VAN IJPEREN. 4 FRANKEN 'S JAARS N'' 527. Elfde Jaar. Politiek. Stads,- Kunst- en Letternieuws. Verschillige Tijdingen. Markten. Bekendmakingen. Politieke berichten. Stads Nieuws. VOOR IJPEREN. Fn. 4-50 VOOR BUITEN STAD. Aankondigingen: 12cenlimen den regel. Reklamen: 25 centimen. ZONDAG, 28 APRIL IS72. Bokf.f.t. Dixmudeslraat. 59.Alle inzendingen vrachtvrij Madrid, 20 April, middernacht. Onderhan delingen zijn met Engeland geopend voor een uïtleverings traktaat. Het gouvernement heeft de spoorwegkompagnien vao het noorden en het zuiden van Spanje bevolen al het beschikbaar materieel in gereedheid te houden. De carlislische opstand is in Spanje uitgebroken, onder het geroep van :'Leve Karei den VHe, dood aan de liberalen In de provintiën Toledo en Navarre zijn twee bende verschenen, 1G man sterk. Madrid,22 April. De personen die de carlislische Junta uitmaken te Madrid, te Valladolid, te Zamora en te Burgos, zijn aangehouden. Verscheidene bende boeren hebben zich in cenige provinciën vertoond, aangevoerd door hunne pastoors. Men ziel het, daar waar de geestelijkheid van haar meesterschap verliest zij zich hij de op standelingen voegt om den heslaanden slaat van zaken omverre te werpen.Het is lioogen lijd dat zij in alle landen onmachtig gemaakt worden, anders is er geene rust of voorspoed mogelijk. De tijdingen uit Mardrid zijn voordeelig aan het gouvernement. De koning van Spanje heeft gisteren de Cortes geopend. De heer Thiers is geheel hersteld en doet zijne gewone ontvangsten. De Nationale Vergadering heeft de wet op de dronkenschap gestemd en heeft ook de eerste lezing gehoord van liet wetsontwerp op den bijzondcren jury der drukpers en het wets ontwerp betrekkelijk de teruggave der goederen van de prinsen van Orleans. De laatste brief van M. den pastor van S'-Pie- ters heeft klaarblijkelijk voor doelwit de vernede ring van denzelve aan het toedoen van den lieer Prokureur des Konings toe te wijten ten einde hem verantwoordelijk temaken van het medelijden dat dien achtbaren grijsaard onder de bevolking opwekt;maar deze ambtenaar is er in geener wijze de oorzaak vanhij heeft onder alle betrekkingen gehandeld gelijk zijne plichten het hem voorschree- ven, en niemand, die de goede rede bezit, kan het M. Iweins ten kwade duiden dat hij de inhoud van den brief, die hem op last der bevoegde geestelijke overheid de sacramenten ontzegde, om dat hij ge trouw aan zijnen eed was geblevenaan den mi nister heeft doen kennen. De bekendmaking van de handelwijze der kleri- calc kamarillaten aanzien der ambtenaren die hare vorderingen tegenhouden, staat haar in den weg zij had sedert twee jaren in het geheim een alge- gemcene drukking op de gewetens van veel chris tenen uitgeoefend, en zij verhoopte dat de uitvoe ring van dien middel haar eindelinge de overhand op liet tijdelijk gezag zou gegeven hebben, wanneer de zaak Iweins hare handelwijze is komen bloot leggen waardoor de openbare gevoelens geschokt en veel oogen geopend werden. Indien de bevoegdheid kon aangenomen worden van buiten de gemeenschap der H. Kerk te stellen al degenen die de wetten loepassen welke de je- suitieke vorderingen tegengaan, de rechtbanken zouden ecne nieuwe formule moeten aannemen, en vooral zeggen Gehoord liet advies van M. den pastor en met zijne toelating, beslist enz. Het Nieuwsblad zegtter verschooning van de weigering der absolutie aan al degenen die deel genomen hebben in hel proces Lamolte, dat er eene wet hoven de menschelijke svet is, te weten, de wet van God. Helgene wij bekennen, maar met deze waarheid te willen toepassen aan de zaak der La- motleschool, waarvan de geestelijkheid zich, ledend vijftig jaren zonder recht noch reden in bezit heeft gesteld volgt er daaruit dat zij zich zelf in de plaats der Godheid wil stellen. De brief waarin de pastor van Sf-Pieters zich op ecne ongehoorde wijze vernederd, stond reeds in de Patrie van Brugge sedert den vrijdag wanneer de Procureur hem slechts den zondag nadien heeft ontvangen; wat moet men daaruit besluiten? Dat denzelve te Brugge is geschreven geweest, en voor dat men dit schrift aan den pastor heeft opge legd, dat men denzelve eerst en vooral in de ga zelle heeft gesteld opdat hij, in zijne eergcvoelens gekwetst, dien niet had kunnen achterhouden. Ilel Nieuwsblad, woedend omdat liet weet hoe ons bladje overal gretig gelezen is, kan zijne woede niet verbergen en valt door alle slaeli van onge rijmdheden tegen ons uit. Onder al zijn armzalig gezeever schreeuwt hel dat het eene gemeente kent waar de Toekomst maar TWEE abonnenlen telt!!!!!! Het is zuiver uit colcrie dat het hiermede voor den dag gekomen is; want voor den vasten had de Toekomst op die gemeente GEEN abonnementen en sedert den Paaschen zijn er twee catholijken, of de zielendwingers der parochie meenen liet, die zich niet tegenstaande alles op ons bladje laten in schrijven hebben Iloe vindt ge den grap lezer? Wij kennen wel 2a gemeenten waar het Nieuws blad niet gelezen wordteen sleden waar men niet weet dat er zulk een fameus nieuwsblad als het Nieuwsblad bestaat!zonder te rekenen deze gratis toegezonden aan eenige abonnementen uit dwang die het, zonder lezen, voortsturen naar.... Porlugaal liet is niet dat de zwartjes zich de moeite sparen om onze geabonneerden den duivel aan te doen. Het is niet alleenlijk van de biecht- en preekstoe len dal de geestelijken misbruik maken om de waarheid onder den domper te versmachten, maar zij vervolgen hun in hunnen handel en tot in liunne vriendschaps- en familjebelrekkingen Gaat men ons haast van die jesuitieke dwingelandij niet verlossen? Minister Malou heeft eenen omzendbrief gezon den aan de bestuurders van zijn departement, waarin, na aandachtige lezing, men begrijpt dat de ambtenaars, die in de kiezingen legen de klerikalen zouden werken, zullen gestraft worden; doch dat degene die legen de liberalen gewerkt hebben er zullen om beloond worden. Ziedaar de drukking welk het Gouvernement reeds van heden af op de ambtenaars begint uit te oefenen. Ok lüüii AU:\UMCi \f-Ul fT\ ê\f\feu DE TOEKOMST IJZEREN—WEG. VERTREKUREN VAN IJPEREN Naar KORTRIJK. 5-40. - 9-39. - 11-40. - 2-33. - 5-33. Naar POPERINGIIE. 9-05. - 8-30. - 9-38. Naas- POPERINGIIE-HAZEBROUCK. 0-50. - 11-45. - 5-39. - 0-32. Naar ROUSSELAERE. 7-55. - 12-35. - 6-40. IJperén, 27 April 1872. In ons voorlaatste nummer sprekende, over den brief van den heer Pastor van S'-Pieters, zegden wij dat er miekmak achter was en nog door naardere inlichtingen zouden getracht heb ben deze zaak in het klaar te trekken. Het Prógrès van zon dag laatst kondigt eenen langen brief af van M. den Procu reur des Konings waarin ons voorgevoel leenemaal bewaar heid is. Wij zien in dien brief (dien wij uit hoofde aan plaatsgebrek niet geheel kunnen mededeelen) dat de Pastor reeds van 2Jcn April eenen brief geschreven had waarin hij zegde dat den brief van 22en Maart over hel weigeren der absolutie maar alleen van hem uitging, dat hij in niets de hooge overheid

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1872 | | pagina 1