iitEiii BE VOLLEDIGE WERKEN TOLLENS, it Aü k LA PETITE ARBALÈTE, BI RÏVALENTA ARABIC! RE7ALENTA CHOCOLATES D B Ml W IS T IS 2 FRANCS. M l L DE PRIX. ORDINAIRE VENTE PUBL1 D'UNE EXCELLENTE 'commune de wytschaete, bij den uitgever Tan dit blad: Pracht uitgave. 23 fr. IN RECHTE LIJN, PEERBEN, MUILEZELS EN EZELS, op Zondag 14» Oogst 1870. A 1'occasioD de la Fête Communale. GRAND Le Bimancbc 14 Aout 1870, USE pp miw GADRAN Geen medecijnen meer. B IJ BARRY. j iiwwrsisC:]«E^Era,i38 A OUT 1870. L UN 1)1 a cinq lieurcs de relevée, chez ic sieur Vcrras- Yandelanoitle, cabaretier a Wytscliaele, agglomé- rée de Messines, Mre BUTAYE, Nolaire resident- a Messines, exposcra en venle publiqu.e, el en one séance. 1'imroeuble suivant a proximité de la ferme occupée par Fr. Deramaut et uri pen nord-est de Messines. Lot unique. Une trés bonne PRAIRIE, con- tenant selon cadastre section E, n° 459, 60 ares 50 centiares. Occupée par le sieur Poiriez, fermier a Ploeg- steert, sans droit de bail. Le cahier des charges et les litres et plans sont déposés a Tinspection des amateurs en i'élude du Nolaire BUTAYE, a Messines. in 10 afleveringen, a 70 cn de aflevering. IJPEIIEN. - KrIJISSTRAAT. PRIJZEN. ie prijs. - franks 40-00 2e prijs. - 25-00 3° prijs. - 15-00 4e prijs, (voor Ezels) •10-00 5e prijs. 6-00 6" prijs. 4-00 ®j Donné, avcc le concours de la ville, par la Soeiété ff,SS YRAIS ARBALÈTRIERS ETABLIE AU CAFÉ BE LA BOURSE, a 1 hcure précise dc relevée. Les prix seront repartis coinme suil Médaille de Bronze a LExposilion Internationale d'Amsterdam 1869. Art. t. Deze Ringslcking, lol dewelke de liefhebbers van het arrondissement Yperen uilge- noodigd worden, zal plaats hebben ter herberg be woond door sieur Edouard Dc.vos, alwaar de inschrijving zal geschieden van 1 lot 2 ure namid dag, om ten 5 ure juist te beginnen. Art. 2. -Elke ruiter betaald 75 e. inleg voor peerd of muilezel en 50 c. voor ezel. Art. 3. -Elke ruiter zal tweemaal met onafge broken snelheid de renbaan doorrijden. Art. 4. De afgesteken ringen welke van de lans afvallen zijn niet geldig. Art. 5. Elke ruiter op zijne loopbeurt afwe zig verliest zijn recht op mededingen. Art. 6. Men zal voor den wedstrijd de order van inschrijving volgen. Art. 7. Eene Jurij zal over alle geschillen die zouden kunnen ontstaan, zonder legcnzeg beslissen. Art. 8. In geval van aanhoudend slecht we der zullen de prijzen verlot worden. Gezondheid en krachten iveder te bekomen zonder medecijn, purg alien noch kosten voor kinderen en volwassenen door hel kostelijk ge- zondheidsmeel GEZONDHEID VOOR ALLEN mi i iitm*vanumaBSMui VAN VOOR «33>t§>«Es— ■W'KSE-dET-diKj? ItasiÉ iV'oinbre. 4r Prix, 5 couverts en argent, valeur fr. 90-00. 2° Prix, 2 couverts en argent, 00-00. o" Prix, 4 couvert en argent, 50-00. 4" Prix, 6 Cuillers a Café, 48-00. Bas Konibre. ir Prix, 2 couverts en argent, valeur fr. 00-00. 2e Prix, 1 couvert en argent, 50-00. 5" Prix, G Cuillers a Café, 48-00. 4 Belles Médailles en Argent, frappées aux armes de Ia vslle d'Ypres, seront décernées, savoir La 4° a la Soeiété la plus nonibrense de ia Belgique'. La 2° de i'Etranger. La o° a la Soeiété de la Belgique, la plus éioignée. La 4" I'Etranger, (Pour les autres dispositions relatives au concours, voir les programmes). d'un trés beau noir en écrivant, d'une Jimpidité inalterable, ne depose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit sou immense snceès a sa supé- riorité sur toutes celles employées jusq.ra cc jour. Ses qualités l'ont fait adopter par ia IMaison cïsa M5®s, ïcs Maassstèa*©», MIdtel-«lc-ViiIc. Se PalnSs dc JUistlce, Ara Paste «le Ea'ssxeïïess, rAtlnianists*»- lion des Ciacinisis «le fep «le l'ütat et généralement par toutes les gpandes AdmiuistraUons du P;/ys. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a l'Exposition Universelle de Paris 480? t de Dublin 1*865, oü ede a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après i'écrilure. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmudc, 59. DU BARRY van Londen, die voikomentlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekle, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den huik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochlpijnen, van derj adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsteking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van a'len ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Borne 21 Juli 4800. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaitijden doet met het Revalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. H. kan niet genoeg de voordeden prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schollelvol op iedere maaltijd neemt. Correspondent van de Gazette du midi. Certificaat n. 58,644 van mevrouw de markiezin de Bkéhan. Napels, 17 April 1862, Mijn heer, Na eene leverontsteking' was ik in eenen uil terenden slaat gevallen die zeven jaren duurde, liet was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewrrken te doen; ik had zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik was ten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en wéér deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijden; ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen èvenmensch was mij zeer lastig geworden. Verscheidt' engeische en fransche genees- heeren mij nuttclooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uitterste middel, van uw gezondheidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBuéiiak. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 4/4 kilo 2 fr. 25, 4/2 kil. 4 fr., 1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 46 fr., 0 kil. 52 fr., 12 kil. 00 fr. Zending in een postmandaat. BUIS DU BAllRY en Cio, 42, Keizerstraat, Brussel. DOOR DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uilgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menschen en aan de kinderen van een flauw gestelhij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschende slaap aan de zwsksten, zelfs aan deze die den gewonen choco laat niet verteeren kunnen.Certifies! n. 70,406. Cadix, 8 Juni 4808, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Hevalenta Chocolatée, Vinccnle Mbyano. N. 65,715. Parijs, 44 April 4808, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Du Barry, die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vfeesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, II. de Montlouis. in doozen en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25 in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 10 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 00 fr., zijnde ongeveer 40 centiemen voor- iedere tas. IS3J B1RBY ess Cic, 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarissen. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; II. Fry- sou, apoth., Dixmudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge.We De Grave, drog., Eeckhoulslraat, 2; F. Yandenplas, drog., Steenstraat, 9; S. Yeys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 41; V. Veys-Frysou, apolh., St. Jacob- straat, 24; H. Daels, apoth., Viaamschestraat, 49; H. Stan- daert, apoth., Steenstraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', 0. L. V. straat, 55; De Boodt-Gazet, neg', Steenstraat, 10; Van Speybroeck, neg', Philipstockstraat, 1; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Willaert, neg', Groote- Markt, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. li. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L. Kindt-Be Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Bixmude. - Claus-Vandenbussche. Veurne. R. Dobbelaere cnE. Ducios, apoth.; Verpoorte- Tavernier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede. Ch. Bostyn, hakker. Nieuport. D. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth5. Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louisestraal, 9; Hay- ward, neg', Kapellestraat, 68; We Philips, negle, S' Joseph- plaals. Poperinghe. - A. Haelewyck, apoth. Rousselaere. F. Amrye en H. Boutens-üegheest, apólh'. Thielt. -J. Buyssens-Byl, apoth, Thourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Easgcl Vaan EecKhoiit, Dixmudestraat, iir s 9, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 4