VAN IJPEREN. 4 FRANKEN ?S JAARS N»' 445. Ncjïénste Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Yerschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. MS* IVoi heden af knit men de Vabelle tiet' vertrekuren ran tien IJzeren-Weg bekomen ten bnreele van ons blatl aan tiett prijs van CCiltiClllCll. Stads Nieuws. Briefwisseling dep Toekomst. VOOR 1JPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 centimen den regel. Reklamen: 25 cenlimen. ZONDAG, 2" OCTOBER 1870. i Burëei. Dixmudeslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij.' Het komité van verdediging, die zich zelf heeft benoemd, schijnt ons toe uit matige republikanen samengesteld te zijn; al zijne pogingen strekken om de hoofdstad te verdedigen en eenen eerzamen vrede te kunnen sluiten. Wat uit de bijeenkomst van Jules Favre met den heer Bismark zal sprui ten is moeilijk om te voorzien; mochten dezelve eenen stilstand van wapens voor gevolg hebben immiddels er door de kiezing van den 2" October eene wettige Kamer worde genoemd, ten einde Pruisen met de afgevaardigden derzelve over de voorwaarden van den vrede zou kunnen handelen. Het grootste gevaar waarin Frankrijk, en zelfs tot ons land toe, verkeert, ware, wat nogal te vreezen is, dat de fransche natie door politieke driften opgewonden hare representanten zou kie zen onder de overdrevendste eutopislen, die hunne verlangens voor waarheden nemende, den oorlog zouden willen voortzetten, ten einde, kost wat kost, de republiek te behouden, of moesten zij daartoe het grauw ontbinden en het lot de bcklagelijkstc wanorders aanhitsen Het algemeen kiezersrecht verschaft hun de ge makkelijkheid van volksvertegenwoordigers naar hunne verlangens te doen noemen want dat recht overgelaten aan de ininslgelecrden en aan de onbe- middelste volksklas die het begrip niet heeft van het nuttige noch zelf het mogelijke uil het onmoge lijke te onderscheiden en die niets te verliezen heeft, is een aanhoudend gevaar voor de maat schappij. Het is het algemeen kiesrecht dat Frankrijk in den neteligen toestand waarin het gedaald is heeft gebracht; want Napoleon, verblind door een plebiscite die zijne voorstellen door zeven mil- lioenen kiezers had goedgekeurd, geloofde zijnen stam door den wil der natie geconsolideerdhij voorzag de mogelijkeid niet, dat hij en zijn stam, door eene onderlage, van den troon zou kunnen geworpen worden. Indien hij de mogelijkheid daarvan had voorzien, zou hij zonder twijfel den oorlog niet aangegaan hebben. Dit nu zou moeten voor les dienen aan onze vooruitgangers; maar neen, zij zullen van hunne begoochelingen niet afzien, zij zullen blijven bij voortduring, zoo niet het algemeen stemrecht be trachten,ten minste eene onbedparde vermindering van den kiescijns najagen, en de klerikalen, die reeds door het onvoorzichtig toedoen hunner vijan den, het slaatsroer in handen hebben gekregen, zullen doen alsof zij hun eene nieuwe toegevend heid deden met hunne vorderingen ten uitvoer te brengen, daar zij de gegronde overtuiging hebben dat, met het getal kiezers in dien zin te vermeerde ren, zij voor altoos hunne overheersching zullen vestigen. Vrijdag avond, teil 8 ure, was de zangmaat- schappij La Lyre öuvriere, vergaard tot eene repetitie, toen eene afgeveerdigde Commissie van den Cercle Musical de zaal binnentrad en eene herinnerings-medailje kwam aanbieden voor be danking over de medewerking in het feest dat ge geven werd voor de vrouwen en kinderen dei- binnengeroepene militianen. De Commisie drukte de hoop uit dat zij in het vervolg nog het genoegen zal genieten die heeren te mogen vragen; want zij voortaan afzagen van zich nog te wenden lot de Koormaatschappij uit den Arend, daar die maat schappij een politiek beslaan heeft en dat, zij Cercle Musical alle politiek verloochenen Maar waarom openlijk de politiek verloochenen en een ander den naam geven, alswanneer uw be staan onder dit doel begonnen is Wat is uwe handelwijze bij het inrichten van het bovenge noemde feest, waardoor gij de medewerking van de Koormaatschappij onmogelijk gemaakt hebt, an ders dan politiek Wat is uwe werking van ondermijning en afbraak jegens andere maatschap pijen, anders dan politiek? Zijnde wervingen onder de Pompiers, onder de Sterre en tol zelfs bij de Koormaatschappij geene politiek En is de medailje aan de Lyre gegeven geene politieke me- dailje? Men kan geen goedkoopere slag doen. Nu proficiat Doch wij protesteeren tegen de belichliging van politiek bestaan welke men oplegt aan de Koor- maatscliappij van IJperenbetichligingen die zooveel de lager zijn, daar zij maar gedaan werden dan om de werkingen der zwarte politiek te bedek ken aria IA rui f\ c» DE TOEKOMST Zie ome vierde bladzijde. IJperen, 1 October 1870. Een onzer Burgerwachten die dit jaar de internationale schijfschieting van Brussel is gaan bijwonen, M. Henri Rey- naert, kaporaal bij de 1° kompagnie, heeft, zoo als men zegt, een allerschoonst wit geschoten (2 millimeters van het middenpunt. Het zal waarschijnlijk een 1" of 2" prijs aan den behendi- gen schutter medebrengen. Zonder twijfel zal de stad hem eene schitterende ontvangst voorbereiden. .A* Zondag laatst, 25 September, ten middage, heeft in het Stadhuis de trekking plaats gehad voor het vormen van den Tuchtraad der Burgerwacht die moet zetelen in den 4" trimester van dit loopende jaar. Ziehier de uitslag der loting Werkende Leden. MM. Antony, Jules, onder-luitenant. Demazières, Joseph, serjanl. Lëenknecht, Francis, caporaal. Titeca, Fforibert, garde. Bijvoegende Leden. MM. Dusillon, Emiel, Luitenant. Desmedt, Bernard, Serjant. Roffiaen, Leonard, kaporaal. Dedeyne Florent, ga-de. Men weet hoe onbarmhartig het klerikale gouvernement M. Carton, arrondissements-kommisearis, heeft afgezet, enkel omdat hij, als treffelijk man, zijne opinie niet heeft willen verloochenen. M. Carton is afgezet, en er moet dus een opvolger komen. Deze opvolger is dus gevonden, en ziehier wat men ons uit IJperen over hem schrijft Men zegt dat de opvolger van M. Carton, als arrondisse- ments-kommissaris te IJperen, de ridder de Ruzelte is. Wie is die ridder Niemand kent hem. Zoo men zegt was zijne moeder te IJperen geboren. Al wat men weet is dat hij edel van bloed, maar kaal van verstand is. Zijne eenige verdienste is dat hij gedecoreerd is van denPaus. Nu, t schijnt dat deze enkele hoedanigheid genoegzaam is om door M. Kervyn benoemd te worden.» Stad Gent). Een Koninklijk besluit van 15 September bemachtigd de kerkfabriek van Zonnebeke, tot het vergrooten der kerk. Ken Koninklijk besluit van zelfde datum benoemt Mej, Bruyneel, tot leermeesteres in het Koninklijk Gesticht van Meessen. R>j Koninklijk besluit van 25 September zijn benoemd tot ontvangers der directe belastingen en accijnsen Te Iseghem, Van Waesberghetegenwoordig te Wacken. Te Oostvleteren, Maryssael, tegenwoordig te Belleghem. Ontvanger der directe belastingen, douanen en accijnsen, te Nieukerke, Behaeghel, tegenwoordig tweede buralist van directie van 4e klas, te Brugge. Wanneer er misbruiken bestaan valt het in de zending der drukpers dezelve met den vinger aan te wijzen. Een persoon, weerdig van vertrouwen, heeft ons verzekerd dat er in eene onzer omliggend gemeenten eene school be staat, waar er een kind die gratis aldaar zijn onderwijs zou moeten genieten, niet anders te doen heeft dan boodschappen loopen, zoodanig dat, wanneer bet zijne school zal verlaten, het noch A noch B zal kunnen! In die zelfde school, ver zekert ons bovengemelden persoon dat, onlangs al de niet be talende kinders de hoppepluk van den onderwijzer hebben moeten doen onder het toezicht van den ondermeester. (Medegedeeld). Poperinghe, 29 September 1870. Ke laerzïGMÜug der kiezerslijsten. Onze kapellaantjes en abbéljes zijn nogeens aan het welk om, gelijk naar gewoonte, de jaarlijksche kiezerslijsten te keuren en dezelve zooveel mogelijk van alle vuiligheid te zuiveren [ah omni obscenitate expurgaré). Wanneer wij vernamen dat er, tot 'die zuivering, meer dan vijf en twintig uitschrabbingen aandeProvincialeDeputatie ge-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1