VAN IJPEREN. veeebzamTomwenteling 4 FRANKEN 'S JAARS V 442. Ncfrciistc Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschil!iee Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. VAL VAN HET KEIZERRIJK. Fit roe ping der republiek. TE PARUS. RE NIEUWJAARSBRIEF. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Reklaraen: 25'een timen. ZONDAG, II" SEPTEMBER 1870. Bureel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De groole gebeurtenis van den dag is de vreed zame onwenteling, die te Parijs heeft plaats gehad. Wij zullen hieronder de gebeurtenissen laten vol gen, zooals zij hebben plaats gehad. Ziehier wat er in de twee laatste zittingen van het i'ransch Wetgevend Korps is voorgevallen WETGEVEND KORPS <5 DE TOEKOMST ZITTING IN DEN NACHT VAN ZATERDAG TOT ZONDAG. Op het oogenbiik dat wij onder pers gaan, zegt de Figaro is het Wetgevend Korps uiteen gegaan. Het was ten half ne gen door BI. den voorzitter Scheider tegen middernacht bijeen geroepen. De zitting is begonnen om t uur 5 minuten 's morgends. Ondanks de opmerking van een zeker getal afgevaardigden, heeft de zetting in het openbaar plaats gehad. Een talrijk publiek was aanwezig. Men had geene kaarten gevraagd aan den ingang. Op de bank der ministers bevonden zich BIB!, graaf Palikao, Chevreau, Rigault de Genauilly, Busson, Clement Duvernois, Brame. De heer voorzitter Schneider drukt zich nagenoeg in dezer voege uit ii Heeren afgevaardigden^ Een erg, een smartelijk nieuws is ons dezen morgend medegedeeld geworden. Gekozen voorzitter aan de Kamer, had ik een plicht te vervullen jegens haar en de natie. li Overigens had ik eene dringende vraag ontvangen van wegens een groot getal mijner colloga's. Gij zijt dus buitengewoon bijeengeroepen, ii Ik ga overigens het woord geven aan BI. den minister van oorlog om de verklaring te volledigen welke hij u in de zitting van dezen morgend heeft gedaan. De heer graaf Palikao zegt het volgende aan de Kamer! ii Heeren afgeveerdigden, ii Ik heb de droevige zending u aan te kondigen wat mijne woorden van dezen namiddag u konden doen raden. Het nieuws dat nog maar bijzonder was, is thans officieel. ii Na heldhaftige pogingen, is het leger in Sedan terug ge- stoolen en is er omsingeld geworden door zulke overmacht, dat het zich heeft moeten overgeven, ii De keizer is krijsgevangen. Bij deze nieuwstijdingen, zou het onmogelijk zijn eene ernstige discussie te openen over de gevolgen welke die ge beurtenissen na zich kunnen slepen. Blen is mij komen uit mijn bed rukken om mij deze zitting bekend te maken en ik en mijne collega's hebben nog niet berandslaagd om overeen te komen. BI. Schneider stelt aan de Kamer voor zich zondag middag te vereenigen. De huidige toestand legt haar groote verplich tingen op. Zij zal die geheel en al weten te vervullen. Maar, aangezien het ministerie nog niet heeft kunnen beraadslagen en dat ieder rijpelijk de ernstige besluiten dient te overwegen, welke men zal moeten nemen, zoo denkt hij dat het beter is de zitting tot den middag uit te stellen. BI. Jules Favre komt aan het woord, ii Indien de Kamer, zegt hij, van gedacht is dat, in de ern stige en smartelijk omstandigheid welke door den minister van oorlog geschetst werd, zij zich tot den middag moet ver dagen, ik verklaar er mij niet tegen. ii Maar wij meenen van nu af aan, haar een voorstel te moeten aanbieden dat door de tegenwoordige omstandigheden dringend gevergd wordt. ii Wij zullen maar een woord voegen bij den tekst dien wij nederleggen. li Wij vragen aan de Kamer de volgende besluiten aan te nemen: Louis Napoléon Bonaparte en zijne dynastie zijn gevallen verklaard van de macht hun door het volk toever trouwd. ii Er zal eene uitvoerende commissie benoemd worden, samengesteld uit leden (het cijfer zal door de Kamer bepaald worden), welke al de noodige macht zal hebben om den vreemden inval te verstooten en den vreemdeling te verjagen. ii BI. de generaal Trochu, gouverneur van Parijs, is uitslui- telijk belast met de verdediging van Parijs. Die besluiten worden in de diepste stilte aanhoord. Eene enkele stem laat zich hooren, die van BI. Pinard. Wij hebben, zegt hij, de macht niet om de afvalligheid uit te spreken. De heer Schneider komt terug op zijn voorstel om de zitting tot den middag te verdragen. Het Wetgevend Korps geeft zijne goedkeuring aan dit voorstel. Blen zal zich te middag vereenigen. De zitting wordt om I uur 2i m. geheven. Zieher nu wat er verder in het Wetgevend Korps werdt be slist Een depeche gedagteekend van drij ure en dat ons met eene vertraging is toegekomen, meldt dat het Wetgevend Korps nog op dit oogenblik in deliberatie is. (le Vervolg). Eens, toen Frits den huistrap opklom, Zag hij Blina vóór haar deur En zijn blik viel in den haren, Beider wezen schoot in kleur Eerst een blik en dan een woordje, Eerst een zucht en dan een groet, Uit dit alles sproot geen wonder, Eene vonk van minnegloed. Eens, toen Frans van zijn bureel kwam, Sprak hem Frits van schoone Blina, Die zijn harte had geraakt; Van der maagd bevalligheden Stillen eenvoud, zoete deugd; En van 't vuur dat in zijn boezem Lang voor 't meisje had geblaakt. - Dan, wanneer Frans Mina zag, Drukte hij zijns vriendes handen, Om diens goeden keus verheugd. Sinds dien dag, Schonk het meisje aan Frits heur liefde, En aan Frans de zuivre vriendschap Biet de volheid des gemoeds; - En iets edels en iets zoets Zag er in die liefde en vriendschap Achting en vertrouwlijkheid, Door de min alleen geleid. II. Frits was lang reeds in betrekking Biet een groote maatschappij, Die, voor 't leggen van een spoorbaan Op d'amerikaanschen vrijgrond, Lieden van bekwaamheid opzocht, Blannen van vernuft als hij. Groote wedde zou men bieden. (Voor een jaar tien duizend frank,) Wou hij zich dat jaar verbinden, Aan 't bestuur dier maatschappije, Dat welhaast uil Antwerps haven Naar het ver gewest ging steevnen, Op den driemast Vrij en vrank. Groote wedde, roem en rijkdom, Droombeeld van zijn pooplend harte, Dat hem immer toesprak ga Blaar de liefde, maar zijn Blina, Ander droombeeld zijner ziele, Dat bij dag en nacht hem kwelde: li 't ls zoo ver, Amerika. Toch hij nam een vast besluit De onderneming zou hij wagen, Wijken naar de vreemde streken, Hij zoude eer en welstand zoeken, Schatten voor zijn bruid 3Iaar wat hem het hart doorknaagde, Was dat hij de lieve Blina Die hem meer dan ooit behaagde Thans verlaten moest een jaar, En gaan Leven zonder haar. Op een dag dat Frits zijn koffers Vol uiet lijnwaad, kleedingstukken, Boeken, teekningplannen slak, Wende hij zich tot zijn hartsvriend, En hij sprak

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1