HOUTWAREN, ENCRE BELGE PERFECTIÜffiÉE INSCHRIJVING BS VOLLEDIGE WISSEN TOLLENS, TWEE NOVELLEN BEVALENTA ARABICA REVALENTA CHOCOLATES Open ba re erkooping TE ÏONNEBEKE, ten prijze van fr. 2,»©© VOORUITZICHT ZORGELOOSHEID, door A.-C. Van der Cruyssen. bij cl en uitgever Tan dit blad: Prachtuitgave. 28 fr. A. .1. COSYN en 1/ VANDE WEGHE. Geen medecijnen meer. DU BARRY. (GEHUCHT BROODSEINDE). Donderdag 8 September 18'TÖ (0. L. V. Geboorte), om 2 ure namiddag, zal er openbaarlijk verkocht worden, ten hove van Désiré Herreman, te Zonne- beke, gehucht Broodseinde -1500 meiers droog Popclieren en Abcelen Berd. 500 id. Kisteberd. 1000 id. Pannelatlen. 100 id. Zachte Ribben. 20 koopen Zachte Korsten. 50 koopen Splcte. Kuip- en Kecrnalm. 20 gevelde Beuke Boomkens. 5 id. Pompeboomen. 5 id. Lijsteboomcn. 2 id. Moleneinden. Een Zwijn (looper). En eene drooge Houtmijt, Staande te Passchen- daele, bij de herberg Javabij Francis Demeyer, dewelke tevoren zal moeten bezichtigd zijn. De vergadering ten hove van Désiré Herreman. Tijd van betaling mits borg. De Notaris DEGRYSE, te Zonnebeke, is met deze verkooping gelast. Te bekomen ten bureele van dit Blad, Médaille de Bronze a FExposition Internationale d'Amsterdam 1809. in 10 afleveringen, A 70 cn de aflevering. Ten Bureele der TOEKOMST schrijft men in op: 4" BE BRIE VRIENDINNEN (proza). 2"DE NIEUWJAARSBRIEF (poëzie). PROSPECTUS. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijnpurgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk ge zond'heidsmeel: GEZONDHEID VOOR ALLEN mm geeiitri i OF TAFEREELJEM FIT OA/JA TUB, Sinds eenige jaren hebben de Maatschappijen van Onder- eingen Bijstand eene nog al groote uitbreiding in ons land bekomen, en menig volkslievend man tracht door woorden daad onder de menigte den geest van spaarzaamheid en voor uitzicht te verspreiden. Deze schoone instellingen zijn nog- tans onder het volk te weinig gekend, en de wenken, door die edelmoedige menschenvrienden gegeven, niet genoeg be grepen Het nut dezer Maatschappijen doen uitschijnen door feiten en dramatische toestanden bewijzen hoe hoogst noodzakelijk het is spaarzaam, zuinig en vooruitziende te zijnzulks was het doel des Schrijvers, bij het vervaardigen van MOED EB GEERTRUI. Dit boek bevat omtrent 200 bladzijden druks, gewoon for maat. d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inalterable, ne depose pas dans Tencrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliqiies. L'Encre Beige doit ssou ixnsnense sueeès a sa supé- riorité sur toutes celles employees jusqu'a ce jour. Ses qualités Tont fait adopter par la Malsou tïii 5S©8, les lllliiktérc», PHètel-de-ïille. Ie Palals «Se Justice, la Poste de Ifnivelles, rAdministra- tiois des ('.hemliiw de I er de I'Elat et généralemenl par toutes les grande* Administrations du Pays. L'Encre Beige est la settle encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a ('Exposition Universelle de Paris 4807 et de Dublin 186a, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 39. VAN BOOR Onder de jeugdige vlaamsche schrijvers, welke zich door hunne medewerking in letterkundige tijdschriften reeds gun stig deden kennen, bekleeden de heeren Cosyn en Vande Weghe eene eervolle plaats..Doordien bijval aangemoe- digdjhebben wij getracht andermaal iets ter bevordering on zer nationale letterkunde bij te dragen door het uitgeven hunner Twee Novellen. De eerste dezer, het romantisch ver haal Drie Vriendinnen is vroeger in het prospectus van Meiloovcr (jaarg. 1870) aangekondigd geweest, doch om bijzondere redenen, niet in gemeld jaarboekje verschenen. Thans zal deze novelle, gezamenlijk met« De Nieuwjaarsbrief» op mooi velijn papier gedrukt en met beeldletters versierd, een prachtig boekdeeltje vormen, dat ongetwijfeld bij het Vlaamschlezend publiek een gunstig onthaal vinden zal. En op dat eenieder zich de Twee Novellen gemakkelijk kunne aanschaffen, is de prijs zoo laag mogelijk gesteld het werk zal den heeren inteekenaren ten prijze van slechts één fruuk afgeleverd worden. De Uitgever, L. DECüRT, Antwerpen. DU BARRY van Londen, die volkomentlijk en zonder kos ten geneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen,^ diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braakiust na het eten in lijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onstellenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onstellenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsteking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks bet beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 21tJuli i860. De gezondheid van den 11. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij,|zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met het Revalenla Atabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. H. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan bij een schottelvol op ledemmaallijd neemt. Correspondenttvan de Gazette du midi. Certificaat n. 58,014 van mevrouw de markiezin de Bréhan. Napels, 17 April 1862, Mijn heer, -Na eene leverontsteking was ik in ernen uitterenden staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaide werken te doen; ik bad zenukloppingen door gansch het lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik wasten prooi aan eene zenuwachtige onrust dié mij been en wéér deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de stem mijner kamermeid, deed mij lijdén; ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap met mijnen evenmenseh was mij zeer lastig geworden. Verscheide engeische en fransche genees- heeren mij nuttelooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uitterste middel, van uw yezondlieidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenla draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herlevennu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBréhan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keereri haren, prijs in andere geneesmiddelen. In doozen 1/4 kilo 2 fr. 25, 1/2 kil. 4 fr.,-1 kil. 7 fr., 2 1/2 kil. 16 fr., 6 kil. 52 fr., 12 kil. 60 fr. Zending in een postmandaat. HUIS DU BARRY en O, 12, Keizerstraat, Brussel. DOOR DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uilgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wei geschikt voor de zwakke menschen en aan de kinderen van een flauw gestelhij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschénde slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choco laat niet verteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Cadix, 8 Juni 1868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenla Chocolatée, Vincente Moyuno. N. 65,715. Parijs, 11 April 1868, mijne dochter', die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Du Barry,die haar de gezondheid met derj goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, II. de Mon tlouis. In doozen en tabletten om 12 tassen te maken 2 fr. 25 in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 120 tas sen, 16 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongeveer 10 centiemen voor iedere las. 8>U eus £io, 12, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarissen. IJperen. Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Fry- sou, apoth., Dixmudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat H. Mahieu, bakker, Botermarkt. Brugge.W° De Grave, drog., Eeckhoutslraat, 2; F. Vandenplas, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 41V. Veys-Frysou, apoth., St. Jacob- straat, 21; II. Daels, apoth., Vlaamschestraat, 19; H. Stan- daert, apoth., Steenstraat, 29; L. Algbed-üespersyn, neg', O. L. V. straat, of; De Hondt-Gazet, neg', Steenslraat, 10; Van Speybroeck, neg', Philipstockstraat, 1; Van Moere-Van Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Willaert, neg', Groote- Markt, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. H. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L. Kindt-De Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Dixmude. Claus-Vandenbusscbe. Veurne. R. Dobbelaere enE. Duclos, apoth.; Verpoorte- Tavcrnier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede.Ch. Bostyn, bakker. Nieuport. D. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth'. Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louiseslraat, 9; Hay- ward, neg', Kapellestraat, 68; W' Philips, neg10, S' Joseph- plaats. Poperinghe. A. Haelewyck, apoth. Rousseiaere. F. Ameye en H. Boutens-Degbeest, apoth'. Thielt. J.Buyssens-Byl, apoth, Thourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Engel Van Eeckliont, Dixmudestraat, nr 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 4