VAN IJPEREN. 4 FRANKEN \S JAARS ]\i 448. IVegenste Jaar. Politiek. Stads.- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Mcuws. VOOR IJPEREN. Fn. 4-50 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen12 centimcn den regel. Rcklamen: 25 centimcn. ZONDAG, 23" OCTOBER 1870. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. De Koster. Meester, het is er toch van geko men, de ornwenlelaars van Italien hebben Rome ingenomen en houden den Paus gevangen in zijn paleis. De Meester. Gevangen, ik geloof het niet, maar dat zij zijne Staten hebben genomen dat is waar, doch zij laten hem heersehen over de stad Léonine, die een gedeelte van Rome is, door den 'fiber afgescheiden, welk ongeveer dertig duizend zielen bevat en waarin het Vatican, door den H. Vader bewoond, de kerk van den II. Petrus en veel paleizen bestaan. De Koster, Wat is dit al in de veronderstel ling dat hij vrij is, hij is niet te min afhangclijk van het Ilaliaansch beheer. De Meester. Dat is waar, het zelve heeft schoon, gelijk het belooft, hem een maandclijksch pensioen van 50,000 kroonen of 256.000 franken toctestaan en alle waarborg te geven dat hij zijnen godsdienstigen invloed, zoo als te voren, zal kun nen uitoefenen, dit zal afhangen van den willekeur der geenen die aan het hoofd van de Italiaanschc Staten zijn. De Koster. Hoe is het dus mogelijk dat al de Vorsten de Italiaanschc inpalmingen hebben laten ten uitvoer brengen zonder zich daartegen te ver zetten jan. Dat is gemakkelijk om te verstaan. De Jesuiten zijn een machtig orde geworden die, ter bevordering van de algemeene overheersching van Rome, al de tronen ondermijndt en den vooruit gang der maatschappij bevecht en het blijken zij ner almacht heeft gegeven met de Onbevlekte Ontvangenis der Maagd Maria, als geloofstelsel te doen aannemen. De Koster. Dat kon toch niemand verhinde ren, noch beschadigen. De Meester. Dat is waar, behalve den Gods dienst. Maar het is geheel anders met de verklaring der onfeilbaarheid, dit was van sedert eeuwen het geen de Jesuiterij betrachtte, ten einde de Pauzen machtiger te maken om op de dweepende bevol kingen krachtdadiger te kunnen wegen en aldus de Vorsten in hun bedwang te houden en zelfs, gelijk in de middeleeuwen, van hunne tronen te kunnen afstellen. Jan. Zoo is het, en de mogendheden in het algemeen hebben het Concilie trachten te bewilli gen van het voorstel te verwerpen,maar niets heeft er aan kunnen helpen, deze vergadering was al leenlijk opgeroepen geweest, om dat de Jesuiten verzekerd waren dat zij over de meerderheid kon- ncn beschikken en dat dus hun voorstel zou aan genomen worden. De Meester. En inderdaad, noch de merk waardige redevoeringen der schranderste en onaf hankelijkste Bisschoppen die het gevaar hadden aangewezen de Pauzen als Goden te maken, niet heeft er iets kunnen aan doen, en het voorstel werd door eene groote meerderheid aangenomen. Jan. En daar Frankrijk de bezetting van Ro me tot zijne eigene verdediging heeft moeten weg trekken, het Italiaansch Gouvernement, door de natie en wel ook door de Romeinen zelfs aangc- spoort om van Rome de hoofdstad van Italien te maken, heeft deze stad ingenomen zonder dat eene hoegenaamde mogendheid zich daartegen heeft verzet, allen hebben in hun zelve gezegd: Toen wij gegronde bedenkingen tegen het voorstel der onfeilbaarheid hebben opgeworpen, noch de Paus noch het Concilie hebben zich gewaardigd jons te aanhooren, en thans op onze beurt wij blijven on verschillig aan hunne klachten. De Meester. Zoo is het, en indien de Pauzen door de tusschenkomst der Jesuiten in alle landen de bevolkingen niet ophitsten tegen al de verbete ringen die de besturen willen inbrengen, en dik— maals de tronen in gevaar stelden in een woord, indien Rome het versland had gehad van zich nimmer met de politieke zaken te bemoeien, er is geen twijfel of al de mogendheden hadden op Ita lien gewogen omdat het de Stalen van den Heiligen Vader zou geëerbiedigd hebben. Te Antwerpen, zegt de Koophandelis eene nieuwe bedelarij tot stand gekomen. Sint-Pieterspenning, nieuwjaarsgiften, kleine Chineeskens, enz. is tot op den draad versleten. Het volk is het moede zich voor dat alles te laten uitzuigen. En toch, voor de klerikalcn moet er geld, altijd geld zijn. Lang hadden zij naar een middel gezocht, om de versletene courtisane der geldklopperej haren maagdelijkcn staat terug te schenken. Men had met duizenden moeilijkheden te kam pen. Deze moeilijkheden schijnen thans uit den weg geruimd te zijn. De bezetting van Rome door de Italianen, de zoogezegde gevangenschap van den Paus, de ver banning der pauselijke zouaven van hetromeinsche grondgebied, heeft de bisschoppelijke partij stof gegeven om eeneniewe bedelarij in te richten. Ja, op dit Congres, welk over eenige dagen te Mechelen werd gehouden, heeft men, volgens de klerikale dagbladen, lucht gegeven aan een recht vaardig en edelmoedigd denkbeeld. Eene broederlijke ondersteuning moet er gegeven worden aan de pauselijke zouaven, wier loopbaan thans zoo geweldadig verbroken is geworden. Dit gedacht van nieuwe bedelarij is algemeen toegejuicht geworden, even als vroeger de ver- christelijking der kapitalen. Men vraagt dus geld voor de pauslijke zouaven Geld voor bandieten en fanatieken, die onder den dekmantel van het geloof, niets anders zijn ge weest dan vadsigaards en fortuinzoekers, bloedver- gieters van het italiaanschc volk, dat niet anders heeft gestreden en nog strijdt, dan voor zijne natio nale eenheid, vrijheid en onafhankelijkheid voor zijn zelfstandig bestaan. Voor hun worden door de klerikale dagbladen lijsten geopend. Voor hun doen de partijgangers der klerikale partij hunne beurzen open, en werpen hun goud toe, terwijl zij hunne noodlijdende medeburgers, die hun eenige onderstand komen afsmecken, als honden van de poorten hunner koetshuizen ver schoppen. Hazij gaan nog verder. Tot zelfs bij de nood lijdende bedelen zij, in naam van de godsdienst, voor luiaards en fanatieken. Onttrek het brood aan. uwe kinderen, zeggen zij tot de vaders des huisgezins; ontbeert alles; maar geeft, gij die het zweet uws aanschijns uw brood moet verdienen, geeft voor luiaards en fanatieken, geeft voor de pauselijke zouaven. En 't is op deze wijze dat de bisschoppelijk partij onze medeburgers exploiteert Hel doet ons pijn zulks te moeten schrijven, doch het is zoo. Echter zal er een dag komen, waarop het laatste woord zal gezegd worden over deze vermomde be delarij een dag waarop het arme volk zich niet meer door de zwarte partij zal laten exploiteeren. Daarom zien wij dan ook met hoop de toekomst te gemoet; want deze dag van groote hervorming kan niet verre meer verwijderd zijn. DE TOEKOMST Samenspraak tusschen den Schoolmeester, den Koster en Jfan Gocdgcbcur. DE PAUSELIJKE ZOUAVEN. IJperen, 22 October 1870. Maandag namiddag, omtrent 4 ure, is M. Henri Reynaert, korporaal bij de eerste kompagnie Burgerwacht onzer stad, alhier aangekomen van Brussel, alwaar hij zich naartoe bege ven had om den 4" prijs te gaan halen dien hij in de jaarlijk- sche Nationale Schijfschieting van dit jaar gewonnen had. Slechts een 15ta! wachten, korporaals en onderofficieren met twee onderluitenanten, waren aan de statie aanwezig om den overwinnaar te verwelkomen. Zij hebben hem naar zijn huis vergezeld en vandaar met hem eenige herbergen in stad gaan bezoeken. Het is jammer dat men hier ter stede in zulke omstandig heden niet meer luister aan den dag legtwant onze stad, die gewoonlijk weinig leeken van leven geeft, zou door al zulke feestjes een weinig meer bedrijvigheid vinden die in alle ge val eere aan den overwinnaar en voordcel aan den neering- doencr geeft.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1