VAN IJPEREN. KANDIDATEN 4 FRANKEN \S JAARS V 4811. I^egeiiste Jaar ZONDAG, 51" JULI 1870. Poïitiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Baron Mazeman, Senaleup. Alphoose Vandenpeercboom, Representant. Jules Van Merris, id. Pieter Beke, id. VOOll IJPEREN. Fn. i-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centiraen den regel. Reklamén: 28 een timen. félC^ WÊjk Bureel Dixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. LIBERALE GROND W E T T E L IJ K E zonder verwarring is geheel hun programma, en de mannen die het liberaal kiezcrsgezelschap aan uwen keus voordraagt en die reeds zooveel diensten aan de stad en aan het arrondissement hebben gedaan, is eene waarborg van helgene gij van hun nog te verwachten hebt. Stemt, Kiezers, op al de liberale kandidaten, stelt alle persoonlijke beweegredens te kante, de personen zijn hier niets; het is de partij die moet gered worden, opdat wij op het voortdurig genut onzer bedreigde vrijheden zouden mogen staat ma ken en ons schoon vaderland niet zouden zien ten onderen brengen Het is Dijnsdag aanslaande dat er over ons lot zal heslist worden. Indien onze politieke vijanden de overhand bekwamen het zou een onherstelbaar ongeluk voor ons land zijn zij zouden de laatste jaren hunner overheersching doen herleven, en al wie dien ongelukkigen tijd in het geheugen heeft, herinnert zich in welken kwijnenden staat onze Provinciën waren gedaald. Helgene de clericalen betrachten, het is van zich van alles meester te maken, en de vertrouwelingen der Jesuiterij gebruiken alle middelsom de liberale kandidaten tegen te werken, de preekstoelen wor den bezoedeld door de overdrevendste uitvallen; men hei haalt aldaar dat de liberalen de vijanden zijn van den Godsdienst, dat zij denzelven willen vernietigen; men doet pogingen tot in den biecht stoel toe om de gewetens der sukkelaars te mislei den; men windt de vrouwen op tegen hare mans, de kinders legen hunnen vader, en dat alles om dat men hunne vrijheden zou kunnen intoomen en over hun geld zou kunnen beschikken Waarom is het land gedurende de 23 jaren dat het door de libera len is bestierd geworden zoo gelukkig geweest P Is het niet tot den hoogsten top van bloei geklommen? Is er iemand die van het liberaal beheer te klagen heeft? In geener wijze, de jesuiterij alleen heeft bezwaren uitgevonden en bevecht de liberale partij omdat zij haar belet heeft zicli van helgene, dat aan den Staat en aan den armen toekomt, meester te maken, en bijzonderlijk omdat men haar niet heeft toegelaten de vrijheid van allen ten behoeve van hare overheersching te doodigen. Helgene onze politieke vijanden nog bewerken, het is van diep in de schatkist te kunnen putten hunne onverzadelijke geldzucht is van oude tijden hekend en wekt zich meer lot meer op. Kiezers, gij die met vaderlandslievende gevoe lens bezield zijt, gij die vermogens genoeg hebt om het kwaad uit het goed te onderscheiden, gij moet gevoelen dat stemmen voor de clericalen, stemmen is voor den achteruitgang; terwijl het anders is in dien de matige liberalen zégen pralen, vooruitgang Het is ongelooflijk, maar het is niet min waar dat de heer Malou als S taats-Mi nisier aan het hoofd van het besturende Ministerie is gesteld. M.Malou is nog Minister geweest, en de IJperlingen moeten zich herinneren hoe hij alsdan hunne stad heeft be handeld; het garnizoen werd weggetrokken en geen eene weldaad was te hekomen stemt dus voor de eiericale kandidaten en gij nioogt verzekerd zijn dat er niets zal verwaarloosd worden om IJpérén en het arrondissement ten onderen te brengen. De Moniteur van den 25" dezer bevat de afstel ling van onzen arrondissements-commissarisNa 25 jaren het arrondissement op eene eervolle wijze te hebben bestuurd, M. Carton is van zijn ambt af gesteld geworden, omdat hij vrijmoedig verklaard heeft dat hij zijne partijgenooten en vrienden niet kon verraden, dat hij van zijne kindschheid af aan de liberale partij had toebehoord en zijne overtui gingen niet kon veranderen. Deze plotselinge afstelling is een staaltje van hetgene de handelwijze van het Nieuw Ministerie der zeven Malou'szal zijn, indien de jesuiterij de overhand heeft in de aanstaande kiezing, ik zegge de jesuiterij omdat er zich in de akten van de man nen, die aan.het hoofd zijn,er altijd iets der grond- stelsels van dit gevaarlijk order doet gevoelen. Hel. is aldus dat die afstelling zegt dat de afgestelde commissaris zijne rechten aan het pensioen mag doen gelden, en nogtans zij wisten wel dat hij geen aanspraak op een pensioen kan doen gelden Deze uitdrukking heeft slechts voor doel gehad van den maatregel ten aanzien van het publiek le verzach ten. Er zijn kiezers die uit persoonlijke beweegredens het voornemen hebben van hunne stem aan kandi daten der twee partijen te geven, hetgene onrede lijk is, want in zoo een geval de stem voor den eenen zou die voor den anderen tegenwerken, het ware dus alsof zij niet gestemd hadden. Daarenbo ven moet men in acht nemen dal de Representanten van een arrondissement moeten eens zijn om op het Ministerie te kunnen wegen ten einde weldaden te bekomen. Het is nauwelijks drij weken dat de clerical^ Ministers in bediening zijn getreden en zij hebben reeds veel bewijzen van onkunde gegeven; zij heb ben het bewezen door het intrekken der Staats- schatten in de bank berustende, hetwelk voor tijdelijk gevolg heeft gehad van de uitwisseling der bankbrieven overal, elders dan te Brussel en te Antwerpen op le schorsen, zij hebben alzoo het openbaar krediet gedoodigd en daardoor eene onher stelbare schade aan koophandel en nijverheid toe gebracht; zij hebben door het inroepen der klassen van 18611862 en 1863 een ontelbaar getal vaders van familie doen optrekken, welke zij thans moe ten laten naar huis komen. Is het niet een bewijs van onkunde van maatre gels te nemen die zooveel menschen tergen, om op de zelve, na verloop van acht dagen, te moeten terugkeeren; een geschikt Ministerie beraadslaagt rijpelijk de te nemen maatregels en stelt zich nim mer in het geval van des anderdaags te moeten ont doen hetgene het zelve daags te vooren onvermij delijk gevonden heeft le bevelen Nimmers, in geene landen nóch onder geene be- heeren, beslaan er voorbeelden van helgene in het onze komt plaats le hebben. De Ministers hunne onmacht voelende, hebben den lieer Malou lot Mi nister van Staat verheven, met stem in de Ministe- rieele vergaderingen. Het is een bewijs dat de Ministers gevoelen dat zij onbekwaam zijn om de Staatszaken op zich te nemen, of wel het is een voogd die hun door de Jesuiten is opgelegd. Indien M. Malou, lid van het Kabinet, als Minis ter met portefeuille ware genaamd geweest, hij had moeten afzien van het pensioen van 6000 franks, hetwelk hij geniet als oud-Minister en ook van al de besoldigingen waarvan Dij geniet als bestierder van eene menigte finanliëele instellingen, hoe het zij, wij hadden liever de Ministeriel) naar den dui vel gewenscht dan eene dergelijke vernedering te moeten lijden De clericalen hebben de namen der kandidaten, die zij voorstellen in vervanging der aftredende le den, zoo lang als mogelijk geheim gehouden. Om dat zij. gevoelende dat dezelve noch door hun voorgaande noch door hunne kundigheden hel ver trouwen der kiezers verdienden. Inderdaad, zij hebben geen een IJperling gevon den die zich heeft willen vernederen om als werk tuig der jesuiterij in de plaats gestoken te zijn van -nr wuemoKmuam r:-f- '-W' \-t W 811 DER VEREEKIGING VAN STAD EN ARRONDISSEMENT 1JPEREN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1