VAN IJPEREN. 4 FRANKEN ?S JAARS Nr 457. -Negenste Jaar. Politiek. Stads,-» Kunst- en Letternieuws. Verseïiillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fr. 4-Ö0 VOOR RUITEN STAD. Aankondigingen12 ccntimen den regel. Reklaraen25 cenlimen. ZONDAG, 25» DECEMBER 1870. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Het Nieuwsblad is woedende telkens dat wij zijne valsche aanhalingen schandvlekken, en, bij gebrek van door gegronde redens ons te kunnen wederleggen, het herhaalt wekelijks de zelve leu genachtige beschuldigingen, de eerste en degene waarvan zijne patronen net meeste uitwerksel ver wachten, is die van goddeloosheid. Wij hebben onze legen kanters reeds uilgedaagd om uit ons bladtje ééne zinsnede of één enkel woord aante- duiden die eene dusdanige beschuldiging zou kun nen verrechtveerdigen. Wij herhalen hel, indien iemand het verwijLsel van goddeloos, verdient het zijn degenen voor wie alle middels goed zijn om hunne heerschzuch te bewerken, die den laster op de lippen hebben en den haat in bet hart dragen en alzoo de eerste grondstelsels van den Godsdienst dagelijks te buiten gaan. Wij hebben in een onzer vorige nummers gezegd dal de Paus, zoowel onder de politieke als onder de godsdienstige betrekkingen, onafhangelijk moet zijn, en dus, dat wij het afnemen zijner staten ern stig beknibbelen maar niet te min dat wij de uil- drukkingen waarvan de klericalen zich bedienen ten aanzien van Victor Emmanuel, zeer ongeschikt vindenen inderdaad wat zouden de klericalen zeg gen. indien men de Bisschoppen, die den koning Willem,tijdens onze omwenteling, de helft zijner staten insgelijks afgenomen hebben (waaraan de Paus alsdan heeft toegejuicht,) ook roovers en haanslropers moesten noemen Ons IJpersch vuilbladje zing den lof van J. De- laet, hel is niet te verwonderen, een voorstander der rooversbende Lengrand kan niet kwalijk vin den dal men zich, hoe het zij, tracht te verrijken, maar deze anlwerpsche Represendant in vergelij king stellen met den achtbaren Burgmeester van IJperen, dat is sterk; hel is alsof men den nach aan den dag wilde vergelijken, en het is een bewijs dat hel Nieuwsblad geschreven is voorde sukkelaars die nooit geen andere gazetten mogen lezen dan de klerikale schandschriften, en dus aan wien het triestig voorgaande van Jan Delact niet is gekend. Indien men uil de kamer moest bannen al dege nen die hunne eerlijkheid hebben verloren in de kuiperijen Langrand of .ie oude liberale overloopers die hun gewezene overtuigingen hebben verloo chend om geld o!' posten te verkrijgen, de meerder heid van heden zou eene grootc minderheid wor den. De zaak der Lamolteschool is een thema die aan de ijpersche clericale gazetten de gelegenheid ople vert om haat en nijd te zaaien: daar is geen een nummer waarin men geene reeks leugenachtige aanhalingen vindt; volgens hun zeggen, het Ge meente-Bestuur wil de Lamolteschool afschaffen en haar inkomen aan de stad toeëigenen. Er is daar geen schijn van waarheid van. Hetgene, dat de wet en niet het Stadsbestuur voorschrijft en dal het Hof van Beroep zal bevesti gen, is dat het gesticht, die thans geen wettelijk bestaan heeft, onder het beheer der Stadsregeering moet worden geplaatstwant toen men in verge lijking stelt welke de ellendige staat van andere ge stichten is geweest wanneer dezelve, gelijk de La molteschool, gedurende eeuwen lang onder den invloed der geestelijkheid door bijzondere Commis sion bestierd werden, met, hetgene zij thans zijn, men zal zich overtuigen dat hetgene men van het Lamottegesticht vordert onder alle betrekkingen aan de minstvermogende volksklas zeer voordeelig zal zijn. Bij voorbeeld, van sedert de zes honderd jaren dat het Hospitaal bestondtvele zieken wierden er uitgesloten, noch kinders, noch zwan gere vrouwen, noch besmettelijke ziekten wierden in hetzelve aangenomen, en ten einde de gezusters hunne taak te vergemakkelijken, de ongelukkige, onverschillig van welke kwaal zij waren aange daan, moesten tot in 1820 met tweëen in hetzelfde bed slapenIn de Belle was het anders, het belang rijk inkomen waarmede thans 28 vrouwen en 41 mannen zijn onderhouden, diende om slechts 4 mannen en 8 vrouwen te kweeken, het overige wierd verkermist Welnu, de misbruiken die in de Lamotleschool bestaan zullen ook afgeschaft worden, het inkomen zal voor zijne eigenlijke bestemming dienen, de winst der kinderen zal volgens factuur aan de ou ders worden uitbetaald, en wij zijn verzekerd dat, na een jaar van hier, de ouders zullen God danken over de verbeteringen die aldaar in hun belang zul len worden ingevoerd. De klerieale weten het zoowel als wij, en dus, wij herhalen het, indien de geestelijkheid geen voordeden trok uit het onwettig bestaan der La- motteschool zij zou ongetwijfeld zooveel sperlelin- gen niet maken om hel bestuur van dit gesticht aan de wettelijke overheid te blijven onttrekken. De Vlaamsche Ster komt op hare beurt bespat te worden met het verwoed schuim uitgebraakt door het schandaal-Nieuwsblad van IJperen. Dat fameus bladje heeft voor taak ontvangen M. Beke, burgemeester, polilieklijk af te maken en tegen de kiezing het terrein zoodanig voor te bereiden dat de Clerikalen niet anders zullen moeten doen dan hunnen man in zijne plaats stellen Och heere Daarom spaart hel noch leugens noch laster; zijne gekruinde opstellers beproeven alles om tot hun doel te geraken. Onze heer Burgmeester wordt wekelijks met modder uit den Clerikalen vuilput besmeurd en is het voorwerp van de laagste aan vallen. Zij schreeuwen, spertelen en schrijven zóó veel en zóó woedend, dat zij niet meer wetende wat zeggen, een wapen maken tegen M. Beke, van het geen zij over eenige tijd ten voordeele van het hui dige Ministerie aangepredikt hebben. Wij willen spreken van de ondersteuning der Moedertaal, en bijgevolg van het Ylaamsch Tooneel M. Kervijn was, volgens hun, een overtuigde Vlaming en de vlaamsche beweging moest in hem haren verlosser zien. Inderdaad, M. Kervijn heeft sedert zijne aankomst bij het Ministerie eenige aanmoedigingen uit gedeeld en aan iedereen zijn vasten steun beloofd. Eh wel! omdat onze stadsregeering met het crediet daartoe bestemd,tot over een jaar de Vlaam sche Ster ondersteund heeft, rnoet zij daarom door u trouwloos beticht worden het geld van de contri- buabelen nutteloos te verspillen? Neemt uwen Kervyn het geld, dat gij zegt te geven tot aanmoe diging der Vlaamsche beweging, niet uit de kas van den Staat, die toch ook het geld der contribua- belen is of is het omdat het aan de Ster gegeven wordt, die gij niet aarzelt te belasteren met te zeg gen dat hare vertooningen zedeloos zijn! Foei! gij moest u schamen om alzoo eerlijke werkmanskin deren te hoonen en aan de verachting hunner me deburgers ten prooi te werpenTien jaren lang vergastten zij de ijperlingcn met keurige en onder wijzende vertooningen dierzelfder stukken die te genwoordig door M. Kervyn de Leltenhove zoo mildiijk ondersteund worden. Een verleden van tien jaar pogingen om het edel Vlaamsch tooneel op te beuren is daar; de schitte rende onderscheidingen welke de leden der Ster op bijna al de vlaamsche tooneelen van het land ver worven hebben doen lichtelijk al uwe vergalde ar tikels tegen hun vergeten. Het publiek (samenge steld uit de eerlijkste en welstellendste bevolking) dat tien jaren lang hunne vertooningen heeft bijge woond is daar, om, toen gij met walgende taal over dezelve spreekt, u toe te roepenGij liegt TOEKOMST «SS IJperen, 24 December 1870. Koormsiitsshajipij-De Muziekavond voor heeren, die moest plaats hebben Donderdag laatst, is, door eene buitengewoone omstandigheid uitgesteld tot op Donder dag aanstaande, 2!) December.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1870 | | pagina 1