VAM IJPEREN, 4 FRANKEN 'S JAARS i\r 469. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Koost- en Letternieuws. Verse lullige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. VOOR IJPEREN. Fr. <-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen12 cenlimen den regel. lU'klarnen25 centimen. ZONDAG, 19" MAART 1871. SlIraMI Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Mwïe ecüs abonneinrnt neemt aan ■Mi dis blad zaï hetzelve va» as» tot Ai'uil GRATIS 'Ontvangen. Volgens berichten uit Parijs komt er wat meer kalmte in de gemoederen. Nogtans is de toestand aldaar nog maar weinig veranderd het getal nationale garden te Montmar- tre, vermindert 5 de getrouwden worden door hunne vrouwen naar huis gehaald Den 7 Maart heeft de keizer met zijnen duitschen staf Versailles verlaten, om zich naar Ferrières te begeven. De keizer is naar Duitschland langs Nancy, Reins en Metz gegaan. Den 12 des middags, zijn de Pruisen uit Ver sailles vertrokken, en den 19 zullen zij den omtrek verlaten. De algemeene duische besturen te Versailles, Reims, Nancy en de profecturen zijn afgeschaft. Het ambt van prefect zal door krijgscommandanten uitgeoefend worden, maar zij zullen zich met het burgerlijke niet bemoeien. Nogtans zijn zij gemach tigd, des noods de burgerlijke zaken te behandelen, maar niet om belastingen te ontvangen. De nationale vergadering heeft zich van Bor deaux naar Versailles verplaatst. M. Thiers heeft eene treffende redevoering uit gesproken sprekende van de beweging te Parijs heeft hij verklaard dat de oproer, indien hij mocht uitbersten, roet alle mogelijke kracht zou beteugeld worden. M. Thiers, zoo als wij het over weken reeds schreven, laat den vorm van het toekomende gou vernement geheel en al in het onzekere. Hij be houdt, in afwachting, den repubiiekeinschen vorm, omdat het die is, welke, volgens een vroeger ge zegde van dien staatsman «.het volk 't minste ver deeld n en wal de toekomst later zal brengen, laat hij, zoo als wij zegden, aan God over: wat het wijsste is hetgeen in de tegenwoordige omstandig heden kan gedaan worden. M. Victor llugo heeft zijne demissie gegeven als lid der Nationale Vergadering. De gewezen keizer Napoleon heeft geprotesteerd tegen de stemming der Nationale Vergadering, het keizerrijk vervallen verklarende. Ik ben gereed, zegt hij, mij te onderwerpen aan de uitdrukking van den wil der meerderheid, Volgens de duitsche dagbladen heeft Napoleon dezer dagen de vrijheid bekomen, Wilhelmshole te verlaten en gaan waar hij verkiest. De overeenkomst om de fransche krijgsgevange nen naar hun vaderland te doen wederkeeren, is zaterdag laatst te Ferrières geteekend, De duitsche legers die Frankrijk zullen bezetten tot na de afbetaling, zullen den naam voeren van noorder- en zuiderlegershet laatste zal zijn hoofd kwartier te Dijon vestigen. Het Journal des Dóbats schat, inbegrepen de sehaêvergoeding, de oorlogskosten op 9 miilards. Indien men in de verdeeling der 5 miilards den gewonen weg volgde, zou Noord-Buitschland be komen 581a millioenen Beieren 650; Wurlcm- burg 240Baden 190 en Hessen -105 millioen. Met die sommen zouden de Staden van het duit sche rijk, al hunne schulden kunnen betalen, in begrepen de leeningen voor spoorwegen. Te Roubaix is er eene werkstaking uitgeborsten zij heeft voor oorzaak de geringheid der dagloonen en het afschaffen der oorlogs-subsidiën, overeen stemmende inct de ontbinding van het noorderle- ger. Ook te Marseille hebben manifestation, in dien zin, plaats gehad. Latere lijdingen melden dat de werkstaking te Roubaix vermindert, De krijgsraad beeft, voor den oproer van 51 Oc tober, Blanqui, Flourens, Lavrand en Cyrille, bij verstek, ter dood veroordeeld. Het engelsch budjet sluit met een deficit. Dit was, in deze tijden van woeling, te voorzien. De nieuwsbladen behelzen eene protestalie van den Keizer Napoleon, in welke hij bevestigt dat hij slechts den oorlog aan Pruisen heeft verklaard omdat zulks in den wil der natie lag en om aan hare driften te voldoen. Wij zijn van gevoelen dat hij hier geheel en al in de waarheid is, en dat de- geene, het getal is niet gering, die vóór de maand Juli, lust hadden het fransche vaandel op het Ko ninklijk paleis te Berlin te zien wapperen en die thans Napoleon verantwoordelijk maken van al de ongelukken welk hun chauvenisme op hun vader land heeft getrokken, verachtelijke lafaards zijn. Voor wat het tweede gedeelte zijner tegenver klaring betreft, in welke hij doet kennen dat hij zich slechts za! ondergeven aan de uilkomst eener nieuwe volksstemming, dit is een bewijs dat hij verhoopt van nogmaals de menigte met schoone beloften te kunnen bedriegen. Waarom niet? Bij eene zoo verwaande natie al les is mogelijk, en in het algemeen de franschen hebben nooit maar standbeelden opgerecht dan aan de Vorsten die hun met een ij zere roede hebben kunnen De fransche natie heeft mij het staatsbeheer toevertrouwd dus ik zal geene hoegenaamde overeenkomsten maken, noch met den Graaf de Chambord, noch ten voordeele van de Prinsen van Orleans, ik herkenne niet anders en wil niet anders herkennen dan de oppermacht der natie zelfs, en ik zal mij sleehls ondergeven aan de beslissing derzelve door eene algemeene stem- ming uitgesproken. Deze woorden bevatten het inzicht van,wanneer de rast zal zijn hersteld of dat de republiek werde versleten, van een oproep aan de franschen te doen ten hehoeve van een der pretendenten. beteugelen. Men herbaalteen antwoord van M. Thiers, dat merkwaardig is en de toekomst onverlet laat Parijs aan zich zelve overgeleverd is, behou dens de schaarschheid van levensmiddelen in eenen droeverigen toestand dan gedurende de prui sische bezetting. De zoogezegde vooruitgangers hebben door hunne gevaarlijke schijnredenen het gedeelte der bevolking, dat niets te verliezen heeft, opgewonden om overdrevenheden te begaan het is aldus dat de voorgeborchten van Belleville en Montmartel zich in opstand tegen "t republikeinsch beheer hebben verklaard, en in hunne dwaling, van den berg van Montmartel een verschanst! kamp hebben gemaakt bezet met gestolen kanons de stad bedreigden, hetgeen vreezen deed dat het nog veel bloed zou kunnen kosten om hun tot de reden te brengen. Wat zij wilden is gemakkelijk om begrijpen het grauw heeft gedurende drie maanden, zonder te moeten werken, kosteloos brood en vleesch, be halve eenen frank 50 centiemen daags hekomen, en zij begreepen niet dat zulken staat van zaken kan blijven deuren. Iïet beklagelijkste van al is, dat de nijveraars, bevreesd van hunne werklieden, het werk in de fa brieken niet durven hernemen; alles staat, en wat er van zal geworden is moeilijk 0111 te voorzien, des te meer daar zij in hunne dwaasheid onder hun een verbond hebben gemaakt van geene duitschen in welke hoedanigheid het mochte wezen, meer te laten bezigen, zich voorbehoudende van degenen die zich daaraan niet zouden onderwerpen eene slechte partij aan te doen, helgene reeds door de plundering van verscheide woningen een beginsel van uitvoer heeft gehad. En daar er meer dan 40.000 duitsche, de eene als kunslwerklieden en de andere als nijveraars met den aanvang van den oorlog Parijs hebben moeten verlaten, het gevolg daarvan is, dat er vele nijverheden in Duitschland of zelfs in België zullen verplaatst worden, en dus dat Frankrijk, gelijk bij de herroeping van hel edikt van Nantes, een groot deel zijner nijverheden zal verliezen en voor lang nog ten gronde zal liggen. IPlA» tesacjossü

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1871 | | pagina 1