Guano va 16 Peru CAFÉ CONCERT. AU CASINO, F illustration de MM. GOUBAU Fils et Cie, TE BEKOMEN BIJ Désiré YaodeiB Broelc-Meuiiinck, Yerschillige tijdingen. Marktprijzen. Sescau en Compagniele Antwerpen ESTAMLAET lltie des Bouchers, prés la Slalion, EUROPËENNE. A. MESSIAHS. Chez m. L. VERGRACIIT-COliRTOIS, Entrepreneur, EMILE PASCAL, Somrnaire du numéro du 6 Avril, de Veemarkten. Het huis Sescau en Compagnie is genoegzaam rondom gekend en vruchteloos ware het de kwali teit en hoedanigheden dezer Guano aan tc prijzen. A 1PRES. On s'abonne au bureau de ce journal d L'Illustration Européennejournal hebdoma- dairc illustré. Publication in-folio, conlcnant 8 pa ges de lexte ct 4 magniflques gravures dans le nu méro de chaqne sèmaine. Ceux qui s'abonnent, pour un an, a partir du IS No ven tb re 1871, rccevront. r/ratuilement dottze gravures manifiques tirées a part. Prix de l'a- bonnemenl: fr. 10 Bruxellesfr. 10-50 pour la province. Le 1' volume, renfermant plus de 400 pages de texle et plus de 200 gravures, se vend eliez tons les libraires broché fr. 10-50 et relic avec luxe 15 fr. (Test ITouvracfe le mieux choisi qui puisse êlre donné en cadeau dètrennes. Pannes et Failières rouges et plombées, Tuyaux de drainage ct Tuyaux a collet pour Cheminces, Ponls, Egoiits et Aequeducs; Briqucs moulées et pour voütes; Briques creuses; Carreaux el Bri quettes pour fours; etc., etc. Prés la Porte de Menin. Vient d'obtenir l'autorisation ofllcielle d'enlrer en France et de rentrer en Belgique avec sesaltelages. Par conséquent il se recommande a Messieurs les Yoyageurs pour !cs voyages au-dela dc Ia fronliêre. Indien Cesar liever eene voiluur genomen had om zich naar het Stadhuis en de kerk op den klaren dag te doen voe ren, hij zou die onaangename schreminkeljacht ontgaan heb ben, en zijne trouwfeest zou onder de vrijende jeugd geen zoo veel verergernis veroorzaakt hebben. Wij kunnen niet verstaan hoe de biechtvaders van Cesar en Florence niet eerder gezorgd hebben 0111 dit koppeltje Ie ver eenigen of te scheiden, gelijk het hunne plicht was. Of zou den misschien die twee liefkinders van kapellaan Krullofcolle, die nogtans dikwijls naderden lot den tafel des Heeren, hunne menschelijke krankheden aan den neus van hunnen biechtva der niet geknoopt hebben? X. Men spreekt schande over den geest van losbandigheid die in de gemeente Proven een beklagelijken vooruitgang doet tot de O.-L.- V. maagden toe worden, met of ze nder reden, op de slechte tongen gedregen. Men babbelt van nachtwandelin gen en van de schandelijke gevolgen die dezelve moeten gaan hebben; ten slotte eenieder zegt dat de kapellaan die niet dan een politieke geestdrijver is, veel beter zou doen in plaats van in den preèkstoel steeds den Burgmeester en al wat liberaal is te hoonen en te lasteren, het Evangelie uit te leggen en de zedelijkheid aan te preêken dan zou men aldaar zoo veel on gelukjes niet te betreuren hebben. <£'S\*><ÏX Den 20''° maart is een brand uitgeborsten in het vodden- magazijn van M. Cnockaert, te Kortrijk. De schade wordt op 1800 fr. gerekend. Sedert dat de kalhoÜjke partij in 't land en bijzonderlijk op de buitengemeenten bovenkraait nergens beslaligt men meer de goede uitwerksels van dit voortreffelijk beheer dan te Poperinghe en te Walou. In de eene plaats is de lucht ver pest door de zonde van onkuschheid en door alle slach van schijnheilig zedebederf, in de andere doet men niet anders dan kijven en vechten onder de bescherming der geestelijke en wereldlijke overheid. Iedereen kent de gebeurtenissen van Poperinghe en de stilzwijgende verschooning van het Nieuws blad; maar hetgeen misschien niemand kent, 't zijn de bur gerlijke twisten en de bloedige herberggevechten die bijna wekelijks te Watou plaats hebben en waaraan men ook schijnt eene katholijke verschooning te willen geven, 0111 dezelve on gestraft te laten. Is het misschien om dat de bijzonderste van die aanranders deel maakt van hel Schepenkollegie dat men geen gehoor wil geven aan de wettige klachten der inwoo- ners? Zou het strafwetboek voortaan maar bestaan voor de liberalen, en zouden de katholijke burgmeester van Watou cn de katholijke procureur des Konings van Veurne twee maten en twee gewichten hebben? Waarlijk wij leven ondereen schoon regiem! Men weet dat zekeren brugschen Crispijn over een drietal weken het denkbeeld opvatte dat hij koning van Frank rijk moest worden, en dat hij, vrouw en kind verlatende, heimelijk met eene jonge strijkster, als koningin, naar Parijs vertrok. Het voorbeeld van zijne majesteit de Koning draagt vruchten Gisteren is een gehuwde herbergier dezer stad met een 10 jarig meisje ook heimelijk naar Frankrijk ver trokken; de vader van het meisje is met den trein naar Rijs— sel gestoomd 0111 zijne dochter en haren verleider op te sporen. De onfaulbare pape....gaai, die hel onderwijs der alom vermaarde broedertjes aanprijst als de beste remedie te gen de revolutien en tegen den ondergang der maatschappij, is zeer verwonderd dat de parijzenaars, om hunne stad tot rust te brengen, hare wereldlijke scholen niet overlaten aan het bestuur der broedertjes, daar deze (volgens nfficieele bewijs stukken die hij in zijnen zak heeft) meer beschaving onder de bevolking brengen dan de wereldlijke leeraars. Hoe dom zijn toch de parijzenaars - onze PAsrooiis gaan goed Men schrijft uitRochecourt aan den Échovan Arlon, dat de pastoor dier parochie ge weigerd heeft de communie te geven aan eene trelTelijke en weerdige vrouw, omdat haar man liberaal is. Men weet niet waar den ijver van die zachtmoedige herders naartoe leidt. De engte van Fas-de-Calais, waardoor jaarlijks 200,000 schepen loopen, is nu door het elektriek vuur verlicht, zoo dat de gevaren voor aanzeiling, behalve bij dikken mist, zeer veel vermindert zijn. Drie vuurbaken verlichten de engte van den eenen tot den anderen oever eene in Frankrijk die van de kaap Gris-Nez; twee in Engeland, die van de kapen Dun- geness en South-Foreland. De voortplanting van 't geloof heeft in geheel het land 823,007 francs opgebracht. De ju rij heeft in het proces van Trochu tegen den Figaro de kwestie van eerschendir.g weggelaten en heeft de beleedi- ging aangenomen. M. de Villemessant, bestuurder van den Figaro en M. Vein, opsteller van hetzelfde blad, zijn tot eene maand gevang en 3ooo fr. boet veroordeeld. MENGELINGEN Een fransche soldaat slaat de Marseillaise te schuifelen. Zijn kaporaal hoort het Wat gij durft revolutionnaire gezangen laten hooien. Ik Ja gij, ik hoor de Marseillaise. Ik keb laatst in den theater te Parijs een acteur hooien uitschuifelen omdat het volk op hem kwaad was Eh wel -Eh wel ik ben ook kwaad op de Marseillaise en ik schuifele ze ook uit. M. Alfred toch, gij, zulk'nen grooten demokraat, gij staat nu, ook met een lintje op de borst. Ja, 't is dat ik op reis ga en ik moet de grenzen over. Andersints ik zou nooit mijn kruis aanveerd hebben maar in zulk geval komt het goed te pas. Hoe zoo Omdat, wanneer de douaniers uw lintje zien zij uwe bagagiën niet meer doorsnuffelen. 1 11rLST11ATIOA EuKOPEENNE NOS GRAVURES Le soir. Le palais de justice de Rotten. La bouteille de champagne. Coquetterie enfan- tine. -Le Moïse de Michel-Ange. TEXTE Causerie. La Monnave dite de M. De la Palice. L'almanach et l'annuaire. Notice sur le mois d'avril. La Xhavée du curé de Xhignesse. Histoire du val de FOurthe. Suite et fin. L'héroïne du mal. Miscellanées La beauté et les atours. Les chaises les cloches et les orgues. La comédie francaise en Orient. IJPEREN. AARU 111; K GRANEN ENZ. 6 April. 50 Maart. vcrkochtle kwantiteit. miililenpi'. p. i00kilo. verkocliMc kwantiteit. nikldunnr. j>. iUO kilo. Tarwe 35,500 30-75 29,200 50-75 Rop'pp 5,200 1 9-75 6,400 20-00 Haver 5,000 17-87 2,800 18-25 Erweten 4,100 1 9-25 5,000 19-HO Boontjes 3,500 19-00 7,300 18-75 Aardappelen 7,000 8-00 7,000 8-25 Boter 530-00 330-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 7" tot 14" April is gesteld aan 50 c. per kilo. Vciu»iic. Per hectoliter. 5 April. tot Tarwe (nieuw) Tarwe van fr. 50 Rogge 23 Sucrioen 17- Haver 12 Boonen 1- Kortrijk. Per hectoliter. Witte tarwe fr. 22 a 24 50 Roodea 34- 1 !)-75 15 22-50 27 Maart lot 31 54 22-50 I0-75 19-75 121 6 2023 1 April. 100 k 10 all Roode tarweaBoter p. 1/ k, Rogge 14 67 itEieren per 5 Haver 0 a 0 Peérdb.p. h. Roussclarc. Per 100 kil. Zaai-larwe fr. Nieuwe tarwe Oude tarwe Roode tarwe Rogge Koolzaad-olie p. 103 kilo. Koolzaad-olie, fr. 89 Leuven. Per Nieuwetarwe fr. 53 50 a Oude tarwea Rogge 21 75 a Boekweit 19 75 a Haver 15 50 a Gent. 1 03 a 1 72 1 72 a 2 2 April. 16 a 18 20 a 22 Aardap. 100 k. 6 50 a 7 50 Boter p. kilo 5 18 a 5 45 aHaver 30 a 32 Boonen, fr. 29 a 30 19 a 20 Lijnzaad-olie p. 105 kilo a 88 I 84 a 100 kilo 29 Maart. Aardapp. fr. 7 a Boter, de kilo 2 24 a Eiers, de 26 1 80 a Koolzaadolie 89 a Lijnzaadolie 8 5 a Per hectoliter. 5 April. Tarwe, fr. a Kempz. 100 k.a Rogge, a Koolz.olie, guld 90a 89 Haver, a Lijnolie, 86 a 87 Peerdeboon. 15 a Lijnkoeken, fr. 27 a 24 Koolz. 100 k 46 a 46 Koolzaadkoek. 20 a 19 Lijnzaad. 34 a 38 Kempkoeken. a LANDBOUWER EN KOOPMAN T E EOES3NGS5E, «Ï.I 35 E PLAATS, ALLERBESTE en ÖNVERVALSCHTE (gewaJïrSjorgd.) VAN HET I1UIS AAN ZEER V00RDEELIGE PRIJZEN Coai ptani k betaling DÉPOT A TPRESj Brugge, 2 April. 189 hoornbeesten. Ter veemarkt van heden telde men LOUAGEDR DE CHEVASJX ET DE VOITURES, RUE DES RÉCOLLETS, N° 5, A VPRE8,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 3