VA N ÏJISEREI\. 4 FRANKEN ?S JAARS ]\r 488. Tiende Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Het catlioSijk manifest. VOOR IJPEREN Fn. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen 12 cenlimen den regel. Reklamen: 25 centimen. mm u rum ZONDAG, 50" JULI 1871. Büreiïl Dixmudcslraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij De municipale kiezingen hebben te Parijs zeer regelmatig plaats gehad. De onthoudingen waren talrijker dan in de kiezingen van 2 Juli. Het resul taat is ten gunste van het behoud der tegenwoordige regccring. In de Nationale Vergadering te Versailles op 22 Juli gehouden, heeft men de romeinsehe kwestie behandeld. De verzoekschriften betrekkelijk hel herstel van de wereldlijke macht des Pauzes kwa men aan de orde. M. Thiers heeft eeue redevoering uitgesproken, in welke hij veel sijmpalhie voor Z. H. beloont, doch hij zegt met de zwaarwichtige omstandigheden in welke Frankrijk en Europa zich bevinden, te moeten rekenen. Er is beslist de petitiën naar den minister van buitenlandsche zaken te zenden. De pruisische troepen hebben voor goed Rouaan ontruimd. De duitschc posten zijn aan de fransche soldaten overgegeven geworden. Uit Amiens en Peronne wordt dezelfde verblij dende tijding gemeld. Overal heerseht eene grootc vreugde: de vlaggen wapperen uit alle huizen; de Marseillaise wordt luidruchtig aangeheven kor tom, al de inwoners zijn in de grootste blijdschap van het juk der vreemde bezettingstroepen bevrijd te zij n Prins von Bismarck werkt aanhoudend en onver moeid aan de versterking der eenheid van Duitsch- lund bij middel van krijgsovereenkomsten, dit wil zeggen aan de bevestiging des oppergezags van Pruissen over al de Duitsche legers. Bij de reeds bestaande verdragen van dien aard, moeten nu degene van Baden, Mecklemburg en Hessen-Dann- stadt gevoegd worden, wier legers door de pruisi sche krijgsoverheid voortaan bestuurd zullen wor den. Baden is nog verder gegaan het heeft geheel zijn legerskorp doen inlijven bij de troepen van Noord-Duitschland. Nieuwstijdingen uit Algerie ontvangen, zeggen dat de stam der Beni-Manasas alleen in oproer is en dat hij genade vraagt. De rust begint hersteld te worden. De Kabylen hebben meer dan 600,000 fr. voor oorlogsschattingen betaald. IIong-Kong, 25' Juli. Er zijn wanorders te Canton uitgebroken. Een engelsche kanonneerboot is er heen gezon den. Londen, 26 Juli. De Gemeenten-Kamer heeft met 88 tegen 77 stemmen de bill verworpen, strek kende om het tientallig stelsel in te voeren. WAAR GAAN WIJ HENEN Dit is de vraag die alle onverdweepte lieden zich doen cn die niet moeilijk is om op te lossen, in te genwoordigheid van een staatsbestuur dat in han den der jesuitieke Bisschoppen is, die door wille keurige wijzigingen aan de kieswet trachten voor goed alhier hunne overheersching te vestigen, en eenmaal dit doel bereikt;, hel land met kloosters te bedekken, om, van den ccnen kant door den in vloed die de kloosterlingen gewoonlijk op hunne bloedverwanten uitoefenen aldus dezelve in be dwang te houden, en van den anderen kant om door het inslokkcn der hebbenschappen van de kloosterlingen een middel te vinden om zich te ver rijken ten nadeele der familien. Voormaals was het anders: al de kloosterlingen moesten met hun pro fes afstand doen van hunnen eigendom, die onder hunne erfgenamen werd verdeeld, alsof zij het lij delijke legen het eeuwige zouden verwisseld heb ben terwijl heden de kloosterlingen blijven deelen nevens hunne medeërfgenamen, en het is niet genoeg van belangrijke dolen tol hunne aan vaarding te eischen, hunne erfenissen worden bijna altijd aan de gemeenzaamheid vertestamenteerd, die in de kas der bisdommen moet worden overge- stort, hetwelk zal maken dat dc Bisschoppen wel haast al de rijkdommen van het land zullen bezit ten; daar is de onvermijdelijke uitkomst die ons bedreigt, en in tegenwoordigheid van de verdwee- ping der menigte wij vreczen dat wanneer dezelve door ondervindirig zal erkend hebben hoe men haar door alle slach van schoone beloften heeft be drogen, dat om er een einde aan te stellen, God be waart er ons van, het tof eene omwenteling zal overgaan, als onwederstaanbaar gevolg aan alle on derdrukkingen, en die der gewetens is de onver- dragelijkste en dus de gevaarlijkste. Iets dat de openbare nieuwsgierigheid opwekt zijn de veertigduizend franken toebehoorende aan de Lamotle-school die verdwenen zijn. Men vraagt zich af wie dezelve heeft kunnen stelen. Veel ver onderstellingen zijn daarover gedaanheeft de Overste de zelve aan iemand, die niet eerlijk is, be- handigd? Wat was zij naar Brugge gaan doen toen zij aldaar overleden is? Is hare dood geveinsd en is zij onder een anderen naam met die somme naar Engeland vertrokken hetgeen -niet te vermoeden is: maar wat zou mogelijk zijn indien de dood niet bestaligd werd. Ten gronde, doen er zich deswege aardige omstandigheden op: Hoe komt het dat juist, met het vertrek der overste naar Brugge, de actiën die dc bedoelde som verbeeldden niet meer te vin den zijn Wie had de sleutels der kas waarin zij bewaard waren Pen hoc is het mogelijk dal de zus ters geene inlichtingen daarover kunnen geven? het moet of de moeder zelfs zijn, of iemand die in het huis toegang heeft, die dezelve heeft genomen, of zij heeft ze in bewaring gegeven aan eencn schork die hem dezelve toeeigent. Wat bcstaligl is, is dat dezelve verdwenen zijn, maar wie het zij die dezel ve bezit hel is een diefstal die hij, of door zich zelve begaan of waarvan hij medeplichtig is. EEN TEEKEN VAN DEN TIJD. De nieuwsbladen melden ons dat den heer A. Vanweddingen, hoogleeraar in theologie bij de Universiteit van Leuven, komt van almoesenier van het Hof genaamd te worden. Wij zijn nieuwsgierig om te weten of die na ming rechtstreeks door den Koning gedaan werd, of als het een voogd of een bespierder is die Mon seigneur van Mcchclen aan Z. M. oplegt: het einde zal het uitwijzen. Wij stellen in geen twijfel of den heer Vanwed dingen is, zoo niet een jesuit in tijtel, ten minste een vertrouwde van het orde, en de geschiedenis leert ons de triestige rollen die de almoeseniers der Koningen aan het zelve toebehoorende voormaals in de kalholijke staten hebben gespeeld. Mochte onze Vorst, zoo wel in zijn belang als in dat des lands, zich van den invloed die den nieuwgenaam- don voor doel hebben uit te oefenen, zich mistrou wen cn geen gehoor geven aan zijne politieke vor deringen. Willen onze lezers een staalken hebben van de ongehoorde lastertaal der calholijke drukpers, dat zij het manifest lezen uitgegeven ter gelegen heid der candidatuur van M. Berten. Sprekende over hel wereldlijk onderwijs, de op stellers ervan schamen zich niet voor goddeloozen en zedebedervers uit te roepen alwie van ver of van bij aan het wereldlijk onderwijs gehecht is eerlij ke jonge lieden, voorbeeldige vaders, treffelijke jonge juffers en huismoeders, op wiens faam nie mand ooit gedacht had het minste woord te zeggen, worden onmedoogend door den modder gesleurd. Wat meenen de catholijken dan Meenen zij dat een schelm die zijnen evenmcnsch ver moordt, ophoudt moordenaar te zijn met zelve moord! te roepen! zij bedriegen zich: Hunne broederkens, de moordenaars van hel opkomende geslacht, die de gevangenisten vervullen, iedereen weet waarom, zijn daar om u schandelijk het stil zwijgen op te leggen Sprekende over de liefdadigheid. Zij schelden voor dieven uil de liberale wetgevers die de pen ningen der armen beveiligen dour eene wet. Zij ifi a t QIKQMSf —rgflK&XEgiw

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1871 | | pagina 1