Stads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. ile belangen van Belgenland le verdedigen En zulk een Ministerie en zulke Kamers worden ons opgedrongen, en door wie Door politieke geestelijken die Piome vóór België kiezen, die den Paus vóór onzen Koning zullen gehoorzamen, die België als hun vaderland niet achten, maar als eene zaak goed om le exploiteeren En zullen de liberalen en het verlichte gedeelte der inwoners, die onder de eene of andere drukking tegen hun gemoed en legen hunne vrienden ge stemd hebben, niet al spoedig van dit schandelijk juk moede zijn, zullen zij dulden dat de Aarsbis- schop van Meehelen meester van België worde en onzen Koning op den achtergrond stelle Indien dit gebeuren moest, dan waren wij voor altoos gesmacht in onze belangen en onze vrijheid; dan zou men den rouwzang van ons dierbaar va derland moeten aanheffen Maar wij zijn nog daar niet, God zij geloofd de burgers en weldenkende buitenlieden zullen niet lang de onverzadeiijke heerschzucht der geestelijk heid dulden, niet lang zal de vrije en kloeke wil van den verlichten mensch voor den eiseh van de onwetendheid onder doen. In naam der liberale denkwijze bedanken wij uit er herte de moedige buitenlieden en stedelingen die onbevreesd hunne partij bijgestaan hebben door hunne eerlijke stemming van den 2 Oogst laatst. Mochten de afbrekers. de valsche liberalen en de sukkelaars niet lang over hunnen oneerlijken ze gepraal zich verblijden, hel is onze vurigste wensch voor het geluk van ons schoon vaderland. Eerlang rijst de dag dat de mannen der duister nis verdwijnen en dat men in België wederom vrij en onafhankelijk zal kunnen leven. Hel is eene harde beproeving, welke de verlichte natie moet doorstaan, maar zij is niet boven bare kracht. (Stad Gent). En nu zullen wij hun aan het werk zien, die ge- lukkigmakers, die Ministers van verzoeningWij zullen hunne daden één voor één aanstippen en aan de teleurgestelde burgerij hunne wrzoenings middelen voorleggen. IJperen, Gn Oogst 1870. BURGERSTAND Huwelijken. Sterfgevallen. Sterfgevallen. in het arrondissement van IJperen. Kiezing van den 2 oogst. Ingeschrevene kiezers, 2180; stemmers 1985; volstrekte meerderheid 993. Baron Mazeman, 1159.- A. Vandenpeereboom, 1174. Ch. Van Ileriynghe, 1034. P.Biebuyck, 1018. P. Beke, 952. J. Van Merris, 924. Veel van die menschen die geene overtuiging hebben en zelfs niet weten wat de woorden Katholijk en Liberaal be- teekenen; doordien zij door de politieke geestelijkheid daarin zijn misleid geworden, denken dat zij sedert de kiezing meer mogen zeggen dan van te vooren, en tergende noorden of jes de smakelijke pataten, diende hun eenige peerdekens hoof- vleescli toe, en moeder schonk voor elk eenen kapper bier. Het avondmaal werd onder het grootste stilzwijgen genomen. Daarna werd God op nieuw een gebed toegestuurd, uit be danking over de genotene prijs. Jan stond van tafel op en zegde met voldoening: Daar ze, vrouw, iedereen zooveel en niemand zou geen armoe hebben. Inderdaad, Jan stelde het goed. Hij hield twee koeien, en bewerkte, met hulp van eenen anderen werkman, eenige brokjes land die rond zijn huis gelegen waren; de vrouw hield een winkel van ellegoederen en scheepwaar, en deza ken gingen overheerlijk. Jan leefde met zijne vrouw als engels op aardezij brachten hunne kinderen op in eer en deugd. Frederik, die de oudste was, ging binnen twee jaren zijne eerste Communie doen. Jan ontstak zijne pijp, zette zich naast de lamp aan tafel, en las zijne gazet; Lucie onlkleede de twee knapen en, na hunne ovondbede, deed hun te bed. Zij zette alsdan alles te kante, overzag de kleederen der kleinen, naaide hier of daar hetgeen er noodig was, tot dat Jan opstond en zegde,- Kom, Lucie, het is meer dan negen, wij gaan slapen, het is morgen nogeens vroeg dag. Gelijk alsof gij wilt, beste man. En alzoo vervlogen de dagen, maanden en jaren in dit ge lukkig huisgezin. (Wordt voort gezet.) gebaren tot hunne stadsgenoten richten, daar het juist het tegenovergestelde iswant al wat zulke menschen doen brengt meer nadeel dan voordeel aan de partij voor welke zij in de matte treden, en wij raden sterk aan van de weiover eenkomst niet te stooren, want anders het bewijst een dingen het is dal het meeste deel dezer lawijlmakers ondankbare of eigenbatige menschen zijn die, indien de dooden moesten wederkeeren, zich haasten zouden eene andere partij te ver dedigen. De Koormaatschappij doet Woensdag aanstaande een uitstapken naar Oostende. De niet uitoefenende leden die zou den wenschen deel in de reize te nemen, zijn verzocht zich Se willen aangeven vóór zondag avond (7 dezer), bij den secre taris der maatschappij ffl. J. Cordonnier. Iedereen dacht dat er geene barakken noch feestkra- men op onze Tquindagfoire zouden geweest zijn, en het schijnt het tegenovergestelde; want onzeGroote Markt staat vol. Onder de voornaamste tellen wij de schoone logie van den heer Th. Damar en zijnen troep, alwaar men, door de afwis seling der voorstellingen, zekér is een alleraangenaamsten avond door te brengen. In eene herberg hier ter stede waar er katholijke kie zers geè'ten hadden, was men, dinsdag laatst, ten vollen bezig triomf te vieren, toen er een man met eenen orgel inkwam, seffens was de leute ten hoogste en men ging aan het dansen. De ploegbaas, die' gewoonlijk voor zending heeft op zijne ge meente, tegen den dans te prediken, kon zich aan de alge- meene vreugde niet onttrekken en nam madame bij den arm en flikkerde ais eenen jongeling van drij maal zeven! Na den dans werd hel traditionneel embrassez vos dames uitgeroe pen... en madame ontving twee der smakelijkste toten weike zij in haar leven misschien gehad heeft Wij vinden daar geen kwaad inwij stippen het feit aan enkeiijk uit aardigheid. Een ander leutig geval had ten zelfden dage plaats. Een kiezerdrijver uit een der omliggende gemeenten, begaf zich met het vallen van den avond huiswaarts; hij had eene buiten gewone vliege, 't en gebeurt toch aan geen dooden). Buiten de poort gekomen, hij mistte zijnen weg en sloeg rechts in, in plaats van links. Toen hij op eene andere gemeente dan de zijne uitkwam, werd hij toen maar zijnen misslag gewaar en ging logeeren in eene herberg. Te huis was men fel ongerust en den koster werd naar stad gezonden, alwaar men geheel den nacht door gezocht heeft; maar alles is goed afgeloopen en M. is 's anderendaags 's morgens ten 10 ure, met een wei nig hoofdpijn, zonder ongelukken te huis gearriveerd; Er is dinsdag aanstaande, ten 4 ure namiddag, eene cijbelschieling voor de leden (Ier maatschappij. (20 Prijzen). VKKB «ïess tS tot desa 22 .SssSL mnmiTvvi Mannelijk geslacht 10) GEBOORTEN v te zamen, 14. Vrouwelijk 4) Speybrouck, Brigadier bij het Administratie batailloti en Hoflack, Maria, kanlwerster. Vinken, Josephus, peerden- smid, en Terlink, Hortentia, zonder beroep. -— Leborgne, Achillus, aannemer van openbare werken, en Ltcler, Alexia, zonder beroep. Deruyter, Barbera, 43 j., kantwerkster, vrouwe van Lu- dovicus, Lebon, Meenenstraat. Beauprez, Maria, 57 jaren, zuster der heilige familie, Boterstraat. Schockeel, Helodia, G9 j., zonder beroep, weduwe van Benignus, Langemeersch. Kinderen beneden de 7 jaren mannelijk geslacht, 2, vrou welijk geslacht, 10, te samen 12. Vass den 32 t©t sSffiBB 29 JUiU. GEBOORTEN Mannelijk geslacht. 5, Vrouwelijk idem. 5. te zamen 10. Kastelijn, Barbara, 82 j., zonder beroep, ongehuwd, Rose- straat. Seghers, Cornelis, 84 j., zonder beroep, weduwaar van Godelieve Baferlingien, Meenenstraat. -Debruyne, lien- rictis, 31 j., slachter, ongehuwd, Meenenstraat. Bocquet, Vitoria, 81 j., zonder beroep, weduwe van Joannes Roffiaen, Beliewaardstraat. Van Eckhoutte, Frederik, 44 jaren, bak ker, echtgenoot van Maria Vandenneersch, Rijseistraat. Lechise, Sophia, 80 j., zonder beroep ongehuwd, S4 Jans hospitaalslraat. Vanhecke, Sophia, 74 j., kantwerkster, ongehuwd, Bollingstraat. Ghijsel, Barbara, 51 j., kant werkster, echtgenoote van Carolus Schmit, S'nikolaus-nevens- IJpre. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk geslacht. 2. Vrou welijk geslacht. 2. te zamen 4. Poperinghe, 4 Oogst 1870. LIBERALE NEDERLAAG Het klerikaal leger, samengesteld uit priesters, verschrikte geloovigen, onnoozelaars, hypokrieten, spekulateurs en vui laards, heeft in den slag van 2 Oogst den zegepraal behaald. De progressisten,die aan die romeinsche heirkrachten renfort gegeven hebben, hebben ook in deze roemrijke triomf hun deel gehad. Maar heigeen waarvan wij ons moeten overtui gen, 't is dat de overwinning, door dit gedrochtelijk bondge nootschap behaald op de liberalen, hoewel eene nederlaag zijnde voor deze laatsten, toch geen katholijke zegepraal is. Het volk is nu niet meer katholijk dan in 1848, dan in 1857 en in 18G4. Het kiezerskorps heeft dezen maal gestreden niet tegen den tegenwoordigen staat van zaken, niet tegen de on schatbare verbeteringen welke sedert 25 jaren door de libe ralen zijn ingevoerd geweest, niet tegen den voorspoedigen en bloeienden toestand waarin zij bet land gesteld hebben; maar tegen het overdreven programma waarmede de pro gressisten de kalholijken bedreigden, en 't welk zij de preten tie hadden van aan a! de liberalen op te leggen. Zij zelve, met zich bij die reactie te voegen, hebben tegen hun eigen pro gramma gestemd. Alle buitenmatigheden zijn verdefflijk. Men moet rekening- houden van den geest des volks, en niets kan zijnen aard door overweldiging veranderen. De tijd alleen kan door de voort durende verlichting der 19° eeuw, door de vooruitgaande be weging' der maatschappij, door de bevordering der bescha ving- en door de teregtwijzing der menscheiijke rede, dé oude misbruiken en de ingewortelde gewoonten uitroeien. Sedert twee honderd jaren is het zuidelijk gedeelte van Vlaanderen aan Franrkrijk ingelijfd geweest, men heefter het onderwijs der vlaamsche taal gedoodigd,en tot heden behoudt ganseh die bevolking nog haren vlaamschen aard. Hare taal is maar door een tweehonderdjarig verkeer met haar nieuw vaderland gedeeltelijk uit de steden verdwenen, en in sommi ge gemeenten kent men nog de franscbe taal niet. Gedurende verscheide eeuwen is Europa door de Inkwisitie beheerscht geweest, en, niet tegenstaande de hedendaagsche beschaving, vindt men nog in sommige katholijke streken een overblijfsel van het Heilig Officie. Het is dan maar langzamerhand, en niet al loopen, dat de ongerechtigheden en de ongrondwetti ge gebruiken die vóór 1847 in de gewoonten der bevolking- gedrongen zijn, kunnen uigewischt worden. Het onderwijs alleen kan deze gewoonten ontwortelen en de verbetering van den volksgeést verhaasten. 'T is daarom dat wij de meest geleerde bevolkingen, zooals die der hoofdstad en der waalsche provinciën, zien protesteeren door hunne liberele stemgevingen tegen de heerschzuchtige inpalmin gen welke de geestelijkheid zich toelaat op het burgerlijk gezag. De Vlaanderen en andere provinciën, die in geestvér- lichting nog verre ten achteren zijn, mogen niet gebrus- keerd worden, en het is niet zonder reden dat de heeren Van denpeereboom, Devaux, Pirmez, Orts en anderen van gevoe len waren dat de schikkingen van het programma der radika- len maar na verloop van nog twintig jaren liberaal bestuur in de Vlaanderen zouden kunnen ingevoerd worden. De Vlamingen in het algemeen zijn zeer verkleefd aan de religie van hunne voorvaders, maar, door gebrek aan geleerd heid, zij verstaan niet dat voormeld programma gericht is niet tegen den Godsdienst, maar tegen de politieke geestelij ken die zich van den Godsdienst bedienen om zich van 's lands zaken meester te maken. Door gebrek aan geleerdheid de vlaamsche landslieden verstaan niet genoegzaam de menigvul dige gazetten en circulairen weike de liberalen uitgeven om hun te onderrichten over de gevaren van dit schandelijk mis bruik. Zij verstaan maar het plat vlaamsch dat de pastor of de kapellaan hun toestuurt op den predikstoel, en, daar de geeste lijke herders, in het belang van hunnen politieken winkel, in trest hebben van aan die eenvoudige menschen dc waarheid te verduiken, van de inzichten der liberalen te vervalschen en te verzwaren,zonder dat zij de wederleggingjvan die logentaal in de liberale dagbladeren mogen lezen, het is niet te ver wonderen dal hunne schapen, doordrongen van dusdanige lasteringen, die men voor waarheden uitgeeft, tegen de libe rale denkwijze gestemd hebben. Wij hebben dan schoon te schrijven en te vrijven om die overdrevene sermoenen, welke men in de kerk niet mag te genspreken, buiten de kerk te schandvlekken en tot de waar heid weder te brengen; slechts eenige katholijke kopstukken, op wie de waarheid geen indruk maakt, verstaan ons, en de schapen blijven in de onwetendheid. Al onze oproepingen aan het volk zijn predicatien in de wildernis, en wij zouden beter onze pen in haren koker terug steken en ook openbare predikstoelen oprechten om door meetingen het hoofd te bie den aan de politieke kwakzalverijen van onze tegenstrevers. Zoolang wij dezen middel niet zullen gebruiken of zoolang het onderwijs onder het volk niet meer zal verspreid worden, de uitvoering van hel radikaa! programma zal in ons Vlaande ren eene utopie blijven. De zegepreal van M. Van Ilenynghe is door de Bijtende Grenadiers van Poperinghe met nogal tamelijk gerucht ge vierd geweest. Bij de intrede van dezen held in de stad waar hij gewonnen en geboren is, al de klokken der drij kerken en al de bellen der kloostertoorenfjes deden de lucht weêr- galmen door hun blij geschal. Na door M. Petrus verwel komt geweest te zijn, M. Van Renynghe, omringd van de merkweerdigste mannen der stad, zooals Bonzouro, Sleppo, Neuso enz., volgde met fierheid den stoet en werd onder het gerammel der muziek van het kollegie, die meer aan eenen beerendans geleek dan aan eene marche, naar zijn huis ge leid. Weldra moest de stadsmuziek aan den nieuwgekozene eene serenade komen gevenmaar dit muziekkorps, samen gesteld uit een veertigtal leden, slechts dertien muziekanten van goeden wil gevonden hebbende, kon maar eene uitvoe-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 2