O orloffis bei* IcSiten VerscMftige lijdingen. IJPEREN. Veemarkten. j.jjjg- geven die men meer voor eenen charivari dan voor eene serenade nam. Hierop volgde eene lichsteking die door hare onregelmatigheid op eene duidelijke wijze de katholijke huizen van de liberale heeft laten onderscheiden. Deze katholijke feest was geenzins toepasselijk aan den uit slag' welken de kiezing onder dePopeainghenaars gehad heeft, want M. Van Renyrighe kan zich geenzins beroemen de meer derheid in zijne geboortestad behaald te hebben. Het klein getal stemmen dat hij in het bureel van Poperinghe bekomen heeft boven M. Van Merris, vergeleken met het groot getal katholkke kiezers welke de zeven landsgemeenten die nog van dit bureel deel maakten, hem bezorgd hebben, is een ze ker bewijs dal M. Van Merris onder zijne stadsgenooten de meerderheid behaald heeft. X. Den 27 Juli heeft een fransch detachement, uit drij kom- pagnien voetvolk, en 24 peerden bestaande, nabij Forbach, eene kolom van het 69c linie van Pruisen aangevallen. Dit detachement is verslagen, na een officier en acht man nen te hebben verloren. Den 28 dezer, nabij Saarbruck, hebben de vijanden zich ontmoet langsheen de grenzen. Het waren een regement badensche kavalerie en een rege ment fransche jagers te paard, beiden op verkenning uitge zonden. Na zich krachtdadig verdedigd te hebben, werd het badensche regenten uiteengeslagen, met verlies aan dooden van twee officiers en eenen soldaat. Al de kantormemenlen van rondom Metzzijn in de richting van Sierck, Thionviile, St. Avoid, Sarreguemines, enz., ver trokken. Er zijn thans 400,000 man onder de wapens. (Parijs 5 oogst.) Wij hebben 11 dooden waaronder 1 officier. Deafdeeling Froissard heeft alleen tegen drij pruissische af- deeling het gevecht vol gehouden. Saarbrucken is gedeeltelijk afgebrand. De mitrailjeusen heb ben een buitengewoon uitwerksel voortgebracht. De hoogten van Saarbrucken, waarvan de franschen nu bezitters zijn, be- heerschen den spoorweg van Ttier. Den 2 Augustus. Ten 11 ure 's morgends, dc fransche troepen, het offensief nemende, zijn de grenzen overgetrok ken, en ondankts de sterkte van de vijandige positie, zijn ee- nige bataljons voldoende geweest om de hoogte welke Saarbriick beheerschen in te nemen. Het vijandig geschut, dat links van Saarbrucken positie had genomen, is gedwongen geweest zijn vuur te staken. Onze artillerie heeft de vijand spoedig uit de stad verjaagd. De aanval was ten i ure geëindigd. De geestdrift onzer troepen was zoo groot, dat de verliezen zeer licht zijn geweest. De kiezer, die met den kiezerlijken prins, de aanval bij woonde is ten vier ure naai' Metz terug gekeerd. De oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen zal gedenkweer- dig zijn, door het getal mannen, die zich tegenover elkander gaan bevinden (ongeveer 800,000) en door de moorddadige wapens waarover zij beschikken. De eerste botsing heeft den 4 Oogstplaats gegrepen. In de nabijheid van Weisenburg is een veldslag geleverd, waarbij de Franschen de nederlaag hebben bekomen. Bij de bestorming van Wijsemburg en Geistberg door de regimenten van het 5° en het He pruisisch legerkorps en van het 2" beiersch korps. a De fransche afdeeiing, onder het bevel van generaal Douai van het korps van maarschalk Mac-Mahon, is terugge slagen de pruissen hebben tenten, een stuk geschut, en meer dan 500 niet gekwetste gevangene genomen, waaronder verscheidene turcos. Generaal Douai is gedood. Van den Prusisehen kant is generaal Kirhau licht gekwetst, Het regement der grenadiers van den koning en het 50e re gement hebben aanzienlijke verliezen. De Liberie zegt, dat de tijding van een zeegevecht in de Ballische zee en hel veroveren van twee pruisische kanonnecr- booten bevestigd wordt. Men verzekprt dat 250,000 pruisen tusschen Sarrelouis en Saarbrucken bijeen getrokken zijn. De Noord-Duidsche Bond heeft een veldleger van ('>10,000 man en 145,000 paarden. Daarvan zijn ten strijde beschikbaar 445,000 man infanterie, 47,500 man kavallerie, benevens 1284 stukken geschut. Buitendien heeft de Bond aan landweer en reserve-troepen 470,000 man infarterieen 30,000 man kavalerie. De veidarmee bestaat uit 564 batailons en 580 escadrons. De reservetroepen lellen 118 bataillons en 96 escadrons, met 208 stukken geschut der reserve- batterijen. De bezelingslroepen zijn verdeeld in 211 iandweer-bataiilons, cn 64 landweer-escadrons. Zuid-üuidschland kan als hulptroepen voor den veldienst leveren beieren 46,500 man infanterie, 5,800 man kavallerie en 192 stukken geschut. Wurtemberg 19,000 man infanterie, 1700 man kavalerie en 54stukken geschut. Baden 18,400 man infanterie,! 500 man kavallerie en 60 stukken geschut. Alzoo kan Zuid-Duidschland aan strijdkrachten voor de veld-arrnee beschikbaar stellen 83,000 man infanterie, 8000 man kavallerie, en 506 stukken geschut. Dan heeft men nog de landweer, lot bezetting der Zuid— Buitsche verstingen enz., ter sterkte van 58,400 man infan terie en 3100 man kavallerie. Be Fransche strijdmacht bestaat seders 1 Februari 1868 uit twee van elkander gescheiden deelen. Het is de actieve armee met de reserve, het andere is de mobiele nationale garde. De veidarmee telt 724,000 man infanterie en 106,000 paaiden. Hiervan zijn ten strijde beschikbaar 480,000 man infante rie, 51,000 man kavalerie en 1544 stukken geschut. Tot de verdediging der vestingen enz., heeft men 16,000 man reserve kavallerie, en 518 bataillons mobile nationale garde, te zamen sterk 570,000 man. Be reservetroepen der infanterie moeten, wanneer het veldleger op voet van oorlog wordt gebracht,eerst nog gefor meerd en geoefend worden. Naar de wapens is het Fransche leger verdeeld in 1° Veldtroepen 576 bataillons infanterie en 255 eskadrons kavallerie: 2° reserve-troepen 108 bataillons, 20 divisiën en 12 cotn- pagnië'n infanterie, benevens 105 escadrons cavalerie. Demobiie nanionale garde wordt gerekend als behoorende tot de bezettingstroepen. Gelijk hierboven is gezegd, telt zij 570,000 man, maar zij is nog niet overal georganiseerd. De derde afdeeiing, Nancy, kan beschikken over 42 bataillons en 44 battarijen der mobile garde. -De onbekwame zwarte minister van finantië'n Tack, die de aartsdomme maatregelen heeft doen nemen, die zooveel stoor nis in handel en nijverheid hebben geworpen, heeft zich zei ven recht gedaan. Zijn ontslag staat den 4 dezar in den Moniteur. Hij wordt vervangen door den heer Jacobs van Antwerpen, de beleediger van koning Leopold I. Wij beklagen waarlijk koning Leopold II En M. d'Anethan minister van Jjuitenlandsche zaken is met het interim van het departement van openbare werken gelast. Ziehier hoe de beide partijen tegenwoordig in de Kamers verdeeld zijn Senaat: 54 klerikalen en 27 liberalen, dat is zeven stemmen meerderheid,zonder M. Lebeau van (Iharleroi mede te rekenen. Kamers der Volksvertegenwoordigers: 75 klerikaien en 50 liberalen; dat is 25 stemmen meeröerhaid, M. Balisaux niet medegerekend. -De Moniteur kondigt het programma af der piechtighied welke zal plaats hebben ter gelegenheid der opening van de Kamers. De koning zal in persoon de Kamers openen en om een ure zich naar het Natie- paleis begeven. Verledene week is in de statie te Brugge, de genaamde Jan Pire, onder-brigadier der douanen, over de spooren gaan de, door eenen trein dood gereden. De bestuurder der agencie van militaire plaatsvervanging V. Counhaye en O, wiens failliet de dagbladen aangekondigd hebben, is naar Engeland vertrokken, zegt men, meer dan 400,000 fr. medenemende. Het tekort is zeer aanzienlijk. Men weet dat die vereeniging succursalen in de voornaamste ste den had. Men kan zich gemakkelijk een gedacht vormen van de stoornis, die deze failliet onder het publiek verwekt. Een aantal familien, die hunne kinderen hadden laten verzekeren, zijn nu gedwongen eene nieuwen plaatsvervanger te stellen wat tegenwoordig niet gemakkelijk gaat of hunne zo nen te laten optrekken. (Gazette van Gent). Te Sart (Luik) heeft een hevige brand gewoed, waar door niet minder dan 18 huizen zijn in assche gelegd. Een persoon heeft bij deze ramp het leven verloren en twaalf an deren werden gewond. De persoon, welke het leven heeft verloren, is de kerkmees ter M. Defechereux, 61 jaar oud. Hij is schier totaal verbrand; men heeft enkel zijn kinnebakken eu.eenige beenderen lurug- gevonden. Een 8! jarige grijsaaar is, op eene hoogte van '15 voet, door een venster gesprongen en heeft zich hierbij zoo zwaar gewond, dat men weinig hoop heefthem te redden. Een os en twee koeien zijn in hunne vlucht in eenen put gevallen, waar men ze met veel moeite heeft uitgehaald twee dezer dieren waren op den slag gedood. Onder de in asch gelegde woningen bevindt zich de pastorij en het huis van den burgèmeeester. De kerk heeft ook eenigs- zins door de vlammen gelegen. Eene schandelijke karikatuur tegen de belgisehe ma gistratuur gericht op den muur der rechtbank van Antwer pen geplakt, is door een gendarm afgerukt, op bevel van den voorzitter der rechtbank. Het publiek der Beurs heeft die af rukking levendig toegejuicht. Den uitslag der kiezingen heeft te Gent tot eenige wan orders aanleiding gegeven. Het volk dat opgewonden was, door de uitdagende en spottende houding van talrijke geeste lijken, die zich overal tusschen mengden, het volk dat de over winningen der klerikalen in onze stad als een ongeluk aanziet, heeft zijn spijt lucht gegeven, door het breken eeniger glas ruiten. De heer burgmeester, de politie en de burgerwacht heb ben hunne plicht gedaan, om overal de orde te handhaven, waar zij gestoord werd. De woelige volksmenigte heeft niet alleen ruiten in het bis schoppelijk paleis, bij de jesuieten en in den Katholijke kring gebroken, maar in al de straten die zij doortrokken wierpen zij steenen in de ruiten. Rond 10 ure's avonds is een regement linietroepen van Dendermonde op gezwinden pas ingekomen. Sedert de genezing van den H. Vader door de aangename Revaienta Arabica, en de toetreding van verschillige genees- heeren en gasthuizen, niemand kan nog twijfelen aan de kracht van dit kostbaar gezondheid meel, die zonder remedië'n, onkosten of andere geneest de verzwakte eetlus, de maagont- sleking, de gastralgies, de slijmen, de winden, het zuur, het braken, de opwerpingen, de verstoppingen, de afloop, het hoesten, de kortborstigheid, de tering, de borstziekte, al de kcelkwalen, adem, de stem, de luchtpijpen, de blaas, de len den, de ingewanden, het slijmvlies, de hersenen, het bloed, de bleekzucht de witte vloed, het speen, enz. 72,000 genezin gen, daaronder begrepen deze van Z. II. de Paus, de hertog' Pluskou, Mmo de Bréhan, enz. enz. Genezing N° 61, 915. Valgorge (ardichr), 19 oct. 1865. -De Revaienta is een geneesmiddel welk ik bijna goddelijk zal noemen. Zij heeft een onuitsprekelijk goed aan onze zuster Julie gedaan, die sedert 4 jaar aan eene Zenuwsmart aan het hoofd lijdende was, die haar schrikkelijke pijnen veroorzaakte en haar bijna geerie rust liet. Dank aan uw specifiek, zij is nu geheel her steld. Monassier, pastor. Voedzamer dan het vleeseh, zij geeft de gezondheid weêr en kost 50 maal minder dan den prijs van allen geneesmiddel, in doozen: 1/4 kil. 1 fr. 25; de kilo 7 fr.; 12 kilo 60 fr. Du Barrij en Cci 12. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, wederverkre- gen door het Revaienta chocoiaad, aan de persoonen en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijmaal meer voeden dan het vleeseh, in tabletten van G Tassen, 1,25; voor 12 tassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. Doozen poeder van 12 tassen, 2,25; 18 t. 7 fr. 120 t. 16 fr576 t. 60 fr. of omtrent 10 C. de tasse. Du Barrij en Cic, keizerstraat, 12 Brussel, en te IJper bij Ch.Becuvve, apotheker, BotermarktH. Frysou, apoth.,Dix- mudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat; H. Mahieu, bakker, Botermarkt. AARD DliR GRANEN ENZ. 7 Aug. 50 Juli vcrkochMe kwantiteit. iniddenpr. p. iOükijo. verkochlte kwantiteit. middonpr. p. 100 kiJo. Tarwe 18,500 29-50 39,100 30-00 Rogge 2,500 20-50 2,500 21-29 Haver 400 24-50 0,000 00-00 Erwelen 700 24-00 1,500 25-00 Boontjes 100 25-50 1,200 26-00 Aardappelen 4,800 7-00 4,000 7-50 Boter 340-00 510-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 7" tot 14 Augusti is gesteld aan 29 c. per kilo. Tarwe (nieuw) Tarwe van fr. Rogge Sucrioen Haver Boonen Rosisselare. Vcui'nc. 27 Juli. 29 23-50 21 16-00 28 Per hectoliter. Aug tot tot 54 24-50 22-50 18-00 50-00 Per 21 1 2 heet. - Boonen, fr 27 00-00 21-00 16-00 50-00 26 Juli. 58 00 a - 00 21-25 18 00 Rogge Haver Zaai-tarwe fr.a Nieuwe tarwe 55 a 55 Aardap. 100 k, a Oude tarwe aBoter p. kilo 2 60 a 5 Ptoode tarwe 52 00 a 55 50 Eieren p. 25 1 75 a 1 85 21 00 a 22 Viggens 19 00 'a 21 16 50 a 17 Koolzaad a Koolzaad-olie p. 105 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. 104 50 a 105 00 97 00 a 98 00 Lijnzaad-olie, 8100 a 00 00 80 00 5 8100 Kortrijk, 1 Aug. - 565 hoornbeesten zijn te koop gesteld, waarvan er 530 zijn verkocht geweest.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 3