INSCHRIJVING DE VOLLEDIGE WEBKEN TOLLENS, VÏLLE D'IPUES. LE CABINET Ate VANAEHDE, HOEDER GEERTRUI ENCRE BELGE PERFECTIONNÉE TWEE NOVELLEN REVALENTA ARABICA REVALENTA CHOCOLATÉE bij den uitgever Tan dit blad: Pracht uitgave;. 2*1 IV. DENTISTE est actuellcment situé Rue dn Lombard, n° 19, ten prijze van fr. 2-9Ö VOORUITZICHT ZORGELOOSHEID, door A.-C. Van der Cruyssen. A. J. COSYN en L' VANDE WEGHE. Geen medecijnen meer DU BARRY. in 10 afleveringen, a 70 c" de aflevering. La place de SURVEILLANT au pensionnat annexé au ColIégeCommunal et a l'ÉcoleMoyenne est vacante en ce moment. Les avantages attachés a cette place sont, outre le logement et la nourrilure, un traitement mini mum de fr. 850. Les aspirants sont invités a se présenter en per- sonne a 1'Autorité Communale ou en cas d'empê- chement, a lui envoyer leur demande avec les pièces a l'appui dans le moindre délai. Inutile de se présenter si l'on ne possède les con-, naissanees requisès pour donner des cours élémen- laires d'Histoire et d'Arithmétique. en face de la rue de l'Étoile. Te bekomen ten bureele van dit Blad, Médaille de Bronze a l'Exposition Internationale d'Amsterdam 1869. Ten Bureele der TOEKOMST schrijft men in op PROSPECTUS. Gezondheid en krachten weder te bekomen zonder medecijn, purgatiën noch kosten voor kinderen en volwassenen door het kostelijk ge- zondheidsmeel: GEZONDHEID VOOR ALLEN VAX OF TAFEREELES UIT ONZEN TIJD, Sinds eenige jaren hebben de Maatschappijen van Onder gingen Bijstand eene nog al groole uitbreiding in ons land bekomen, en menig volkslievend man tracht door woord en daad onder de menigte den geest van spaarzaamheid en voor uitzicht te verspreiden. Deze schoone instellingen zijn nog- tans onder het volk te weinig gekend, en de wenken, door die edelmoedige menschenvrienden gegeven, niet genoeg be grepen. Het nut dezer Maatschappijen doen uitschijnen door feiten en dramatische toestanden bewijzen hoe hoogst noodzakelijk het is spaarzaam, zuinig en vooruitziende te zijnzulks was het doel des Schrijvers, bij het vervaardigen van MOEDER GEERTRUI. Dit boek bevat omtrent 200 bladzijden druks, gewoon for maat. d un trés beau noir en écrivant, d'une limpidité inaltérable, ne dépose pas dans l'encrier, ne s'épaissit jamais et n'oxide pas les Plumes métalliques. L'Encre Beige doit son immense snccès a sa supé- riorité sur toutes celles employées jusqu'a ce jour. Ses qualités Tont fait adopter par Ia IHaison dn Kol, les Ministères, l'Bfótel-cle-Ville. le Palais de Justice, Ia Posie de Rruxelles, l'Adniinistra- tion des Citemins de ter de TEtat et généralement par toutes les grandes Administrations du Pays. L'Encre Beige est la seule encre qui, fabriquée dans notre pays, a été admise a l'Exposition Universelle de Paris 4867 et de Dublin I860, oü elle a été récompensée. Encre Beige communicative se copiant plusieurs jours après l'écriture. Encres de toutes couleurs. En vente au Bureau de ce Journal, rue de Dixmude, 59. DOOR 1 "BE DRIE VRIENDINNEN (proza). 2°DE NIEUWJAARSBRIEF (poëzie). Onder de jeugdige vlaamsche schrijvers, welke zich door hunne medewerking in letterkundige tijdschriften reeds gun stig deden kennen, bekleeden de heeren Cosyn en Vande Wegheeene eervolle plaats. /Door dien bijval aangemoe digd, hebben wij getracht andermaal iets ter bevordering on zer nationale letterkunde bij te dragen door het uitgeven hunner Twee Novellen. De eerste dezer, het romantisch ver haal (i Drie Vriendinnen is vroeger in het prospectus van Meiloover (jaarg. 1870) aangekondigd geweest, doch om bijzondere redenen, niet in gemeld jaarhoekje verschenen. Thans zal deze novelle, gezamenlijk met« De Nieuwjaarsbrief» op mooi velijn papier gedrukt en met beeldletters versierd, een prachtig boekdeeltje vormen, dat ongetwijfeld hij het Vlaamschlezend publiek een gunstig onthaal vinden zal. En op dat eenieder zich de Twee Novellen gemakkelijk kunne aanschaffen, is de prijs zoo laag mogelijk gesteld het werk zal den heeren inteekenaren ten prijze van slechts één frank afgeleverd worden. De Uitgever, L. DECORT, Antwerpen. DU BARR\ van Londen, die volkomentlijk en zonder kos ten gpneest de slechte spijsvertering, de speenziekte, slijmen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizelig heid, gedommel in het oor, zuur, koud, vocht, braaklust na het eten in tijd van zwangerschap, maagpijn, maagzuur en maagkramp, en onsteltenis der maag, der lenden, van den buik, van het hert, der zijden en van den rug, alle onsteltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochlpijnen, van den adem, slijmvliezen blaas en gal, slapeloosheid, hoest, armbor- stigheid, verkoudheid, loospijpontsteking, teering, hairworm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergaan, uitputting, lamheid, vallende ziekten, verlies van het geheugen, pisvloed, rhumatismus, flerecijn, koorts, moederkwaal, sirvitusdans, prikkelbaarheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en ar moede van bloed, bleekzucht, verstopping, waterzucht, ver koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frischheid, en krachtdadigheid, van zwaarmoedige gedachten. Zij is insge lijks het beste versterkingsmiddel voor de zwakke kinderen en personen van allen ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel van 72,000 genezingen. Genezing van den Paus Rome 21 Juli 1866. De gezondheid van den H. V. is uitmuntend, vooral sedert dat hij, zich van al ander genees middel onthoudende, zijne maaltijden doet met hel Revalenta Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem ver wekt hebben. Z. H. kan niet genoeg de voordeelen prijzen welke zij gevoelt van dit uitmuntend meel, waarvan hij een schottelvol op iedere^maaltijd neemt. Correspondenten de Gazette du midi. Certificaat n. 58,614 van mevrouw de markiezin de Bréiian. Napels, -17 April 1862, Mijn heer, Na eene leverontsteking was ik in eenen uitterenden staat gevallen die zeven jaren duurde. Het was mij onmoge lijk te lezen, schrijven, of van eenige kleine naaldewerken te doen; ik had zenukloppingen door gansch hel lichaam, moei lijke spijsverteering, gedurende slaaploosheid, en ik was ten prooi aan eene zenuwachtige onrust die mij heen en wéér deed gaan. Het gerucht van het gewoon leven, zelfs de slem mijner kamermeid, deed mij lijden ik was uiterst droefgees tig en alle gemeenschap mei mijnen evenmensch was mij zeer lastig geworden. Verschelde engelsche en fransche genees- heeren mij nuttelooze medecijnen voorschreven hebbende, heb ik als uitterste middel, van uw gezondheidsmeel willen beproeven. Sedert drij maanden maak ik er mijn gewoon voedsel van. De Revalenta draagt wel haar naam, want, dank zij de goede God zij heeft mij doen herleven: nu kan ik mij bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, mijne maatschappelijke plaats hernemen.Markiezin deBiiéhan. Voedzamer dan het vleesch, verspaart zij 50 keeren haren prijs in andere geneesmiddelen. Tn doozen 4/4 kilo 2 fr. 25, 4/2 kil. 4 fr., 4 kil. 7 fr., 2 4/2 kil. 46 fr., 6 kil. 52 fr., 12 kil. 6(1 fr. Zending in een postmandaat. I1UIS DU BARRY en C'°, 42, Keizerstraat, Brussel. DOOR DE Tien maal voedzamer dan den gewonen chocolaat, deze uilgelezene spijs zuivert het bloed, versterkt en stilt de zenu wen en de herssens, en verkloekt het vleesch. Gezuiverd door bijzondere machienen, van al het geen in den cacao verhit tend is, deze chocolaat is zeer wel geschikt voor de zwakke menschen en aan de kinderen van een flauw gestelhij geeft het appetijt weder, goede spijsverteering en verfrisschende slaap aan de zwaksten, zelfs aan deze die den gewonen choco laat niet verteeren kunnen. Certificat n. 70,406. Cadix, 8 Juni 4868, mijne vrouw die sedert jaren leed aan felle pijnen in de ingewanden en aan gedurige slapeloosheid, is zeer goed genezen door uwe Revalenta Chocolatée, Vincenle Moyano, N. 65,74 5. Parijs, 44 April 1868, mijne dochter, die buitengewoon lijdende was, kon haar voedsel niet meer ver teeren, noch slapen; zij bezweek onder de slaaploosheid, zwakheid en zenuwontsteking. Zij bevind zich wel van de Chocolaat Du Barry, die haar de gezondheid met den goeden eetlust, spijsverteering en weldoende slaap, zenuwstilte, blij moedigheid en vaste vleesch heeft wedergegeven. Uwe erken telijke, II. de Montlouis. In doozen en tabletten om 42 tassen te maken 2 fr. 25 in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen, 7 fr.; de 420 tas sen, 16 fr.; de 288 tassen, 52 fr.; de 576 tassen, 60 fr., zijnde ongeveer 40 centiemen voor iedere tas. DIJ BARKY en Cle, 42, Keizerstraat, Brussel, en overal bij hunne depositarissen. IJperen. Ch. Becuvve, apotheker, Botermarkt; H. Fry- sou, apoth., Dixmudestraat; G. Veys, apoth., Rijselstraat H. Blatiieu, bakker, Botermarkt. Brugge. We De Grave, drog., Eeckhoutslraat, 2 F. Vandenpias, drog., Steenstraat, 9; S. Veys-Delcampe, apoth., Noord-Zandstraat, 44V'. Veys-Frysou, apoth., St. Jacob- straat, 24; H. Daels, apoth., Vlaamscheslraat, 49; H. Stan- daert, apoth., Steenslraat, 29; L. Algoed-Despersyn, neg', O. L. V. straat, 55; De Houdt-Gazet, neg', Steenstraat, 40; Van Speybroeck, neg', Philipstockstraat, 4; Van Moere-Vao Moere, neg', Groote-Markt, 92; J. Willaert, neg', Groote- M'arkt, 62; A. Delplace, drukker, Noord-Zandstraat, 24. Kortrijk. -H. Bossaert, apoth., E. Hiers, apoth., L. Kindt-De Gheyne, apoth.; Ch. Vander Espt, apoth. Dixinude. Claus-Vandenbussche. Veurne. R. Dobbelaere en E. Duclos, apoth.; Verpoorte- Tavernier, neg'. Meenen. Weduwe H. Van Ackere, apoth. Moorslede. Ch. Bostyn, bakker. Nieuport. D. Lefevre en Vanbaecksel-Focqueur, apoth'. Oostende. F. Kockenpoo, apoth., Louisestraat, 9; Hav- ward, neg', Kapeilestraat, 68; We Philips, neg'", S' Joseph- plaats. Poperinghe. A. Ilaelewyck, apoth. Rousselaere. F. Ampye en H. Boutens-üegheest, apoth'. Thielt. J. Buyssens-Byl, apoth, Thourout. L. Cornille-Parmentier, neg'; J. Van de Casteele, drukker. Boek- en Steendrukkerij Engel Van Eeckhonf, Dixmudestraat, n' 39, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 4