I VAN IJPEREN. 4 FRAKKEN 'S JAARS N1 4B3. Negcnste Jaar, Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschil! Tijdingen. Markten. Bekendmakingen Politieke berichten. I Jill VOOR 1JPEREN. Fn. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. Reklamen 25 cenlimen. ZONDAG, 10" JULI 1870. a§3| Bureel: Dixmudcstraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De ginsling veroorzaakt in Frankrijk door het aanbieden der kroon van Spanje aan eenen prins van Hohenzollern, heeft eene ernstige wending ge nomen. Zooals wij gisteren in onze laatste tijdin gen gemeld hebben, aanziet L. Napoleon de aan neming van dit aanbod door het hof van Pruisen als eene neerlaag en eene bedreiging van de fransche politiek. Zoodat het fransch gouvernement zich krachtdadig tegen de onderwerpen van marschalk Prim zal verzetten. Te Londen, te Wccncn en te Florentie heeft men ziek ook bekomerd met de verbittering van liet kabinet der Tuileriën. Het fransch Wetgevend Korps heeft zaterdag de petitie der prinsen van Orleans, waarbij zij vragen om terug in Frankrijk te mogen komen, verworpen met 174 stemmen tegen 31. Er waren talrijke onthoudingen. Deze petitie heeft aanleiding gegeven tot eene belangrijke duscussie. Belangrijke tijdingen zijn uit Rome toegekomen. Dinsdag hebben al de bisschoppen, die nog waren ingeschreven van het woord afgezien, wij weten nog niet om welke reden, en bij gebrek aan sprekers is de discussie op de onfeilbaarheid van den paus gesloten geworden. Nog eenige dagen en wij zullen een onfeilbaren paus hebben. De Gazettevan Weenen, kondigt de keizerlijke dekreten af, die wijziging brengen in het oosten- rijksch ministerie. Het onslag van den heer baron Wedmann, minister van oorlog, is aangenomen; graaf Potocki, voorzitter van den raad zal hem voorloopig vervangenM. Stremayer, lid van het oud kabinet, is minister van onderwijs benoemd MM. Holzetgar en Petrins, zijn minister van ilnan- tien en van landbouw benoemd. De engelsche lords-kamer heeft woensdag de ier- sche pachtwet in derde lezing aangenomen. De zwitsersche Bondsvergadering zal maandag hare werkzaamheden aanvangen. Naar men meen de, zou de zaak van den St. Golhard-spoorweg niet dadelijk in behandeling worden genomen. Intus- schen verwacht men dat nog alleen de kantons Graauwbunderland en Waadtland zich tegen dien weg zullen verklaren. Wij hebben een nieuw Ministerie, daargesteld uit echte clcricalen, te weten De heeren D'Anethan, buitenlandsche zaken. Kervyn, binnenlandsche zaken. Cornesse, Justitie. Jacobs, openbare werken. Tack, financiën. Guillaume, oorlog. Zoo als men er zich meest aan verwachten, de eerste hunner voorzorgen is geweest, van eenen masker aan te trekken. Gij beeldt u in, lezers, dat die mannen aan de calholijke of beter aan de Je- suiterie toebehoorenwelnu, gij bedriegt u, volgens hun zeggen het zijn ware iberalcn, die het zoo ge zegd verbond van 1850 willen doen herleven; maar de Bisschoppen, wier inzichten door hunne nieuwsbladeren reeds zijn uitgedrukt geweest., heb ben er anders over beschikt! De Uien public en de Palrie hebben met vrijmoedigheid doen kennen dat het Ministerie aan al de vorderingen der clerieale partij zal moeten voldoen cn dus het land in alle slach van beklagclijke moeilijkheden zal verncste- Icn. De clerieale nieuwsbladeran in het algemëen sturen verwijtscls toe aan den gewezen Minister van Justitie omdat hij den heer De Bavay van zijn ambt van Procureur-generaal heeft afgezet en nochtans er is bewezen geweest uit het proces Mandel en nog meer uit het rapport aan den Ko ning, gedaan om dezen maatregel te verwekken, dat deze ambtenaar Langrand en dezes medeplich tigen heeft trachten te verschoonen en het vervolg heeft willen voorkomen. Het was sedert langen tijd dat de Minister pogingen deed en dat de Procureur- Generaal in plaats van de hem toegezonden bevelen ten uitvoer te brengen, van dezelve geene rekening hield en zich om zoo te zeggen boven den Minister stelde; er bleef dus aan dezen niets anders over, dan eenen nieuwen Procureur-Generaal te noemen. En daar deze maatregel eigenllijk nog meer is ge richt tegen de schorkerijën van den heer Langrand en de clerieale kopstukken die van dezelve genoten hebben, er zijn geene lasteringen die zij zich tegen den gewezen Minister niet toegelaten hebben zij zouden willen, zoohaast er van de hunnen in de zaken zijn gemengeld, dat de rechters deoogen slui ten dat men eenen ongelukkigen die uit hongers nood een vijlïrank stuk steelt, in het gevang late treuren, dit is nietsMaar een gevolg willen inspan nen tegen gasten die door bedrog en listige bewerkin gen de spaarzaamheden van zooveel ongelukkige, hebben ingepalmd, die bij duizende huisvaders hebben ten onder gebracht, of die door het in brand steken van de eigendommen der liberalen, gelijk te S- Denis, miraken hebben betracht, dat is onver geeflijk en wekt de woede op der Jesuiterij De koers der actiën van de Belgische leeningen gaat, niettegenstaande de pogingen door de clerieale kopstukken gedaan om de zinking tegen te houden, van dag lot dag al dalend; deze daling is een ge volg der vrecze die men heeft van het Staats tresor in handen van de geldzuchtige en eerloozc bende van Langrand 's mannen te zien overgaan Onder de zes mannen die tot Minister zijn verhc ven, telt men er drij die vertrouwde van Langrand waren en in zijne kuiperijen hebben deelgenomen; dusdanige namingen moeten aanzien worden als eene uitdaging tot de liberale partij, wier handen zuiver zijn gebleven van zooveel begane listige be werkingen om de spaarzaamheden van duizende en duizende ongelukkige af te perssen,zij kwetst de gevoelens van al dat eerlijk is en dus de duur van een dudanig beheer is onmogelijkde groote steden bijzonderlijk zullen het niet gedoogen en God weet met welke ongelukken het land is bedreigd. De Cóte Libre bevestigt dat de clerieale partij geen twintig leden in de kamers zal tellen, die geen deel hebben genomen in de kuiperijen Lan grand cn zij voegt er bij dat zij de Minister van Justitie heeft gekozen onder de hevigste zoo gezeg de catholijken, in hoop dat hij op de Justitie zal wegen in de processen, die waarschijnelijk wel haast zullen worden ingespannen tegen de heeren Nolhomb, De Champs en De Decker. Er zou toch wel iets kunnen van zijn. fé iAfi MS- iiiw1 DE OORLOG TEGEN DE WERELDLIJKE SCHOLEN. Er Avordt sedert eenigen tijd veel tegen de wet van 1842 gespoken en geschreven. De klerikalen zelfs, die het meest aan die wet moeten houden, zijn daarvan de schuld. De kle rikalen zelf zullen de oorzaak zijn, dat die wet zal afgeschaft worden. Die wet heeft al de wereldlijke gemeente scholen bijkans teenemal in hunne macht gesteld. De gemeente heeft het recht te betalen, maar veel meer recht heeft zij niet. Toch zijn de klerikalen nog niet tevreden. Wij zouden moeten betalen en zij zouden al het recht alleen moeten hebbeti. Omdat wij hun al het recht niet willen geven, doen zij de wereldlijke scholen den oorlog aan. En welken oorlog Eenen oorlog zoo hardnekkig en zoo schandelijk dal hij alleen zoude genoeg zijn, om eene partij in de oogen van alle ordentelijke menschen verachtelijk te maken. Want als men ziet tot welke ellendige middelen de kleri kalen den toevlucht nemen, om de wereldlijke scholen te be strijden. dan weet men niet meer wat men het meestmoet bewonderen, hunne scheinheiligheid of hunne onbeschaamd heid. Er gaat bijna geene week voorbij, of de rechtbanken zijn verplicht broerkens of paterkens te veroordeelen voor dingen, die zoo schandelijk zijn, dat men ze niet durft noemen, voor wraakroepende zouden op arme kinderkens begaanen toch roepen zij in hunne gazetten, dat hunne schoien alleen de goede zijn. Zij zijn in den grond van hun hart overtuigd, dat op de wereldlijke scholen niets te zeggen valt, dat alles er ordente lijk geschiedt, dat er nooit iets tegen de zeden plaats heeft, hetgeen, helaasmet hunne scholen het geval niet isen toch zijn zij stout genoeg om te zeggen, dat de wereldlijke scholen niet deugden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1