Stads Nieuws. FEEST bij de Koormaatscliappij Oorlogsberichten. {Wordt voortgezet). Vicloricn Yantlc Weghe. Donderdag avond, ten acht ure, in het groot en schoon lokaal der maatschappij Koorzangers onzer stad had een feest plaats waarvan wij hieronder zullen trachten de beschrijving te doen. Dit feest werd gegeven ter gelegenheid van den patroondag des voorzitters M. Aug. Vanden Bo- gaerde, die, uit voldoening over de schitterende se renade welke de leden hem hem op zijnen patroon avond gegeven hebbenhun vereerde met een prachtig banket. Wij spreken niet van de overheerlijke spijzen die opgediend waren wij willen enkclijk de mora le zijde van dit feest doen uitschijnen. Wanneer men alzoo al de leden eener Maat schappij vereenigd ziet, geschaard rond hunnen Voorzitter, smakelijk etende en vrolijk pratende over het eene en.het andere; waar men de broe- derlijkste weiovereenkomst ziet heerschen onder het ledigen van menigen beker en het zingen van vrolijke licdekens, dan gevoelt men eene innige voldoening, daar het venijn der afgunst, die nim mer slaapt, zoo veel andere maatschappijen tot op hunne grondvesten ondermijndt, en op deze ook geene pogingen gespaard heeft,doch tot heden mis lukte. Bij het nagerecht nam M. de Onder-Voorzitter het woord en bedankte in warme uitdrukkingen den Voorzitter over zijnen ijver om de maatschap pij op den weg des vooruitgangs te geleiden; nam deze gelegenheid waar,om te protesteeren legen de kwaadtrouwige aantijgingen dat het bestaan der maatschappij een politiek doel heeft! Hij zegde dat de eenige politiek altijd geweest is en zijn zal de streving naar volmaking der kunst en onderhoud van vriendschap onder al de leden.Hij eindigde met een gezondsheidsdronk voor te dragen aan denjwel- beminden Voorzitter, voorstel die onder het geroep leve de President beantwoord is. Op zijne beurt antwoordt M. Vanden Bogaerde en hij vernieuwt de verzekering van M. De Coene, zeggende dat hij nooit zou gedongen dat hel bestaan der Maatschappij op politiek zou uitloopcn en zegt dat hij houdt staan wat hij bijzijn aanvoerden van't voorzitterschap gezegd heeft: dat hij van zijnen tij tel zou afzien zoo eens de maatschappij eene poli tieke wending nemen moest, hij eindigde met te zeggen dat hel eenige vaandel der maatscheppij zal zijn dit van de vrijheid en onafhankelijkheid van ons vaderland. Een daverend handgeklap begroette deze schoone woorden, waarna iedereen der leutige gasten het feest voortzette met vrolijkheid en ver maak lot dat eindeling hel gezelschap uiteen ging, den Voorzitter levendig bedankende over zijn schit terend feest en de aangename uren welke het al daar gesleten heeft. De uitgenoodigden en leden zullen zich lang den avond van 8 September f870 herinneren. Eene groole opschudding heerscht door geheel de st;id maar geene wanorders hebben plaats. 1 alrijke groepen, meldt men ons, doolroopen de straten al roepende leve de Republiek. Up verschillige punten zijn (r troepen verzameld. Hun ne houding is geheel vredelievend. Zij verzetten zich tegen geene betooging, maar doen ook niet mede. Sedert 's middags is het paleis der Tuilerien voor het volk geopend, dat overal rond loopt. Hier zijn er ook geene wanorders. Er zijn overal plakbrieven aan de muren gehecht, dit overleverings-opschift vanj de parijsche omwentelingen dragende: Dood aan de dieven De keizerin heeft Parijs verlaten. liet gevoelen, dat zich bij het publiek lucht geeft, is geeoe ontmoediging. Wat schijnt te overheerschen is eene soort van verlichting voor het tegenwoordig en een levendig vertrouwen in de toekomst. Eene andere depeche, een half uur nadien aangekomen, be vatte het volgende Zetting van 4 September. M. de graaf Palikao sjelt voor het keizerschap te vervangen door eenen bestuur- en verdedigingsraad van S leden door het Wetgevend Korps gekozen. ffl. Favre verdedigd hel voorstel dat wij hooger geven. M. Thiers legt een vorstel neder waarbij eene commisie zou benoemd worden door de Kamer. Die drij voorstellen worden verzonden naar het bureel, om eene commissie te benoemen. De zitting wordt opgeschorst. Vervolg der zitting van 4 september. De tribunen en de zaal zeiven worden overrompeld door het volk, dat de afvalligheid van den keizer vraagt en het uit roepen van de Republiek. Het meerendeel der gedeputeerden verlaten de zaal. Onbeschrijfelijk rumoer. Overal, binnen en buiten, weèrgalmt de kreet: Leve de Republiek Volk, nationale garde, troepen, allen verbroederen. Eene deputatie van de linker zijde gaat met het volk naar het Stadhuis om, het voorloopig gouvernement uit te roepen. Die deputatie bestond uit MM. Trochu, Gambetta, Simon, Pelletan, Favre, Ferry, Kératry, Crémieux, Picard, Grévy. Parijs, 4 sept., ('s nachts.) Op de boulevards. Eene groote volksmenigte bevindt zich op de boulevards, de Marseillaise zingende. De garde nationale en de garde mobile, de boulevards langs gaande, worden overal door het volk toegejuicht, dat zich van alle buitensporigheden onthoudt en zijne vaste be slissing doet kennen, den vreemdeling uit het land te verja- Op de Concordeplaats is het standbeeld van Straatsburg verlicht geworden; de volksmenigte heft vaderlandsche zan gen aan rond het standbeeld. Het voorloopig gouvernement is samengesteld als volg MM. Jules Favre. Jules Simon. Ernest Picard. Eugène Pelletan. Crémieux. Jules Ferry. Glais-Bizoin, Rochefort. Arago. Garnier-Pagès. 't Lot van Mina baart mij kommer, 'k Heb haar hart en ziel versproken, Haar verstooten kan ik niet Mêe haar nemen is onmooglijk, En hoe mild mij thans de toekomst Klaar als 't blauw des hemels aanlacht, Baart dit scheiden mij een smarte, Die verdonkert mijn verschiet 'k Zou zelfs aan mijn eigen broeder Haar niet toevertrouwen durven, Maar aan u, Frans, vriend mijns harten, O, aan u, vertrouw ik haar O bewaar Mina mij voor later stonden. Tot ik wederkeer Ja, bescherm haar als een zuster Tegen 's werelds booze lafheid, Tegen listen en verleiding, Waak op hare deugd en eer. Maak dat zij mij immer waardig, Immer zuiver blijve en trouw En ik zweer bij onze vriendschap, Na een jaer, dan keer ik weder, En dan wordt zij mijne vrouw. M. Lavertujon, algemeene sekretaris van het voorloopig gouvernement. ministerie. Gambetta, minister van binnelandsche zaken. Favre, binnelandsche zaken. Magnin, finantiën. Simon, onderwijs. Cremieux, justitie. Leflo, oorlog. Grévy, voorzitter van den Staatsraad. Trochu is als gouverneur van Parijs behouden. Keratry, politie-prefekt. Etienne Arago, meier van Parijs. Valentin en Engelhart zijn als militaire en burgerlijke com missarissen naar den Eizas gezonden. IJperen 10 September 1870. Door overmaat aan materie hebben wij in ons laatste num mer niet kunnen spreken over de prijsuitreiking, welke plaats gehad heeft in het Knechtjens-weeshuis onzer stad, op verle den maandag en acht dagen. Thans nemen wij de gelegen heid te baat om er over uit te weiden. De plechtigheid werd geopend met eene welgevoelde aan spraak door den Bestierder, M, G. Rotiers, waarin hij de wel daden des onderwijzes helder liet doorschijnen en den schat eener goede opvoeding den aanhoorders voorlegde; dan weid er een muziekstuk op de piano uitgevoerd door een manneken van een twaalftal jaren, gevolgd door koorzangen en harmo- nijstukken, afgewisseld door viiiamgehc Alleen- en Twee spraken, die allen even gelijk veel lof verdienden en ons klaar deed vaststellen dat voor alle vakken in kunsten en letteren de arme weeskinderen goede leermeesters gegeven worden, die met hart en ziel trachten hun der weldaden van het onderwijs deelachtig te maken. Na dat, werd er overgegaan tot de uitreiking der prijzen, bestaande bijzonderlijk in kieedingstukken, lijnwaad en boek werken. Het was indrukwekkend, toen men veel kleine butse- I^ens, van vader of moeder op deze wereld beroofd, zag nade ren orn hunne belooningen voor gehoorzaamheid, weioppas sendheid en geleerdheid te komen halen, en die hun werden overhandigd door de heeren der Burgerlijke Godshuizen, die door hunne tegenwoordigheid bij deze plechtigheid, hunner belangstelling in dit gesticht betuigden. Men kon het geluk op het gelaat lezen der ouders of vrienden, telkens er een hunner kinderen eene onderscheiding ontving. De plechtigheid werd geëindigd door eene korte vermaning aan de ouders, de bloedverwanten en de weezen, door den Voorzitter der Hospiceo, M. Carton-Hynderick, waarin hij de voortreffelijkheid der instelling aanstipte en iedereen aanwak kerde om door onderdanigheid, deszelfs bloei te helpen be werken, hun verzekerende dat al de genomene maatregelen alleenlijk maar strekten dan tot voordeel en geluk der wees kinderen. Onze stad is opgepropt van fransche uitwijkelingen. Al de appartementen die beschikbaar waren zijn verhuurd. Het is ongelooflijk hoeveel volk er bij iedere aankomst der treinen van Frankrijk ons toekomt. Men toont zich bekommerd hoe de officieren zich zouden herbergen indien men hier door de tijdsomstandigheden een betrekkelijk sterk garnizoen moest krijgen maar dat men zich geruststelle, want iedereen maakt zijne kwartieren ge reed en die nooit verhuurd heeft tot heden, waagt het een plakkaart uit te hangen. Indien het zoo blijft voortduren zal IJperen in 't kort dob bel bevolkt zijn. Zondag middag heeft er een Concert plaats in de Hallezaal, ten voordeele der vrouwen en kinderen der ingeroepene sol daten. Men betaalt I fr. entrée. Het Muziek van Merckem en de «i Lyre ouvrière dezer stad zullen er zich laten hooren. Een felle wind heerscht sedert Vrijdag avond over onze stad. Zaterdag omtrent 9 1/2 ure des morgens kwam er een stokoude man gegaan tusschen de kerk van S' Maartens en de eslaminet Les Arm.es de Franceen werd schielijk door den feilen wind omver gesmeten, met dit gevolg dat hij zich aan het hoofd tot bloedens bezeerde. Medelijdende voorbijgangers snelden spoedig ter hulp en hielpen hem op. Een ongeluk is heden namiddag, ten 5 1/4 ure, buiten de Meenenpoort gebeurd. Julie Plancke, 19 jaar oud, wonen de op het Hoornwerk met hare ouders, is al water te gaan halen erin gevallen en verdronken. Alle middels om haar tot het leven te roepen waren vruchteloos. Men heeft haar lijk naar het Gasthuis gedragen. Met wajsem dei» lïsin'gea'wjïcM. Het nieuwe wapen voor de burgerwacht door het gou vernement aangenomen, is de carabien Comblam, uitvinding van eenen nederigen werkman van Luik, Met dit wapen zal men de munitiën kunnen gebruiken die voor het leger dienen, en zie hier, volgens den minister, van 't inwendige, de voornaamste voordeelen welke het aanbiedt. Het toestel is gemakkelijk om onderhoudenhet heeft geene uitsteeksels, die tijdens den oorlog aanleiden tot aller lei ongelukken de snelheid van het schot is zoo groot, dat zij dat van den revolver evenaart. Dit wapen kan te velde gebruikt worden, zonder dat de hevige schokken, de vochtigheid of den regen het kunnen beschadigeneindelijk biedt het veel gemak aan voor het losmaken en 't ineenzetten. Wat het metaal betreft welk er voor moet dienen om het slot te vervaardigen, zulks is het phosfoor brons, op die wijze kan het wapen geheel en al in ons land gemaakt worden zon der vreemde hulp te moeten inroepen. Men schrijft uit Bouillon, a i Augusti Het leger van Mac-Mahon was samengesteld uit 120,000 man doch het korps, gekommandeerd door generaal de Failly, en dat 50,000 man bevatte, is den 50 door de Pruisen overrompeld en op de vlucht gedreven. Op zulke wijze, dat de krijgsmachten, over welke maarschalk Mac-Mahon, beschikte,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 2