4 FRANKEN 'S JAARS [r 444. Negenste Jaar. Politiek. Stads,- Kaast- en Letternieuws. Aer mgen. [arkten. Bekendmakingen Stads Nieuws. Burgerwacht van IJperen. NATIONALE SCHIETING. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG, 25" SEPTEMBER 1870. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vradWVrij o'C Een der krachtigste wapens waarmede de cleri- calen het gevallen Ministerie hebben bevochten, is zonder tegenzeg het opvoet houden van het leger zoohaast als zij de macht in handen gingen krijgen hetzelve moest merkelijk verminderd worden en de begrooling van oorlog moest dus op min dan de helft worden gebracht; de vestingwerken van Ant werpen gingen, zoo niet geheel, ten minste gedeel telijk afgebroken worden, en zoohaast als zij door deze kwaadtrouwige beloften de meerderheid in de kiezingen hadden bekomen, zij vroegen millioenen om die vestingswerken op te maken, en om daarbij nog Termonde te versterken; zij verklaarden, voor aleer er nog kwestie was van den oorlog, dat zij niet eenen man min gingen oproepen, nog niet eenen nagel min voor het oorlogsgetuig zouden be zigen. Gelukkiglijk dat zij de beloften waarmede zij de kiezers bedroogen niet hebben gehouden, want het is het leger die in de thans beslaande omstandighe den het land heeft bevrijd van verwoest te worden; indien de liberale Ministers gehoor hadden gegeven aan het getier, zoowel der clericale als der onbe daarde vooruitgangers, het is buiten twijfel dal de worsteling tusschen Pruisen en Frankrijk in België had plaats gehadbeide legers, ten einde hun ei gen land te sparen, hadden onze onzijdigheid niet geëerbiedigd, des te min om dat Engeland in zoo een geval zich met de zaak niet had bemoeid, ge zien dat zijn leger geen steun konnende vinden in het onze, onmachtig had geweest om de krijgsvoe- rende legers tegen te houden. Maar hetgeen ongeloovelijk is,het is dat de man nen die van sedert jaren het leger hebben bevochten zich thans de pluim op den hoed stellen van het land te hebben gered, terwijl het de gevallen Mi nisters zijn die in weerwil der clericalen en der af- brekers, die zich vooruitgangers noemen, het leger op voet hebben gehouden, hetgeen een der beweeg redens is waarom zij hunne meerderheid hebben verloren, cn dus het is aan hun en ingeener wijze aan hunne opvolgers dat het land zijn behoud en zijne ongeschondenheid verschuldigd is. Twee vrienden kunnen malkander niet ontmoe ten zonder de gevolgen van den oorlog te beklagen en hunne pijnclijke gevoelens uit te drukken over het dierbaar gestorte bloed hoeveel duizende on- gelukkigen zijn er niet gesneuveld geworden? hoe veel geminkte en diep gewonde liggen er nog niet op een handvol strooi, beroofd van de noodige hulpmiddelen en het behoorlijk voedsel Voegt daarbij de verscheidene provintien dooi den vijand reeds ingenomen, menige steden omzet of belegerd, een groot getal parochiën cn huizen afgebrandmillioenen burgers ten onderen ge bracht, op de vlucht en zonder bestaan de hoofd stad bedreigd van in puin te worden gescholen of wel zich door hongersnood te moeten overgeven, en in tegenwoordigheid van dergelijke onheilen op hun vaderland getrokken, zijn er nog verwaanden genoeg om na de vernietiging van hun bijzonder ste leger den oorlog te willen voortzetten, oorlog dien zij door hunnen roemlust uitgelokt hebben; zij hebben schoon hun gevallen God daarvan ver antwoordelijk te willen maken, hij heeft zich laten overhalen door dat gedeelte zijner onderdannn die zich inbeeldden dat de naam van franschman toe reikend was om de duitschen benauwd te maken en dat zij met den oorlog te verklaaen in veertien dagen^ de hoofdstad van Pruisen in hun bezit zou den hebben Ongelukkiglijk voor hun, het lot heeft anders be schikt. Het waren hier noch Cabijlen noch Chine zen dat zij te bevechten hadden, het waren wel krijgsgeoefende soldaten door schrandere veldover sten beleid, op wie noch de nieuwgebezigde mi- trailleusen, noch den heldenmoed der soldaten hebben kunnen zegenpralenhet leger werd in tweëen verdeeld, waarvan de eene helft na eene onderlage in Metz is ingesloten, terwijl de andere onder het bevel van den Keizer en van den mar schalk Mac-Mahon, na drie dagen gevecht en eene bloedstorting zonder voorgaande, heeft moeten de wapens nederleggen. 80,000 gevangenen, 50 generaals, 70 mitrail- leusen en een groot getal kanons en veel oorlogsge tuig zijn den prijs der overwinnaars geworden en nog meer, Napoleon die een maand te voren nog Europa deed beven, wierd krijgsgevangen geno men. Dit is een geval waarvan de geschiedenis geen voorbeelden oplevert, en die de voortzettingen van den oorlog moeielijk maakt. Het ware dus als dan dat de onvoorzichtigen die het beheer in Frankrijk in handen hebben genomen zich lot den overwinnaar hadden moeten wenden om de voor waarden van eenen eerzamen vrede te trachten te verkrijgen. Maar neen, in plaats van een einde tc stellen aan eenen oorlog die voor hun weinig of geen kansen van zegenpraal meer oplevert en die in alle geval nog zooveel dierbaar bloed zal kosten cn een groot deel van Frankrijk zal verwoesten en ten onderen brengen, zij verdubbelen van bonen en stoffen, zij dagen aanhoudelijk den vijand uit en stellen de stad van Parijs in gevaar van verdegld te worden. Telt Frankrijk toch geen bedaarde mannen ge noeg om te gevoelen dat in de beklagelijke omstan digheden waarin het verkeert dat hoe meer zij spartelen hoe harder het bed zal worden, want on verminderd zooveel kunstwerken die worden ver delgd, van zooveel nijverheden die nog zullen worden gedoodigd en zooveel hebbenschappen die nog zullen worden vernietigd, de overwinnaar zal eindigen met den opleg der oorlogsonkosten te cischen. De eigenliefde is een slechten raadsman in poli tiek, men heeft altijd ongelijk van tegen de omstan digheden te willen opstaan, men moet kunnen, als het onvermijdelijk is, een arm of een been opoffe ren om het lichaam te redden. Wij doen vurige wenschen omdat de mannen in wiens banden het lot van Frankrijk gevallen is, hetzelve nog van grootere ongelukken zouden trachten te bevrijden met pogingen aan te wenden om een einde te stellen aan den bloedigen oorlog die het menschdom diep betreurt,en dat de Koning van Pruisen matig in zijne eischen zou zijn ten einde Europa met eenen duurzamen vrede zou be giftigd worden. De majoor-Kommandant Heeft de eer ter kennis aan de Burgerwacht van IJperen te brengen dat de Nationale Schieting van 1870 zal beginnen den Zaterdag 24 September, ten 9 ure des morgens,zal voortgezet worden op de volgende dagen en eindi gen zal den 5 October, ten 5' ure 's avonds. De leden der Burgerwacht die zouden wenschen deel aan de Schieling te nemen zijn verzocht zich te laten inschrijven bij M. Maurau, Adjudant des O IJperen 24 September 1870. Door koninklijk besluit van 8 September 1870, sietir Alfons Jolyt, bediende in het parket van de Rechtbank van ln aanleg onzer stad, is benoemd tot sekretaris der Bestuurlijke Kommissie van het Arrest-Huis van IJperen, in vervanging van M. Spilliaert, waarvan het ontslag aanveerd is. Door koninklijk besluit van 7 September 1870, zijn de milicianen van 1861 en 1862 in onwerkelijken dienst gesteld en in hunne haardsteden teruggezonden. Lijst der Jurè'en, behoorende tot het arrondissement IJperen, en die geroepen zijn om in de 1° serie van den 4" trimester 1870, te zetelen in het Hof van Assisen, die zal geo pend worden den Maandag 17 October aanstaande 1Van Dromme-Leynaert, landbouwer te Westoutre. 2. Bossaert, Hector, advokaal, te IJperen. Van Biesbrouck, Ed., gemeente-ontvanger te Lange- marek. 4. Thevelin, Benoit, burgemeester te Kemmel. h. Bonte, Benoit, gemeente-secretaris, te Cortemarek. Vanlathem, Filip, gemeente-raadslid, te Gheluwe. 7. Nolf, Pieter, koopman, te IJperen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1