VAN «PEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS ]\r 4118. Tiende Jaar. ZONDAG12» MAART 1871. Politiek. Stads,-Kunst-en Letternieuws. VerscMIlige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fn. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 centimen den regel. Beklanten25 centimen. SM»iilSl. Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij Daar wij denken dat de oorlog nu voor goed geëindigd is, zullen wij voortaan, wat de berichten uit de verschillige landen betreft, die onder hunne respektieve rubrieken plaatsenen ons gewoon poli tiek overzicht aan het hoofd van ons blad zetten. Volgens de Gaulois, heeft de gewezen keizer Napoleon III besloten zich te Cislehurst te vestigen, waar reeds zijne vrouw en zijn zoon verblijven. De Journal des Débats meld dat de beslissing van de Nationale Vergadering, de vervalling van den troon van Napoleon III en van zijne dijnastie uitroepende in al de gemeenten van Frankrijk zal worden aangeplakt. De toestand van Parijs is in liet geheel niet ge ruststellend. De houding van Parijs is nu het voornaamste punt naar welk alle oogen opgericht zijn. Laat ons hopen dat het nu toch moge eindigen zonder nieu we bloedstortingen iets waarover iedereen af schrik gevoelt en gruwt. Om over de definitieve vredesonderhandelingen te beslissen, men denkt dat de eerste zitting der conferencie te Brussel, den 20 dezer maand zal plaats hebben. Dewijl er een aantal punten in het europisch po litiek zijn, die eene oplossing vragen, denkt men dat andere mogendheden tot de konferencie zulien worden uitgenoodigd. De Gazette van Keulen begint eenige uilslagen te geven van kiezingen in een zeker getal kieskolle- giën. De uitslagen zijn in 't algemeen voordeelig nan de liberalen en eenheidsgezinden, namelijk in het koninkrijk Saksen, teStuttgard, te Manheim, te Nuremberg, te Darmstadt, te Brème. Het is even wel onmogelijk te voorzien welke de getalsterkte zal zijn van elk der partijen in de Vergadering. Uit Weenen meldt men dat Oostenrijk meer en meer naar het Noorden overhelt. De nationale vergadering van 5 maart is diep doordrongen over het edel gedrag van het zwit- sersch en het Belgisch volk ten opzichte der fran- schekrijgsgevangenen;zij zendt aan de twee landen de uitdrukking harcr erkentenis. Een brief uit Madrid meldt dat het Spanseh gou vernement aan den hertog van Montpensier bevolen heeft naar het eiland Mahos te gaan omdat hij den militairen eed van getrouwheid aan den koning ge weigerd heeft. De Koster. Waarom al dat lawijt, om dat de Minister eenige nieuwe benamingen gedaan heeft in de militieraden! was hij niet in zijn recht van zijne partijgenoten te bevorderen, en heeft het li beraal ministerie ook niet het zelfde gedaan? De Meester. Wanneer er plaatsen openvielen het liberaal ministerie koos, bij voorkeur, van zijne partijgenoten, dat is waar; maar het heeft nooit afstellingen gedaan gelijk die welke men aan den heer Kervyn verwijt, ten minsten onderzocht het of de candidaten de noodige bekwaamheden bezaten om de plaatsen op eene geschikte wijze tc bedienen. Jan. Het eenigste dat de Minister voor doel heeft gehad in de namingen der militieraden, welke buiten de voorstellen der bevoegde ambtenaren zijn gedaan geweest, is van verstaaf de aanhangers der geestelijkheid te vinden, die hare vertrouwden wel zouden willen begunstigen. De Koster. Hoe dat De Meester. Volgens de nieuwe wet de stu denten in Godsgeleerdheid, die bemiddelde ouders hebben, zijn gehouden, wanneer zij in het lot val len, eenen plaatsvervanger te stellen, en daar het woord bemiddeld zeer rekkelijk is, zal het van debeoordeling der militieraden alleen afhangen van hunne aanhangers van die verplichtiging te onthef fen. Jan. Dat is nog het minstemaar de vrijstel ling der studenten in godsgeleerdheid weerd tot nu toe slechts toegestaan aan de kweekelingen der se- minariën, terwijl het heden geheel anders is, een enkel getuigschrift van eenen geestelijke die beves tigd dat zulken jongeling zich tol het priesterdom bestemd, is toereikendt om de vrijstelling te beko men, hetgene aanleiding kan geven tot vele wille keurige misbruiken. De Koster. Het recht van beroep voor de be stendige Deputatie is in allen gevalle eene waarborg dat er deswege niets te vreezen is. Dc Meester. Gij zij t er geheel nevens. Koster, het meerdere deel der Deputatien is samengesteld uil echte klericalen waarvan geen een lid eene be slissing tegen den zin der Bisschoppen, zou durven nemen omdat hunne benoeming van dezelve af hangt. De Koster. Gij veronderstelt dus, Meester, dat de leden der militieraden, op het voorstel der Bisschoppen zijn benoemd geworden De Meester. Ik zeg dat niet, de Bisschoppen kennen het person nee! niet genoeg om door hun eigen zelve geschikte keusen te kunnen doen, maar het is waarschijnlijk dat de leden der Deputatie, die hunne kantons kennen, daarover met Monseig neur hebben geraadpleegd, en als vertrouwden van den dweeper Kervyn, hem rechtstreeks die voor stellen hebben gedaan. liet is des te waarschijnlijker, omdat de namin gen huilen alle voorstellen der bevoegde ombtena- ren en huilen den wete zelfs der Gouverneurs eu Distriekt kommissarissen zijn gedaan geworden, Jan. In het geheel genomen, dit bewijst nog maals het bestaan van eene verborgene macht, die door de tusschenkomst van de Ministers, tot op de beslissingen van den Koning weegt. De Koster. Ik kan het mij niet inbeelden. De Meester. Hel is zoo geweest voor 1846 en het kan niet anders wezen, de meerderheid van den Senaat, van de kamer, van de provinciale raden en tot van de gemeente besturen toe, hebben hunne namingen te danken aan het toedoen der Bisschop pen en zijn verzekerd dat, indien zij niet altijd vol gens de ontvangene hevelen moesten stemmen, men hun te kante zou stellennog meer, de Minis ters zclft moeten hlindelinge gehoorzamen aan hei- gene men hun voorschijft, ware het anders, M. Kervyn zou ongetwijfeld de klericale normaal scholen van den kanonik Ilabets te Luik niet ten na- deele der staatsschool gepatronneerd, hebben en dat toen nog zoo weinig dagen na dat hij de verze kering had gegeven dat er niets van was. W! a- \n KOMST A!w2e eeas aJsosmeiiimesit sseeaist aass tilt blad zal feetzeïvc van sin t«t Apiiii. GRATIS oratvassgesa. Samenspraak tMisseïien den Selfooolssaeestes», den Minste!' en Jaaa Coedgcbeur. IJpren, tl Maart 1871. ffoire. Zooals wij in ons vorig: nummer deden op merken, zal dit jaar de Foire zeer aanbelangend geweest zijn, door het groot getal harer barakken. Omdat men een denk beeld zou hebben van hetgeen dit jaar te zien is, moeten wij maar zeggen dat TWEE Menageriën op onze Groote-Markt eene overgroote oppervlakte bekleeden. De Toekomst heeft, zoo als naar gewoonte, op zoek ge weest naar vreemde kiekens, maar geene gevonden. In de beeste-koten heeft zij daar Dieren gezien die veel ge lijken aan de beschermelingen van het Nieuwsblad Zij heeft ook bij de waarzegster, hare oude kennis, geweest, alwaar zij vernomen heeft dat Minister Kervyn de Jesuitenhove van Leu- genbeke een wetsontwerp zal aanbieden om, ten einde bet onderwijs aan te moedigen, al de broederkens te doen deko- reeren die zich onderscheid hebben door het eene of andere schitterende feit.... en er zijn er vele. Garnizoen. - Dinsdag morgend laetst, ten 8 1/2 ure, zijn de kanonniers die wij, ter oorzaak van den oorlog, over eenige wieken zagen te IJperen aankomen, uit onze stad vertrokken, zich naar hunne respektieve vorige bezettings plaats begevende. Vlaamsciie Ster. - Verleden Zondag gaf deze Maatschappij hare 2° abonncments-vertooning bestaande in Het Badmeisje, de Postiljon van Maria-Theresia en een Man te trouwen. Bij den aanvang van den avond moest de verloo- ningsorde veranderd worden door eene ongesteldheid eens spelende lids: men begon met de Postiljon daarna, Een Man te Trouwen en eindigde met Het Badmeisje. De vertooning in het algemeen is zeer goed afgeloopen doch wij vinden dat men het ernstig stuk het Badmeisje

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1871 | | pagina 1