Yerscfiillige tijdingen. Mijn Engel. Rogge ytCTEgV»MJJ a.ia. EaLM^.l,7Zag«gir.£atr.»3««araiiMMMBaTSgJaS 90,000 man beliepen. Met dit leger heeft hij aan 500,000 Pruisen het hoofd moeten bieden. De slag is den 1 September, om 7 ure 's morgens begonnen en heeft tot 8 ure voortgeduurd. Op dit oogenblik schenen de fransche troepen in de richting van Sedan teruggedreven te worden. Des morgends om 8 ure werd het vuur met eene buitenge wone krachtdadigheid weder van beider zijden geopend, zonder dat een schijnbaar voordeel voor het een of ander le ger er schenen uit voort te spruiten. Zoo men zegt, had het eerste fransche legerkorps, bestaande uit ongeveer 40,000 man, zich onder de bevelen van gene raal Faily, van Carignan naar Sedan begeven, en dan scheen de zegepraal der Franschen te gedijen. De strijdlijn beslaande eene ruimte van 9 tot 10 kilometers die door ongeveer 500,000 man bezet was, 't is te zeggen 200,000 Franschen bezettende de plaats tusschen het dorp Fourre-au-Bois en Sedan, en 250,000 Pruisen, hebbende Chiers rechts en de Maas links, of, voor juister te zijn, zich steunende op Mezieres en Bazeille. De Franschen hadden 250 mitrailleusen, die maar bij zeer korte tusschenpozen huil vuur hebben gestaakt, ten gevolge van veranderingen van position. Men moet daar nog de 2 ar- tilleriën bijvoegen der twee korpsen, die gedurende 14 uren, zonder ophouden, vuur hebben gegeven. Als men het getal mannen welke in den enkelen dag van heden, buiten gevecht zijn gesteld, op 75 tot 80,000 schat, dan denkt men niet iets te overdrijven. De strijd heeft plaats gehad in de vallei der Maas. Onver wacht vielen de Pruisen op de Franschen. Om niet verpletterd te worden, moesten deze laatsten zich in het water werpen doch velen konden den tegenovergestelden oever niet berei ken. 't Is op deze wijze dat vier regementen kurassiers bijna totaal vernietigd zijn geworden. Van het 50° linieregement blijven er slechts een dertigtal mannen over. Het eerste ge deelte van dezen dag is voor het fransche leger eene wezent- lijke ramp geweest. De vijand nadert Parijs. Eene depeche bericht zijne komst te Neufchatel. De erfprinsen van Pruisen en Saksen rukken met hunne le gers op Parijs. Er blijft een korps Beierschen te Sedan, uit welke stad 90,000 krijgsgevangenen naar Duischland zullen verzonden worden. De koning van Pruisen en M. von Bismark vergezellen de legers naar Parijs. De Pruisen bombardeeren Montmedy, hetwelk zich dapper verdedigt, even als Straatsburg De bevelhebber van Mizières meldt, dat de vijand op Sois- sons aanrukt. Aangaande het bombardement en den toestand van Strats- burg, wordt in eene, correspondentie uit Bazel van 29 Au gustus het volgende medegedeeld: Tot nu toe zijn ie brand geschoten en grootendeels door de vlammen vernield: de nieuwe Protestansche kerk, de Wilhelmine-kerk, de stads- bibliotheek, de boekerij van het Protestantsche seminarium, het Protestansche gymnasium, de helft der straat bij den Dom, het groot hotel Schneider, het schilderij museum Aubette, een gedeelte der Visscherska- de, eenige huizen in de Spiessgaze, een groot gedeelte dei- Grande rue en een aantal huizen in de voorstad. In het hos pitaal zijn vijf projectilen nedergekomen, ten gevolge waar van in de ziekenzaal brand ontstond die echter spoedig gebluscht werd. De verstingwerken hebben niet veel geleden. Bazaine, die in Metz is ingesloten, heeft eenen uitval ge daan, en werd door de Pruisen krachtdadig teruggeslageu. Men zegt dat Metz later heeft gekapitnleerd. De republiek is geproklameerd te Nantes, Perigueux, le Puy, Lijon, Rijsel, Valence, Carcassonne, Marseille, Nismes, Poix, Havre, ïïontpellier, enz. Overal wordt de republiek toe gejuicht. Een dekreet schaft den zegel op de dagbladen en andere publikatiën af. Alle ambtenaars zijn ontslagen van hunnen eed de poli tieke eed is afgeschaft. De afgezanten van Frankrijk, te Londen, te Weenen en te S' Petersburg zijn van hunne funktiën ontzet. Ieder Duitscher, die geene bijzondere bemachting heeft, moet het departement der Seine en Oise binnen de 24 uren verlaten, onder pene van door de militaire wetten gestraft te worden. Generaal Palikao herneemt het bevelhebberschap over het leger van Lijon. M. Victor Hugo is te Parijs aengekomen. Hij heeft aan de standplaats een geestdriftig onthaal genoten. Berlijn is in volle jubeling. Het volk stroomt door de stra ten. De koningin is herhaalde malen op het balkon verschenen en werd langdurig toegejuigf. ©fflOB'tecSit ¥ti2B Wap©ïe©Bi ©p ihelglseHa gs»ffisaeigeMedL <i De gewezen keizer der franschen is verleden zondag het belgisch grondgebied doorgetrokken. Zaterdag, rond 5 uren 's namiddags is hij le Bouillon aangekomen om er den nacht over te brengen. Hij was ver gezeld van verscheidene generaals, waaronder men een zijner aide-de-camps, generaals Caslelnau, de generaal Reiile, de Vaubert, prins Ney de la Moskowa en een twintigtal officieren van alle graden noemt. i) Verscheidene opper-officieren van het pruisisch leger, vertegenwoordigden in dien stoet de opperbevelhebber der duitsche legers Z. M. den koning van Pruisen, die van het bel gisch gouvernement de uoodige toelating hadden bekomen om Napoleon over het belgisch grondgebied te vervoeren. Een eskadron belgische jagers ging het rijtuig van den gewezen keizer vooruit, langs welken rechter kant een bel gisch officier reed en lans den linker kant een stalmeester van het keizerlijk huis en dat gevolgd werd van een twintigtal rij tuigen de reisgoederen van den krijsgevangene bevattende. i> Napoleon is in het Hotel des Postes afgestapt,j,waar hij *t middagmaal genomen heeft met een dertigtal personen en waar hij den nacht heeft doorgebracht. Zondag te middag was Napoleon te Libramont, kleine statie op de lijn van Luxemburg. De trein heeft de lijn genomen van de Ourthe, van Libra mont naar Marioye en van Marloye naar Luik. Op geheel den weg was de doortocht van Napoleon gekend. Al de statiën tot de kleinste tusschen-halten, waren met nieuwsgierigen opge vuld, maar het was onmogelijk Napoleon te zien, de trein ging in groote snelheid voorbij. Te Jemelle, heeft de trein zich eenige minuten stil ge houden. Rochefort, waar prins Pieter Napoieon zich sedert eenigen tijd ophoudt, is in de nabijheid gelegen. De prins was verwittigd geworden en bevond zich in de stand plaats, waar hij gedurende tien minuten met zijnen kozijn, den ge wezen keizer, gesproken heeft. ii Ten vier ure 11 minuten vertrok de trein naar Verviers. i> Napoleon moest den nacht in die stad doorbrengen. Er zijn appartementen voor hem gehouden in het Ilótel du Che- min de Fer, nabij de statie. Maandag, morgend, ten G ure, vertrokt hij naar Duitsch- land, waar hij nabij Kassei, in het kasteel de VVillemshoogte genoemd, een gewezen eigendom van prins Jéröme Napoleon, zal verblijven. Dooi'torht vaM «len SAelzefliJkea Fi<iiu> ïseSglë. De keizerlijke prins was zaterdag le Maubcugen aangeko men, door de 100 garden begeleid en vergezeld van zijn huis hij was afgestapt bij M. Humoir, gedeputeerde bij het Wet gevend Korps. Gedurende den dag heeft hij in de stad ge wandeld, waar iedereen op zijne wezenstrekken kon zien dat hij zeer aangedaan was. Zondag namiddag ontving de prins het bevel te vertrekken, dat, zegde men, van zijnen vader kwam. Hij nam den trein van Brussel ten 5 ure, enkel zijne twee geneesheeren en twee aide-de-camps mede nemende. Geene ziekten bieden nog weerstand aan het smakelijk Re- valenta Arabica die geneest zonder medecijn noch onkost de moeilijke spijsvertering, de maagontsteking, de slijmen, de winden, het zuur, de braaklust,de opwerpingen, de verstopt- heden, de buikloop, de hoest, de kortborstigheid, de tering en alle andere geraaktheid aan de borst, de keel, de adem, de stem, de longen, de blaas, de lenden, de ingewanden, het slijmvlies, de hersnen en het bloed. Twee en zeventig duizend genezingen, waaronder deze van Z. H. de Paus, de hertog van Pluskow, Mevr. de Markgravin de Bréan, enz., enz. Cerlifikaat N" G2,8i2. M., indien de getuigenis eens werkmans nuttig kan zijn, wil ik de mijne voegen bij deze der talrijke hooge personaadjes, die zich in uwe verzameling bevinden. Aangetast door het schurft van onder aan mijne beenen, verergde de kwaal van dag tot dag, niet tegenstaande de hulp van drij geneesheeren die mij verzekerden dat aan mijnen ouderdom (55 jaar) de genezing onmogelijk was, ik heb besloten tot mijn groot ge luk, gebruik uwer Revalenta te maken die mij in korten tijd genezen heeft en geheel mijne gezondheid op eene verbazen de wijze heeft hersteld. Ontv., M., enz. Gr. Voos, wacht bij de proef bank der vuurwapens. Voedzamer dan het vleesch, zij geeft da gezondheid weêr en kost 50 maal minder dan den prijs van allen geneesmiddel, in doozen: 1/4 kil. 1 fr. 25; de kilo 7 fr.12 kilo 60 fr. Du Barrij en Coi 12. keizerstraat, Brussel. Eetlust, spijsverteering, slaaplust en kracht, wederverkre- gen door het Revalenta chocolaad, aan de persoonen en kinde ren van flauwe gezondheid,het is drijmaal meer voeden dan het vleesch, in tabletten van G Tassen, 1,25; voor 12 tassen 2 fr. 25; 24 t. 4 fr. Doozen poeder van 12 tassen, 2,25; 18 t. 7 fr. 120 t. 1G fr; 57G t. 60 fr. of omtrent 10 C. de lasse. Du Barrij en C'°, keizerstraat, 12 Brussel, en te IJper bij Ch. Becuwe, apotheker, Botermarkt; H. Frysou, apoth.,Dix- mudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat; H. Mahieu, bakker, Botermarkt. METC Gi|LIl¥<*Ei¥ Veel mensehen, wanneer de kermis hunner gemeente of stad naderd, doen een halve ton of een valje bier van de eene of andere brouwerij brengen, 's Avonds vóór de kermis word dat bier met plechtigheid ontsteken en de geheeie fa- milje handgift den smakelijker! drank. Hier te IJperen was er ook zulk huisgezin die den verleden Thuindag (IJpersche kermis) ook het traditionneel haf ton- neken bier in den kelder had. Thuinavond zaten al de leden van het gezin in de keuken rond de tafel en met het spelen van het carillon ging men het bier ontsteken. De dochter des huizes, die zich voor de eerste maal haars levens met deze werking gelast had, begaf zich naar den kelder de kraan en een tire-bouchon in handen. Daar zette zij zich op hare kniën, draaide den tire-bouchon in het kork. Het kork had moeite om uit te komendoch eensklaps, door't groot geweld van trekken, schoot het uit en het juffertje viel achterover op den grond. Het bier die zijnen vrijen uitweg vond spatte met vollen vloed op de be dwelmde ontsleekster zoodanig dat in hare hangst zij de kraan liet ontsnappen. Van boven tot onder in bier bespat, stelde zij het op een schreeuwen, maar niemand hoorde haar daar de kelder te ver afgelegen was, op het einde kreeg zij de tegenwoordigheid van geest terug zich op te richten, de kraan te zoeken enstopte die in de ton Zij ademde nu veel vrijer, en een weinig van haren schrik bekomen, begaf zij zich naar boven lekende als iemand die uit eenen waterplas gekomen is. Allen in den keuken waren als verstomd toen zij hunne zuster als een spook uit den kelder zagen rijzen Na alles verteld te hebben schoot iedereen in een hertelijke lach en de jongere zuster ging met de karaf naar den kelder om voor het gezin eene goede teug te tappen.... Eenige stonden daarna zag men haar ten voorschijn ko men meteen lang getrokken gezicht en ijdele karaf........ Er was geen druppel'bier meer in de halve ton Ter liefde Gods, zei de oudste dochter, ik heb toch de smaak van 't bier gehad want met den eersten trek was ge heel mijnen mond vol Twee jonggetrouwden kwamen overeen malkander nooit of nimmer anders te noemen dan Engel. In den beginne was het de zoetste melodie. - Mijn lieven Engel Mijn zoeten Engel -Mijn beminnelijken Engel Och mijn braaf Engelken Een beetje later was het kortaf Mijn Engel En nog een beetje later Gij dwazen Engel Gij stommen Engel Gij beest van een Engel En nu is het Loop naar den duivel, 'k vaag zulke Engels aan mijne... hielen. Al zulke Engels zou 'k geern zien kreveren, enz., en nog veel slechter. De man heeft zich onlangs bij het gerecht begeven om echtscheiding te vragen, omdat zijn Engelken van zijn vrouw ken na hem goed afgeranseld te hebben met een anderen is gaan vliegen. In zijne litanie staat tegenwoordig ook Van zulke Engels, spaart ons, Heere IJPEREN. AARD OER GRANEN ENZ. 3 Sept. 10 Sept. verkocht te kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. vcrkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 91.700 28-50 32,900 28-37 Rogge 8,500 19-52 09,000 19-75 Haver 2,700 20-00 3,400 19-50 Erweten 1,100 22-00 1,700 21-00 Boontjes 000 00-00 0,000 00-00 Aardappelen G, 000 G-00 0,000 5r50 Boter 290-00 510-00 VeiiB'gse. Per hectoliter. 7 Sept. 51 Aug. Tarwe (nieuw) tot. 51tot 54-25 Tarwe van fr. 50 54 29 55-5n 22-00 23-50 22 24 Sucrioen 19 20-75 19 20-50 Haver 14-00 18-00 15 18 Boonen 27 29-00 -

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 3