VAN IJPEREN. KANDIDATEN 4 FRANKEN *S JAARS Nr 43*5. Nc«»:eiiste Jaar Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschilligc Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Baron Mazeman, Senalcnr. Alphonse VaiKlenpecrcboom, Representant. .Riles Van Merris, id. Pietcr Beke, id. VOOR IJ PEREN. Fr.. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. iffiil!: ZONDAG, 24" JUIJ 1870. WÊÊÊ Bcreet. Dixmudeslraat, 59.— Alle inzendingen vrachtvrij. LT B ER A LE G R O ND WE T T E LIJ KE VEREENIGINft VAN STAD EN ARRONDISSEMENT IJPEREN. AAN DE KIEZERS der Stad en van het Arrondissement ÏJperen. Toevallige en onverwachte omstandigheden heb ben door de kiezing van den 14 Juni. het liberaal door een clericaal ministerie tijdelijk vervangen, en dit laatste, alhoewel het op geene meerderheid in de Kamers mogt rekenen, heel'l van den koning de ontbinding derzelve afgesmeekt. Gij zijt dus geroepen om op den 2 Augusli ecnen Senateur en drie Representanten te kiezen. Van den uitslag dezer kiezing zal het geluk of het ongeluk van ons schoon Vaderland afhangen 5 het zijn hier geene persoonlijke, maar wel stoffe lijke en zedelijke belangen die in het spel zijn; van sedert 23 jaren dat de liberale partij het beheer in handen heeft genomen, werd de vrijheid van een ieder gewaarborgd, België heeft al de weldaden ge noten die een land kan verlangen de koophandel is bloeiend, de nijverheid, door het ministerie der zes Malou's gedoodigd, heeft op nieuw een merk- weerdigen stap vooruit gedaan, de landbouw bij zonderlijk heeft aanhoudend de bekommering van het Gouvernement opgewekt; menigte vaarden, kassei-en spoorwegen zijn tot stand gebracht; dank aan de krachtdadige medewerking van het Gouver nement de kerken en de pastoors huizen zijn met pracht hersteld of nieuw gemaakt, en de gemeen ten met geschikte schoolgebouwen begunstigd; de jaarwedden der geestelijken en der kleine ambte naren werden verhoogd, en dit al zonder groote leeningen te moeten doen of zwaardere belastingen te moeten opleggeneindelijk, de handeldrijvers, de landbouwers en de arbeiders genieten een wel zijn, dat hun te voren onbekend was. Hel is onwederleggelijk dat onze aftredende Se nateur en Representanten er veel aan geholpen hebben, en daarom heeft het Kiezersgezelschap van ons arrondissement, billik gevonden, met een parige stemmen nogmaals de aftredende leden aan de naming der leden voor te dragen. Deze heeren zijn bij u te wel hekend om hier in eenige uitleggingen te moeten treden wegens hun ne vaderlandsche en dienstwillige hoedanigheden en het zij genoeg u te doen aanmerken dat hun ver- ledene hun toekomende waarborcht. Onze politieke vijanden, aangemoedigd door den uitval der kiezing van 14 Juni, maken staat op liet verbod, aan al de openbare ambtenaren toegezon den, van zich te weerhouden van hunnen invloed gebruik te maken ter aanwinning van liberale kan didaten, hetgene in tegenwoordigheid der listige pogingen der geestelijkheid om dezelve tegen te werken eene ware kwaadtrouwige teleurstelling is; zij verhopen aldus op nieuw eene meerderheid te bekomen en indien zij, tegen verwachting, daarin moesten gelukken, wij zouden welhaast wetten zien voorstellen om de vrijheid van alles uitsluite- lijk ten behoeve van het clerikalismus aan te slaan, al de vorderingen dezer gevaarlijke partij zouden zich opdagen en de mannen die aan het ministerie zijn, al waren zij met gematigde gevoelens bezield, zouden, (het is hun lot), door de overdrevensten hunner partijgenoten worden vooruitgedreven om de voorschriften van den Syllabus ten uitvoer te brengen. Dus alle pogingen zouden worden in liet werk gesteld om zich van het onderwijs uitslüitelijk meester ie maken, om door zijdelingsche middels de dooderhand te herstellen, ten einde, door het af persen van testamenten, in alle gemeenten kloos ters te slichten en door het inpalmen der hebben- schappen der familiën, dezelve te verrijken. De openbare weldadigheid is ook een hunner drifligste verlangens, en hetgeen te IJ peren plaats heeft, waar zij het brood, die aan den armen loc- komt, afschooien, om daarmede hunne broeders- en nonnenscholen te bevoordeeiigen, is een staaltje van hetgene men diesaangaande te verwachten heeft. Ernstige vervolgingen zouden worden inge spannen tegen al wie het hoofd in den schoot der geestelijkheid niet zou buigen en na hunne dood zouden zij hunne wraakzucht tot op hunne lijken uitoefenen, in een woord de ministers zouden de blinde werktuigen der bisschoppen zijn, en de ge meentebesturen onder de waakzaamheid en de he velen van hunnen pastor moeten slaan. De clerikale werktuigen hebben geene beloften gespaard om de kiezers te bedriegen, de militaire stand ging merkelijke hervormingen ondergaan, de budget van oorlog ging grootelijks verminderd wor den, en des anderendaags zijner benoeming, wan neer er nog geene waarschijnlijkheid van oorlog was, een der ministers gaf de verzekering dat het leger geen eencn man min zou tellen! Het moest een zoogezegd ministerie van verzoe ning zijn, en een zijner eerste daden is van de amb tenaren die hunne onafhankelijkheid willen be houden met afstelling te bedreigen! De gespaarzaamheid moest den regel van hunne bestiering zijn en zij hebben reeds het ministerie van oorlog diep in 's Rijks kas laten puttenvan Sedert ons onafhankelijk bestaan, zelfs in omstan digheden die niet min dringende waren dan de te genwoordige, de miliciens die van nummer hadden gewisseld, hadden nooit ingeroepen geweest, thans ziet men over het hoofd de onkosten door de vaders van familie gedaan en men doet hunne kinders het roer opnemen, men doet opstel daar alwaar men met voorzichtigheid had moeten te werk gaan om. onze gevaarlijke naburen in hunne gevoelens niet te kwetsen. En hetgeen nog meest het wantrouwen ten aan zien der clerikale partij hij alle ware vaderlanders moet opwekken, is hel staatsrocr en de sleutels van 's rijks schatkist in handen te zien vallen van man nen die zich met de zaken Langrand hebben be moeid en die zooveel ongelukkigen hebben helpen ten onderen brengen. Kiezers! gij zult de hand niet leenen aan eene partij die zoo weinig vertrouwen verdient en die door hare overdrevenheid zou eindigen met liet land tot eene omwenteling te leiden; gij zult u herinneren de 23 jaren vrijheid, geluk en voor spoed waarvan de liberale partij u heeft doen ge nieten en opdat het welzijn van hel land zou mogen voortduren, gij zult met alle ware vaderlanders op 2 Augusli stemmen voor de achtbare heeren: Senateur: JULES MAZEMAN. Representanten ALPHONSE YANDENPEEREBOOM, JULES YAW MERRIS, PIETER BEKE. Toen de minister Frère de Nationale Bank in richtte, het was om koophandel en nijverheid, bij zonderlijk in de moeilijkste omstandigheden, te kunnen te gemoet komen en het algemeen krediet te kunnen ondersteunenhet was belangrijk van dit vooruitzicht in al de te nemen maatregelen nim mer uit het oog te verliezen, en wat komt er te ge beuren? Het ministerie beveelt van al de voorraden die in de kassen der agenten berustende waren, op Antwerpen te sturen, en het heeft door dien onbe zonnen maatregel plotselings den invloed dat de Bank op het krediet uitoefende gedoodigdzij heeft de uitwisseling der bankbrieven in alle andere kan toren, dan die van Brussel en Antwerpen, moeten opschorsen, en niet alleenlijk de intresten der es- compten buiten evenredigheid moeten verhoogen, maar van dezelve, om zoo te zeggen, moeten afzien, hetgeen eene verwarring in den handel opwekt en wel eenige kooplieden lol de hankroutzou kunnen geleiden. Wij bekennen dat de omstandigheden onrust haren, doch zij schijnen ons Zóó dringend niet om IdiU A ©f:1 fk\ 'A-A O DER

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1