Stads Nieuws. Koninklijke en andere besluiten. Briefwisseling der Toekomst. Bruiloft! Bruiloooooft! Ijverige congrcganislen gaan van deur lot deur om te schooien voor het II. Hert, en op de vraag waartoe het geld dat zij omhalen moet dienen, zij geven de verzekering dal het lot niet anders be stemd is dan om missen te doen lezen. Helgene beduidt dat de schooierij uilsluitelijk ten voordeele der geestelijkheid wordt gepleegd. Men zegge nog dat de congregatiën, waardoor het land bedekt is, geen nut hebben. Er wordt veel gesproken over eenen brief bij welken men een achtbaar magistraat buiten den ban der II. Kerk zou willen stellen, omdat hij in zijn ambtsuitoefeningen eene wet heeft verdedigd die de eischen der geestelijkheid tegengaat, Indien bet zoo is er zal eene groote bezuiniging uit voort spruiten, daar de Kamers en de rechtbanken zelfs zullen mogen afgeschaft worden, aangezien de geestelijkheid zich boven de wel en het recht stelt. De nieuwsbladen geven het verhaal van eenen kappellaan in Frankrijk, die zijne parochianen met vuistslagen, in de kerk zelfs, wilde verbeteren. Zoo verre zijn wij alhier nog niet gekomen; doch indien het strafwetboek tot 1111 toe aan de priesters gelijk aan alle andere niet toepasselijk ware, wij kennen een kapellaan in state om zich ook dusda nige overdrevenheden toe te laten. Wij vernemen in den oogenblik, dal de ver trouwden der klericale partij belast zijn hel gerucht te verspreiden dal de brief van den Pastor van S' Pietcrs, die tot zoo veel opspraak aanleiding geeft van de liberalen zelfs is geschreven geweest om den eerwaardigen geestelijke nadeelig te zijn. Wij behouden ons dus in ons volgende nr de zaak met al hare aangelegenheden te doen kennen. BURGERSTAND Huwelijken Sterfgevallen. -f De prulleman van het Nieuwsblad, niet wetende wat uit vinden om zijne onnoozele lezers benauwd temaken en te doen stemmen voor de katholijken, maakt hun wijs dat de libera len geen ander oogwit hebben dan van Kerk en Staat, Autaar en Troon omver te werpen. Waarom zegt hij niet liever dat de liberalen gansch de wereldbol onder hunne hielen willen verbrijzelen om met de brokken Onzen Heer dood te smijten IJperen, 0 April 1872. Rechterlijk krouijk. - Woensdag zijn voor het beroepshof de debatten geëindigd van liet proces der fon- datie Lamotte, van IJperen. Het is in dat proces, dat de prokureur der konings dei- rechtbank van IJperen, 31. Iweins, in Februari 1870, gecon- clueerd heeft tot de uitvoering van hel koninklijk besluit, te- gengeteekend door de heeren Bara en Pirmez, waardoor hel bestuur der school Lamotte aan hel gemeentebestuur moest worden overhandigd hel is een fondatie die reeds dagteekent van de vorige eeuw. Men weel dat uit hoofde der conclusiën van 31. Iweins, de heer Desmet, pastoor van S' Pieterskerk te IJperen, aan den heer prokureur des konings geschreven heeft, dat hij die con clusiën openbaar moest intrekken of dat hij geene absolutie kreeg. Gisteren hij het sluiten der pleitredenen, heeft de advokaat, M" P. Van Biervliet, die voor de kloosterzusters van IJperen pleit, aan het hof verklaard, dat hij bij het lezen in de dagbla den van den brief van den heer pastoor van S' Pieterskerk, zicht tot de geestelijke overheid heeft gewend om nauwkeu rige inlichtingen te bekomen en dat die overheid hem heeft laten welen, dal de brief in kwestie inderdaad door M. Desmet geschreven is geworden aan den.heer prokureur des konings, maar dat hij hem uit eigen beweging heeft ingetrokken. De advokaat, 31. Ad. Dubois, die voor de stad IJperen pleit, heeft gezegd, dat hij van zijnen kant ook eenige inlichtingen heeft ingewonnen, die hem toelieten de verklaringen welke gedaan zijn door 31" Van Biervliet, te bevestigen, behalve wat de intrekking uil eigen beweging betreft, intrekking die maar gedaan is geworden, na dat de achtbare magistraat, die den brief van 31. den pastoor bad ontvangen, zich tot den heer minister van justitie gewend heeft. Hij heeft er bijgevoegd, dat die brief geen afzonderlijke daadzaak is, want dat een gemeente-raadslid van IJperen, een brief in denzelfden zin heeft ontvangen en dat men niet ver nomen heeft, dat hij ingetrokken is geworden. De brief aan dezen laatste gezonden roept de onderrichtin gen in, in 1856 aan bisschoppen der Sardiniscbe Staten ge zonden nopens de uitvoering der kloosterwet. Het incident heeft geen ander gevolg gehad, en het hol heeft die zaak tot binnen veertien dagen uitgesteld, om het openbaar ministerie zijne conclusiën te hoorei) uitbrengen. Symphonic. - Dit is de naam eener maatschappij onzer stad, die 31aandag laatst een Concert gegeven heeft, (het 16% zonder te zeggen in hoeveel jaar De lc April is verzendinsdag, iedereen weet dat, en het publiek is verzonden geweest Deze maatschappij potitieklijk ingericht om al de maat schappijen der stad te ondermijnen telde als betalende leden een aantal treffelijke ingezetenen onzer stad, die onverschillig aan de politiek des lands, (ook, wie zou er kunnen denken dat eene Symphonie-maatschappij politiek is?) zich hadden laten inschrijven gelijk io alle andere maatschappijen. Aan het hoofd bevond zich een man die met hert en beurs en met de beste meening der wereld deze maatschappij onder steunde, luj was vreemd aan al de ondermijnende werkingen. Sterk door deze twee elementen een publiek dat den pot vult en een hoofdman die goed stuikt, was alles mogelijk. Doch, het getal artiesten die er bestond ontoereikend zijnde, moest men er visschen bij de burgerij en hel garnizoen en repelitien en uitvoeringen iedermaal betalen, andersPas d'argent ]>as de suisses De heer hoofdman werd vervangen door een anderen die alles op den zelfden voet en met de zelfde eerlijkheid deed vooruitgaan. 31aar wat duivel is er zoo al voorgevallen dat deze zoo bloeiende maatschappij al met eens kantelt? de eene spreekt van plagiaat, d'anderen van valsche vriendschap, nog anderen van overdragerijen enz., enz. Wat er van zij, liet spel ligt in duigen en de mannen die de koordekens houden van dien pollichinel winkel slaan te kijken als uilen Wat er alzoo, voor het begin van 't Concert, achter het gordijn des theaters voorgevallen is, kan moeilijk om raden zijn.31en heeft niet gevochten, dat is zeker, maar dat er harde woordenwisselingen geschied zijn, moet waar zijn, want bij liet opengaan des gordijns zag inen dat de uitvoerders in co- lerie speelden Alles trok tegen en het publiek (volgens het Nicuwsblud lediggangers en valsche chignons) dat niet te talrijk was, was bet allicht gewaar en is niet zeer te vrede over dezen avond. Acht verslagen zijn ons over dit concert ingezonden ge weest welke allen bewijzen, dat eene instelling als deze maatschappij, zondigt langs den kant van de grondslagen wanneer een ander doel dan de kunst hel mikpunt des gelei ders is. Daarom voorzeggen wij, niet tegenstaande al de wer king der mollendal de Lvre Ouvrièré, de Koormaatsehappij, de Vlaamsche Ster, enz., allen eene zekere waarborg van be staan in hunne eigene grondslagen altoos zullen vinden. Eene rechtschapen burger onzer stad, een overtuigd calho- lijke,heeft zelfs verklaard, voor wie het hooren wilde, dat het een clericale boel was en dat hij zich nog zou schamen deel er van te maken. (Uittreksel uit 8 niededeelingen.) r Van «len 59" Maart tot den 5" April IS12. Mannelijk geslacht 5) GEBOORTEN y rouwclijk 7) le 12" Turcry, Gustavus, kleermaker eu üewiltc, Silvia, kantwerk ster. Vanoverschelde, Karei, werkman, en Tancré, Maria, kantwerkster. Yonck, Augustus, zaak verrichter, en Cle ment, Philomena, zooder beroep.Desodt, Joannes, werk man, en Amelia, Vankemrael, herbergierster. Callens, Maria, 73 j., kantwerkster, weduwe van Joannes Senile, 31eenenstraat. Neveler, Maria, 77 j., z. b. onge huwd, 31eenenstraat. Hartcel, Renatus, 60 jpijl maker, echtgenoot van Tlieresia Pauwels, Ilondslraat. Packen, Maria, 29 jaren, kantwerkster, echlgenoote van Augustinus Jonckheere, Boomgaardstraat. Doom, Barbara, 83 jaren, weduwe van Joscphus Vandenberghe, S1 Jacobstraal. Scheepers, Petrus, 21 jaren, soldaat, ongehuwd, Vleeschhon- werstraat. -Blockereye, Franciscus, 22 jaren, soldaat, on gehuwd, Vleeschhouwërstraa I.Braem, Maria, 52 jaren, kantwerkster, echlgenoote van Josephus üebusschere, Almoe- senierstraat. Kinderen beneden de 7 jaren. Slannelijk geslacht, 6. Vrouwelijk geslacht, 6. tezamen 12. rr Ti n i ii Door koninklijk besluit van 2t 3Iaarl worden pensioenen toegestaan aan de volgende officieren, die meer dau 40 jaren dienst lellen M. Am. 31eynne, geboren te Nieiiport den 15 nov. 1814, opperheelnieester bij het militair hospitaal, te Bergen, 2,760 fr.31. Bernard Butaye, geboren le Pollinck- hove, den 8 dec. 1814, oppasser der artillerie, 1,350 fr.; 31. Amand Demazieregeboren te Staveleden 8 dec. 1816, ka pitein, 2,225 fr. Bij koninglijk besluit van 28 maart zijn tot vrederech ters benoemd te Brugge. 31. A. Peene, vrederechter te Thielt; te Thielt, 31. 11. Soenens, vrederechter te Moorslede; te Moorslede, 31. E. Marov, avoué en bijgevoegd rechter te Audenaarde. Bij koninklijk besluit van 28 maart zijn de gemeente- en provintiale raden ontbonden en is er eene nieuwe verdeeling gemaakt voor die twee raden. Een koninklijk besluit zal het tijdstip aanduiden waarop de herkiezing en de aanstelling der gemeenteraden zullen plaats hebben. De kiezing en aanstelling van de provinciale raden zullen plaats hebben ingevolge de artikels 11 en 14 der provintiale wet van 30 april 1836. Boesinghe, 2c" April 1872. iïltjnljccr bc ©jjötcllfr, ln uw laatste nummer heeft UEd. gesproken over de wal gende zaak zoo strijdend tegen de zuivere zeden onzer streek en die afgeloopen is voor de rechtbank uwer stad. De knaap die veroordeeld werd had zórg zijne eerloosheid onder den mantel der godsvrucht te verbergen.Men zag hem zeer dik wijls in den biechtstoel, alwaar zijne kleine misbruiken hem zeker welhaast vergeven werden; in een woord, hij was een spiegel der deugdenen de harte vriend van 31. den pastor, die hem godvruchtige boeken te lezen gaf. Sommige onzer parochianen zeggen zelfs dat hij de lange winteravonden met hem overbracht. Wat er van zij, deze zaak baarde veel op schudding in ons dorp. Als men nu de handelwijze van M. den pastor wegens dezen jongeling vergelijkt met deze die hij zich toegelaten heeft tijdens den Vasten, is men verontweerdigd, en niet zon der reden. Ter gelegenheid van den Paaschen begaven zich eenige onzer achtbaarste medeburgers naar de kerk om hunne chris telijke plichten te volbrengen. Zij treden in den biechtstoel om zich met eenen God van vrede te verzoenen; want daar zetelt zijn vertegenwoordiger. Het vensterken wordt open geschoven, maar in plaats van verzoeningen liefde te vinden, hooren zij zich onthalen op eene barsche wijze, en de verte genwoordiger van onzen genadigen God scholdt hun uit om dat zij de Toekomst lazen. Achteruit! riep hij, gij zijt niet waardig lot den Stoel der boetvaardigheid te naderen. Hedendaagsche vertaling der woorden van Christus Gaat, en dat de vrede met ul. zij Stelen, rooven branden, zedeloos zijn, is toegelaten uw dagblad lezen, Mijnheer, is alleen strafbaar in d'oogen van God! In dien zin oefenen onze herders hunne geestelijke zen ding uit Door hunne onvoorzichtige handelingen vermin deren zij jaarlijks het getal dergenen die dcH. Tafel naderen die nu door affront ervan ontzegd, later er onverschillig, of nog erger, er vijandelijk aan zullen worden. N. PoPEttiKGHE, 5" april 1872. üijnsdag avond, ten 8 ure, heeft het huwelijk plaats gehad van 31. Gesar Delbaere, ex-kerkmeester en Bijtenden Grena dier le Poperinghe, met zijne meid Jw Florence Canra, en des anderdags 's morgens, kwart vóór 4 ure, is dit huwelijk gezegend geweest iu de kerk van O. L. Vrouw. Zoodanig dat dit koppeltje, na gedurende verscheide nachten verboden ge weest te zijn van te slapen onder hetzelfde dak, woensdag avond zich wettelijk heeft mogen vereenigen, zonder zich te bekommeren no< h met het dak, noch met de muren, noch met den trap, noch met de deuren, Gelijk de zeldzaamheid van dusdanig huwelijk vele nieuws gierigen uitlokte, men zal gemakkelijk verstaan dal de onge- woone uur verkozen voor de ceremonie der wet en voor de ceremonie der kerk, geen beletsel heeft kunnen slellen aan den toeloop der leuteinakers en slraalcqinmeeren die in zulke gebeurtenissen hun voedsel vinden. Ook waren meer dan duist kijkers en afloerders in de Casselstraat vergaderd legen de uur dat de bruidegom met de bruid uit zijn huis moest komen om zich naar hel Stadhuis te hegeven. Blaar hetgeen waarin wij Gesar grootelijks ongelijk gegeven hebben,'l is dat die fraaie man zich voor al dat rieftjeraftje en cunaülie- volk (stiel van het Nieuwsblad) heeft willen genecren, en dal hij, in plaats van den rechten weg te nemen, al stilletjes door zijn achterpoortje gekropen is om langs een verborgen niod- derstratje uit te komen, even alsof hij niet had mogtn gezien zijn. In het terngkeeren van hel Stadhuis heeft hij wel de groote baan vervolgdmaar, dewijl het bezig was met regenen, hij hield zich al sluipende verdoken onder den regenscherm van een der getuigen aan wiens arm hij dicht gesloten was, terwijl zijne vrouw langs een anderen kant haren weg zocht. Dit al heeft dien godvruchligen man niet belet van vereerd te zijn niet eene schoone serenade waarin ontelbare tuithoorns en het gebas van ecmen grooten hond de zangpartij uitvoerden onder hel vrolijk geroep van Bruiloft! Bru'ilooooft! Hoera! Hoera! Viva Delbuere-Caura Deze muziek droeg boven haar hoofd een zwart vaandel, bekroond met eene witte slaapmuts. Jammer was hel dat het lief koppeltje aan het gezicht ont snapt is van eenige gelukwenschers die gereed stonden het zelve te stroppen in eenen string gemaakt van Bokken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 2