VAN IJPEREN. 4 FRANKEN ?S JAARS V 44®. Negenste Jaar ZONDAG, 28" AUGÜSTI 1870. Politiek. Stads,- Ranst- en Letternieuws. YerscMIlige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. WE NIEUWJAARSBRIEF. VOOR IJPEREN. Fit. 4-50 VOOR BUITEN STAD Aankondigingen12 cenlimen den regel. Heklamen: 2S cenlimen. Bdreel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De verdedigings-toebereidsels van Parijs worden vlijtig voortgezet. De afgezonderde forten worden met eene talrijke en machtige artillerie gewapend en behelzen vele troepen en munitiën. De bevoorrading van Parijs,, en de oorlogsmuni tiën zijn aanzienlijk. Alles wordt gereed gemaakt tot eene krachtda dige verdediging, indien het noodig werd. Geheel de nationale garde gaat gewapend wor den. Zij is vol vaderlandsliefde en oefent zich dage lijks in den wapenhandel. De krijgsraad heeft drij nieuwe ter dood veroor deelingen uitgesproken in de zaak van Vilette. De Journal officiel meld dat de leening van 750 miljoen geheel gedekt is. De inschrijving is geslo ten. De Times zegt, dat er geene briefwisseling tus- schen koningin Victoria en keizerin Eugenie raken de de tusschenkomst der mogendheden heeft plaats gehad. Hel wordt gelogenstraft, dat de engelsche minis ter gezegd heeftWij moeten zorgen dat de ver overaar niet al te machtig worde. De Morning-Post zegt, dat men heeft afgezien van het vervoer der gekwetsten door Belgie De Journal officieel bevestigt de aanhouding van Mazzini aan boord van een schip, dat hem naar Palerme voerde. Hij is teGaëta opgesloten. Het begin is goed, de twee-en-tachenlig millioe- nen dat het liberaal Ministerie in de kas der natio nale bank had gelaten komen wel te pas, de mannen die hunne naming hadden bekomen op de belofte dat zij het militarismus zouden bevechten en groote spaarzaamheden op de begrooling van oorlog gingen doen, tot zelfs de versterkingwerken van Antwerpen gedeeltelijk moesten doen afbre ken, zijn nauwelijks aan het Staatsroerjolfzij vra gen 1° een buitengewoon krediet van 15,220,000 franken voor de bezoldiging gedurende twee maan den der ingeroepen klassen, voor aankoop van paarden, kanons en wapens; 2° twee millioenen en eenige honderd duizenden franken voor ver sterkingwerken te Termonde en te Antwerpen; 5° vijf honderd duizend franken voor de wapening der burgerwachtdus verwacht u maar van den 1" ban te zien oproepen, anders wij zien niet in welk doel deze laatste som zou gevraagd worden. Hetgene die hierin het merkwaardigst is, is dat liet Ministerie voorstelt van in tegenwoordigheid van den voorraad in de kas berustende, deze som men met bons du trésor te bedekken Het is de oude leute die nogmaals erbegint. Het was ook zoo dat het klerikaal Ministerie van 1847 den put had gegraven dat de liberale opvolgers moesten vul len. Maar dit is nog al niet, men spreekt van nog zes generaals, veertig majors en meer dan een tweehonderdtal nieuwe officieren te maken, en in dien dit ontwerp ten uitvoer moest gebracht wor den, de begrooling van den oorlog, verre van te kunnen verminderd worden, zou nog van eenige millioenen moeten aangroeien. Daar is dat den uitval van al de schoone be loften waarmede men de kiezers heeft weten ie be driegen. Schippers steken malkander over, en het is zoo dat de heer Brasseuidoor de clericale meerderheid der Kamer, representant is genoemd geworden. Wij zeggen door de meerderheid der Kamer, om- dal er twijfel kon bestaan wie, of de heer Bras- seur, of zijn mededinger, in dc kiezing van Philip- peville de wezenlijke meerderheid had bekomen, en dal in plaats van de beide kandidaten,gelijk het billijk en wettig ware geweest, voor hel kiezerskorps te zenden, om ze aan eene balottage te onderwer pen, dat men willekeuriglijk tegen recht en rede de heer Brasseur als representant heeft aangeno men. M. Brasseur is destijds leeraar geweest in de Universiteit van Gent en een der hevigste verdedi gers der liberale grondstelsels, hij leerde zelfs dat de hervorming van Luther en Calvin den oorsprong is geweest der menschelijke vrijmaking; maar dat doet er niets aan, de vertrouwden van Langrand hadden eenen liberaal noodig om ook nog wat libe rale kapitalen te kunnen verchristelijken en door geld bewilligden den liberalen leeraar van zich met hun te vereenigen om te beter het geld van zoo veel ongelukkige te kunnen inpalmen. Men verze kerde destijds dat M. Brasseur honderd duizend franken had ontvangen om kazakke te keerenhoe liet zij, M, Brasseur is een waren clericaal gewor den van sedert dat hij van dc bende Langrand deel maakte, en het is waarschijnlijk aan deze laatste hoedanigheid dat hij zijne naming in de Kamer te danken heeft, want er zijn tegenwoordig veel van lillilüm mm lil' Lang zal elk het nog herdenken, Wat er in een huisken voorviel, Op den hoek der Clarastraat Waar, 't is nu een jaar geleden, Alles levenslust en liefde, Zoete hoop was in de toekomst, In dat lief bekoorlik huisje, Dat daar nu gesloten staat. Daar, waar tusschen 't groenbalkonraam, Wemelend de bloemen kleurden, Schietend ranken vrij en los En waar achter vogels neurden, In de kooitjes, als een bosch Door de tooverende handen Van een lieve maagd herschapen; Kwamen op een' nieuwjaarsmorgen, Eerst een priester uit de hoofdkerk, Dan een ambtenaar uit het stadhuis; Gene, om er een beé te preêvlen, Die men veur de ziele vroeg Van een pas gestorven jongiing; Deze, die den naam en voornaam Opnam, die den jongiing droeg. Dan terwijl een loome doodkar Traagzaam rolde naar het kerkhof, En een ander rijtuig even Eene kranke juffer meènam Naar het dolhuis, werd het al In de thans verlaten woning Vastgezegelden men las, Waar eens liefde en leven was <t Veiling hier bij sterfgeval. Van dit alles blijft er niets meer Dan eene arme zinnelooze Jeugdige en nog schoone maagd En ginds ver, verre over 't zeevlak, Op de amerikaansche kusten, Wis een man nog, wien de wroeging Bitter aan het harte knaagt. 'tls nu ruim een jaar geleden, Eeefden daar drie jonge lieden, Door de zon der jeugd belicht Wien en vriendschap, lust en liefde Door den Hemel werd geschonken, Starren, die een poos slechts blonken, En wier rouwbeeld ik wil schetsen In needrig ware dicht I. Frits was leerling in de bouwkunst, Frans was een notarisklerk; Kindren, hadden zij hun vriendschap Thans zoo innig en zoo sterk Vastgesnoerd op de eerste schoolbank Tusgchen les en knikkelspel Toen hun hart nog onbewust was Van der wereld duizend boeien, Lasten, wee en nood Van de zorg om 't daagliksch brood.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1