Slads Nieuws. Briefwisseling der Toekomst. Verschillige tijdingen. welke 1,826,000 fr. opbracht. Doch de belastingen op genever en tabak zijn weder ingevoerd geworden door de provincie, te beginnen met 1 October. Dus wat de herbergiers en tabakverkoopers eerst aan den Slaat betaalden, zullen zij voortaan aan de provincie moeten geven. Bij voorbeeld, gij verkoopt tabak en betaalt 6 fr. 's jaars. dat is de minste belasting. Eiwel? ge gaat bij den ontvanger en dit maal zal hij u fr. 1-uO aftrekken. Gij zijt blijde, ;k geloof het wel, 't is al tijd zooveel geprofiteerd, zegt-ge. Ja maar, ja maar! gij zult met eersten October een nieuw bil jet krijgen, waarbij gij de andere fr. l-SO zult moeten betalen aan de provincie! Geene centiem winst voor den herbergier en den labakverkoopcr, 2 1/2 miljoen uit den zak van burger, boer en neeringdoener, slechts eene kleine vermindering van wege de provincie. Dat men daar eens op antwoorde. BURGERSTAND Huwelijken Sterfgevallen. 11 IJperen, 26 August! 1871. Osjgelssk. - Zondag avond, tusschen 9 en 10 ure, is er bijna een ongeluk gebeurd aan M. Gryson, gemeente- sekretaris Ie Voormezeele. Niet ver van de herberg La Belle Alliance buiten de Rijselpoort gekomen zijnde met zijn rijtuig waarin er nog 5 andere personen zaten, heeft zijn peerd verschoten van twee zwijnswagens. Het beest is achter over met zijn rijtuig in den gracht gevallen die op deze plaats bijna 2 1/2 meters diepte heeft. Men kan zich geen ge dacht vormen van het gevaar dat de personen en het rijtuig in deze netelachtige omstandigheid geloopen hebben en zon der de zelfopoffering van M. Balmaeckers die, in het gevaar zijns levens, hun is ter hulp gesneld zouden, zij ongetwijfeld alle 4 omgekomen zijn, daar de gracht op die plaats van meer dan een meter diepte water voorzien is. Na ongehoorde po gingen is het die heer gelukt het peerd los te maken en de personen van eene gewisse dood te verlossen. KooB'sssaatscIiappaJ- Eene afveerdiging van 20 Leden der Koormaatschappij waaronder de heeren voorzitter, ondervoorzitter, bestierder, en secretaris zich bevonden, is Dinsdag namiddag ten 5 1/2 ure naar Hazebrouck vertrokken om aan de beleefde uilnoodiging te beantwoorden gedaan door de heeren van den Ouphéon (zangmaalschappij) op een Con cert aldaar gegeven. De heeren van Hazebrouck hebben de IJpersche afgeveer- digden met alle beleefdheid ontvangen en in hun lokaal den eerewijn aangeboden daarna naar het Concert gebracht al waar meneenige aangename uren heeft doorgebracht. Na het feest was er Bal, doch niemand van IJperen kon dit aan trekkelijk dansfeest bijwonen doordien allen denzelfden avond met den laatsten trein naar huis vertrokken zijn zeer te vrede over hun kort maar aangenaam uitstapken. CSJtoeSscSsaetiHg. - Uitslag der cijbelschieting bij de maatschappij burgerwachten van Dinsdag laatst Hoogste getal punten '1. M. Podevyn, A., garde; 2. M. Dnmon, A., id.; a, Desaegher, L., sergent-majoor. Schoonste wit: M. Swekels,Leon, garde. ^aïMiekew E5®f. - Zondag middag, 27 Oogst, zal er een Concert in den Pubiieken Hof gegeven worden door het muziek der Pompiers, onder het beleid van M. Ch. Otlo. Ziehier het programma 1Ouverture, Grégoir. 2. Pot-Pourri sur la Favorite, Van Calck. 3. Ne touchez pas a la Reine, Van Calck. 4. Le Printemps, galop, Guug'l. Priesterlijke benoeming. - M. De Blauwe, onderpastoor van St. Jacobs te IJperen, is directeur benoemd van St. Nikolaas, te Kortrijk. PROGRAMMA OER PRIJSDEELING AAN DE LEERLINGEN DER KOSTELOOZE STADSSCHOOL' Maandag, 28" Augusti 187:1, om 5 ure namiddag, in de Gewone Zaal van Sladshalle. MUZIEK.Opening: La Muette de Portici, arr. par J. Kingsbergen, uitgevoerd door het Muziekkorps der Stads school. KOOR. La Belgique, uitgevoerd door de Muziekafdee- iing der Stadsschool. REDEVOERING. MUZIEK. Air varié, door Mr K. Otto, uitgevoerd door 6 jonge leerlingen der Stadsschool, UITREIKING DER EERSTE PRIJZEN (Eermetalen) aan de leerlingen der Dagschool, der Avondschool ender Kuziekafdeeling. UITREIKING DER INSCHRIJVINGEN op de Algemeene Spaarkas, aan de leerlingen der Adultenschool en der Muziekafdeeling. KOOR. La Distribution des Prix, muziek van B. Wil- hem, in orkest gesteld door Mr K. Otto, uitgevoerd door de Muziekafdeeling der Stadsschool. UITREIKING DER PREMIEN verleend aan de ouders wier kinderen de school regelmatig bijwonen. UITREIKING DER PREMIEN verleend aan de behoeftige huisgezinnen, die zich door netheid onderscheiden. MUZIEK. Fantaisie brillante sur les Géorgiennes, door Mr K. Otto, opgedragen aan den heer Van Heule, schepen, gelast met het toezicht over het Openbaar Onderwijs der stad, uitgevoerd door het Muziekkorps der Stadsschool. De uitvoering, der muziekstukken zal bestuurd worden door M. Balmaeckers.- De prijzen verleend aan de leerlingen der Kostelooze Stads school zullen voor het publiek zichtbaar zijn, in de Gewone Zaal der Stadshalle, Zondag; 27" aanstaande, van 11 ure tot middag en van 2 tot 3 ure namiddag. vaas den SS tot deai 25 Augusti, GEBOORTEN - Mannelijk geslacht 2) {e zam g Vrouwelijk a) Huyghe, Gustavus, reiziger voor den koophandel, en De- roubaix, Rosalia, zonder beroep. Waterpley, Karolns, daglooner, en Balloo, Nalhalia, dienstmeid. Cherchyé, Victoria, 71 jaren, kantwerkster, echtgenote van Ludovicus Pareyn, Meenenstraat. Ghillebaert, Joanna, 35 jaren, zonder beroep, echtgenote van Petrus Mahieu, Sint- Pieters-nevens-Ypre. Nevejans, Karolus, 79 jaren, zonder beroep, echtgenoot van Adolphina Lauwers, Dixmudestraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Mannelijk |geslacht, 6. Vrouwelijk idem, 4. te zamen 10. Poperinghe, 24 Augusti 1871. 11® K. AT EI OLIJK.® KIES JACHT Dikwijls hebben wij onze schouders opgetrokken hij het zien der onnoozele klaps en der arme kinderpraatjes welke de katholijke dagbladen gewoonlijk aan hunne lezers uiteen doenmenigmaal hebben wij zeer in onzen buik gehad van de geestelijke schrijvers in alle politieke kwestien te zien op komen met hunnen hemel en hunne hel, en, tijdens iedere kiezing, hen van niet anders te hooren spreken dan van reli gie in een vrij land dat van alle godsdiensten onafhankelijk is, en in welks politieke zaken noch katholijke noch protestant- sche religie, noch hemel, noch hel, noch dood, noch oordeel te pas komen. Maar, als wij wel de soort van menschen aan zien waaraan de katholijke drukpers zich bijzonderlijk adres seert, deze onnoozele redens en benauwdmakende kinder prullen moeten ons geenzins verwonderen noch de minste buikpijn veroorzaken. Men weet immers dat de katholijke gazetten maar gemaakt zijn om kiezers te werven onder de onwetende klas en om uitgestrooid te worden op de landsgemeenten waar de onge leerde lieden zich altijd in groote meerderheid bevinden.Dus, even als de pastor op zijnen predikstoel zich door platte uit drukkingen moet verstaanbaar maken voor de kleine ver standen gelijk voor de wijsgeleerden, zoo ook moet de katho lijke drukpers hare vertellingen aan de leegte brengen van het begrijp en den aard van hare lezers. Hare patroonen we ten zeer wel dat de stem van een ongeletterd koeiboertje in de kiezingen zoo veel doet als de stem van eenen advokaat, en gelijkerwijs het ministerie, door de vermindering van het kiescijns, meer onwetende dan verstandige lieden op de kie zerslijsten gebracht heeft, ten eindede katholijke partij, die al hare macht vindt in de domheid, over het land te doen domi- neeren, het is niet le verwonderen dat men hedendaags op de buitengemeenten van niét anders hoort spreken dan van den hemel en de hel, van God en den duivel, van geloovigen en Letters, van den Paus en de francmagons, en andere bijte— bauws. Inderdaad hel is maar die taal dat de eenvoudige landslie den verstaan nooit zijn zij in de gelegenheid van eene andere taal te hooren spreken't is de taal waarin zij opgebracht zijn en huiten de welke alle andere politieke redenering voor hen zoude latijn zijn. Van hunne kindsche jaren af tot hunne dood hehben zij niet anders geleerd dan hunnen katechis- mus; nooit zijn zij,in de uitoefening van hunne maatschappe lijke rechten en plichten, door iemand anders onderricht geweest dan door den pastor die een onophondelijken oorlog voert tegen de wereldsche scholen en de liberale dagbladen. Hieruit volgt dat in bijna alle landsgemeenten het maar de paslor alleen is die het woord heeft, en dat zich nergens iemand bevindt om hem in zijne eigenbatige en politieke on derwijzingen tegen te spreken. Als opgesloten in zijn dorp en afgezonderd van het overig der wereld, de landsman kent maar zijn huis en de kerk; zel den of nooit verlaat hij zijne haardstede om de gedachten van zijne eigene landgenoten of de zeden van andere volkeren te leeren kennennooit doet hij de minste lezing van geschie denisboeken of beschavende werken geheel zijne bibliotheek bestaat in zijnen kerkeboek waarhij men in sommige huizen mag bijvoegen eene jaarlijksche aflevering van Snoeks alma nack die voor e'énen dag het huisgezin vergeestigt door zijne Meiliedjes en als belangrijk wordt aanzien door zijne voorzeg ging van het goed en het slecht weder. Het is dan niet te verwonderen dat de katholijke kieswer- vers trachten bij zulke mannen hunnen buit te vinden, dat zij van de landsgemeenten zoeken eene privatieve jacht te maken, en, om in hunne heerschzuchtige plannen verstaan te worden, aldaar van niet anders spreken dan van den hemel en de hel, en van den Paus en de francmagons. In een oogenblik dat men alle pogingen aanwendt om den opvolger van S' Pieter op zijnen wereldlijken troon te herstel len, het Nieuwsblad heeft niet geerne dat men spreke van den romeinschen plebiscite, want het maakt uit voor gaai al wie deze koorde durft raken. Men weet immers dat er, op 4,5©© stemmers, maar 11,50© (waarschijnlijk al priesters) voor den Paus gestemd hebben. Om dit potje gedekt te laten of om den slechten geur er van in wierook te doen verande ren, het slim bladje maakt groot lawijt van 27,000 handtee- kens welke, volgens zijn zeggen, de ex-koning van Roomen, op den 24 Juli laatst, van de romeinen zoude ontvangen heb ben. Indien dit geene uitvinding of kinderpraat is, wij vra gen waar die 27,000 mannen zaten toen er kwestie was van, door middel van eenen plebiscite, voor of legen den Paus te stemmen Woensdag laatst was het groote dansfeest op het Coulhof, anders gezeidhet Rooverskasteel. Geheel dc haute volée van IJperen was daar, benevens de francmagons van Pope ringhe, uitgenoodigd. Frisch, sierlijk en engelachtig waren de daamtjes; net, lief en flink waren de heerkens. Daar de plaats ons ontbreekt om hier eenen schets te geven van de schilderachtige zaal, het prachtig buffet en de uitgestrekte buitenverlichting die alle oogen streelden, wij zullen ons be palen met te zeggen dat de heer Baron bij zijne uitgenoodig- den zich in heuschheid en gulhartigheid overtroffen heeft, en dat nooit zoo eene luisterlijke feest in Canada is te zien ge weest. Het Nieuwsblad zal misschien deze feest op eene verstaan baardere wijze aan zijne eenvoudige lezers uiteendoen, want over eenige weken was het ook kasteelkermis (maar zonder mengeling van verschillige geslachten), en de geestelijke schrijvelaar vertelde dat hij ter dier gelegenheid eene karre met zwijns had zien over en weder rijden, 't geen de sukke laars van sommige buitengemeenten hertelijk heeft doen lachen. Het zou ons niet verwonderen dat die fijne vogel in zijn naaste nummer zou beweeren een groot getal karren ge zien te hebben geladen met beer en en zeugen. Runderpest. Herstelling der Veemarkten in West- vlaanderen, voor de kantons die niet aan Frankrijk palen. Een ministerieel besluit van 11 Augusti meldt dat het mi nisterieel besluit van 45 Maart 1871 ingetrokken wordt voor wat Westvlaanderen betreft, ter uitzondering der foiren en markten die in de rechterlijke kantons van Kortrijk, Meenen, Wervick, Meessen, Poperinghe, Haringhe en Veurne gehouden worden. De verkooping van het vet vee zal te Kortrijk voort blijven toegelaten te worden, mits de voorwaarden in artikels 2 en 4 van het besluit van 15 Blaart 1871 aangewezen. De heer Gouverneur van Westvlaanderen wordt met de uit voering van het huidige besluit gelast. Men schrijft uit ArlonEene zonderlinge en verschrik kelijke ziekte maait, in de omstreken van onze stad de kudden varkens weg. De dieren, van de kwaal aangedaan, worden treurig, leggen zich neer om niet meer op te staan, weigeren alle voedsel en drinken, en sterven na verloop van 24 uren. Om slechts een voorbeeld aan te halen, te Meiz-le-Tige, zijn er meer dan dertig varkens in ééne week gestorven. De landbou wers die de schouwing hunner dieren deden, hebben het vleesch er van zwart en het bloed bedorven gevonden, een verpestende stank verspreidende. Wij vermeenen dat het gou vernement 't welk zoo veel voorzichtige werkzaamheid heeft ontvouwd om in haar brandpunt de runderpest te versmach ten, zich over de kwaal zou moeten bekommeren die de var kens wegmaait en maatregels nemen om de verspreiding le beletten. De teelt der varkens is eene der overvloedigste hulp-^ bronnen onzer landbouwers. Men schrijft uit Frameries dat 400 tot 500 koolmijn werkers den arbeid gestaakt hebbenzij hadden hunne bazen verwittigd. Alles is kalm. Volgens mededeelingen van het russisch gouvernement is de cholera in Rusland aan het afnemen. Van den 20 tot den

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1871 | | pagina 2