VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS V' 4!)2. Tiende Jaar. Politiek. Stads.- Kunst- en Letternieuws. Aerscliillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Pol s tick e berichten VOOR IJ PEREN Fa. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen Ui centimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 27n AUGÜSTI 1871. r—J* Bureel: Dixmudestraat, 59.Alle inzendingen vrachtvrij. Rome, 20 Oogst. De inhuldiging van den tunnel van den Berg-Cenis zal stellig op 17 Sep tember plaats hebben. Florentie, 20 Oogst. De laatste tijdingen uit Caprera bevestigen dal Garibaldi bijna geheel her steld is. Madrid, 20 Oogst. M. Olozaga is gezant te Parijs benoemd. Madrid, 21 Augusli. Alle spaarzaamheden worden op eenc breedc schaal ingevoerd. Algemeene consuls zullen in de republiek van Amerika benoemd worden en elders afgezanten. De liberale inrichting van Spanje gaat vooruit. Munchen, 21 Oogst. Een koninklijk besluit kondigt de samenstelling van het volgende kabinet aan M. Hegnenbcrg-Dux is Staatsminister en van buitenlandsche zaken; M. Perelzschuer, minister van finantiën; M. Prankh, minister van oorlog M. Lulz, minister der eerediensten M. Pfeufer, minister van binnenlandsche zaken; M. Feustle, van justitie; M. Schubeert, van koophandel ad interim.) Munchen, 22 Oogst. Het Komiteit der oude katholijken heeft ecne uitnoodiging aan de kalho- I ij ken van Duitschland, van Oostenrijk en van Zwitserland gezonden om zich op een katholijk congres te vereenigen, dal van 22 tot 24 September te Munchen zal plaats hebben. Versailles, 23 Oogst. De wet, de brievenlaks op 23 centimen verhoogeride is aangenomen. Na de postwet, zal de Nationale Vergadering onmiddelijk hel wetsontwerp discuteeren betrekke lijk de ontbinding der nationale garde. De Koster.Gij zult ten minste bekennen, Meester, dat de christelijke weldadigheid niet vrij is en dat de liberalen dezelve door alle middels hebben tegengewerkt. De Meester. De weldadigheid in haar zelve, ja maar het misbruik dcrzelvc, neen. Zij hebben belet dat, onder voorwendsel van liefdadigheid, men de familien, hetgeen hun wettelijk toekwam, zou kunnen berooven in een woord, de herstel ling derdooderhand die welhaast al de rijkdommen van het land in handen der geestelijkheid zou doen overgaan. Jan. Ten anderen, het zijn de vorderingen waartegen al de opvolgende landsbesturen, van se dert Charlemagne, in de jaren 800, tot heden, zieh hebben moeten verzetten, en namcnllijk Maria-Theresia, die eene echte christelijke keizer- innc was, maar die de gevaarlijkheid van de dooderhand begrepen heeft. De Koster. Met al dat men berooft de armen van de hulpmiddelen die hun zoo nuttig zouden zijn. De Meester. Het tegenovergestelde is de waarheidvan sedert dal de oude beslaande wellen door de liberale meerderheid zijn gevestigd gewor den, zijn er meer fondalien geslicht geweest en meer kapitalen aan de Godshuizen en weldadighe den geschonken geweest dan gedurende de twee laatst afgeloopene eeuwen. Jan.Hetgeen bewijst dat het vertrouwen welk men heeft in het gebruik der giften en fondatien, veel goede zielen aanspoort om giften te doen. De Koster. Gij zoudt dus kunnen veronder stellen dat, indien de geestelijkheid die giften mochte ontvangen, zij het gebruik derzelvc niet volgens den wil der stichters zou bewerkstelligen De Meester. De ondervinding leert het ons. Tot voorbeeld: de Lamotte-school, te IJperen, wierd bij dekreet van II. M. Maria-Theresia ge wettigd, die haar het oud klooster der afgeschafte Nonnebunders schonk, onder voorwaarde dat het getal wereldlijke meesteressen, op vijf bepaald, nooit de acht zou mogen overtreffen, en dal hel gesticht nooit geen klooster zou mogen worden. Wel nu, wal zien wij? dat, geene rekening hou dende van de voorschriften der fondalie, de geeste lijkheid niet alleenlijk daarvan een klooster heeft gemaakt, maar nog, in plaats van vijf wereldlijke meesteressen, hetzelve met 2(5 nonnen heeft ver vuld Jan. En die een groot gedeelte van het eigen dom hebben laten te niete gaan of laten stelen. De Koster. Het is hel Gemeentebestuur door het Nieuwsblad beschuldigd van hetzelve Ie heb ben willen inslokken. De Meester. Dat schendschrifl durft alles, de opstellers van hetzelve weten nogtans zoo wel als wij, dat het eenigste wat de regeering voor oogen had, was van het bestaan der stichting te erwelti- gen en meer in verband te stellen met de voor waarden der stichting. De Koster. Dus van de 26 nonnen builen te steken De Meester. -Zulks zijn nimmer de inzichten van iemand geweest; het eenigste dat men voor doel had, was om ecne jaarlijksche rekening te be komen van dat gesticht gelijk van alle andere, cu een konlrol te kunnen uitoefenen op den opbrengst van het werk der kinderen die, volgens de stich ting, zonder aftrek aan de ouders moet behandigd worden. Jan. Hetgecne bewijst dal de wettiging van het gesticht noodzakelijk is, is dat de diefte of de vervreemding der bedoelde 40,000 franken in zoo een geval, niet mogelijk ware geweest. De Meester. Dit geslicht is gelijk veel andere; er zijn misbruiken uit te roeien en verbeteringen in te brengen, hetgeen men ongelukkiglijk niet moet verwachten van degenen die thans het beheer van het gesticht in handen hebben. De Koster. Gij zoudt willen doen gelooven dal de geestelijkheid onbevoegd is om gestichten van weldadigheid in te richten. De Meester. Dit zeg ik niet. Ik moet beken nen dat er hier of daar gestichten bestaan die, on der haar beleid, weinig te wenschcn laten maar het zijn uitzonderingen. In hel algemeen de kloos terlingen zijn het bijzonderste, en de behoeftigen die zij moeten verzorgen slechts eene afhangelijk- hcid. Het is geheel anders wanneer de gestichten door wettelijke kommissiën worden beheerd. De Koster. Gij zegt dat, Meester. De Meester. Ik zal het u een andermaal be wijzen. Een wetsontwerp op de kerkhoven is op bevel van de bisschoppen gemaakt, vernietigende het burgerlijk gezag op de kerkhoven. Voorlaan zal het de geestelijkheid zijn die zal oordeelen of de over ledene katholijk genoeg is geweest om op het ka- Iholijk kerkhof te worden begraven dan wel of hij in den hoek der verdoemden moet worden gewor pen, die op elk kerkhof zal bestaan. Wij zullen zien of de prelenlien der geestelijken dooronze ministers zullen ingewilligd worden. Van nu af voorspellen wij aan de klerikalen dat indien zij doordrijven, die wet op het graf hun ei gen graf zal worden. DE NIEUWE BELASTINGEN. Wij verzoeken de burgers, de boeren en de nee- ringdoenders goed te onthouden, welke nieuwe bclatingen zij het aanslaande jaar zullen te betalen hebben, en welke zij te danken hebben aan hunne fameuze klerikale bestuurders. Luistert Zegge: twee miljoen vijfhonderd acht en tachtig duist franks nieuwe belatingen. Daarvoor heeft de Staal het patent op den gene- ver en den tabak afgeschaft met 1 oclober naast, wa_, rTfiSVW DE TOEKOMST S:tiiicns|>i'a»k tnssrlicn <lc«i Sflioohncestcr, «len Koster en .San Goedgetoem». 1° -10 p. h. meer op de patenten 2° 5 op T persooneel r; 593,000 550,000 a° op de opbrengst der mijnen 25,000 4° Vermeerdering grondbelastingen tot 7 p. b. 800,000 5° Vermeerdering patent naamlooze maatschap pijen 160,000 6° Belasting nieuwe gebouwen 000,000 Te zamen franks 2,588,000

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1871 | | pagina 1