrijheid van vereeniging diende, om ontel bare kloosters op te richten, brandpunten van al wat men wil, waaruit de virus van het Jesuitisme door het gansche land werd verbreid. De ultramontaansche geestelijkheid bezat 9 nor maalscholen de Staat bezat er slechts 2, met het gevolg dat de openbare scholen van den Staat, de Provincie en de Gemeente onder de leiding geraak ten van onderwijzers, die door Loyola zelf waren gevormd. De wet van 1842 zette aan dat alles de kroon op; zij opende de openbare school voor den katholieken priester; de inspecteurs moesten geestelijken zijn; de geestelijkheid had de controle over de leerboe ken onderwijs in godsdienst en zedeleer werd ver plichtend gesteld wereldlijke onderwijzers worden toegelaten, maar zij stonden onder het directe toe zicht van den pastoor of den vicaris. Kan het dan verbazing wekken dat het België van 1850 en het jeugdige geslacht dat sedert het leven zag en groot werd, door die zwarte pest ver giftigd werd P IJperen, 2o" Juni 1870. 1 9 Zondag morgend had alhier gelijk in al de steden van ons Katholijk Belgie, de Jaarlijkshe H. Sacra men ts-Processie plaats. Als naar gewoonte was dezelve prachtig en daarbij, gelijk over een jaar was zij opgeluisterd door een peloton on zer dappere Burgerwachten. V Klein Sacramentsdag (de donderdag na den Processie- Zondag), vieren de kantwerksters van IJperen haren feestdag. Over eenige jaren, toen in IJperen het kantenwerken het bij zonderste gewin opbracht en dus algemeen door onze Vrou welijke bevolking gepleegd werd, was die dag alhier druk gevierd, en niet alleen de kantwerksters maar iedereen liet zijn werk staan om de schoonste helft vau 't menschelijk geslacht in hare uitspanning te helpen. Alle staminets krioelden van volk. Het schoon geslacht opgetooid in zijn zondagpak, de mannen niet minder fier en net gekleed zag men van de eene herberg naar de andere zich begeven, overal werd er gedaanst en gezongen, overal was men op geruimd en geestig. De jon gere generatie kan er zich geen denkbeeld van vormen wat het uitzicht van IJperen alsdan opleverde voor het oog van hem die den geest den volks van nabij studeert; ook ik zal het niet beschrijven, men zou mij niet gelooven.. of wel niet verstaan 1 Alleenlijk zal ik zeggen dat klein Sacramentsdag maar meer gevierd wordt te IJperen dan door de kleine kin deren uit de kantwerkscholen, en door groote die 's avonds tot zeer laat in talrijke bende de stad doorkruisen onder het zingen van vlaamsche liederen, waarin letterkunde en zeden veel te wenschen laten. Het vierdubbel feest te Proven, ingericht door de zor gen en de gulheid van M. den baron Mazeman, senateur, bur-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1