VAN IJPEBEN. 5 centimen. 4 FRANKEN "S JAARS Nr 4ÊI2. Negenste Jaar. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. Verschil!ige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJ PEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 3» JULI 1870. jH Bureel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Van heden kan men op ons bureel Jf- i de vertrek-uren van den IJzeren Weg bekomen aan den prijs van (Zie onze 4e bladzijde). De commissie van hetfransch Wetgevend Korps, gelast met hel verslag over de petitie der prinsen van Orleans heeft tot de verwerping van hunne vraag besloten. Zondag heeft te Parijs in het hotel Baselewski de plechtige troonafstand plaats gehad van de ge- wezene koningin van Spanje. Isabelle II, heeft in- tegenwoordigheid van eenige haar getrouw gebleve- ne hovelingen, lezing gegeven van een manifest aan het spaansche volk, waarin zij de redenen van dien afstand doet kennen. De jonge prins van Astu- riën is koning van Spanje uitgeroepen onder den naam van Alfons XII. Het is te denken, dat Alfons XII, niet meer dan koningin Isabella II met den af stand zal gevorderd zijn, want de Spanjaarden willen van de gevalene dynastie niet hooren. Een dagblad van Duitsland, de Télégraphi, kondigt een artikel af tegen de onfeilbaarheid van den paus, die men zegt opgesteld te zijn door een uitstekend geestelijke van Beieren. Volgens dit ar tikel is hel einigste middel om de katholijke Kerk van de overheersching van Rome te ontslagen, die op haar drukt, de volstrekte scheiding van Kerk en Staatde Staat zou ophouden verantwoorde lijk te zijn voor de akten van de Kerk en zou zich van een last onslagen, die hun zeer in verlegenheid brengt. Het romeinsche hof, van de geloovigen eene blindelingsche gehoorzaamheid eischende voor be spottelijke geloofstukken, is het tijd, dat de Staat de banden, die hem aan de Kerk hecht, verspreekt. Een zwitsersche kanton heeft voorop geantwoord op het geloofspunt der onfeilbaarheid van den paus, door de volgende radikale beslissingDe groote raad van het kanton Neufschalel heeft met 52 stemmen tegen 51, de scheiding van kerk en staat gestemd. De kiezingen in Oostenrijk blijven voortdurend onvoorziene uitslagen opleveren. In de landelijke gemeenten van Stiermarken en van Moravië, heb ben de ultramontanen in groote verhouding gewon nen. De Bien public zegt, dat men het als een onge hoord uitvindsel zou aanzien, indien de bladen aan kondigden, dat Joseph Boniface (Louis Defré) naar het paleis van Laeken ontboden is geworden. Inderdaad, sinds het volk ziet dat maar lieden, die met Langrand de burgers uitgeplunderd hebben, aanspraak op het ministerie maken, zou men groo- telijks moeten verwonderd zijn,dateen eerlijk man met de samenstelling van een nieuw kabinet gelast wordt. (Stad Gend). I0EK0MST Samenspraak twsseliess den [Schoolmeester, den liostcr en Jan Gocdgefeuur. De koster. Wel Meester gij ziet thans dat het land, moede van de handelwijze der doctrinairen, hun eindeiinge eene zending heeft gegeven. De Meester. Gij spreekt van doctrinairen, Koster, wat zijn doctrinairen De Koster. De Pastoor noch de Kapelaan, die zoo he vig tegen hun waren vergramd en die in al hunne sermoenen tegen die mannen preken, hebben het mij nooit gezegd. De Meester. Dat geloof ik en om eene goeden reden, want indien men u en bijzonderlijk de eenvoudige kiezers niet door alle slach van lasteringen en leugens had bedrogen, zij zouden de liberale partij nooit omgeworpen hebben. De Koster. Waarom niet De Meester. Om dat de partij aan welke men die naam, niemand weet waarom, heeft gegeven, de ware nationale par tij is, derwijl zij samengesteld is uit de matige liberalen, die de vrijheid voor allen willen en den vooruitgang bewerken naarmate en belang dat de omstandigheden het toelaten, zon der verwarringen op te leveren, en die de eerzaamheid en de rechtvaardigheid voor richtsnoer nemen. De Koster. Hoe komt het als dan dat het doctrinaire mi nisterie den Godsldienst zoo heeft vervolgd De Meester. Dit is eene ongegronde beschuldiging al dat het gedaan heeft, is van te beletten dat de geestelijkheid degene die hem niet onderdanig genoeg waren, zoo kunnen tot in hun graf vervolgen en bijzonderlijk van haar te beletten met het herstellen der dooderhand in het afpersen van giften en testamenten de familiën ten onder te brengen. De Koster. En de wet van 1842 die men wilde afschaf fen om den priester uit de school te bannen, en het verklaren dat men den Catholijken godsdienst in de modder moest ver smachten De Meester. Het eene is de vordering der vooruitgangers het andere is het zeggen geweest van een der overdrevendste van hun en het zijn die mannen die, getrouw aan hunne grondstelsels, de hand aan de Clerikalen hebben geleend, om hetgene dat bestond aftebreken. Jan goegebeur. Het is hetgene zij ten allen tijde hebben gedaan; steeds op het spoor van Sophismen, zij houden nim mer rekening van den openbaren geest, noch zij onderzoeken nooit tot welke gevolgen hunne schijnredens zouden kunnen geleiden, afbreken is hunne kreet van verzameling, dat er van kome dat kan De Meester. Zoo is het, en zonder de medehulp van hunne aartsvyanden, de clericalen zouden nooit de meerder heid hebben bekomen. De Koster Ik kan niet gelooven dat de calholijke, eerloos genoeg geweest zijn om verbintenissen te maken met mannen die den godsdienst in de modder zouden willen zien versmach ten, noch ook dat de vooruitgangers hunnen invloed zouden geleend hebben om eene catholijke meerderheid te doen na men. De Meester. De uitslag der kiezingen heeft het anders bewezen; de eene voor wie, gelijk de bisschop het hun heeft geleerd, alle middels goed zijn om hun doel te bereiken, zou den tot met den duivel toe verbintenissen hebben gemaakt om aan het Staatsroer te geraken terwijl de andere verhopen van ten gevolge der overdrevenheden die de Clericale ministers zullen gedwongen zijn daar te stellen, de bevolking der groo te steden tot eenen opstand te bewiilen en aldus eene republiek het doel hunner droomen, te kunnen daarstellen. De Koster. -Gij spreekt van overdrevenheden als of er in de Catholijke partij geen mannen bestonden, die het land, zonder overdrevenheden te begaan, zouden kunnen beheeren. De Meester. - Gewis, indien zij aan hun eigen toedoen over gelaten waren, maar gelijk de zaken geschapen zijn, zij moeten aan de bisschoppen, anders gezegd aan de Jesuiterie, onderdanig zijn, op straffe van gelijk glas verbrijzeld te wor den het gene destijds met den achtbaren heer De Decker heeft plaats gehad, is een be wijs daarvan. De Koster. Laat ons hopen dat alles ten besté zal gaan. Jan goegebeur. De hoop is het laatste gevoelen dit den mensch troost, maar ik heb weinig trouw in den jesuilieken boel en twijfel grootelijks of hij, gelijk wij het aan de libera len te danken hebben, gedurende drie en twintig jaren ons schoon vaderland in bloei en voorspoed zal kunnen behouden. PROVEN IN FEEST. 1 Wie Zondag laatst te Proven niet geweest is kan zich on mogelijk een denkbeeld maken van de levendigheid die aldaar heerschte. Het eenvoudig en vreedzame buitendorpje was in een echt Elderado herschapen; het was uitgedoschl in schit terende kleuren, feestmasten omzoomden zijne straten en duizenden vlaggen en wimpels fladderden over de versierde huizen en wegen. Wat was daarvan de oorzaak? Waarom schenen de inwoners zoo wel gemoed en zoo verblijd 't Is dat aldaar dien dag eene heugelijke plechtigheid moest plaats hebben, eene plechtigheid waarvan het aandenken im mer zal bewaard blijven: het was de inhuldiging van het nieuw Gemeente-Huis, dat de gemeente heeft doen bouwen. Zoodra men het dorp binnentreedt ziet men het gebouw, met zijn monumentaal uitwezen, zijne gevels boven de andere huizen uitsteken en men voelt dat het daar de schuilplaats is van de gemeentelijke vrijheid en onafhankelijkheid, het palla dium der inwoners als leden der burgerlijke maatschappij. Zulk een heugelijk feit kan niet voorbijgaan zonder dat de edelmoedige Baron Mazeman De Couthove, Senateur en Burgmeester van Proven, een nieuw en doorslaande bewijs gaf van zijne onbeperkte milddadigheid. Schitterende feesten waren ingericht, Festival van muziek, Stoet, Inrichting van een Korps Pompiers en bestelling in dezer handen van eene Bschoone brandspuit, falies gejond door den edelmoedigen burgmeester), Banket, Luchtbal en Vuurwerk. Rond den middag begonnen de deelnemende muzieken van alle kanten aan te komen, ten 2 ure waren er zeventien gerangschikt op het plein waar de toewijzingen der onder scheidingen door de Commissie moest plaats hebben. Daarna nam de Gemeentelijke Overheid plaats op den dorpel boven op den trap van het nieuw Gemeente-Huis, op de treden schaalden zich de notabelen van het land en van destreek, die dit feest met hunne tegenwoordigheid kwamen vereeren, daaronder bemerkte men de heeren Baron De Rasse en De Bast, Senateurs; Jaecquemyns, De Breyne, Beke, Bieswal,Van Merris, Volksvertegenwoordigers; Ernest Vandenpeereboom, gewezen Voorzitter der Kamer; Alph. Vandenpeereboom, Volksvertegenwoordiger en Minister van Staat; Carton, Ar- rondissements-Commissaris, en eindelijk al de ambtenaars waarmede de gemeente in alle vakken van bestaan de minste betrekkingen heeft. Dan had de défilé der muzieken plaats,de Brabangonne klonk hoog en luid tusschen de gebouwen en menigvuldige jubelkreten begroetten den edelen heer Burge meester. Dan werd er overgegaan tot de inhuldiging van het nieuwe Gemeente-Huis. De Gemeente-Raad trad in zitting, onder het

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1