VAN IJPEREN. 4 FRANKER 'S JAARS ÜRM18 .V' 455. Ne&eiiste Jaar. Politiek. Stads.™ KJmst- en Letternieuws. Versclitllige Tijdingen. Rarkte m. Bekendmakingeii. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12 cenlimen den regel. Rcklamen: 25' een timen. ZONDAG, li" DECEMBER 1870. H Bureel Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. België had sedert veertig jaren een geluk geno ten dat in alle andere landen onbekend was; koophandel, nijverheid en landbouw waren tot den hoogsten bloei geklommen onder de bescherming eener grondwet welke -de vrijheid van eenieder waarborgde, toen eenige fransche oproerders, aan wien ons land tot schuilplaats diende, het alge meen kiczersreeht aart predikten, en, ondersteund door een nieuwsblad in den franschcn trand ge schreven eindelinge den geest van een gedeelte der brnsselsche bevolking verleidden. De ware libera len. degenen die de vrijheid zonder verwarringen wildem die het onderwijs voor een grondstelsel niet wenschten te doodigen. wierdeu doctrinairen ge noemd, naam zonder beduideais uit den franschcn oniwentelaarsboek getrokken en die geen ander doel had dan de verachting te werpen op de partij die het Staatsroer in handen had. Deze beweging was te voordeellg aan de kleri kale partij omdat zij door al hare macht dezelve niet zou ondersteund hebbener waren geene aanvallen waaraan bare nieuwsbladen niet toe- juichden, en de kiezerswet bijzoaderlijk was bet voorwerp hunner beknibbelingenalsdan heelt liet Ministerie, in hel doelwit van recht te doen aan de verlangens der menigte, bet ongelijk gehad van zelve eene uitbreiding aan hel kiezersreebt voor te stellen. Hel was een steen uittrekken uit den grond van bet gebouw, die den val van hetzelve moest te wege brengen, en inderdaad de eene vordering verwachtte de andere niet, en de zoogezegde voor- uitgangers vormden een programma die wapens stelden in de handen der Jesuitcrij orn de liberale partij in de kiezing van Juni 1870 te overwinnen en voor langen lijd als minderheid te onderdrukken. De invloed die de bekendmaking hunner pro gramma op de gezegde kiezing uitoefende, had de oogen der zoogenoemde vooruitgangers moeten ope nen, zij hadden moeten ontwaren dat zij door hunne overdrevenheden de ware liberale partij ten onderen hadden gebrachtmaar verre van daar, zij blijven hunne inbeeldingen voortzetten en de hand toesteken aan de klerikale» om al de waar- horgen onzer vrijheden in hel belang van hunne zoogezegde vijanden te ondermijnen. Hei is aldus dal zij. niet genoeg van door hunne pogingen den cents voor de Gemeente en de Pro vinciale kiezingen te helpen verieegen, zij thans hunne vorderingen zoo verre uitstrekken dat het de grondwet zelve is dat zij willen wijzigen. Be heer Deinenr heeft er het voorstel van ge daan, dat, ter verwondering van velen, door 25 zijner partijgenoten in de Kamer is ondersteund ge worden Het doel van die mannen Iaat zich ont waren: zij bewerken klaarblijkelijk de vervanging van ons grondwettig Gouvernement door een ge- meenebest, en de klerikale partij die zich gelukkig acht van werktuigen te vinden om alles wat hare algeineene overheersching kan tegenwerken uit den weg te ruimen, neemt de gelegenheid waar om alle slach van wellen tc doen stemmen die haar voor lange jaren hel Staatsroer in handen zullen laten. Daar is de uitkomst der bewerkingen van de ele- rico-dernocralieke partij, het is aan haar toedoen dat het-land zijne vernedering zal te wijten heb ben zij hebben de vrijheid van geweten en die van het onderwijs door hunne hersenschimmen in ge vaar gesteld van geslachtofferd te zijn en hebben niet anders gewonnen dan de verachting der ware liberalen en de bespotting der clericaleu, die hunne verheffing aan hun onbezonnen toedoen te danken hebben en hun thans bedektelijk beschimpen. Allo, proficiat. Ons fameus ministerie is gespaand en nog meer, het kan alleen loopen. M. Malou heeft zijne demissie gegeven van lid van den Ministerraad. En zij is aanvaard geworden door Z. M., tegen- geteekend M. de baron d'Anethan. M. Malou heeft eindelijk verstaan dat hij die de hand heeft in wel vijftig maatschappijen, die allen met het Gouvernement onderhandelen, niet langer deel van datzelfde Gouvernement mocht maken. Of is het misschien dat hij verkregen heeft wat hij wilde P Of wel moet hij iels verkrijgen dat te hard zou doen scheeuwen, indien het Land er de hand van M. Malou in zage? 't Eindcke zal 'l uitwijzen. In afwachting is het ministerie gespaand en kan het alleen loopen. c f KOMST O Alwi© vffisw ecsi geliecl |iïks' eesi afoosssseEïiesst BEcemt aaia «Sit Mad, ssaï iieteelve wd na tot Mearwjaar GRATIS «esteassgeas, malt® «leia abonucMiciits-pï-lji» bij EssBEssïe vraag voegende, «Me Is vo®i» feiraasess steel ft». 4-0Ö ®hb voas' builen stad, met den j9©.<st foc- steïd, ft'. J-5®. 51. U A LOB IJperen, 10 December 1870. YlaamscSté Ster. Deze Maatschappij maakt zich gereed om den 18 dezer hare beurt te gaan vervullen op den Tooneëlkundigen Festival, te Lokeren. Wij koesteren de hoop dat de leden nogeens zich zoodanig toeleggen zullen dat zij hunne verworvene goede faam zullen staande -honden met den eenen of anderen prijs te behalen. Waarom niet deze maatschappij heeft nog nooit ijdelhands terug gekeerd. ledereen vraagt waarom de Vlaamsche Ster dezen winter geene vertooningen geeft. Zij zeggen dat het niet verstaanbaar is, dat eene maatschappij met zooveel elementen en die op andere jaren altijd zoo veel vermaak verschafte in ons helaas dood stadjeniet doet als op de vorige jaren. Ge ëerde lezers, wij kunnen u zeer goed antwoorden met de bestaanmiddels die de stad oplevert is het voor de Vlaamsche Ster onmogelijk vertooningen te geven zonder hulp der Ste delijke Overheid deze hulp is dit jaar nog niet toegestaan en bijgevolg moeten de leden wel tegen hunnen zin, de Viaamschminnende bevolking van IJperen van het zoo stichtende en onderwijzend vermaak der Vlaamsche vertoo- ningen berooven. Noglans zal deze belangrijke Maatschappij eenen op roep doen aan de goede gunsten des publiekszij stelt zich voor eene vertooning te geven tot leniging der ellenden van een arm huisgezin waarvan de vader, de eenige steun, reeds verscheidemaanden ziek en buiten staat is iets te verdienen tot bijstand van zijne vrouwen kinders. Deze vertooning is gesteld op 22 Januari 1871 .De leden der Vlaamsche Ster zullen zich ten huize begeven der liefdadige personen, ten einde hunne góede gunsten te gaan afvragen met eene onderteekenings- lijsl die zal bij het proces-verbaal der vertooning gevoegd worden om later de rekening te contróleeren. fransch TSieater. Maandag, 19 December, ten 0 5/4 ure 's avonds, in de Stadsschouwburgzaal, zal een wejgeassorteei'd gezelschap eene tooneel- en zangkundige vertooning geven, samengesteld als volgt: La Tarenlulle nieuwe operette; A deux de Jeu, id.; dan nog een Concert, verdeeld in twee deeien, en bestaande uit 10 vferschillige stukken. De voornaamste medewerkende artiesten zijn M. en Mme Yandenesse, eerste artiesten van den Alcazar van Pa rijs; M. Laurent, tenor van het Theatre Lyrique van Parijs, Mme Laurent, eerste zangster dér-Concerts van'Parijs; M. Po sen, eerste orkestmeester-bijgeleider der Concerts van Parijs. De prijzen der plaatsen zullen gesteld zijn op 2 franken de eerste plaats; 1 fr. de tweede plaats; 75 c. de derde plaats. Jk*. Eet Is winter. - Het is winter en de sneeuw ligt als een baarkleed op de velden en daken verspreid. Bij duizenden zijn zonder werk, zonder kleederen, zonder sla ping. Wij doen eenen oproep aan al de menschen met een hart; vergeet uwen medemensch niet, bet zijn onze broeders; deeien wii met de ellendigen en noodlijdenden het stuk brood dal wij nog het geluk hebben te kunnen verdienen. De hoo- gere standen der samenleving, die in weelde en overvloed le ven zuilen ook het hunne bijzetten om overal waar er nood is ter hulp te komenwant wij mogen met hoogmoed zeggen dat de rijke klas der stad IJperen nooit ten achteren is ge bleven, wanneer de weldadigheid hare klagende slem liet hooren, en wij mogen hier bestaligen dat wij reeds bij som mige arme en lijdende stadsgenoten door hunne mildheid hebben kunnen troost bezorgen. Laat ons geven, broeders, zoo lang het in onze macht is, de winter gaat hard en langdurig zijn. De oorlog bij onze naburen verlamd allen koophandel en nijverheid en brengt duurte in de eerste noodzakelijkheden van 's menschens be slaan. Laat niemand ongetroost heengaan, en zoo het moge lijk is laat de menigvuldige gelegenheden niet voorbijgaan die u zullen aangeboden worden. Stelt alle politieke gezind heid te kant. De Kinderen van IJperen, met hunne ver kwikkende soep, de Concerts door Be Koormaatschappij van den Gouden Arend, door Den Muziekkring, door de muzieken der Pompiers cn des 4cn Regements,de Vertooning der Vlaamsche Ster, enz., enz., laat niets voorbijgaan. Deze

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1