VAN IJPEREN. 4 FRANKEN \S JAARS N458, Negenste Jaar. Politiek. Stads.,- Kunst- en Letternieuws. Vcrschilligc Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fu. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 centimcn den regel. Rcklamen: 23 centimen. ZONDAG, 27» NOVEMBER 1870. Bukeei. Dixmudestraat, 39.Alle inzendingen vrachtvrij. De Koster. Wel, Meester, wat zegt gij van het ontwerp der nieuwe kiezerswet, is het niet eene toegevendheid van het katholijk ministerie van al- zoo de verlangens der liberalen in te willigen? De Meester. Is het om met mij den gek te scheeren dat gij mij deze vraag doet De Koster. Verre van daar. Is het niet op de vraag der liberalen geweest dat het vorig minis terie ook veranderingen aan de kieswet heeft toe gebracht? en is het niet omdat dezelve niet demo- kratisch genoeg waren, dat de vooruilgangers, in de laatste kiezing, de oude liberalen hebben omge worpen De Meester. Het kan zoo zijn, deze het-, ben ongelijk gehad van geluisterd te hebben naar de schijnredens waarmede sommige verwaan den hunne gazelten hadden vervuld, en die juist de tegenovergestelde uitkomst moesten hebben dan die welke zij zich voorstelden. Hun deel was van re liberale partij te verster ken; maar hoe meer men den kiescijns zal verlee- gen, hoe meer hare kans van zegepraal zal vermin deren. Jan. Het is ook wel daarvoor dat zoohaast als het clericaal ministerie aan het hoofd is gekomen, dat het eene wet voordraagt om den kiescijns voor de Provincie en voor de Gemeenten op 10 franken te brengen. De Meester. Ja, omdat het slimmer is dan de vooruilgangers die nimmer de gevolgen van hunne utopien in overweging nemen en hunne inbeeldin gen voor waarheden aanzien. Jan. Het is gewis dat hoe leeger men de kies cijns zal zinken, hoe meer onwetende kiezers men zal maken, en dus hoe grooter de invloed der gees telijkheid zal zijn, zooverre dal, indien het voor stel wierde aangenomener nimmer geen één liberaal meer in de Gemeenteraden, noch in den Provincialen Raad zullen genoemd worden. De Meester. Het is in dat vooruitzicht dat M. Kervyn het ontwerp heeft voorgedragen, en omdat dien invloed te krachtiger zou zijn hij stelt voor van de Schepens door den Raad te laten noemen. Jan. Het ware eenvoudiger van vrijmoedig te zeggen dat in het toekomende de Schepens door de Pastors zullen worden genoemd. De Koster. Het verwondert mij zeer dat gij beiden, die u voor liberaal uitgeeft, al de demoera- lieke maatregelen beknibbelt. De Meester. Wij zouden toejuichen aan alle voorstellen die kunnen strekken om de ware vrij heid voor eenieder te waarborgen, voor de katho- lijken zoowel als voor de liberalen maar voor aleer onze goedkeuring te geven aan eenen maatre gel, hoegenaamd welken, wij onderzoeken eerst de gevolgen die hij kan uitoefenen en of hij niet strekt om aan eene partij de macht te verschaffen van de andere te onderdrukken. Jan.Ongelukkiglijk, de liberalen die zich vooruitgangers noemen, handelen op eene geheel andere wijze, zij aanzien den rnensch voor hetgene hij zou moeten zijn, in plaats van hem te aanvaar den voor hetgene hij wezentlijk is, en stellen grondstelsels van hervormingen voorzonder zich te bekommeren welke de uilwerking of zelfs de be dreiging derzelve op de menigte zal voortbrengen. De Meester. Het is zoo dat zij met het voor stellen van een programma die de gevoelens der menigte kwetste, de meerderheid aan de clericalen hebben verschaft. Jan. En dat zij waarschijnlijk dezelve voor lange jaren zullen behouden, daar het bedoelde programma een wapen in de handen der clericalen zal blijven waarvan zij in elke kiezing misbruik zullen maken om aan de onwetende en lichtgcloo- vige kiezers wijs te maken dat de liberale partij de Godsdienst wilt doodigen. De Koster. Is het niet regelmatig en overeen- komsligtmet de liberale grondstelsels van hel groot ste getal kiezers mogelijk aan de naming der Gemeente-, Provinciale en Staatsbestuurders te la ten deelnemen, zelfs van het algemeen kiezersrecht daar te stellen De Meester.-—Ja, indien eenieder de vermogens bezate om te kunnen oordeelen wie den voorspoed van hel land kan bewerken en de belangens van landbouw, koophandel en nijverheid verdedigen maar hoe lager dat de cents zal worden bepaald, hoe meer kansen van onwetendheid de kiezers zullen opleveren, en het is omdat de clericalen de overtuiging hebben dat hiermede de invloed der geestelijkheid zich nog meer zal kunnen uilbreiden, dat zij die vermindering voordragen. De Koster. Gij zijt dus van gevoelen, Mees ter, dat de vooruilgangers met hunne voorstellen van vermindering der kiezerscents of met het alge meen kiezersrecht aan te prijzen, pulten willen ma ken om hun zelve te begraven De Meester.Voor alwie met den geest der bevol king bekend is, zou 't algemeen kiezersrecht beurte lings of wel tijdelijk de zegepraal van het elerica- lismus bekrachtigen, ofwel omwentelingen tewege .brengen die ons eindeling lot het onvcrdragelijkste despotismus zouden geleiden een bewijs hiervan is hetgene bij onze gebeuren plaats heeft: al de on gelukken die op Frankrijk nederstorten nemen hunnen oorsprong in het algemeen kiezersrecht. DE TOEKOMST iauicn^praah tns§chcu den Schoolmeester, den Koster en Jan Goedgcbeur. - .lüiaaa» IJperen, So November 1870. IStmkct der BairgcrwacEit. Zondag avond, in hel hotel Het Oud Zilveren Hoofd, had het Banket plaats gegeven door de Burgerwacht onzer stad, ter gelegenheid van den naamdag van Z. M.Leopold'II. De heeren Schepenen Van Heule en Hynderick, deze laatste in hoedanigheid van Majoor-Kommandant van het korps, woonden deze feest hij. De eeredi'onk aan den Koning werd voorgesteld door den heer Kommandant, bejuibeld door luidruchtige toejuichin gen. Het banket heeft van vijf tot bijna tien ure geduurd en is allervrolijkst afgeloopen onder het zingen van menig kluchtig liedek.en Garnizoen. Maandag namiddag is alhier aan gekomen, per express-trein, een bataljon van het4" linie-reg*. Alhoewel er weinige onzer stad wisten met welken trein en wanneer deze manschappen gingen aankomen, er bevondt zich tamelijk veel volk aan de statie. Donderdag 11., omtrent hetzelfde uur, is de staf van het reg' alhier aangekomen met nog 1 ander bataljon om de be zetting te volledigen. S,e Ceciiïa-Iof. Dinsdag avond, ten 5 ure, werd er een lof gezongen in de S' Jacobs-kerk, ter eere van de patroones der muziekanten, door de zorgen van den eerde, musical. Er was veel volk naartoe gestroomd. Wij hebben veel goed hooren zeggen over dit Concert-lof, ook er waren eenige vreemde muziekanten opzettelijk naar IJperen gekomen om er deel aan te nemen, Sotapci* van 8tn Cecilia. De Koormaatschap pij van IJperen (Gouden Arend) heeft Dinsdag laatst het S"3 Cecilia-feest gevierd door een overheerlijk souper. Op dit feest waren, buiten de werkende leden, nog vertegenwoor digd de beschermleden, de inrichtingsleden en de eereleden. Dat feestje herinnerde ons onze oude vlaamsche feesten waar onze voorvaders bij het lekkere nog het overvloedige vonden. Hier was ook het geval en bij het lekkere en den overvloed troffen wij nog het vrolijke aan. Verbeeldt u een zestigtal geestige knapen vergaderd rond eene wel opge- dischte tafel waar onze vaderlandsche drankhet bier, met volle bekers geschonken werd na het dessert eenige zangers vergasten de genoodigden met een aantal romancen en klucht liederen die ongedwongen uiteengedaan met zooveel te meer voldoening aanhoord werden door alles geïmproviseerd was. S'° Cecilia, indien zij langs dien kant een oogje geslagen heeft, zal, wij zouden het wedden, zeer te vrede geweest zijn over de wijze waarop de ijpersche Koormaatschappij hare feest viert A 1° Zangavond bij de Koormaatsehappij. Donderdag laatst was de eerste feest voor onze Koormaat schappij. De groote zaal van den Arend was letterlijk vol als vol gestamptvelen vonden geene plaats om te zitten en heb ben moeten blijven rechtstaan. Het was als of de leden bij voorgevoel zouden geweten hebben dat do avond uitmuntend zou geweest zijn. Sedert het bestaan dezer scboone maatschappij, mogen wij met alle zekerheid zeggen dat het Concert van Donderdag het best gelukl is van alle deze die tot heden gegeven Werden. De plaats ontbreekt hier om afzonderlijk van elk stuk eene beschrijving te geven en ijen lof toe te zwaaindoch men oorlove ons de heeren Van Eecke, J. Vergracht, A. Ghaïmant, E. Coffyn, H. De Coene, Maiiliard, Baratto, Boosten, Em, Froidure, Thibault en Mathieu levendig te bedanken over het genoegen dal zij ons allen door hunne kundige medewer king verschaft hebben, alles was zeer aangenaam toe-gel uis-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1