TIMIER- EN BRANDHOUT, Oil a perdu DN BEID CHIEN «ALE. Marktprijzen. Openbare verkoopin« TE ZONNEBEKE, Vrijdag 8n September 1871 3 GOEDE PATRIMQNIELE ÖYGHEiM EN W1ELSBEKE, tc Harelbeke. OVERSLAG MS* late heden af lian men de Tahctle dee vevlvehuven van den SJ zeven- He ff bekomen ten huvecle van ons blad aan Veemarkten. (O. L. V. Geboorte), om 2 ure namiddag, zal er verkocht worden, ten hove van Dksiiui HERREMAN, te Zonnebeke, ge hucht Broodseindc 1000 meters Popelieren en Abeelen droog Berd, 100 meters Kistcberd, 30 meters Notelaren Vlaken, 10 koopen zachte Scholfen, 60 koopen Brandhout, Eene groote mij te Splete, 3 koopen Lijsleboomen, Kraanzaag, Kerfzaag, Kern en eenen goeden Kordewagen, En 10 aren Aardappels. De vergadering ten hove van gezegden Iterre- man. Tijd van betaling mits borg. De Notaris DEGRYSE, te Zonnebeke, is met deze verkooping gelast. croisé piratre anglais, age d'un an, taille moyenne, robe couleur café au lait. Celui qui le fait transporier au domicile de Mon sieur Camille Verschoore, négociant a Courtrai, recevra bonne recompense. den pvijs van 5 CClllteillCn. 27 Juli heeft men maar 238 ziektegevallen waargenomen. In het geheel werden 443 personen getroffen190 zijn genezen en 33 gestorven de overigen zijn nog in behandeling. De oogstwerken worden in den buiten met den besten uit slag voortgezet. De warmte is juist op lijd gekomen om de granen te rijpen, die dezen jare buitengewoon zwaar en van goede opbrengst zijn. AI de andere vruchten groeien en rijpen overheerlijk. Ook mag men zich aan eenen grooten afslag op de granen en bij gevolg op het brood en de aardappels verwachten. Volgens de getuigenis van bevoegde veehandelaars, zullen de vleeschprijzen eerlang ook gevoelig dalen, Alle voeder is overvloedig voor handen, en men vindt nu bij de pachters meer vette beesten te koop dan 't verleden jaar magere. Men leest in den Koophandel, van Antwerpen Maandag morgend heeft de overbrenging der gebeenten van de Nederlandsche soldaten, in 1832 bij de belegering des kas- teels van Antwerpen gesneuveld, plaats gehad. Het overschot dier soldaten, die in den strijd van 1832 gevallen en op het Zuiderkasteel begraven Waren, zijn plechtig naar de Neder landsche sloomvacht de Valk gevoerd. Deze plechtigheid heeft plaats gehad te midden der grootste toegenegenheid van het belgisch volk, welk langs alle kanten te dier gelegenheid naar de handelsmetropool was gestroomd. Men meldt ons uit Audegem, dat Benediktus Dewael, oud 20 jaren, werkman, zich in den nacht van 21 tot 22 dezer, achter eenen stapel ajuinen had verscholende stapel is op hem omgevallen en toen hij er des morgens om 5 ure van onder werd gehaald gaf hij geen teeken van leven meer. Men schrijft ons uit Aalst, dat Leopold Wauters, oud 30 jaren, in den rechten arm door eenen dollen hond is gebe tende hond is door Hip. De Bruycker, brouwersgast, afge maakt. Men schrijft uit Oostende dat eene dame, die op eene bank in de statie een kleinen reiszak had neêrgelegd, voor een tiental duizend franken juweelen bevattende, het eenige oo- genblikken nadien niet meer gevonden heeft. De reiszak was weggenomen en niemand heeft tot hiertoe kunnen zeggen wat er van geworden is. Dijnsdag is de hangende brug van Wambeck ingestort, een hondderdtal personen in haren val medeslepende, waarvan een twintigtal meer of min zwaar gekwetst waren. Het fransch gouvernement heeft in princiep het stelsel der korrespondenlie-kaarten even als in Belgie aangenomen het voegt er de gefrankeerde omslagen bij, even als in Duitsch- land Valsche goudstukken van 20 fr., met het beeld van Leopold II, zijn in omloop. Deze stukken hebben eene lichte gele tint en zijn met een weinig aandacht gemakkelijk te her kennen. Zij hebben eene waarde van slechts 14 fr. Het groot lot van 23,000 fr. in de laatste leening van Brussel van 1867, fs gewonnen door Paul Massey, sedert 50 jaren dienstbode in het bisschoppelijk kollegie van Binche. Zondag avond, rond half negen ure, de expresstrein, van Oostende komende, is juist op hetzelfde oogenblik, als de trein van Blankenberghe, aan de scheiding der twee spoor lijnen, bij den ingang der statie van Brugge toegekomen. Daaruit is eenen schok ontstaan waardoor verscheidene waggons van den trein van Oostende van de riggels werden gestooten en erg beschadigd. Ongelukkig had een reizigster, Mevr. Thonand, koopvrouw te Brussel, het hoofd uit het venster gesteken, op het oogen blik dat dè twee treins met elkander in aanraking kwamen zij is aan den hals getroffen en in den avond in het hospitaal te Brugge overleden. De andere reizigers zijn er met lichte kneuzingen en den schrik afgekomen. Den 19 oogst zijn er te Kcenigsberg 111 personen door den cholera aangetast. Op dit getal zijn er 50 bezweken. Den 20 zijn er 81 aangetast en 52 overleden. Wij vernemen dat de koninklijke maatschappij Broe dermin en Taalijver, van Gent, in den tooneelkampstrijd tusschen maatschappijen, te Antwerpen, den eersten prijs heeft behaald. De tweede prijs is toegewezen aan de maatschappij de Taalminnarenvan Lier, en de derde aan de Ware Vrienden van Hasselt. De prijs van uitmuntendheid is gewonnen door de leerlin gen der declamatie-school van Antwerpen, opgetreden onder den naam van Tooneellief hebbers. De tweede prijs werd behaald door het Nationaal Tooneel van Antwerpen. Men schrijft uit Brugge Zondag, tusschen 9 en 10 ure 's avonds, heeft Stephanie Gallant, dienstmeid in eene herberg in de Langestraat, ge poogd zich te versmoorenZij werd er evenwel nog in tijds uitgehaald dóór eenen jager te peerd, E. De Ketelbatter, die naar naar huis heeft geleid. Wij hebben later vernomen dat net uit liefdeverdriet is dat zij die wanhopige daad heeft wil len volvoeren en dat nog wel voor eenengendarm Sedert dat M. Kervyn de gendarmen onder zijne bescher ming heeft genomen brengen zij de hoofden der diensmeisjes op dol MENGELINGEN. Geneesmiddel. Men deelt ons, zegt de Ami de l'Ordre een zeker middel mede om op staanden voet, en voor altijd, de onverdragelijke snier ten te genezen, door eene zenuwpijn veroorzaakt. Het bestaat in het leggen op het ziekedeel van eenen pekelharing (zooals hij uit 't vat komt) en zulks op de volgende wijze: na hem in twee deelen te hebben geopend, zich van de helft te bedienen waarin zich de eiers bevinden en ze 24 uren op de kwaal laten. Een ongevulde haring of milt brengt geen hoegenaamd goed te weeg. De deftige persoon die ons dit recept mededeelt, heeft zich zelf aldus genezen van eene ingewortelde zenuwpijn in de lenden en aan bet hoofd, die sedert driejaren duurde. De kwaal is niet meer terug ge keerd. Hetzelfde bijzonder geneesmiddel is gelukt bij eene groote menigte andere personen die, op zijne raadgevingen, er gebruik van maakten. Aan de brug, welke te Temsche over de Schelde is gelegd, hangt eene tabelden tol aanduidende, welke moet betaald worden voor alles wat er over gaat. Men leest er op: Voor ezels, varkens, enz. per persoon, 5 centiemen. Een Engelschman, die geen woord fransch tot zijne be schikking had, trad voor eenige dagen te Parijs eene restau ratie binnen en bestelde een dinerSoep, beefsteak, wijn, allen woorden die in de beide talen bijna eensluidend zijn, had hij met succes gebezigd en hij bleef bestellen wat in zijnen smaak viel. Zoo kreeg hij ook in het hoofd zich champignons te laten voordienen, maar de knecht begreep hem ditmaal niet. Hij nam zijn teekenaars-talent te baat en bracht met potlood een champignon op het papier, Compris, zei de knecht en hij bracht hem eenige oogenblikken daarna... een parapluie IJPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 26 Aug. 19 Aug. verkochttc kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. verkochtte kwantiteit. middenpr. p. 100 kiJo. Tarwe 17,600 54-75 20,700 53-00 Rogge 4,500 21-25 2,800 22-50 Haver 3,200 20-50 1,900 20-75 Erweten 1,900 22-75 1,500 21-50 Boontjes 200 26-00 0,000 00-00 Aardappelen 5,200 8-00 20,000 8-50 Boter 510-00 285-00 rjo 27" Aug. tot 3" Sept. is gesteld aan 52 c. per kilo. 22 Aug. Rousselai'e. Per 100 kil. Zaai-tarwe fr.aHaver 18 a 25 Nieuwe tarweaBoonen, fr. 22 50 a 28 50 Oude tarwe 55 a 56 25 Aardap. 100 k. 0 a 0 Roode tarwe 51 50 a 52 50 Boter p. kilo 2 91 a 5 09 Rogge 21 50 a 22 Koolzaad-olie p. 103 kilo. Lijnzaad-olie p. 105 kilo Koolzaad-olie, fr. a a Tarwe (nieuw) Tarwe van fr. Rogge Sucrioen Haver Boonen veurne. Per hectoliter. 16 Aug. tot 23 Aug. 56-50 27-50 21-50 15 30 58-50 19- 52- 56-25 25 20 15 26 tot 59 21-50 19 50 Gent. Per hectoliter. 25 Aug. Tarwe, fr. a Kcmpz. 100 k. 29 a Rogge, 16 50 aKoolz.olie, guld 102 a Haver, 13 50 a 17 Lijnolie, 80 a Peerdeboon. 21 a Lijnkoeken, fr. 26 a 28 Koolz. 100 ka Koolzaadkoek. 20 00 a 22 Lijnzaad. 40 a 41 Kempkoeken. 18 a LeuvenPer 100 kilo 2! Aug. Nieuwetarwe fr. 55 75 a Aardapp. fr. 6 a Oude tarwea Boter, de kilo 2 56 a Rogge 24 75 a Eiers, de 26 1 80 a Boekweit a Koolzaadolie 97 a Haver 19 a Lijnzaadolie 79 a Kortrijk, 21 Aug. - 248 hoornbeesten zijn te koop gesteld, warvan er 354 zijn verkocht geweest. Brugge, 22 Aug. - Ter veemarkt van heden telde men 512 hoornbeesten. VAN GEHUCHT BBOODSEINDE. HOFSTEDEN GELEGEN TE OPENBAARS,IJK TE KOOPEN De Notaris CamSIIe-CEsarles GHEYSEIVS, reside rende te Harelbeke, met de tusschenkomst van zijnen ambt genoot JtiiIcs-Jto®es»Is VEYS, Notaris, residerende te Vlamertinghe, zal overgaan tot de verkooping [van 3 zeer goede HOFSTEDEN, zoo volgt Nr 1Eene Hofstede, gelegen te Oyghem, bevattende huis, plaats, hof, boomgaard, land, meersch, dreef en bosch, en een perceel land en bosch gelegen te Wielsbeke, te samen groot h. 4-26-44, verdeeld in 10 loten. Boomprijs 520 fr. Nr 2. -Eene Hofstede gelegen te Oyghem, groot onder huis, gebouwen, hof, boomgaard en land, h. 5-70-50 c. verdeeld in 6 loten. Boomprijs 150 fr. Nr 5. Eene Hofstede gelegen te Oyghem samengesteld uil huis, hof, plaats, boomgaard, meersch, land en dreef, eu een perceel land gelegen te Wielsbeke, te samen groot 3 h. 41 a. 96 c., verdeeld in 10 loten. Al deze goederen zijn wijdloopiger beschreven op het plan en aanwijzingstafel zich op de uitgegevene plakbrieven bevin dende. Woensdag 50" Augusti 1871, ter estaminet De Statie, be woond door Charles Janssens, ten 2 ure namiddag. De tijtels van eigendom berusten ten kantoore van gezegden Notaris GIIEYSENS.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1871 | | pagina 3